Heves Megyei Hírlap, 2014. június (25. évfolyam, 127-150. szám)

2014-06-02 / 127. szám

H HEVES 2014. június 2., hétfő • XXV. évfolyam, 127. szám MEGYEI HIRIAP Ára: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft keresse aHEQLHU Qmm« RENGETEG PÉNZT VISZNEK EL ggg A NEMZEDÉKEK TERÉN TALÁLHATÓ _ _ utami/Ánu Hí Mkt A HELYSZÍNELŐKBEN ROSTÄS BEA SZOBRA ► www.heol.hu A FANTOIVIKÓRHAZAINK ► 8.oldal NYOMOZ ► 10. OLDAL, RTL KLUB HIRDETÉS Ildikó látszerész Eger, Telekessy u. 1. ORVOSI SZEM- VIZSGÁLAT INGYEN* Rendel: Dr. Rácz István : és Dr. Vécsi Anita Tel: 36/320-681 | * szemüvegkészítés esetén EGY PERCBE EN IDŐJÁRÁS Hétfőn már hosz- szabb napos idő­szakokra számít­hatunk, emellett azonban elszór­tan továbbra is kialakulhat zápor, esetleg zivatar. ► 12. OLDAL Vizsgálják a sertéseket Megyénk nap­jainkban nem sorolandó a sertés PRRS-sel jelentő­sen fertőzött terü­letek közé. ► 2. OLDAL Díj Kissnek, Zsédelyinek Két megyénkbe- li sportoló is fair play díjat kapott 2013-as teljesít­ménye alapján a MOB-tól. ► 12. OLDAL ÜGYELETI SZERKESZTŐ: _______30/555-9813 TE RJESZTÉS: ________40/510-510 HIR DETÉS: TEL.: 36/410-427 FAX: 36/513-630 PILLANATFELVÉTEL Felelős-e a pedagógus a rá bízott diákokért? A felelősség megoszlik Nem lehet a szülő es a tanár között VESZI A LAPOT? Bár távol, Kínában történt, mégis tanulságos az eset: elsült egy rendőr fegyvere egy óvodában, szülőket és apróságokat sebesített meg. A pisz- tolyos ember - gyermeknap alkal­mából - a biztonságos fegyvertartás­ra okította a csöppségeket. A beszá­molók szerint azt hitte, szolgálati pisztolya nincs megtöltve, és meg­húzta a ravaszt. Öten sérültek meg, egy óvodás és négy szülő, akik közül az egyiket meg kellett műteni. Túl azon, hogy egy vicces mondás sze­rint „hinni a templomban szokás”, van egy másik, ennél jóval komo­lyabb intelem is, amely szerint „töl­tetlen fegyver nincs”. Még Ázsiában se... (s. b. s.) 770865 910011 14127 Mi is történelmet írunk városnap A 680 éves Gyöngyöst köszöntötték vasárnap A XIX. századi piacon Gyöngyös Város Barátai Körének tagjai idén is korhű öltözetben korzóztak a Fő téren- Neves nap ez a mai a gyön­gyösiek számára, hiszen idén ünnepeljük Gyöngyös vá­rossá válásának 680. évfor­dulóját - mondta köszöntője bevezetőjeként vasárnap az Orczy-kastélyban rendezett ünnepségen Faragó László polgármester. Említést tett arról is, amikor 1334-ben Ká­roly Róbert mezővárosi ran­got adományozott Gyöngyös­nek, amellyel az a Mátravidék legfontosabb települése lett.- Egy település életében fontos a múlt, és legalább ennyire fontos ismerni a kö­zös történelmünket. Életünk során talán nem sokat gon­dolunk arra, hogy magunk is nap mint nap történel­met írunk hangsú­lyozta a pol­gármester.- Rajtunk múlik, hogy az utá­nunk következők hogyan em­lékeznek ránk, a mi jelenünk­re. Magunk és Gyöngyös jövőjét úgy kell alakítanunk, hogy pár emberöltő múlva mi legyünk azok, akikre méltán büszkék lesznek utódaink. A 680 év magáért beszél. Nem ünnepelhetnénk most, ha nem lett vol­Rajtunk múlik, hogy az utánunk következők hogyan emlékeznek ránk, a mi jelenünkre. na a jövőbe vetett hit, az összefogás. Az ünnep­ségen adták át a Pro Civitate díjat, amely díszpolgári címmel is jár. Idén dr. Bartus József nyugal­mazott szakgyógyszerész ve­hette át a kitüntető címet Fa­ragó László polgármestertől. HIRDETÉS MAIS ÖNNEK A 7mm-es laminált padló tölgy színben 21S3 Fi/m2 1649 Ft/m2 Képgaléria: HE0L.hu A tegnapi városnap fontos része volt a Fő téren megrende­zett XIX. századi piac, amelyet Gyöngyös Város Barátainak Köre immár hatodik alkalom­mal szervezett meg. Az egye­sület - ahogyan a korábbi években, úgy ezúttal is - arra ösztönzött mindenkit, hogy a XIX. század divatja szerint jelenjenek meg a forgatagban. A baráti kör kezdeményezése sikeresnek bizonyult, ugyanis sokan jöttek vasárnap korzóz­ni szebbnél szebb ruhákban a Fő térre. ► 3. oldal Parketta Technika I Szakkereskedés Eger, Kohiiry ut 29. www.parkettatethnika.hu \ Beváltható: 2014. június 2-7. A VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI: ■ személyenként 1 kupon használható fel. ■ másolt vagy egyeb módón sokszorosított kupont nem áll módunkban elfogadni. ■ kuponok nem vonhatok össze. ■ kupon csak a megjelölt napokon használható fel. Vágja ki az itt látható kupont és 2014. június 2-7-en a feltüntetett áron vásárolja meg a termeket a Parketta Technika Szakkereskedésben. Szeretet jó kapcsolaton múlik ÍFii V-* né d iwl d TISZTELT EGRI PEDAGÓGUSOK! PEDAGÓGUSNAP Kitüntetést, diplomákat adtak át Idén is városi ünnepségen kö­szöntötték Gyöngyös pedagó­gusait. Az eseményen átadták a képviselő-testület által alapí­tott Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa díjat, amit Fiser Antalné, a Platán Úti Tagóvoda vezetője, Tariné Surányi Ilona, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Művészeti Iskola, Óvoda pedagógusa és Jankovits Iván, a Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasá­gi Szakközépiskola nyugalma­zott tanára vehetett át. Az elismerést azok a peda­gógusok kapják, akik az if­júságért több éven át kiemel­kedő nevelő-oktató munkát végeztek. ► 2. oldal Magam is tanáremberek gyermeke vagyok, tudom, mivel jár ez a szép hivatás. Szülőként ugyancsak megtapasztalhat­tam, hogy a szívvel-lélekkel végzett pedagógusi munka meghatározza a diákok életét, így eger és egész magyar ország jövőjét is. Ehhez a felelősségteljes küldetéshez őszinte tisztelettel és szeretettel kívánok önöknek jó egészséget és sok örömet! A kitüntetettek: Fiser Antalné, Jankovits Iván és Tariné Surányi Ilona Habis László, L Eger polgármestere J I i f >■

Next

/
Thumbnails
Contents