Heves Megyei Hírlap, 2016. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

2016-01-02 / 1. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. JANUÁR 2„ SZOMBAT A menekültügy, a korrupció, a szociális gondok voltak a legfőbb témák 2015-ben Kétszázszor szóltak képviselőink Nyolc Heves megyei honatya közül az ellenzékben ülők vol­tak a legaktívabbak a Parla­ment plenáris ülésein az elmúlt esztendőben. Tóth Balázs balazs.toth@partner.mediaworks.hu HEVES MEGYE Kétszáz felszólalás, több mint félezer interpelláció, törvényjavaslat, módosító indít­vány, kérdés fűződött 2015-ben országgyűlési képviselőink ne­véhez. A Parlament honlapján föllelhető adatok szerint nyolc honatyánk pontosan kétszáz- egyszer kapott szót, összesen több mint 14 órán és hét per­cen keresztül beszélt az ország házában, ezen kívül 332 önál­ló és 190 nem önálló indítványt jegyzett. Az őszi ülésszak rövi- debb volt, ezért mind a hozzá­szólások ideje (3 óra 34 perc), mind az irományok mennyisé­gében (143 önálló, 40 nem ön­álló indítvány) visszaesett a teljesítményük tavaszhoz ké­pest. Az első félévben 9 és fél órán keresztül beszéltek, 190 önálló és 150 nem önálló indít­ványt terjesztettek be. A képvi­selők ezek alapján mért telje­sítményében ugyanakkor per­sze hatalmas különbségek vol-, tak. A legaktívabbaknak Mir- kóczki Ádám (Jobbik) és Korózs Lajos (MSZP) bizonyultak, Hor­váth László (Fidesz-KDNP) pe­dig szinte észrevétlen maradt. Lássuk tehát, ki, hogyan telje­sített 2015-ben, illetve az őszi ülésszakban! FODOR GÁBOR (független): A liberális pártelnök össze­sen ötször szólalt föl, ebből ősz­szel csak egyszer, igaz, akkor viszont majdnem negyedóráig. Összesen 41 perc 53 másodper­cig beszélt, ezzel hatodik a me­gyei rangsorban. Témái a 2016- os költségvetés és a menekült­kérdés voltak, utóbbiban közös európai uniós megoldást szor­galmazott. Együttesen 72 ön­álló indítványt jegyzett, ebből 44 született ősszel. Kérdezett az állítólagosán befogadott kop­tokról, a Századvég munkatár­sai és az államtitkok kapcsola­táról, a tanácsadók nemzetbiz­tonsági átvilágításáról, illetve Andy Vajnáról. Egyetlen nem önálló indítványát még tavasz- szal adta be a jövő évi költség- vetéshez. A megyei honatyák közül Mirkóczki Ádám élt a legtöbb alkalommal a felszólalás jogával a Parlamentben. Csaknem négy és fél órán át mondta el az álláspontját fontos kérdésekben. HORVÁTH LÁSZLÓ (FIDESZ- KDNP): Formálisan a legkevésbé ak­tív képviselőnk a Parlamentben, s ezt egy kis gyöngyösi szervezet nemrégiben számon is kérte raj­ta. Három felszólalása volt, mind tavasszal, ezek 6 perc 45 másod­percig tartottak. Ebből kétszer bizottsági véleményt ismerte­tett, de hozzászólt a közfoglal­koztatottakról szóló törvény mó­dosításához is. Néhány társához hasonlóan novemberben adta be első két önálló indítványát, mint minden kormánypárti képvi­selő, ő is aláírta az egyházügyi törvényről szóló javaslatot, vala­mint az európai uniós menekült­kvóta elutasítását. KORÓZS LAJOS (MSZP): . Tavasszal még a legaktívabb megyei képviselő volt, ősszel azonban Mirkóczki Ádám meg­előzte. Az elmúlt esztendőben együttvéve ötvenszer szólalt föl, összesen 3 órán, valamint 13 és fél percen keresztül beszélt. Ősz­szel 13, összesen 55 percnyi fel­szólalása volt. Szociális kérdé­sekben, a korkedvezményes nyugdíjak érdekében kért szót, de érdeklődött a nyugdíjreform és