Heves Megyei Hírlap, 2016. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-01 / 153. szám

2016. JULIUS 1., PÉNTEK • XXVII. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT __ fogások friss, változatos alapanyagok felhasználásával ► 11 EGY PERCBEN Semmelweis emléke Mind a négy megyei kórházban megemlékeztek a napok­ban a 198 esztendeje született Sem­melweis Ignácról, az anyák megmen- tőjéről, akinek tiszteletére a születés­napján, július 1-jén ismerik el minden évben a gyógyítók munkáját. Hatvan­ban szerdán, Gyöngyösön, Parádfür- dőn, Egerben csütörtökön köszöntöt­ték az egészségügyi dolgozókat. ► 4 Vizsgáznak a címereink HEVES MEGYE A Nemzeti Címer Bi­zottság nem csupán a most készü­lő, de akár több száz éves címereket is felülbírálhat aszerint, hogy azok megfelelnek-e a heraldika szabálya­inak. Mátraderecske és Recsk címe­reit vettük szemügyre. Megkérdez­tük a polgármestereket, mit gondol­nak a bizottságról. Kérdés: kit terhel, ha a címert újítani kellene? ► 3 Elköszöntek L. Simontól MAGYARORSZÁG „Nem vagyok elé­gedett a kulturális örökségvédele­mért és kiemelt kulturális beruhá­zásokért felelős államtitkár munká­jával, ezért L. Simon László befejezi tevékenységét” - közölte tegnap Lá­zár János a Kormányinfón. Azt is tu­datta: Németh Lászlóné, a Miniszter- elnökség nemzeti pénzügyi szolgál­tatásokért és postaügyekért felelős államtitkára hamarosan nyugdíjba vonul, emiatt szervezeti és személy­zeti változások várhatók. Jó reggelt! K eresni és még találni is nem mindig egyszerű dolog. Bizo­nyára Önök is jártak már úgy, hogy egy épp arra anyagilag alkal­matlan pillanatban olyan tárgyra, ru­hára találtak, amiért igazán fájt a szívük. Ám minden lelki erejüket ösz- szeszedve, búslakodva tovább álltak. Aztán egyszer csak mindig eljön az a pillanat, amikor a keret is adott és épp szükségessé válik a vágyott hasz­nálati eszköz, vagy épp ruhadarab, de természetesen, amit kinéztek, az már rég elfogyott. S ekkor jön az iga­zi katarzis: se égen, se földön nem találni a keresett és vágyott dolog­ból megfelelőt. Azt hiszem, ez is va­lamiféle törvényszerűség lehet, vagy ahogy mondani szokták, a sors finto­ra, amit valahogy sehogysem, sosem látunk mókásnak. J. H. ERDŐTELEK Személyvonat és autó ütközött össze csütörtö­kön délelőtt 10 óra körül Erdő­telken, a Rétföld utcai vasúti átjárónál. A balesetben a kocsi sofőrje, egy erdőtelki, 60 év kö­rüli nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A Heves felé közlekedő vonatot délután má­sik mozdonnyal tudták elmoz­dítani, hisz1 a személyautót tel­jesen maga alá gyűrte. Több mint 400 milliós kárt okoztak az államnak Lebukott a számlagyár HEVES MEGYE Több száz mil­liós kárt okoztak a költségve­tésnek egy megyénkben bűn- szervezet tagjai, akik fiktív számlákat állítottak ki, s terí­tettek az országban - tájékoz­tatta csütörtökön a Hírlapot Kovács Dorina százados, saj­tóreferens. Hozzátette: a társa­ságot a Nemzeti Adó- és Vám­hivatal (NAV) Heves megyei pénzügyi nyomozói fülelték le. A vizsgálat eddigi adatai sze­rint a bűnszervezetben részt ve­vő cégek programozásról, rend­szerfejlesztésről, ügyviteli ta­nácsadásról fiktív számlákat állítottak ki azért, hogy a szám­lákat befogadó társaságok csök­kenthessék a befizetendő áfáju­kat, olykor vissza is igényelhes­sék. Valójában szolgáltatás nem történt. Úgy leplezték a csalást, hogy a fiktív számlákon szerep­lő összegeket elutalták a szám­lát kiállító cégek bankszámlá­jára, onnan készpénzben felvet­ték, s visszajuttatták a számlát megrendelő cég képviselőjének. Négyszázmillió forintnál több kárt okoztak. Kovács Dorina azt is közöl­te, hogy a rajtaütés napján 70 helyszínen