Heves Megyei Hírlap, 2016. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-01 / 153. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. JÚLIUS 1., PÉNTEK Egyetemi diplomaosztó Felejthetetlen élmények BALATON, BORSODSZENT- K A Gárdonyi Géza Ka­tolikus Általános Iskola ba­latoni és borsodszentgyör- gyi iskoláinak 7. osztályos ta­nulói kirándultak a Határtala­nul pályázati program kereté­ben. Négy napot töltöttek Er­délyben. Megismerkedhet­tek Nagyvárad, Nagyszalonta, Arad, Máriaradna, Solymosvár nevezetességeivel, felfedez­hették Déva, Marosillye, Cser- nakeresztúr, Gyulafehérvár, Nagyenyed irodalmi és törté­nelmi helyeit. Eljutottak Tor- da sóbányájába, a Királyhá­gó gyönyörű vidékére, közös programon vehettek részt a dévai diákotthon lakóival. J. H. Idei nyári nyitva tartás A Bródy Sándor Me­gyei és Városi Könyvtár nyit­va tartása a június végétől vál­tozik, s - ahogy azt az olva­sók megszokhatták - lesz­nek olyan időpontok, amelyek­ben a könyvtár, vagy annak egyes részlegei zárva tarta­nak. A részletes nyitva tartás­ról a könyvtár táblázatot is ké­szített, amit elérhetnek a bibli­otéka honlapján (brody.iif.hu). Nyáron kiegészült szolgáltatá­sokkal, így strandkönyvtárral is várják olvasóikat. J. H. Alaposan belehúztak csü­törtökön az egri önkormány­zati képviselők: több mint ötven napirendi pontot, kö­zöttük beszámolót, rende­lettervezetet, tájékozta­tót hallgattak és vitattak meg, s szavaztak is ezek­ben ügyekben. Hogy „teljes legyen az öröm”: 16 órától közmeghallgatáson is helyt kellett állniuk. Sike Sándor sandor.sike@partner.mediaworks.hu EGER Több mint félszáz, egé­szen pontosan 54 napiren­di pont megtárgyalását vállal­ta csütörtökön az egri közgyű­lés. Lehet azon vitatkozni - kü­lönösen annak ismeretében, hogy délután 4 órára közmeg­hallgatást is hirdettek -, hogy teljesíthető-e becsülettel ez a vállalás. Tény, hogy négy és fél órás munkát követően, dél­után 2 óráig csupán a 23. napi­rendi pontig jutott el a grémi­um. Az ebédszünetet követően azonban felgyorsulni látszott az ülés ritmusa, és ez a felgyor­sulás a nyílt témák fél négyes befejezésével be is testesült. A 9 órai kezdés után termé­szetesen hamar túljutottak a képviselők a szokásos ceremó­niákon, így a névnaposok - Csákvári Antal és Habis László - köszöntésén, valamint a váro­si rendőrkapitányhoz intézett kérdéseken. Ez utóbbi momen­tum ez alkalommal jó „ráhan­golás” is volt Bognár József ka­pitányságvezető számára, hi­szen válaszait követően azon­nal az Egri Rendőrkapitányság beszámolóját vitatta meg a tes­tület egy sor rendőri vezető, kö­zöttük Czinege László dandár- tábornok, megyei főkapitány jelenlétében. Ennek a témának a vitájáról, illetve a beszámo­ló fontosabb megállapításairól szombati lapszámunkban rész­letesen is beszámolunk. A rendőrségi kérdések után a grémium a kultúra és a sport területére váltott, hiszen a má­sodik és a harmadik napiren­di pontban vezetői pályázatok­ról határoztak a képviselők. Mind a Bródy Sándor könyv­tár, mind pedig a városi sport­iskola igazgatóját, Tőzsér Ist­vánná Géczi Andreát, illetve Kovács Gézát egyhangú szava­zással erősítette meg - jelenleg is betöltött - vezetői pozíciójá­A napirendi témákat követő­en Tóth István (Jobbik) inter­pellációt intézett dr. Kovács Luca jegyzőhöz. Mondandójá­nak tárgya az a külterületi gaz­mentesítés és a hozzá kapcso­lódó fakitermelés volt, amiben a képviselő ingatlanát is meg­károsították (az üggyel koráb­ban lapunk is foglalkozott.) Tóth István azt nehezményez­ban a közgyűlés. Utóbbinak a polgármester, Habis László az ülésen nyújtotta át a harminc­éves jubileumi jutalmat. Ezek után a rendről, a kul­túráról és a sportról az építési rendeletek világába „kalandoz­tak át” a képviselők, akik egé­szen konkrétan különböző vá­rosrészek helyi építési szabály­zatait módosították. Ezeknek az egy-egy városrész arculatát hosszú