Heves Megyei Hírlap, 2014. július (25. évfolyam, 151-177. szám)

2014-07-01 / 151. szám

2 Tervezés hete: új munkhelyekre, útfelújításokra kell fókuszálni tervezés hete néven, immár harmadik alkalommal rende­zett területfejlesztési fórumso­rozatot a megyei önkormányzat az elmúlt napokban. A járás­központokban tartott konzultá­ciókon több mint 300-an, első­sorban polgármesterek, helyi vállalkozók, civil szervezetek és kamarák képviselői vettek részt, mondták el véleményü­ket, javaslataikat a készülő megyei területfejlesztési prog­rammal kapcsolatban. Szó esett az elmúlt fél év ter­vezési hátteréről, az azt alap­vetően befolyásoló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program legfőbb változásairól. A hallgatóság megismerhette a megyei gazdaságfejlesztési és járási forrásfelhasználáshoz kapcsolódó projektgyűjtés eredményeit, s az ezekből formálódó lehetséges projekt­csomagokat. Szabó Róbert, a Heves megyei közgyűlés elnö­ke elmondta: a fórumsorozat állomásain több mint 300 résztvevő közel 50 javaslatát hallhatták a program szakmai iránymutatásaival kapcsolat­ban. Hangsúlyozta: kiemelt fel­adat a versenyképes terméke­ket előállító helyi vállalkozások piacra segítése, a munkahelyte­remtés, s a megye alsóbbrendű útjainak felújítása. ■ P. A. Semmelweis-nap: Egerben is ünnepelt a kórház ► Folytatás az 1. oldalról ünnep Az egri Markhot Ferenc Kórház dolgozói is megemlé­keztek Semmelweisről tegnap. Az ünnepségen 14 orvos ve­hette át az előléptetéséről szóló dokumentumot, valamint tíz dolgozó, köztük két orvos része­sült Főigazgatói Dicséretben. Tőzsér Zsuzsanna gyógytornász pedig a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos szerezetének elismerő oklevelét vehette át. Az eseményen dr. Fű­tő László igazgató bejelentette: hétfőn végre kiválasztották a kivitelezőt, elindulhat az a több mint 5 milliárdos kórházfejlesz­tés, amely 2010 óta húzódik. ■ MEGYEI KÖRKÉP 2014. JÚLIUS 1., KEDD Hulladék nem maradhat a háznál szállítás A szolgáltatás színvonalán nem látszódhat meg a rezsicsökkentés A rezsicsökkentés elérte a lakossági hulladékszállítás­sal foglalkozó, többnyire ön- kormányzati cégeket is. Túl azon, hogy a rendelkezések alapján az emberek zsebé­ben több pénz marad, a szol­gáltatók kisebb bevételből kell, hogy megoldják az e te­rülethez tartozó feladatokat. Sike Sándor Jelenleg Eger városában és 25 kistelepülésen végzi a Városgondozás kft. a szolgáltatást, ami 32 ezer háztartást és 85 ezer lakos „kiszolgálását" jelenti. Jakab Zoltán, a Városgondozás Eger Kft. igazgatója a Hírlap kérdésére elmondta: a rezsi­csökkentés - a jogszabályi elő­írásoknak megfelelően - a hul­ladékgazdálkodást 2013. július első napjától érintette. Az alap­elv az volt, hogy a megelőző év április 14-én érvényes díjat kellett csökkenteni 10 száza­lékkal, majd azt lehetett emel­ni legfeljebb 4,2 százalékkal. Azért jelölte meg a jogalkotó ezt a dátumot, mert korábban már életben volt egy „Díjstop”-ren- delet, amit 2012. április 15-ével oldottak fel. A díjstop lejáratát követően több városban újabb díjemelést határoztak el, így az egy nappal korábbi tarifákhoz való igazodással ezt az emelést kiküszöbölték.