Heves Megyei Hírlap, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-01 / 230 szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2015. OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK Halak pusztultak el a patakban A borászati tevékenységek számlájára írták a szennyezést ANDORNAKTÁLYA A napokban hal- pusztulást jeleztek többen Is az Eger-patak falun átfolyó szaka­száról, közöttük Szuromi Csa­ba önkormányzati képviselő' és egyben az Agria Szabadidő Egyesület elnöke. Szerinte rend­szeres jelenségről van szó, több­nyire így szüret táján fordul elő, és mindig az esti órákban kez­dődik. Ilyenkor habossá válik a víz, a halak százai pedig elpusz­tulnak.- Most is domolykók és piszt­rángok voltak a tetemek kö­zött, de egészen bizonyosan vé­dett halak is áldozatul esnek, hi­szen a mérgező anyag nem tesz különbséget - fogalmazott a ha­lászati őr foglalkozású szakem­ber, aki szerint ilyenkor derül ki: nem szerencsés, hogy egy pesti székhelyű cég nyerte el a halászati jogot, hiszen távolból nem igazán könnyű intézkedni. Különösen a környezetvédelmi és vízügyi hatóság késedelmes megkeresése az, ami hátrányt okozhat. A Hírlap kérdésére az ügyben illetékes Borsod-Abaúj-Zemp- lén Megyei Katasztrófavédel­mi Igazgatóság szóvivője, Doj- csák Dávid tű. százados elmond­ta: a szeptember 23-án észlelt halpusztulásról hatóságukat az érintett szakasz kezelői felada­tait ellátó Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság tájékoztat­ta. E szerint őket az egri polgár­mesteri hivatal ügyintézője hív­ta telefonon, hogy a hozzájuk ér­kezett lakossági bejelentés sze­rint haltetemeket figyeltek meg az Eger-patak andornaktályai szakaszán.- Igazgatóságunk a bejelen­tést követően a patakszakaszon ellenőrzést végzett. A patakban néhány apróbb haltetem volt lát­ható, viszont a patak állapotá­ban a szokásoktól eltérő változás (elszíneződés, zavarosság, szag­hatás) nem volt tapasztalható, szennyezésre utaló nyom nem volt. Ebből következően további intézkedés nem vált szükséges­sé - tájékoztatott a szóvivő, aki elmondta azt is, hogy beazonosí­tott szennyező forrás hiányában vízvédelmi eljárás megindítása nem volt indokolt. Megtudtuk azt is, hogy az Eger-patakban halpusztulást ki­váltó szennyeződés nem gyakori. Az idén a hatóság tudomása sze­rint nem történt ilyen. Az embe­ri tevékenység által okozott víz- szennyezés következtében törté­nő halpusztulás okaként egyéb­ként a korábbi években többször is a szürethez kapcsolódó borá­szati tevékenységeket lehetett azonosítani - jelezte a BAZ me­gyei Katasztrófavédelmi Igazga­tóság szóvivője. Ez a városi csa­padékvíz-elvezető csatornarend­szeren keresztül az Eger-patak- ba eljutó szennyezések vizsgála­tai alapján derült ki. S. S. A megújult bölcsődében ötvenkét kisgyermekre vigyáznak EGER - Az alapvető célunk az volt, hogy az évtizedekkel koráb­ban készült épületeket a 21. szá­zadnak megfelelővé varázsoljuk a városban élő családok számára - fogalmazott Habis László pol­gármester a megújult Cecey Éva Bölcsőde átadásán. A hőszigetelt és teljesen akadálymentesített épületen számos újítást hajtottak végre: javították a külső homlok­zatot, szigetelték és festették, új beépített szekrényeket, fedett te­raszt alakítottak ki a hangulatos játszóudvar mellett.- A gyermekek védelmét szol­gálja majd az új beléptető- és ri­asztórendszer. A fedett terasszal megvalósíthatjuk majd jó idő ese­tén, hogy a gyermekek kint al- hassanak, de az ő egészségüket szolgálja az is, hogy a csoportszo­bákba sófalakat helyeztek el - mondta Szurominé Balogh Móni­ka, az egri Gyermekjóléti és Böl­csődei Igazgatóság vezetője. J. H. ill B Februárban bontással indult a Bárány uszoda felújítása, s a napokban már ismét vízzel telt medencét ■ fotózhattunk a Bitskey Aladár Uszoda szomszédságában. Ahogy azt korábban megírtuk, a létesítmény há- fg rom ütemben újul meg. Huszonegy méteresre szélesítették a 17 méteres medencét, illetve a szabványok- nak megfelelően 2,20 méter mélységre növelték a fenékszint megváltoztatása nélkül. Elsőbbség akkor van, ha azt megadták Veszélyes az átkelés Alapos körültekintéssel sem veszélytelen a gyalogátkelőhely. Több gázolás is volt már itt korábban HÍREK Módosulnak a menetrendek HATVAN Pályakarbantartá­si munkák miatt október 10- től 12-ig módosított menet­rend szerint közlekednek a vo­natok Hatvan és Szolnok kö­zött, illetve Hatvan-Puszta­monostor és a Campus exp­resszvonatnál Hatvan és Jász­berény között vonatpótló autó­buszok közlekednek. Október 16. és november 13. között a 1575-ös számú Campus exp­resszvonat menetrendje válto­zik Szolnok és Hatvan között. Október 10-től november 17- ig Eger és Füzesabony között lesz érvényben a módosított menetrend. T. M. Ebzárlat és legeltetési