időre meghatározó vál­tozásoknak természetesen ko­moly súlyuk van, s különöskép­pen az ott élőkre lehetnek ked­vező vagy kedvezőtlen hatás­sal. Ahogyan a képviselői vitá­ban ellenzéki, de kormánypár­ti oldalról is elhangzott, így van ez például a Lajosváros-Kelet vá­rosrész esetében is, ezért csín­ján kell bánni a rendelet módo­sítással. Egy családi házas öve­zetbe engedélyezett tömbház például súlyosan sértheti az ott élők érdekeit - fogalmazta meg te, hogy közérdekű adatigény- lései során nem kapott pontos tájékoztatást, illetve amiről tá­jékoztatták, abból gyanús tör­ténet szűrődik le. A jegyző vá­lasza szerint minden alkalom­mal választ kapott a képviselő, a teljes dokumentációt pedig szerdán rendelkezésére bocsá­tották. Később e témára is visz- szatérünk. több képviselő is. Az sem teljes­séggel közömbös, hogy parkoló­helyet vagy feltáró utat létesíte­nek a Vincellériskola utca és a Pozsonyi utca között, illetve az, hogy hol is lesz a tervezett parko­ló. Nagy hangsúllyal került szó­ba a Kertész utca rekonstrukció­ja is, illetve az ott létesítendő par­kolóház ügye. Mindezekre a kér­désekre, a helyi építési szabály­zatban megfogalmazott változá­sokra, valamint a Bárány uszo­da rekonstrukciója kapcsán el­hangzottakra szombati lapszá­munkban visszatérünk. Az előzetesen kiadott napi­rendi pontok között ugyan nem szerepelt, de felvette a megvita­tandó témák közé a testület a közgyűlés alapokmányának a módosítását. Az előterjesztő Ha­bis László négy témában java­solt korrekciót. A földkiadó bi­zottságok határozata ellen érke­zett panaszok elbírálására rend­kívül rövid határidő állt rendel­kezésre, e miatt többnyire rend­kívüli közgyűléseket kellett ösz- szehívni. A módosítást követően ez a döntés bizottsági hatáskör­be került. A szabályozási tervek­nél a jogi kontrolt a pénzügyi bi­zottságra bízta a testület. A két­fordulós előterjesztések listáját is szűkítették, s csak azon kér­déskörök maradtak, amelyek­ben a két forduló között állam- igazgatási elbírálásra is szük­ség van. Rögzítették tovább az önkormányzati biztos tisztelet­díját is az alapokmányban. Újból a külterületi fakitermelésről Már Eszterházy Károly Egyetem néven tartja a vég­zős hallgatók Oklevélátadó Díszünnepségeit szombaton a Líceum udvarán az intéz­mény. A Gazdaság- és Társa­dalomtudományi, valamint a Természettudományi Kar 10 órától, a Bölcsészettudomá­nyi-, illetve a Tanárképzési és Tudástechnológiái Kar sike­resen vizsgázott hallgatói pe­dig 16 órakor vehetik át a vég­zettséget igazoló dokumen­tumokat. Az ünnepségen kö­szöntőt mond az egyetem rek­tora, dr. Liptai Kálmán. J. H. Gál Judit és Csákvári Antal képviselők segítették egymást a tegnapi közgyűlésen a térképen való eligazodásban Uj laktanya épül majd tűzoltóknak GYÖNGYÖS Új tűzoltólaktanya épül majd a városban csaknem 900 millió forintos beruházással. Erről is határozott a nyári szünet előtti utolsó ülésén a hét közepén a képviselő-testület. A grémium zöld utat adott a létesítmény fel­húzásának, miután felhatalmaz­ta a polgármestert a katasztrófa- védelemmel kötendő megállapo­dás aláírására. A majdnem ki- lencszáz millió forintos beruhá­zás megvalósítása így elkezdőd­het, s a katasztrófavédelem meg­kezdheti a közbeszerzési eljárá­sok elindítását. Az önkormány­zat a volt honvédségi laktanya te­rületének egyhektáros részét té­rítésmentesen adja át az új tűz­oltólaktanya építéséhez, cserein­gatlanként pedig a Zrínyi utca 3. szám alatt található állami terü­letet jelölte meg, a cseréről újabb egyeztetések kezdődnek. Az új laktanya helyének előkészítését az önkormányzat uniós pályázat keretén belül tervezi elvégezni. A testület elé került előterjesz­tésből az is kiderült, hogy lezárult a közbeszerzés hét utca felújításá­ra. A Bajcsy-Zsilinszky út, Platán utca és a Béke tér közötti szakasz, a Verseny utca belső szerviz útja­inak, valamint a