adósságcsökkentő alap felől is. Az előző évben 74 önálló in­dítványt nyújtott be, 29-et a nyá­ri szünet után. Szintén szociális, keresztül beszélhetett. Ősszel 19 felszólalása volt, ezek össze­sítve majdnem 1 óra 50 percig tartottak. Bírálta a kormány ro­ma integrációs politikáját, a Ro­ma Nemzetiségi Önkormány­zatnál elfolyó pénzeket, de a fut- ballszurkolók kriminalizálását is. Összesen 47, ősszel húsz ön­álló indítványa volt, kérdezett a Honvéd Egészségpénztár káro­sultjairól, az illegális határsér- tőkről. A többi MSZP-s, LMP-s és Jobbikos képviselővel egye­temben kezdeményezte a kor­rupt politikusok elszámoltatásá­ról, az állami gazdaságok priva­tizációjának kivizsgálásáról szó­ló jogszabály meghozatalát. Het­venkét nem önálló indítványa volt az esztendőben, 13 az őszi ülésszakban. DR. NYITR AI ZSOLT (Fidesz- KDNP): A 2015-ös évben tízszer, ősz­szel négyszer szólalt föl az or­szággyűlésben. Összesen 34 percig és 47 másodpercig be­szélt, ebből tíz és fél perc ju­tott az utolsó négy felszólalásá­ra. Dicsérte a kormány bürok­rácia-csökkentő és hulladékgaz­dálkodási lépéseit és az Eszter- házy Károly Egyetem létrejöve- telét. Tavaszi két önálló indítvá­nyához még hármat csapott hoz­zá, a már említett'kvótaellenest és egyházi törvényt, illetve kér­dezett arról, „Hogyan hatnak az Egerben és a térségében élők életkörülményeire a TOP-os for­rások?” de erre a parlament hon­lapja szerint hónapok óta nem kapott választ. SNEIDER TAMÁS (Jobbik): Huszonnyolc elmúlt esztendei felszólalásából tizet (összesen 19 percet) tartogatott őszre, de így is. csak három perccel került egy óra fölé beszédidőben. A nyugel­látások, a férfiak korkedvezmé­nyes nyugdíjának ügyében kért szót, valamint ősszel ostorozta a közigazgatási életpálya-modellt. Indítványozásban aktív volt, eb­ben az évben 84 irományt adott be, 28-at az esztendő második fe­lében. Ősszel is széles volt a té­maköre, a tűzoltók béremelésé­től és a korrupcióellenes intéz­kedésektől kezdve a gyöngyös­halászi hídfelújításon és bátony- terenyei drogügyeken keresztül a családtámogatásokig és a Má­ria Rádió támogatásáig sok do­logról érdeklődött. Tavaszi 49 nem önálló indítványához au­gusztus óta hetet tett hozzá. SZABÓ ZSOLT (Fidesz-KDNP): A kormánypárti képviselő a legaktívabb beszélők közé tar­tozott, igaz, a közúti közlekedé­si balesete után sokkal keveseb­bet szerepelt. A Nemzeti Fejlesz­tési Minisztérium államtitkára 35 másodperc híján elérte a két órát beszédidőben, ehhez 28 al­kalom kellett neki. Ősszel csak háromszor beszélt a T. Házban, 8 perc 14 másodpercig. Tavasz- szal témái voltak az energia-ha­tékonysági, rezsiharcos prog­ramok, ősszel a párizsi klíma­csúcsról, az MVM Partner gáz­beszerzéseiről, a csatornaépíté­sekről mondott néhány monda­tot. Neki is csak két önálló indít­ványa volt 2015-ben, az egyhá­zi törvényes és a menekültkvó- tás. Nem önálló indítványt kor­mánypárti társaihoz hasonlóan nem jegyzett. VONA GÁBOR (Jobbik): A pártelnök összesen 24-szer szólalt föl, a két órát hét másod­perccel lépte túl. Ősszel 13 alka­lommal összesen 56 percig és 52 másodpercig mondta el vélemé­nyét a migrációról, valamint ar­ról, hogy szerinte a Fidesz egy korrupcióra épülő párt, s elsza­botálja az elszámoltatást. A frak­cióvezető 31 tavasz önálló indít­ványához még 15-öt tett hoz­zá, egyebek között menekülttá­boroktól, kerítésről, de például a