Heves Megyei Hírlap, 2015. augusztus (26. évfolyam, 179-203. szám)

2015-08-01 / 179. szám

2015. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT • XXVI. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT. HEVES MEGYEI Hjria www.heol.hu EGY PERCBEN Betyárok a falunapon SZARVASKŐ A megszokotthoz képest rendkívüli falunapot tartottak az elmúlt hét végén. Az önkormányzat szándéka az volt, hogy családi eseménnyé váljon. Ezért háromgenerációs famíliák regiszt­rációjával lehetett részt venni abban a hatpróbában, amelyet a község múltjá­ra, történelmére építve állítottunk össze - árulta el a titkot a polgármester. A csodák helye volt HEVES MEGYE Az Egyházmegyei Hírek között az idei Egerszalóki Ifjúsági Ta­lálkozóról és Lelkigyakorlatról olvas­hatnak írást, melyből kiderül, milyen színes előadásokon bővíthették tudá­sukat a fiatalok. Dr. Csizmadia Ist­vánnak, az Egri Hittudományi Főis­kola tanárának és a Bazilika plébáno­sának a történetét is megismerhetik, aki negyedszázada dolgozik az egri papnevelés szolgálatában. ► 14-15 Rajtol ma az NB III is FELSŐTÁRKÁNY Bajnoki pontokért lép­nek pályára ma délután NB III-as lab­darúgócsapataink. A Felsőtárkány otthon a REAC ellen, az FC Hatvan a Nyírbátor vendégeként kezdi a Kele­ti csoport 2015/2016-os küzdelmeit. A bükkaljaiak kerete átalakult az el­múlt idényhez képest, a tavalyi csa­patból mindössze öt játékos maradt. A Zagyva-partiaknál az állandóság a jellemző, a bronzérmes csapat gerincé­re épülve négy új labdarúgó csatlako­zott Híres Gábor együtteséhez. ► 16 HEVES MEGYE A felsőoktatás atalakitasan dolgozik a kormány. A napokban ki­szivárgott elképzelések érintik a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolát és az egri Eszterházy Károly Főiskolát is. Lapunknak nyilatkozott a két rektor. (A fotón az egriek és a gyöngyösiek idei diplomaosztójának örömét mutatjuk.) ► 2 Újabb támogatással csábítják az orvosokat Hiányoznak doktorok HEVES MEGYE Szűkebb hazánk­ban 11 olyan tartósan betöltet­len háziorvosi körzet van, aho­vá évek óta nem találnak or­vost, a praxisok jelentős részé­ben már a nyugdíjkorhatárt be­töltött doktorok dolgoznak. Er­ről lapunkban már többször is beszámoltunk. Ebből idén csu­pán egy Gyöngyös környéki praxis talált gazdára. A gond enyhítése érdekében az Orszá­gos Egészségbiztosítási Pénztár ismét pályázatot hirdet a tartó­san üresen álló háziorvosi pra­xisok betöltésére. A tavaly meg­hirdetett, 500 millió forint ke­retösszegű letelepedési támo­gatásból országosan 413 milli­ót fizettek ki, így 38 háziorvosi körzetet sikerült újraindítani. Idén a kormányzat szintén félmilliárd forintot szán er­re a célra, a felhívásra pedig olyan doktorok jelentkezhet­nek, akik képesítésük alap­ján önállóan végezhetnek há­ziorvosi tevékenységet, továb­bá a pályamunkákhoz csatolni kell az illetékes önkormányzat támogató szándéknyilatkoza­tát is. Az elnyerhető, legfeljebb tízmillió forintos juttatás sza­badon felhasználható, vagyis lakásra, házra, autóra is fordít­ható, de a nyertes akár a diák­hitelét is kifizetheti belőle. Az egészségügyi alapellátás az egyik olyan terület, amely­ben az elmúlt évtizedekben ta­lán a legkritikusabbá vált az orvoshiány. B. K. Jövőre lesz csak pályázat megint HEVES MEGYE Várhatóan csak a jövő évben nyitják meg újra a felfüggesztett mosógépcse­re-programot - mondta a Hír­lapnak Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint közszolgáltatásokért felelős ál­lamtitkár. Mint megírtuk: a mosógép­csere-program eddigi 500 mil­liós keretét megduplázzák a néhol háromszoros túljelent­kezés okán. Forráskimerülés miatt a pályázást az észak-ma­gyarországi régióban is kény­telenek voltak felfüggeszteni pár óra után.