tilalom FÜZESABONY Október 5-től 26- ig ebzárlatot és legeltetési ti­lalmat rendelt el a Heves Me­gyei Kormányhivatal Füzesa­bonyi Járási Hivatalának élel­miszerlánc-biztonsági és állat­egészségügyi osztálya. A tila­lomra azért van szükség, mert repülőgépről szórják ki a ve­szettség elleni vakcinális csa­létket a rókáknak. Lakott terü­letekre és közvetlen környeze­tükbe ugyan nem szórnak vak­cinákat, de kutyát kizárólag pórázon, szájkosárral lehet sé­táltatni. Kutyát vagy macskát a település területéről csak ér­vényes veszettség elleni védő­oltással, engedéllyel szabad kivinni. T. M. Megújul a kerékpárút Elkezdődött a Gyön- gyös-Mátrafüred közötti kerék­párútfelújítása. A beruházásra az önkormányzat mintegy ötmil­lió forintot különített el. A végső befejezés jövőre várható. Idén a balesetveszélyes állapotok meg­szüntetését oldották meg, jö­vőre megmaradnak a nagyobb felületű javítások. A harmadik ütem részeként pihenőhelyeket alakítanak ki, asztalokat és táb­lákat helyeznek ki, és burkolat- festés is készül. B. K. EGER Ismét gázolásos baleset tör­tént - ezúttal kedden este hét óra körül - a Gárdonyi Géza Színház előtti zebránál. Ebben a konkrét esetben egy idős, 82 éves nénit ütött el egy piros Au­di. Az asszonyt vérző fejsérülés­sel a mentők kórházba szállítot­ták. A vizsgálat jelen szakaszá­ban még nem tudni, hogy az idős ember a gyalogátkelőhelyen sza­bályosan haladt-e, ám az bizo­nyos: a sofőr későn vette észre. Erdélyi Róbert r. alezredes, a Heves Megyei Rendőr-főkapi­tányság kiemelt megelőzési fő­előadója a Hírlap kérdésére - hangsúlyozottan nem a konkrét kedd esti baleset körülményei­ről szólva - elmondta: a színház előtti „zebra” azért veszélyesebb az átlagosnál, mert itt nagy a for­galom, a gyalogátkelőhely nincs ellátva forgalomirányító fényjel­ző készülékkel, az út maga pe­dig négysávos, ami a duplájára növeli a kockázatokat. Annak ér­dekében, hogy elkerülhetőek le­gyenek ezek a balesetek, mind­két félnek, az úttesten átkelő gyalogosnak és a járművezető­nek is nagyobb körültekintést kell tanúsítania. Ennek a zebrának van egy különlegessége is: Szeleczki Já­nos, korábbi alpolgármester egy közösségi célú pókerversenyen nyerte a megvilágítását, ami idő­közben tönkrement. S. S. Turnéra indulnak a győztesek EGER Szombaton indul az Egri If­júsági Zenei Program győztes együttesének, a Silver Soulnak és a közönségdíjas Our Trip ze­nekarnak a turnéja. Az első állo­más Kalocsa lesz, majd Nyíregy­házán, év végén pedig Miskolcon és Budapesten is bemutatkozhat­nak a PsychoganG kísérőiként.- A héten a Drogprevenciós Na­pon, október 23-án a fiatalok ked­velt helyszínén, a Gödör Klubban is felléphetnek - tudtuk meg Rá- zsi Botondtól a program sajtótájé­koztatóján, szerdán. Terveik sze­rint október végén még egy pályá­zatot írnak ki, idővel pedig a vá­ros büszkeségévé válhat a kezde­ményezés. Kecső Bálint és Szűcs Máté elmondták, az év végi turné­kat előrelépésnek tartják. J. H. Késéit, fenyegetett és zaklatott is EGER Egy embert késsel megszúrt, egyet életveszélyesen megfenye­getett, egyet pedig megpróbált megkéselni egy egri lakos - tájé­koztatott a Heves Megyei Rend­őr-főkapitányság szerdán. Közöl­ték: a gyanú szerint a férfi kedden délután Egerben az egyik áruház­ban több alkalommal szidalma­zott és fenyegetett egy férfit, akit később a parkolóban egy késsel a kezében próbált bántalmazni. Telefonon életveszélyesen megfenyegette áldozatait. A sértett és egy segítségére sie­tő személy lefogta a támadót, akit a rendőrség kiérkezéséig vissza­tartottak. Az egyenruhások elő­állították a férfit a rendőrkapi­tányságra, ahol gyanúsítotti ki­hallgatásán felmerült a gyanú: augusztus 12-én este az egri Ma­lomárok utcában előzetes szóvál­tást követően egy késsel sérülést okozott egy helyi lakosnak, vala­mint szeptember 19-én éjjel tele­fonon felhívott egy egri férfit, akit életveszélyesen megfenyegetett. A 35 éves H. Gy.-t őrizetbe vették, ellene az Egri Rendőrkapitány­ság bűnügyi osztálya garázdaság bűntett, testi sértés bűntett kísér­let és zaklatás vétség elkövetésé­nek megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, valamint előter­jesztést tett előzetes letartóztatá­sának indítványozására. NI. Z. Kilencmillió művelődésre HEVES MEGYE Huszonegy Heves megyei önkormányzat összesen 9,5 millió forintot nyert a köz- művelődési intézmények, közös­ségi színterek felújítására, esz­közállományuk gyarapítására. A legtöbb pénzt Heves kapta, 1,7 millió forintot, majd Csány (1,26 millió forint), Gyöngyös­pata (1,25 millió forint) követ­kezett a sorban, míg Gyöngyös 840 ezer, Füzesabony 560 ezer, Bükkszenterzsébet pedig 420 ezer forintot kapott. T. B. Sófal a bölcsődei csoportszobákban * •u i * *

Next

/
Thumbnails
Contents