- A rezsicsökkentés a cé­günknél az ellátott 26 telepü­lés vonatkozásában (megköze­lítően 85 ezer lakos) a tavalyi évben közel 40 millió forintos bevételkiesést jelentett. A hi­ányzó bevételt a Városgondo­zás Eger Kft. összességében ki tudta gazdálkodni oly módon, hogy igyekeztünk tovább fa­ragni a költségeket, és egy óva­tosabb gazdálkodást hajtottunk végre. Ugyanakkor minden ter­vezett fejlesztést, beruházást megvalósítottunk, illetve át­ütemeztünk. A mi esetünkben a kieső összegre egyenlőre nem érkezett kompenzáció. Kor­mányzati szinten volt ugyan kiírás kompenzációra, de jóval nagyobb volt az igény, mint a rendelkezésre álló források. Mindezek ellenére a szolgálta­tás színvonalán semmilyen vál­tozás nem érzékelhető, tovább­ra is igyekszünk az igénylők és ■ Ez év július l-jétől, azaz mától csak nonprofit cég végezheti a közszolgáltatást. a magunk által elvárt követel­ményeknek megfelelni - fogal­mazott az igazgató. Megtudtuk, hogy a jogsza­bályi változások következmé­nyeit igazán tisztán majd csak a közeljövőben lehet látni, mert ez év július l-jétől, azaz mától csak nonprofit cég végezheti a közszolgáltatást, illetve ebben az évben lesz először közpon­ti díjszabás is, mely alapján a Magyar Energetikai és Közmű­szabályozási Hivatal fogja a díj­tételeket meghatározni.- Eleget téve a jogszabályi kötelezettségeknek, tavaly lét­rehoztunk egy céget, az Egri Hulladékgazdálkodási Nonpro­fit Kft.-t, amely ellátja majd a közszolgáltatást a következő hónaptól a korábbi szolgáltatási területünkön. Kezdetben csak egy minimális saját dolgozó­val, elsősorban az anyacégre a Városgondozás Eger Kft.-re tá­maszkodva mind emberi, mind pedig technikai-műszaki erő­forrás tekintetében - mondotta a cégvezető, aki felhívta a fi­gyelmet a tavaly bekövetkezett jelentős változásra is: immár a Heves Megyei Regionális Hul­ladékgazdálkodási Társulás tulajdonában lévő létesítmé­nyeket (Hejőpapi II. regionális hulladéklerakó, Hatvani átrakó állomás, Egri átrakó állomás) is a társaságuk üzemelteti. A Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ügyvezető igaz­gatója, dr. Sári Péter az egrihez hasonló helyzetről számolt be a Hírlap kérdésére. A rezsidíj kiterjesztésével a mátraalji cég­nél is csökkent a díjbevétel.- Enyhített a nehézségeken, hogy nyertes pályázatokon si­került forrásokhoz jutnunk nekünk és az önkormányza­toknak is - fogalmazott az igaz­gató, akitől megtudtuk, hogy ■ Volt-e érezhető hatása a rezsicsökkentésnek? Szavazzon hírportálunkon — ma 16 óráig: HE0L.hu A szavazás eredményét a holnapi számunkban közöljük. a cég Gyöngyösön és további nyolc településen látja el a hul­ladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatást. A nehezebbé lett körülmények ellenére az el­látás tartalmából, minőségből nem kellett visszavenniük, sőt fejlesztették azt. Bevezették a lakosság számára díjmentesen igénybe vehető házhoz menő szelektív gyűjtést és zöldhul­ladékgyűjtést, valamint kiala­kítottak egy hulladékgyűjtő udvart, melyben a lakosság díjmentesen helyezheti el a háztartásokban keletkező ve­szélyes hulladékokat, valamint azokat a hulladékokat, melyek a heti rendszeres hulladékszál­lítás keretében az edényzetben nem helyezhetők el.