Heves Megyei Hírlap, 2016. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

2016-01-02 / 1. szám

HI 9 770865 910066 16001 MA HOLNAP SZERKESZTŐSÉG: E-mail: heol@heol.hu — OLVASÓSZOLGÁLAT 30/555-9813 "w "w TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 Ma térségünkben kisüthet a nap. Főként nyugaton, HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban,.ezt a számot hívja 36/513-628 délnyugaton több helyen is hószállingózás, kisebb havazás lehet. Marad tehát a hideg idő. ► 12 i3d< J ol dog névnapot Ábel nevű olvasóinknak! Rendőrre szállt egy angyal HEVES MEG Szűkebb hazánk bűnügyi legjeinek a felsorolása is mutatja, hogy ezen a téren igencsak színes a paletta: nyolcszáz oldalas vádirat keletkezett a fiktív munkaerő-kölcsönzéses ügyben; brutális gyilkosság történt Ivád határá­ban... Megyénk ügyészei számára a ku­tyaviadalokat szervezők tette és a fiktív munkaerő-kölcsönzési csalás bizonyult a legnagyobb erőpróbának 2015-ben. Az egyik legkülönlegesebb bűnelköveté­si eszköz egy lecsóval teli befőttes üveg volt, amit a rabló fejéhez vágott a laká­sában megtámadott ember. ► 4 Két falu „vére folyt” MAKLÁR Tavaly augusztusban arról ad­tunk hírt, hogy a faluban dőlt meg a kistelepülési véradások megyei re­kordja. Ezt sikerült túlszárnyalni, hi­szen 2015 utolsó véradására Makiár­ról és Nagytályáról 122 donor jelentke­zett. Gortva József, a megyei Vöröske­reszt igazgatója szerint Makiár minta a véradások szervezésében. ► 2 Egyházmegyei oldalaink HEVES MEGYE Az Egri Főegyházmegye kétoldalas összeállításában egyebek között a 2015-ös évre való visszate­kintést olvashatnak, illetve fotókkal illusztrált beharangozó írást az előt­tünk álló Irgalmasság Évéről. Más írásokon túl része az összeállításnak a Katolikus Karitász jubileumi évéről szóló beszámoló, valamint egy írás a bükki betlehemesről. ► 14-15 Jó reggelt! M ost, hogy a legkülönfélébb rétegekhez tartozó emberek szilveszteri bulijairól, kitű­nő hangulatáról, újévköszöntőiről be­számolunk, arra gondoltam, hogy eb­ben a rövid kis rovatban helyet kap­hatna néhány, egyszerűségében is különleges lény. Név és testsúlykilo­gramm szerint: Rexi (49), Libli (16), Er­zsiké (1), Mir-Mur (3) és Tobi (3). Hogy kik is ők? Hát, a mi „kis” házi állata­ink. Ezt a 2015-ös szilvesztert, különö­sen az éjfél körüli perceket Rexi, a ku­vasz hagyományosan az egykori nyá­ri konyhából lett házikójában retteg­te végig, a spániel Libli a franciaágy alá húzódott, Erzsiké csivavaként be­bújt egy köpenyzsebbe. A két macskát viszont az egész cécó teljesen hidegen hagyta. Sajnos, számukra még csak egér se jutott. S. S. EGER Pénteken újévi koncerttel fogadta a vendégeket a Gárdonyi Géza Színház. Az Agria Játékok Közhasznú Non­profit Zrt. szervezte eseményt két időpontban tartották. A16 órain dr. Halmos Péter, Eger díszpolgára, a 19 óra­in Jókai Anna Kossuth-nagydíjas író, a nemzet művésze mondott köszöntőt. Az est házigazdája Tóth Levente szín­művész volt, a hangversenyen közreműködött Csonka Zsuzsanna, Berkes János, Balog Tímea, Kiss Tivadar ének­művészek, a Gárdonyi Géza Tánc Eger és az Egri Szimfonikus Zenekar, Szabó Sípos Máté vezénylésével. M. A. 2016. JANUÁR 2., SZOMBAT • XXVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT. HEVES MEGYEI HÍRLAP www.heol.hu EGY PERCBEN HEVES MEGYE Az óévbúcsúztato a legtöbb embernek jo nagy bulit jelentett, az ujev első napján - bár csak a déli órákban - az első megyénkben babák is megszület- * < tek. Újításként az egri Dobó téren először rendeztek szabadtéri mulatságot, Nosz- i- vajon viszont ötödjére gyűlhettek össze a vendégek a szilveszteri gasztroudvarban Olyan is volt. aki a „tűzzel játszott'' és a petárda levitte az ujjait. ► 3 Áder János: „Legyen a mi iránytűnk a szeretet! Biztonságra vágyunk BUDAPEST A szeretet, a megér­tés, a segítő szándék, a jóaka­rat és az alázat napjainkban különösképpen megfogadandó fontosságára hívta fel egyebek között a figyelmet a köztársa­sági elnök újévi köszöntőjé­ben. Áder János azt javasolta az ország lakosságának, hogy ezek legyenek az új év cseleke­deteinek vezérlő elvei.