Heves Megyei Hírlap, 2014. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

2014-03-01 / 51. szám

( 2 MEGYEI KÖRKÉP 2014. MÁRCIUS 1, SZOMBAT Tűrhetetlen az iskolázatlanság jó példák Magyarországon jelenleg 11,5 százalék a korai iskolaelhagyók aránya Tanulás nélkül nehéz az előrejutás. Végzettség nélkül nehéz munkát találni. Régiónkban igen magas az iskolaelhagyók aránya. Képünk illusztráció Mimmm Eger! Feszt: élwnalbeli zenekarokkal és fiatal tehetségekkel ► Folytatás az 1. oldalról fesztivál Az Eger! Feszt projekt­vezetője, Tóth Tibor elárulta: a cél, hogy olyan zenei programot kínáljanak, ami fiataloknak és időseknek egyaránt vonzó. A pontos program napokon belül nyilvános lesz, mint Gerendái Károly fogalmazott, ugyan nem a Sziget Fesztiválnak csinálnak konkurenciát, de a magyar élvo­nalból jönnek zenekarok. Ugyancsak a tavalyi hagyo­mányt követve ismét Eger ad otthont a régió legnagyobb tehetségkutató rendezvényének, az Éter Fesztiválnak, amelynek főszervezője, Jakab Jácint el­árulta: a zenekarok mától jelent­kezhetnek számos kategóriában a poptól a jazzen át a rockig. Újdonság, hogy ezúttal works- hopot is tartanak, amelyben a szakmabeliek egyebek között arról beszélnek, mit jelent az, ha valaki ma zenélésből akar meg­élni Magyarországon. AII. Music Hungaryt május 15. és 16. között, majd az ezt kö­vető napokban az Eger! Fesztet. Habis László Eger polgármeste­re a téma kapcsán kiemelte: a tavalyi 360 ezer vendégéjszaka jelentős hányadát fiatalok töltöt­ték el a városban, fontos, hogy nekik is kínáljon programot a megyeszékhely. ■ P. A. Sokan lemaradnak a friss hírekről: újra lesz tévé heves Az önkormányzat még a tavalyi legutolsó ülésén kezde­ményezte a néhány esztendeje nem „üzemelő” városi kábel- televízió újraindítását. Igény van erre, hiszen a város lakos­ságának jelentős része nem ren­delkezik internet-kapcsolattal, így sem Heves honlapjáról, illetve közösségi oldalukról sem jutnak hírekhez. Sokan lema­radnak a friss, helyi informáci­ókról. A képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy haladéktala­nul tárgyalást kezdeményeznek az Invitel Zrt.-vel az újraindítás, illetve a működtetés lehetősé­geiről. Az egyeztetések után döntenek a városi kábel-televí­zió további sorsáról. ■ SZ. E. Az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít a korai iskolaelhagyás problémá­jára. A 2020-ig kidolgozott gazdasági-társadalmi stra­tégiában ennek arányát 10 százalék alá szorítanák, de nem lesz egyszerű dolguk. Magyarországon ez az arány jelenleg 11,5 százalék. Szomszéd Eszter A korai iskolaelhagyók az a 18 és 24 év közötti korosztály, akik legfeljebb általános isko­lai végzettséggel rendelkeznek, és nem is kívánják folytatni tanulmányaikat. Ez egy a ma társadalmunkat érintő problé­mák közül. Mivel a gazdaság fejlettsége, a foglalkoztatottság és az iskolai végzettség szoros összefüggést mutat, az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít a korai iskolaelhagyás problémá­jára. A 2020-ig kidolgozott gaz­dasági-társadalmi stratégiában (EU2020) öt kiemelt célértéket határoztak meg, melyek egyike a lemorzsolódók arányának 10 százalék alá szorítása. Magyar- országon ez jelenleg 11,5 szá­zalékot tesz ki. Ugyan a hazai | arány az Európai Uniós átlag alatt van, és nem esik távol a 2020-ra vállalt 10 százalékos célértéktől, a probléma mégis több szempontból figyelemre méltó. Egyrészt, mert a korai iskolaelhagyás mutatója ha­zánkban, az elmúlt két évben a korábbi - az EU-s trenddel összhangban