Heves Megyei Hírlap, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-01 / 230 szám

2015. OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK • XXVI. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT f ?! \%o UFi/rc flJu T JoJ MEGYEI HIRIAW1 www.heol.hu Ül eW-t EGY PERCBEN Dallamot keltő légtornászujjak A hatvanas évei közepén já­ró, Bodonyban élő férfi az egyetlen, aki ilyen „csodamasinát” készít Ma­gyarországon. Az elsőt - mint meséli - 1964-ben rakta össze. Tizenhárom éves volt akkor, s állandóan a Rádió- technika című lapot bújta, abban ta­lált egy leírást a megszólaltatható do­bozról. ► 3 Bizonyította: nincs lehetetlen Két héttel ezelőtt hatvani ottho­nában látogattam meg Erzsikét. A mű­vésznő életszemléletét, sorsát szere­tettem volna bemutatni az olvasónak, ami erőt adhat az élet viharában meg­fáradt ember lelkének és a céltalanul bolyongóknak. Alex, az örökbefoga­dott kutya ugatva szaladt az utcai ajtó­hoz, amikor megérkeztem Erzsikéhez. Jelezte, hogy vendég érkezett. A segí­tőkész szomszéd néni kinyitotta az ajtót, beengedett. A művésznő moso­lyogva fogadott, de a szemei mélyén megbújó szomorúság jelezte, hogy éle­te egyik nagyon nehéz időszakát éli éppen. ► 5 Pusztultak a halak ANDORNAK«! A napokban halpusztu­lást jeleztek többen is az Eger-patak fa­lun átfolyó szakaszáról, közöttük Szuro- mi Csaba önkormányzati képviselő és egyben az Agria Szabadidő Egyesület elnöke. Szerinte rendszeres jelenségről van szó, többnyire így szüret táján for­dul elő, és mindig az esti órákban kez­dődik. Ilyenkor habossá válik a víz, a ha­lak százai pedig elpusztulnak. Jó reggelt! E gy hajléktalan férfi jött oda hoz­zám a minap, hogy pénzt kér­jen. Amikor mondtam neki, hogy nincs nálam apró, mert kártyát használok, udvariasan megköszön­te és továbbindult. Akkor jutott eszem­be, hogy van nálam Erzsébet-utal- vány, utána is szóltam, és hálás szív­vel fogadta. Amikor elment, a mellet­tem álló autó sofőrje érdeklődött, hogy mennyi pénzt adtam, s korholóan ráz­ta a fejét, hogy nem kellett volna. Ami­kor felsoroltam neki az utalvány elő­nyeit - csak élelmiszerre költhető, al­koholra nem - egy picit megenyhült, és minden jót kívánt. Én meg arra gon­doltam, hogy nekem mikor lenne ké­pem egy vadidegent elszámoltatni az adakozásának mértékéről vagy mód­járól. J. G. Rabok meséltek az egri börtönben EGER Tizennégy női elítélt me­sélt a többi fogvatartottnak szerdán, a magyar népmese napja alkalmából a Heves Me­gyei Büntetés-végrehajtási In­tézetben. Az egri börtönben 2010-ben kezdődött a mese­program. A terápia népszerű az intézetben, szívesen járnak rá a fogvatartottak, ezért igye­keznek több embert bevonni.- Célja, hogy megtanuljanak mesét mondni, s a mesék segít­ségével egészségesebb lélekkel tudjanak kimenni, úgy, hogy az nekik is, a hozzátartozóiknak és a társadalomnak is jó legyen - mondta el Luzsi Margó gyer­mekkönyvtáros, az intézetben zajló program vezetője. M. Z. Szomorú, boldog, tanulságos meséket mondtak Megállt az ipari növekedés HEVES MEGYE Stagnált az ipar júliusban a megyében. A KSH adatai szerint az árváltozáso­kat figyelmen kívül hagyva nyár közepén a tavalyi július­hoz hasonlítva 99,7 százalékon teljesített a megye ipara. A me­gye cégei 91 milliárd forint érté­kű árut állítottak elő, amely feb­ruár óta a legalacsonyabb adat. Az első hét hónapot tekintve tíz- százalékos a növekedés Heves­ben, a cégek 643,5 milliárd fo­rintnyi terméket értékesítettek. A régióban júliusban két száza­lékot meghaladó volt a növeke­dés júliusban, január és július közt pedig 7 százalék körüli. A KSH összesítése szerint az idei hetedik hónapban az ipari termelés volumene 3,4 száza­lékkal meghaladta az egy év­vel korábbit. A termelés 2015 első hét hónapjában 6,7 száza­lékkal volt magasabb az előző év azonos időszakinál. Erősödött az export, főként a járműgyártásnak köszönhe­tően, míg az ipar belföldi el­adásai másfél százalékkal nö­vekedtek. Az ország iparát to­vábbra is a járműgyártás húz­ta, amely 15 százalékkal bő­vült, az alkatrészgyártás pe­dig ennél is jobban pörgött. Előrébb lépett az élelmiszer- ipar, nagyot esett viszont a gép­gyártás teljesítménye, az ener­giaiparé viszont stagnált. T. B. Lemondott az alpolgármester MAKLÁR Indoklás nélkül, az ön- kormányzatnak küldött e-ma- ilben mondott le makiári kül­sős alpolgármesteri pozíciójá­ról Oroján Sándor. Mint arról beszámoltunk, a fideszes poli­tikus korábban egri külsős bi­zottsági tagságától is megvált, mivel bebizonyosodott, hogy betöltött pozíciói egymással összeférhetetlenek. írtunk ar­ról is, hogy a jobbikos Mirkócz­ki Ádám méltatlansági eljárást kezdeményezett a makiári ön- kormányzatnál Oroján pozíció­halmozása miatt. Ezt szeptember 25-én jelen­tette be Mirkóczki, ugyanazon a napon, amikor Oroján lemon­dott Makiáron. A volt alpolgár­mester lemondását keddi ülé­sén a makiári testület tudomá­sul vette, tájékozatott Kassai Magdolna jegyző. G. R. HIRDETÉS ingyenes lATASELLENÖRZÉS ÉS SZAKTANÁCSADÁS trend trend OPTIKA belvárosi SZEMÉSZEI äsk io's68-« 770865 910042 15230 MA HOLNAP SZER K ESZTŐS ÉG: E-mail: heol@heol.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 30/324-7729 TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 36/410-427 17 19 Hideg reggelre kell számítanunk, délután körülbe­lül 17 Celsius-fok körül alakul a maximum hőmér­séklet. Esőre nem várható. ► 10 dog névnapot Malvin és Teréz nevű olvasóinknak! A A Á V pa rá Nagy mennyiségű ónos eső esett Parádsasvár, Párád és Parádfürdő térségében, a jeges f­■ •'t ­csapadék a fák ágaira fagyott, a nagy súly miatt fák dőltek az úttestre, elszakítottak egy légve- M zetéket is. Parádsasváron teljes, Párádon és Parádfürdőn részleges áramkimaradás volt. Ve- szélybe került a térség ivóvízellátása, a zavar érintette a Parádfürdői Állami Kórházat, valamint ^ a Köszörű-völgyi víztározót. Egy Parádsasvár melletti tanyán pedig egy baráti társaság került bajba egy kidőlt fa miatt. Mindez azonban szerencsére csak a feltételezése volt annak a gya- 2d korlatnak, amelyet szerdán tartott a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. >4 | J í i í __________________________í___________%--------------------------------------- —£ 1 I § B —

Next

/
Thumbnails
Contents