- Egy komoly változásról is szólnom kell. Cégünk tulajdo­nosi körében a közeljövőben tulajdonosként jelenik meg az állam, így a vállalkozás 100 százalékban közösségi tulaj­donba kerül. Nyolcvanötezer ember „szemetét” viszik Az AVE megyénkben Hevesen is jelen van A VÁROSGONDOZÁS Eger Kft. igazgatójának tájékoztatása szerint kezdetben csak Eger Megyei Jogú Város közigazga­tási területe tartozott az ön- kormányzati cég tevékenységi köréhez. Az 1990-es években egyezett meg a társasággal pár Eger közeli település a hulladékgazdálkodás ügyé­ben. Amennyiben lehetőség volt rá, akkor a megelégedett­ség alapján ajánlották is má­soknak a megyeszékhelyi vá­rosgondozási céget, illetve a kft.-nek voltak nyertes közbe­szerzési pályázatai is. Jelenleg Eger városában és 25 kistele­pülésen végzi a cég a szolgál­tatást, ami körülbelül 32 ezer háztartást és 85 ezer lakos napi „ kiszolgálását” jelenti. ave hevesi Városfenntartó Kft. 1994-ben alakult, kert- és parképítéssel is foglalkozik. Jelenlegi feladata: a lakossá­gi és közületi kukás hulladék­begyűjtés, szállítás 110 literes edényben; zöldterület fenntar­tása egynyári és évelő dísz­növények termesztése; a ter­mál strandfürdő és kemping üzemeltetése május l-jétől szeptember 30-áig; a városi temető gondozása. A Nógrád, illetve a Heves megyei ka­tasztrófavédelmi igazgatóság hulladékgazdálkodási köz­szolgáltatás ideiglenes ellá­tásra közérdekű szolgáltatóvá jelölte ki a céget Karácsond, valamint Jobbágyi és Szarvas- gede (mindkettő Nógrád me­gye) településekre. Bronzszobor készült Kodályról Galyatető A szentmise után kórustalálkozót tartottak Mókás vízi verseny a tavon felsőtárkány Eveztek, borultak és szórakoztattak Ünnepi szentmisével kezdődött a galyatetői Kodály-kápolnában Kodály Zoltán szobrának az ava­tása. Itt elhangzott Missa bre­vis című zenemű is, amelynek „születése” bizonyíthatóan a kápolnához köthető. Köztudott: a háromszoros Kossuth-díjas ze­neszerző sok időt töltött a Mátrá­ban, a híres Grandhotelben még külön lakosztályt is fenntartot­tak számára. Az istentisztelet végén megszentelték a pécsi szobrászművész, Sütő Ferenc ál­tal készített bronzszobrot, majd í kezdetét vette a Kodály-kórus- I találkozó is a nagyszállóban, J ahová kecskeméti, budapesti, | gyöngyösi és salgótarjáni kóru- s sok érkeztek. ■ Sz. E. Kodály Zoltán bronzszobra díszíti immár a kápolna udvarát Ismét a vidámságé és a felhőtlen jókedvé a főszerep Felsőtárkány- ban a hét végén. Most rendezték meg az Úszó Alkalmatlanságok Világbajnokságát, a Tárkányok Találkozóját és a Vígtárkányi Malacságok Főzőversenyt. A ta­von ezúttal két körben mintegy tíz „hajó” mérette meg magát. Előbb a tárkányok csaptak ösz- sze, majd jött a „világbajnokság”, amelyen a versenyen egyébként rendszeres részt vevő Agria Polgárőrség csapata, a Hajlék­talanok bizonyult a legjobbnak. De nemcsak ők nyertek, hanem a közönség is, amelynek tagjai ragyogó időben élvezhették a fu­tamot. Kevesen úszták meg szá­razon... ■ P. A. Két körben közel tíz „hajó” vágott neki a versenynek. Képgaléria: HE0L.hu I É i I í

Next

/
Thumbnails
Contents