- Sokkal több pályázat érke­zett be, mint amire számítot­tunk - magyarázta az államtit­kár. - Három dolgot ígértünk: átcsoportosítunk pénzt, te­szünk hozzá többletforrást, és újra kiírjuk. Most döntöttünk a keret bővítéséről és a program felfüggesztéséről, amíg a forrá­saink újra feltöltődnek, az jövő év elejére tehető. SZ. E. Jó reggelt! Á llati reggelem volt: a városban - a kutyákat leszámítva - nem mindennapi, hogy az ember ál­latokkal, például lovakkal fusson ösz- sze. Ám én tegnap munkába jövet há­rommal is találkoztam. Igaz, nem sza­badon legelésztek az út mellett, ha­nem utánfutón szállították őket, de arra nem számítottam, hogy amit utá­na látok, az még jobban megmoso­lyogtat. Az utánfutó ponyváján ez állt: „Bort, búzát, békességet, jó lovat, jó fe­leséget!”. Igazán találó szlogen - gon­doltam, az, hogy az én eszem járása másfelé fordult, nem a kitalálók hibá­ja, de egy pillanatra azért megütköz­tem azon, vajon elképzelhető, hogy ez egy fontossági sorrend? Arra jutottam, hogy ez a közmondás a múltból szár­mazik, s azóta már biztosan változott a felfogás. J. H. 9 770865 910066 §zent Kristóf Érmet adtak elismerésül BUDAPEST Szent Kristóf Érem ki­tüntetést vehetett át dr. Garam- völgyi Rita, az Országos Egész­ségbiztosítási Pénztár (OEP) Észak-magyarországi Területi Hivatalának Heves megyei osz­tályvezetője egészségbiztosítási szakmai tevékenysége elisme­réseként az OEP kitüntetési ün­nepségén. E napon további me- gyénkbeli munkatársak is elis­merésben részesültek. Gaál Ju­dit Zsuzsanna és Dobosné Var­ga Judit kormánytisztviselők­nek színvonalas egészségbizto­sítási munkájukért „Főigazgatói Dicsérőoklevelet” adtak át. J. H. Csúszásmentes felületet avattak a pályaudvarnál Biztonságos az átkelés EGER Pénteken átadták a busz­pályaudvar és a Földhivatal közötti gyalogátkelőhely csú­szásmentes felületét, amely az Aventics Hungary Kft. közel 3 millió forintos beruházásának köszönhetően valósult meg. Hegymegi István kereskedel­mi igazgató elmondta, fontos, hogy a város egyik legforgal­masabb zebráját a gyalogosok számára biztonságosabbá te­gyék. Mártonná Adler Ildikó al­polgármester hozzátette: mivel oktatási intézmény is található a közelben, kiemelten lényeges az Aventics akciója. T. M. Nyugodtabban haladhatnak az átkelőhelyen a buszhoz sietők is Fejlesztik a vasúti hálózatot MAGYARORSZÁG Ezermilliárd fo­rint jut a kötöttpályás közleke­dés fejlesztésére, ebből a nem­zetközi TEN-T hálózat (transz­európai közlekedési hálózat) 800 kilométer hosszban újul meg - mondta Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri­um parlamenti államtitkára. Fő projekt: Budapest-Miskolc, Püs- pökladány-Debrecen, a dél-ba­latoni vonal Szántód-Köröshegy és Balatonszentgyörgy köz­ti szakasza, Kelenföld-Százha- lombatta-Pusztaszabolcs, Sze- ged-Hódmezővásárhely-Gyula, a déli összekötő vasúti híd. ► 6 SZERKESZT ŐS ÉG; E-mail: heol@heol.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 30/3247729 TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 36/410-427 MA HOLNAP 26 27 W Ma a hűvös reggelt követően sok napsütésre, csa­padékmentes időre van kilátás, kevés fátyol-, vagy gomolyfelhő jelenhet meg az égen. ► 12 dog névnapot Boglárka, Nimród nevű olvasóinknak! V I * I I Egyetemmé válhatnak mi _ X i.A,

Next

/
Thumbnails
Contents