lévő - csökke­nés után ismét emelkedni kez­dett, másrészt mert országosan | nagyon eltérőek az arányok, j Az Észak-Magyarország ré­gió van a legrosszabb helyzet­ben: ott csaknem 17 százalék a 20 és 24 év közötti lakosság körében az általános iskola első osztályát 1990-ben 140- en, 2001-ben 82-en, 2011-ben pedig 70-en el sem végezték. A legalább nyolc osztállyal ren­delkezők száma az utóbbi év­tizedekben hullámzó tendenci­át mutatott: a 1990-es nép- számláláskor 18 907, 2001-ben már kicsit több: 23 400, vi­ugyanez az arány, és arról is vannak adatok, hogy a szakis­kolai képzésből a tanulók egy- harmada morzsolódik le. ■ Az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít a korai iskolaelhagyás problémájára. A téma azért is nagyon aktu­ális, mert friss adatok szerint a 15-64 évesek között Magyaror­szágon csupán minden negye­dik alacsony iskolai végzettsé­gű személynek van munkája (26,5 százalék), míg a hasonló végzettséggel rendelkező cso­portok esetében EU-s szinten az emberek csaknem fele dol­gozik (44,7 százalék). A megoldás kulcsa a minő­ségi oktatáshoz való hozzáfé­szont tíz évvel később, 2011- ben ismét kevesebb volt ez az adat, összesen 17 642 ember­nek volt meg a bizonyítványa arról, hogy elvégezte az általá­nos iskolai tanulmányait. A csak érettségivel rendelke­zők száma stagnál: 2001-ben 11 346, 2011-ben szintén ha­sonló az adat, 11 313-an matu­ráltak megyénkben. rés kiterjesztésében, a rugal­mas, egyénre szabott tanulási utak biztosításában és a tanu­lási utat támogató, az oktatási, az egészségügyi, a szociális, a foglalkoztatási és igazságügyi szektorok együttműködésén alapuló szolgáltatórendszer­ben rejlik. Nemrégiben a Tempus Köz- alapítvány Egerben is szerve­zett egy konferenciát, amely­nek célja az volt, hogy jó példák bemutatásával és párbeszéd elindításával rávilágítsanak a társszektorok közti együtt­működés fontosságára és helyi szinten segítsék, erősítsék a társszektorok közti együttmű­ködések gyakorlatát. Bemutatták a téma eddig megvalósult eredményeit, jó gyakorlatait az észak-magyar­bódis Kriszta a Van helyed Alapítvány létrehozójaként vett részt az egri konferenci­án. 1998-ban látogatott el elő­ször Ózdra, mint dokumen­tumfilmes, akkor ismerkedett meg a Hétes-telepi cigányok­kal. Eldöntötte: segíteni akar rajtuk. 2007 óta alkotótáboro­kat szervez a telepre. Azt mondja, ha nincs folyamatos országi régióban - ilyen pél­dául a sajókazai Dr. Ámbédkar Iskola vagy a Bódis Kriszta vezette ózdi, Hétes-telepi fel­zárkóztató program -, az inter­aktív műhelyek során pedig sokszor parázs viták alakultak ki egy-egy problémát körüljár­va, mivel „megengedhetetlen luxus, hogy legyenek korai is­kolaelhagyók.” Derdák Tibor a hetedik tan­évet kezdi a sajókazai „máso­dik esélyiskola” igazgatói szé­kében. Elmondta: 2006 óta nem sikerül 10 százalék alá szoríta­ni a korai iskolaelhagyók ará­nyát. Szerinte, hogy ezeken az adatokon változtatni lehessen, az ilyen településeken kell el­kezdeni az építkezést. Szemlél­tetésként. megkérdezte a jelen­lévőktől, hogy kinek, mennyi jelenlét, akkor két másodperc alatt eltűnik a motiváció. Idén indul egy pilot-program, amit hat éven keresztül egy dániai alapítvány támogat: ide 150 olyan hátrányos helyzetű diá­kot várnak, akik viszonylag motivált családi háttérrel és jó tanulmányi eredménnyel ren­delkeznek, mégsem jutnak előre. ■ Mivel lehetne tanulásra ösztönözni a diákokat? Szavazzon hírportálunkon ma 16 óráig: 9^ HE0L.hu A szavazás eredményét a hétfői számunkban