Kismérges út, Gáspár és a Mikes utca közötti szakaszának felújításán túl szep­tember végéig megújul az Erőmű Az új laktanya 900 millió forintos beruházásként készül. utca a parkolóval együtt. Megva­lósul a felújítás és a kanyarbőví­tés a Dr. Harrer Ferenc utcának a Gólya és az Aranysas utca közöt­ti szakaszán, megújul a Határ út és a Kertész-köz, ráadásul bővítik a parkolókat a Kócsag úti pavilon­sor mögött. A képviselők a törvényi válto­zásokhoz igazították a helyi hul­ladékgazdálkodási rendeletet. A legfontosabb változás, hogy a la­kosság részére a számlákat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. fogja kiállítani, az átmeneti idő­szakban pedig előfordulhat, hogy az ügyfelek több hónapról egy­szerre kapnak majd számlát. Fon­tos változás, hogy az eddigi gya­korlattal szemben a zöldhulladék az új szabályok szerint nemcsak zárt edényben és lebomló zsák­ban, hanem kötegelve is kihelyez­hető a közterületre. M. A. Megkérdeztük: milyen emlékei fűződnek Búd Spencerhez? Gyermekbarát nap a törvényszéken ■ 0 ; (17) Hevesveze­kény: - Nem is emlékszem, ho­gyan ismertem meg a spagetti- western filmeket. Nagyon ked­velem Búd Spencer és Terence Hill alkotásait, DVD-n gyűjtöt­tem a mozijaikat. Bevallom, ma csilisbabot ebédeltem a színész tiszteletére, sok-sok hagymával. Korábban megnyertem egy ma­tekversenyt: a tanárom kérdez­te, mit szeretnék jutalmul. Egy Kincs, ami nincs-DVD-t kaptam. OZSVÁRT KRISZTIÁN (22) Eger - Spencer és Hill filmjein nőttem fel. Amikor gyerek voltam, a szü­leim a televíziót mindig a vígjáté­kaikra kapcsolták, nagyon meg­szerettem ezeket. Alapvető alko­tások a szórakoztató filmek ka­tegóriájában. Örökzöldek. Sok kedvencem van közöttük, ki­emelném a Különben dühbe jö­vünk, az És megint dühbe jö­vünk, a Nincs kettő négy nélkül és a Bűnvadászok címűeket. GACSAL NORBERT (21) Egén - Gyerekkoromban kezdődött a Búd Spencer-filmek iránti ra­jongásom. Nagyon megfogtak az alakításai, Terence Hill-est- ül. Gyűjtöm a DVD-ket is, ame­lyeken a vígjátékaik láthatóak. Ha rosszabb napokat élek is, az ő filmjeik felvidítanak. A poénjai­kat az élet minden területén el le­het sütni. Búd nagyszerű ember volt. Az egyik kedvenc filmem a Fél lábbal a Paradicsomban. SIPOS TAMÁS (46) Eger: - Na­gyon kedvelem Búd Spencert. Gyerekkoromban meghatározó­ak voltak a filmjei. Kovács Kati a Különben dühbe jövünk dalát magyarra fordítva énekelte, azt is nagyon szeretem. Szerencsé­re sokáig élt Búd. Tudtuk, hogy beteg, s hogy hamarosan sajnos bekövetkezik a halála. Sajná­lom, hogy már nincs közöttünk. Szép, tartalmas élete volt. Vi­dámságot sugároznak a filmjei. EGER Gyermekbarát nap meg­rendezésével folytatja a polgár­barát bíróság imázsának erősí­tését az Egri Törvényszék. Dr. Snellenperger Judit, a törvény­szék sajtószóvivője közölte: ma nagyszabású rendezvényen lát­ják vendégül a volt Dobó István laktanyában ezúttal a bírósági dolgozókat és hozzátartozóikat. A reggel 9 órától kezdődő programban először a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai tartanak bemu­tatókat, adnak bűnmegelőzé­si tanácsokat a résztvevőknek, akik kerékpár ügyességi pá­lyát, gyermek rendőrautókat, egy rendőrjárőr-kocsit is kipró­bálhatnak. Déltől a Heves Me­gyei Katasztrófavédelmi Igaz­gatóság Egri Hivatalos Tűzol­tósága közreműködésével lesz gyakorlati tűzvédelmi bemuta­tó-oktatás, különböző tűzoltási technikák bemutatása. Az Ag- ria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport munkatársai szintén várják a gyermekeket különfé­le izgalmas eseményekre.- A fő cél, hogy a közelgő Bíró­ságok napja alkalmából a bíró­sági alkalmazottak családjaik­kal együtt tölthessenek együtt néhány kellemes órát. Egyúttal a gyermekeik, unokáig is elláto­gathassanak a bíróságra, a min­dennapi életben hasznosítható ismereteket szerezhessenek - tudatta a sajtószóvivő. Sz. Z.

Next

/
Thumbnails
Contents