honatyákra, kormánytagok­ra vonatkozó kötelező vagyono- sodási vizsgálatra is javaslatot tett. Nem önálló indítványa öt volt, mindegyik tavasszal. nyugdíjhoz, gyermekéhezéshez kapcsolódó, valamint kormány­zati korrupciós ügyekben volt aktív. Érdeklődött egyebek kö­zött Szabó Zsolt kabinetfőnöké­nek, Tóth Csabának a munkájá­ról is, aki még nyáron a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alkal­mazottja volt. Ebben az évben 56, ősszel 20 nem önálló indítványa, törvénymódosító javaslata volt. MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Őszi tevékenységével ő lett a legaktívabb Heves megyei hon­atya. Az év folyamán 53-szor szólalt föl, 4 órán és 28 percen Korózs Lajos is nagyon aktív volt Az elmúlt esztendő legsikeresebb véradását tartották Megdöntötték előző rekordjukat MAKLÁR Az elmúlt év augusztu­sában arról adtunk hírt, hogy a faluban dőlt meg a kistelepü­lési véradások Heves megyei rekordja. Az akkori eredményt sikerült túlszárnyalni, hiszen 2015 utolsó véradására decem­ber 30-án Makiárról és Nagytá­járól 122 donor jelentkezett. Gortva József a Vöröske­reszt Heves Megyei Szervezeté­nek igazgatója elmondta: Mak­iár minta település a véradá­sok szervezésében és a véradók nagy számában is. Egyre több új donort vonnak be a mozgalomba. Hanuszik Csaba polgármester - 39-szeres donor, a véradás fő­szervezője - szerint nincs nagy titok a szervezésben. Segítőkész lakosok mentek a makiári év végi véradásra- A minden házba eljuttatott szórólapon arra kértük a vér­adókat, hogy vegyenek részt a véradáson és hozzák magukkal barátaikat is. Úgy néz ki, sokan komolyan vették a kérést. Baráti társaságok, egész is családok ér­keztek, hogy önként segíthesse­nek beteg embertársaikon. Na­gyon örülök, most is sikerült 14 új véradót üdvözölni, köztük a nagyobbik lányomat, Vicát is - mondta el a polgármester. Nem elég csupán megszervez­ni, de még példát is kell mutat­ni, vallják a két település pol­gármesterei, hiszen Makiár el­ső emberén túl a nagytájai pol­gármester, Orosz József is tű alá tartotta a karját. G. R. Vádemelési javaslat ittasan autózó ellen KOMPOLT, EGER A végére jutottak egy a közlekedési biztonságát veszélyeztető bűneset nyomozá­sának az Egri Rendőrkapitány­ság munkatársai - tájékoztatta a Hírlapot Lázár Levente, a He­ves Megyei Rendőr-főkapitány­ság sajtóreferense. Közölte: a megalapozott gya­nú szerint ittasan vezette jár­művét egy kompolti férfi. Az Eg­ri Rendőrkapitányság büntető- eljárást indított a gyanúsítottal szemben, aki az elmúlt évben jú­nius 28-án az éjszakai órákban Volkswagen típusú személyau­tójával Mátraderecske és Mátra- balla között - a jelenleg a ható­ság rendelkezésére álló adatok szerint nem az út vonalveze­tésének megfelelően választotta meg járműve sebességét. Emi­att azzal lesodródott az úttest­ről. Az oldalára borult kocsiban utazó fiatal nő és a sofőr is or­vosi ellátást igénylő sérüléseket szenvedett. Az eljárásban a szakértői vizs­gálat megállapította, hogy a 40 éves kompolti lakos szeszes italt fogyasztott a gépjárművezetés megkezdése előtt. A férfi ellen it­tas állapotban elkövetett jármű- vezetés vétségének gyanúja mi­att indult eljárást az Egri Rend­őrkapitányság közlekedésrendé­szeti osztálya befejezte, a kelet­kezett iratokat a napokban vád­emelési javaslattal megküldte az ügyészségnek. Sz. Z. * * tr k \ í é

Next

/
Thumbnails
Contents