Heves Megyei Hírlap, 2014. július (25. évfolyam, 151-177. szám)

2014-07-01 / 151. szám

2014. JÚLIUS 1, KEDD 3 MEGYEI TÜKÖR Harcban a kis vérszívókkal invázió A szúnyogok már most is aktívak, bár elkezdték a gyérítésüket A levegőből is támadás indul az életünket megkeserítő vérszívók ellen, amelyek számára az enyhe tél és a sok csapadék ideális életfeltételeket biztosított HÍREK Az EKF professzorának előadása az USA-ban EGER Dr. Pléh Csaba, az Eszterházy Károly Főiskola egyetemi tanára részt vett a legjelentősebb amerikai pszi­chológiatörténeti társaság, a CHEIRON konferenciáján az USA-beli Maryland állam­ban lévő Hood College-ben. A professzor előadása - Ré­vész Géza s a magyar kísér­leti pszichológia kezdetei témában - nagy érdeklődést váltott ki. ■ S. B. S. Nem hajthat be bárki a Szalajka utcába szilvásvárad A mai naptól megváltozik a Szalajka utca forgalmi rendje: oda kizáró­lag az ottlakók, illetve áru­szállító járművek hajthat­nak be. Az egyik cél, hogy - mire hozzáfognak a sé­tálóutca kialakításához - a közlekedők, vendéglátósok és bazárosok megszokják az új forgalmi rendet. De a vál­tozás arra is szolgál, hogy a már kiépített kandeláber­sorban kisebb valószínű­séggel okozhassanak kárt a járművek. ■ S. B. S. Felújították a kerektemplomot szilvásvárad Huszonhat- millió forintnyi pályázati pénz is segítette a kerek­templom felújítását. A ko­rábbi években kicserélték a tetőt, de szükség volt a homlokzat rendbetételére is. Az elmúlt hónapokban felújították a portikuszt és a lépcsőt, újravakolták az épületet, kicserélték az ab­lakokat. A későbbi gondokat megelőzendő kiépítették a csapadékvíz-elvezető és -szivárgó rendszert. ■ T. B. Felújították a homlokzatot is Az enyhe tél, illetve a má­jusban nagy mennyiségben leesett csapadék következ­tében a vízzel borított terü­letek a csípőszúnyogoknak optimális körülményeket biztosítanak. A Tisza-tó tér­ségében már elkezdték a ro­varok gyérítését. Szomszéd Eszter- Nincs több szúnyog, mint ed­dig. Nem is nagyon értem, mi­ért riogatják annyira az embe­reket a híradásokban - fakadt ki lapunknak az egyik sarudi kikötő tulajdonosa. - Az irtó­szerek sem fogynak a boltból, amely tényből azt szűröm le, hogy a turisták sem szenved­nek a rovarok miatt. Kollégája mindehhez hozzá­fűzte: tegnap hajnalig kint vol­tak a parton, és nem tapasztal­ták, hogy agyoncsípték volna őket a vérszívók. - Persze, le­het, hogy ez csak amolyan a vi­har előtti csend... - tette hozzá.- Pangó vizes terület sok van, és lárvákat is láttunk elég szép számban. És az elmúlt idő­szak időjárása is kedvezett a ro­varoknak: enyhe volt a tél, ápri­lis környékén pedig sok volt a csapadék. Mivel július-augusz­tus környékére várható, hogy a lárvák kikelnek, egyáltalán nem baj az, ha már kezdik rit­kítani őket, mert a peték száma innentől kezdve csak hatvá- nyozódhat, és akkor majd nem győzzük magunkról levakarni a zümmögőket. A napokban bejelentették: a kormány átvállalta az önkor­mányzatoktól a szúnyoggyérí­tési feladatokat, amelyek szer­vezését a katasztrófavédelemre bízták. Az ehhez szükséges közbeszerzési eljárások lezaj­lottak, a szerződéseket megkö­tötték, és már el is kezdték az irtást Budapesten, illetve továb­bi hétszáz településen. Ennek összköltsége mintegy másfél milliárd forint. Hiába nem tapasztaljuk még, a szakértők arra figyelmeztet­magyarországon a csípőszú­nyogoknak kilenc-tíz fajtája honos. A kifejlett egyedek két- három hétig élnek, ezalatt - ahogy azt mindenki a saját bő­rön is megtapasztalhatta - megkeserítik a melegvérű élő­lények életét. A rövid idő alatt ugyanis az éppen aktuális ge­nerációnak gondoskodnia kell az utódokról. A tény, hogy nek, hogy az enyhe tél, illetve a májusban nagy mennyiségben leesett csapadék következté­ben a vízzel borított területe­ken a csípőszúnyogok számára optimális tenyészőhelyek jöt­tek létre. A helyzetet ronthatja, hogy az árvízi szúnyogfajok a szokottnál is több petét raktak le, amelyek a folyók és belvízi területek mentén vannak je­len, vagy már ki is keltek, azaz extrém mértékű szúnyoginvá­zióra van idén nyáron kilátás. További kockázatot jelent, hogy a környező országokban meg­jelent az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus), ezért hát mindenképpen számítani kell arra, hogy ezek a rovarok fel­bukkannak idehaza is, elsősor­ban a déli és nyugati országré­szeken. csak a nőnemű szúnyogok szívnak vért széles körben is­mert, ám azt már kevesebben tudják, hogy ezt nem táplálko­zási okból teszik. A vérre a szaporodáshoz van szükség. A nőstény szúnyog