közöljük. unokatestvére van. A válaszok átlagosan 3-4 rokonról szóltak. - Na igen..., akikkel mi foglal­kozunk, azoknak körülbelül harminc van. Ők a későbbiek­ben minden valószínűség sze­rint, emelik az országos átlagot. Ezért, mi mint egyházi (budd­hista) iskola, úgy döntöttünk nem követjük szorosan a tan­könyvekben foglaltakat, mivel azzal nem lehet ilyen körülmé­nyek között eredményt elérni. A tanárainknak eleinte nehéz volt lemondani a könyvekről, s mi reformot vezettünk be: elő­ször, ha már megy az olvasás, újságokat lapozgatunk, majd jöhetnek a komolyabb témák. A lányokban látom a megoldás „kulcsát”: ha 14-15 évesen úgy döntenek, hogy nem mennek el gyereket szülni, és inkább érettségiznek, akkor az az ő életükben egy sokkal fajsúlyo­sabb döntés, mint a fiúknál - foglalta össze a probléma gyö­kerét Derdák. A 2011-es népszámlálás adatai (Heves megye) Bódis Kriszta felzárkóztató programja jó példa Udvari varázslókká váltak az óvodások varázskönyvtár Nyolc belvárosi óvoda csapata állta ki a mesés próbákat A főiskolán a minőségi pedagógusképzés a cél Harmadik alkalommal rendezte meg az egri Szivárvány Óvoda Arany János Tagóvodája a Bródy Sándor Megyei Könyvtár gyer­mekbibliotékájával karöltve a Varázskönyvtár elnevezésű délelőttöt. A vidám kalandban nyolc óvoda négytagú csapatai vettek részt, akiket három nagy csoportra osztottak a szervezők. A programok a népszerű me­semondó, Luzsi Margó varázsla­tával vették kezdetüket: Másen- ka és Dásenka erdei kalandjai igazi kedvcsinálónak bizonyul­tak. A Foltimacik, Mézmedvék és Narancsmacik vándorsere­gei a medveösvényen haladva három helyszínen adhattak számot rátermettségükről: a Kalandozások a mesék világában. Maciországban jártak az ovisok. Medvetánc, a Medvemancs és a Medve iskolában különbö­ző próbákat kellett kiállniuk, majd Varjúkirály udvari va­rázslójává válhattak. A délelőtt kínálatában volt mese, tánc, játék és fabrikálás egyaránt. A középső- és nagycsoportos gyermekek a fordulók végezté­vel jutalmul apró ajándékokat - mézes puszedlit, mézet, dzse­met, és szörpöt - kaptak, ame­lyeket elvihettek „otthon mara­dó" óvodástársaiknak. Almásiné Tinku Edit, a szer­vező intézmény vezetője el­mondta: szeretnék, ha ezzel a rendezvénnyel a gyermekek kö­zelebb kerülnének a mesék és könyvtárak világához. ■ SZ. E. egér Az észak-magyarországi pedagógusképzés minőségi megújulását tűzte ki célul az a program, amelyre 685 millió forintos támogatást nyert el az Eszterházy Károly Főiskola és konzorciumi partnere, a Mis­kolci Egyetem. A napokban tartott projektnyitó rendezvé­nyen dr. Liptai Kálmán, az egri intézmény rektora úgy fogal­mazott: azokat a fontos lépése­ket tehetik most meg, amelyek meghatározzák jelenüket, jövő­jüket a régióban. Lehetőséget kaptunk, hogy komolyan gondolkodjunk azon, milyen, s milyen lehet a Észak-Magyarország tanárkép­zése - emelte ki. Ringert Csaba projektvezető elmondta: a cél, hogy a régió­ban folyó pedagógusképzések valamint ezek gyakorlata meg­feleljen a tudásalapú gazdaság kihívásainak, a valós társadal­mi elvárásoknak, alkalmazkod­va a köznevelési rendszer köve­telményeihez. A programhoz öt almodul kapcsolódik, amelyek lényeges pontja egyebek között a köznevelési és felsőoktatási in­tézmények együttműködésének bővítése, a pedagógusképzés és továbbképzés tartalmi kap­csolatainak, anomáliáinak és hiányterületeinek feltárása, il­letve az ehhez kapcsolódó szak­mai-módszertani segédanyagok kidolgozása. ■ R A. i I * i I f

Next

/
Thumbnails
Contents