tartott házkutatást 60 pénzügyi nyomozó pénz­ügyőrök és informatikus be­vonásával. Az előidézett adó­hiány biztosítására lefoglaltak 17 millió forintot, s több mint 50 millió értékben 11 autót, motort. Hetven bankszámlát zároltak. Tizenegy férfit és egy nőt gyanúsítottakként hall­gattak ki költségvetési csalás gyanúja miatt, s az irányítást végző Heves megyei és buda­pesti férfi házi őrizetbe került. A bűnszervezetben elköve­tett költségvetési csalás miatt akár húsz évig tartó szabad­ságvesztés is kiszabható. Sz. z. HVB: elutasítottak a helyi kifogásokat PÁRÁD Június 27. és 30. között öt kifogás és egy észrevétel ér­kezett a helyi választási bizott­sághoz (HVB) a hét végén ren­dezendő időközi helyhatósági választások kapcsán - tudtuk meg csütörtökön este dr. Szé­kely Györgytől, a HVB elnöké­től. A grémium a beadványok tartalmáról is egyeztetett. A tanácskozás után kide­rült: a tárgyi összefüggés mi­att három kifogást egyesítet­tek, egyet pedig önállóan tár­gyaltak meg. Az egyesített ügyekben (feltételezett lak­címcsalás) a bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kifogásokat, s ugyanígy dön­töttek a többi beadványról is, mivel azok nem feleltek meg a választási törvényben előír­taknak. Épp ezért nem vizs­gálták azt sem, hogy a bejelen­téseknek mennyi a valóság­alapja, mivel a választás törvé­nyességét ez a körülmény nem befolyásolja. Időközben esküt tettek a szavazatszámláló bi­zottságba delegált tagok is. A vasárnapi szavazáskor reg­gel hattól este hét óráig adhat­ják le voksukat a helyi polgárok négy szavazókörben. B. K. Maratoni ülés az egri városházán EGER A megyei jogú város közgyűlése több mint fél­száz napirendi pontot vita­tott meg csütörtökön. Első­ként a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámo­lót hallgatták meg és fogad­ták el többségi voksolással a képviselők. A téma kapcsán nemcsak a bűnügyi hely­zet alakulása került teríték­re, de vita volt a város köz­úti közlekedéséről is. A Má­tyás király és a Kisasszony úti fix kameráknak példá­ul volt aki örült, más pedig ostorozta. Ki gondolta volna, hogy míg a mérőeszközök előtti időszakban a rendsze­res gyorshajtás okozott prob­lémát, a kamerák felszerelé­sével már a lassú haladás okoz majd elégedetlenséget. A grémium által megtár­gyalt ügyek egyébként - té­májuk szerint - igen széles skálán mozogtak: maguk­ban foglaltak városrendezé­si ügyeket a helyi (városré­szi) építési szabályzatok mó­dosítását épp úgy, mint a Bá­rány uszoda rekonstrukció­jának tovább folytatását. De volt egyúttal szó a Dobó té­ri szökőkútról, illetve az in­tézetvezetői pályázatokról. Régi-új igazgatója lett a Bró- dy Sándor Könyvtárnak, il­letve a városi sportiskolá­nak. ► 2. EGER Bemutatták Poczik Andrea és Tóth Levente legújabb közös darabját szerda este a Dobó István Gimnázium udvarán. A tavalyi sikerek után - amit a Libikóka című közös darabjuk hozott, s mellyel be­járták a világot - ezúttal a Kettős játszmát vitték színre. A krimi-vígjáték Nagy András rendezésében nem szokványos színdarab. Hogy sikerre vihető-e az örökség reményében Philippa és Duncan terve, kiderül azok számára, akik ellátogatnak a további előadásokra július 5-én vagy 7-én 20 óra 30 perctől. J. H. SZ E R K ÉSZT ŐS ÉG: E-mail: heol@heol.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 30/555-9813 TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 36/513-628 MA HOLNAP , \kj 33 32 .| Ma is igazi nyári időben lehet részünk: 29-34 fokos csúcshőmérséklettel. Azért több lehet a felhő. He­lyenként kialakulhat zápor és zivatar is. ► 14 Bojck rr* XT I oh dog névnapot nnamáriaés Tihamér nevű olvasóinknak!

Next

/
Thumbnails
Contents