mindenkép­pen lerakja a petéit, de ha nem jut vérhez, kizárólag hím egyedek kelnek ki. Azaz a nős­tények kikeléséhez kell a vér. A BM Országos Katasztrófa- védelmi Főigazgatósággal szer­ződést kötött cégeknek összesen 820 ezer hektáron kell gyéríte- niük a vérszívókat. Szeptember harmincadikáig 450 ezer hek­táron légi kémiai, 350 ezer hek­táron földi kémiai, 10 ezer hek­táron légi biológiai és ugyan­ekkora területen földi biológiai irtásra vállalkoznak a cégek. Mint megtudtuk, a szeles, esős időjárás miatt a Tisza-tó térségébe a múlt hétre terve­zett gyérítést pár nappal el kellett halasztani, ám az elma­radást - amint csak lehetséges - pótolják. Egyelőre kimaradt a szórásból Kisköre, Sarud és Ti- szanána környéke. Andrási Lőrinc növényvé­delmi szakmérnök elmondta: a Tisza-tó keleti része a fertő- zöttebb. Mostanra óránként hatszáz csípésszámot mérnek, ami már szúnyogártalomnak számít. Attól fogva, hogy e szám megemelkedik, invázi­óról beszélhetünk, amelynek kialakulása igen valószínű. Eh­hez hozzájárul, hogy nemcsak az áttelelés volt könnyű a ko­rábban lerakott lárvák számá­ra, de amikor a nyári vízszintet beállították, akkor az ártérre kiterülő pangó víz is kellemes életteret biztosított a szúnyo­goknak. JEGYZET (-a» *1 \Nprt molnár ■Hl pál Márton A csillagok titkai- soha nem a pesszimis­ták fedezik fel a csillagok titkait, nem ők hajóz­nak el a feltérképezetlen világokba, és nem ők nyitnak új távlatokat az emberi szellem számára- olvastam Helen Keller amerikai siket és vak író örökbecsű gondolatait születésének közelmúlt­beli évfordulóján. a magyarok pesszimizmu- sa már-már világhírnevet szerzett magának, ezt - úgy fest - egy friss felmé­rés is megerősíti. Eszerint bennünket leginkább az foglalkoztat, hogy lesz-e elegendő pénz a megfelelő élethez és a számlák kifi­zetéséhez, milyen helyzet­ben van a munkaerőpiac, illetve merre tartanak a magas árak. Anyagi indo­kok találhatók a probléma hátterében. elhatároztam, hogy meg­próbálok erőt venni ma­gamon, és nem ülök bele én is ebbe a hajóba. Néha sikerül másfelé terelnem a gondolataimat, de aztán ismerőseimmel beszélget­ve lépten-nyomon előkerül a téma. Ez igazából azért aggasztó, mert a fiatalok, a felnőttek körében egyre jobban terjedő pesszimiz­mus láttán, nehezen tud­nak bizakodva tekinteni a jövőbe. látva a fent citált idézetet, aztán utánanéztem egy ki­csit Helen Keller életének. És ekkor elszégyelltem magam. Hősnőnk baba­korában veszítette el szeme világát és hallását. Mégis sokunknál teljesebb életet élt, több nyelven beszélt, termékeny és sikeres író volt, politikai aktivistaként ugyancsak megjegyezte nevét a világ. Sikerét- tehetsége mellett - ki­tartásának és elbűvölően pozitív életszemléletének köszönhette. Az ő helyzeté­hez képest hol van a mi kis hétköznapi nyomorunk? A vérre a szaporodás miatt van szükség Modem tanácsadót avattak maklár Az ú] létesítményt 28 millió forintból alakították ki Modern védőnői tanácsadót avattak Makiáron. Régi adóssá­gát törlesztette ezzel az önkor­mányzat, hiszen korábban egy elavult, régi épületben, nem ép­pen a legjobb feltételek között látta el a helyi védőnő a gondo­zására bízott családokat.- Most összesen 28,1 millió forintból végre méltó körül­mények közé kerül ez a fontos ellátási forma - emelte ki az átadón Havasi László polgár- mester. - A pénz nagyobbik részét szánhattuk az Igazgatási ^ Központhoz tartozó épületrész f átalakítására, a maradék 10 f millióból pedig a kor követel- | ményeinek megfelelő tanács- 1 adót szerelhettünk fel. ■ G. R. A modern védőnői tanácsadót már birtokukba is vették a helyi családok HIRDETÉS T"-------~ "V- '(# V. MEGVAN A NYERTES! 2014. július 1-jén délig várjuk az alábbi fotót beküldő olvasónk jelentkezését a jól ismert telefonszámok egyikén: 36/513-600 vagy 36/513-609 vagy 36/513-628. Ne fe­ledje, ha nem telefonál, nyereménye hoz­záadódik a következő sorsolási nap aján­dékához, így a holnapi győztes már két ajándékot vihet haza! Nincs vége a nyereményözönnek, hiszen fo­lyamatosan várjuk fotóikat a jatek@>heoLhu címre autóikról, postaládáikról, amelyen ott van a Hírlap matrica is! És, hogy’ miért megy a verseny? Mai nyertesünk egy 5000 Ft értékű Lipóti Pékség-utalvány tulajdonosa lesz, me­lyet az egri és gyöngyösi üzletekben egyaránt levásárolhat! Ne feledje, továbbra is várjuk a beküldött fotókat, hiszen számtalan ajándék, köztük a Láng-Cargo autóalkatrész utalvá­nyok is várják gazdái­kat. További részleteket www.heol.hu oldalon talál. \ 'HEVESIHÍRLAP k i t a

Next

/
Thumbnails
Contents