- Régen álltunk úgy az új esztendő kapujában, hogy eny- nyire bizonytalannak érezzük az előttünk álló évet - fogalma­zott, majd a világot 2015-ben megrázó terrortámadásokra utalva arról beszélt, hogy min­dennél fontosabbá vált épség­ben tudni szeretteinket.- Mára eljutottunk oda, hogy amikor fiaink és lányaink ide­gen országban tanulnak, mun­kát vállalnak, nem az a legfon­tosabb, hogy megtalálják szá­mításukat. Vagy amikor ba­rátaink külföldi tájakat indul­nak felkeresni, nem az a leg­fontosabb, hogy milyen élmé­nyekkel gazdagodnak. Egyet­len dolog fontos számunkra: hogy épségben viszontlássuk őket - jelentette ki az elnök, majd emlékeztetett arra, hogy tavaly ilyenkor senki nem szá­mított az elhúzódó migrációs válságra, Magyarországnak is olyan kihívásokkal kell szem­besülnie, amilyenekre évtize­dek óta nem volt példa. Az államfő a világban zajló folyamatokra figyelemmel azt ajánlotta, hogy a karácsony, a szeretet ünnepe - „az együtt eltöltött békés órák, a meghitt családi beszélgetések, az éj­szakába nyúló közös játékok a gyermekekkel, az örömteli ta­lálkozások rokonokkal, bará­tokkal” - legyen az „új év erő­forrása”. Áder János ennek alá­támasztására Szent Pál apos­tolnak a szeretet öröklétéről szóló tanítását is idézte. ► 8 Kijavítanak több utat is januárban HEVES MEGYE Sokszor bosszan­kodhat az autós, a motorkerék­páros megyénk útjain járva, azoknak a meglehetősen rossz, s ennek következtében bizony balesetveszélyes állapota miatt. Éppen ezért a most elbúcsúzta- ,tott év végén a Hírlap megkér­dezte a Magyar Közút Nonpro­fit Zrt.-t, hogy az új esztendő, vagyis 2016 elején mely szaka­szokon lélegezhetnek fel a köz­lekedők, s találnak gondmen­tes, biztonságos közlekedési le­hetőséget szűkebb hazánkban. Marczin Bence kommunikáci­ós osztályvezető elmondta: He­ves megyében január és már­cius között hideg/speciális ká­tyúzókeverékkel, valamint új­rahasznosított anyag felhasz­nálásával folyamatosan javít­ják az utak burkolatát az eset­legesen kialakuló - közlekedés- biztonságra veszélyes - ütőká­tyúk megszüntetésével,- Az időjárás függvényében 2016 januárjában a következő helyeken tervezünk kátyúzá­si munkát: a 3. számú elsőren­dű főúton a Hort és Gyöngyös közötti szakaszon; a 24. számú főúton Egercsehi és Szúcs kör­nyezetében; a 25. számú főút Kerecsend és Eger közötti sza­kaszán. ► 3 Eltűnt egy idős nő, rendőrök keresik MÁTRADERECSKE, EGER Az Eg­ri Rendőrkapitányság eljárást folytat Horváth Istvánná eltű­nése miatt, aki szilveszter nap­ján délelőtt mátraderecskei ott­honából ismeretlen helyre tá­vozott. Az eltűnését december 31-én este háromnegyed ki­lenckor jelentették be a rend­őrségen. Az adatgyűjtés során a rendőrök megállapították, hogy a 74 éves nő feltehetőleg busszal Egerbe úthzott, majd onnan ismeretlen helyre to­vább közlekedett. Horváth Ist­vánná körülbelül 165 centimé­ter magas, átlagos testalkatú, ősz, rövid, göndör hajú. Az Egri Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a leírás alapján a szépkorú nőt felismeri, eset­leg tartózkodási helyével kap­csolatban bármilyen informá­cióval rendelkezik, az tárcsáz­za vagy nyomja a 36/522-111- es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hív­ható 107, és 112 segélyhívó számokon. Fenti lehetősége­ken túl hívható még a szintén ingyenes 06/80-555-111 „Tele­fontanú” zöld száma (hétfőtől csütörtökig: 8 és 16 óra között, pénteken 13 óráig), ahol lehe­tőség van a bejelentő kilétének titokban tartására. S. S.

Next

/
Thumbnails
Contents