Heves Megyei Hírlap, 2013. április (24. évfolyam, 76-100. szám)

2013-04-02 / 76. szám

Kést szorítottak a néni nyakához, elvitték a láncát hatvan Egy 60 esztendős asszony családi házába tört be két férfi még múlt hét szerdán este. Az idős nő ké­sőbb á rendőrségi bejelenté­sében elmondta, hogy a tet­tesek a lakása bejárata előtt várakoztak. Amikor kérdőre vonta őket, hogy mit keres­nek ott, az egyikük kést szorított a nyakához, másik letépte a láncát. Ezután be­ugrottak egy gépkocsiba, s távoztak. A jelzés után a Hatvani Rendőrkapitányság nyomozói széles körű adatgyűjtést vé­geztek, aminek köszönhetően . elfogták a budapesti K. Pé­tert. Kihallgatása során beis­merte a tettet, s közölte, hogy társával már loptak el értéket ugyanebből a hatvani házból. Őt a rendőrség bűnügyi őri­zetbe vette, s előterjesztést tett az ügyészségnek, hogy indítványozza az előzetes letartóztatása elrendelését - tájékoztatta a hét végén a Hírlapot Vámos Boglárka, a Heves Megyei Rendőr-fő­kapitányság sajtóreferense. Utóbb kiderült: cimborája, K. Roland önként feladta magát egy fővárosi kerületi rendőr- kapitányságon. ■ SZ. Z. időjárásivá lomtalanítást Napközben me­legfront érkezik, egyre több helyen újra elered az eső. szeles időre számíthatunk. Hajnalban észa­kon újra fagyhat. ► 14. OLDAL idén kérni kell Hagyományos lomtalanítás ta­valy volt utoljára Egerben. Idén másképpen szer­vezik az akciót. ► 2. OLDAL Nem lesz beteg, ha nevet UuYLLIil SZERKESZTŐ: Ladányi Kriszti­na már több mint tíz éve vezeti a nevetőjógára épí­tő Hahotaklubot Egerben. ► 3. OLDAL _______30/555-9813 TE RJESZTÉS: _________40/810-810 HIR DETÉS: TEL.: • 36/410-427 FAX: 36/518-630 Hagyomány a lovasok felvonulása Hatvanban, korabeli öltözetben. A megemlékezés része lesz a hadicselekmények bemutatója ma Boldogon. EVES MEGYEI HIR1AP !13. április 2., kedd • XXIV. évfolyam, 76. szám Ara: 150 Ft. Előfizetve: 103 Ft HIRDETÉS B KERESSE A HEOL.HU OLDALON! TÖBB EZER ORVOST ÉRHET MIAMI HELYSZÍNELŐ: I ÁR- ÉS BELVÍZI HELYZET, ELINDULT , í “V „ EMILY PROCTER az apadás hevesben >WWw„Eol„u KOMOLY ANYAGI HÁTRÁNY nyomoz ».,>^,*«„3 _______ - ___________________;______________________*____________________ # HM Ü gyfélszolgálati telefonszámunk megváltozott. Előfizetési megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, hívják í; a 06-40/510-510-es helyi tarifás számot! Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre! hevesIhíriap Európa is tisztelte őket hatvani csata Azóta is meghatározza az itt élők gondolkodását HIRDETÉS Ildikó látszerész Eger, Telekessy u. 1. ORVOSI SZEM- VIZSGÁLAT INGYEN* Rendel: Dr. Rácz István és Dr. Vécsi Anita Tel: 36/320-681 *szemüvegkészítés esetén PILLANATFELVÉTEL Önt zavarják-e a kommunizmusra emlékeztető utcanevek? Igen, épp ideje volt változtatni ezeken 70% Ez is csak egy a fölösleges törvények közöl Nem, ennél fontosabb dolgok is lennének A hagyományoknak meg­felelően idén is többnapos rendezvénnyel emlékeznek meg az 1848-49-es szabad­ságharc tavaszi hadjáratának első diadalmas ütközetéről, a hatvani csatáról. A program nagyszombaton Horton kez­dődött; e településről indul­tak a honvédek a több hóna­pos, Buda bevételével záródó május végi hadisikerek felé. A hatvani ütközetről - amelynek eredményeként a Gáspár András honvéd ezre­des vezette hadtest győzedel­meskedett, a császári seregek felett - Kossuth e szavakkal tudósította a képviselőházat: - Általában a magyar had­sereg lelkesülve van, annak utolsó tagjait is áthatotta az ügy szentsége, s én láttam örömmel vérezni el sokakat, kiknek még dűlőfélben is az volt az utolsó .szava: Éljen a haza! - idézte Kerek Oszkár polgármester a honvédelmi bizottmány elnökét. Az események vasárnap Hatvanban folytatódtak. A hős katonák a szabadság oltárán áldozták életüket, amelynek hatását még most is érezzük, hiszen meghatá­rozza az itt élő emberek gon­dolkodását, melengeti szívü­ket - hangzott el az ünnepi szentmisén, amelyet Kálinger Roland tábori lelkész celebrált a belvárosi templomban. S bár az időjárás nem a legszebb ar­cát mutatta, megtartották a lovas felvonulást is a Kossuth térről a városi temetőben lé­vő honvédsírokig. Az itteni megemlékezésen Szabó Zsolt polgármester hangsúlyozta: a magyarok kivívták Európa tiszteletét; világossá tették, hogy a túlerővel és erőszak­kal ugyan térdre kényszerít- hetnek, de elpusztítani so­ha nem fognak bennünket. A hatvani csata hősei és áldo­zatai azt üzenték a vüágnak, hogy a magyar emberek ezért az országért, a szabadságért a vérüket sem sajnálják - fogal­mazott a politikus. A program a tegnapi záró­műsor után ma Boldogon foly­tatódik a hagyományőrzők felvonulásával, fél 12-től a Balázstanyán korabeli öltö­zékben és felszereléssel ele­venítik fel az egykori hadicse­lekményeket. ■ T. 0. EGY PERCBEN I VESZI A LAPOT? Az áprilisi szélben két tizenéves fiú tanakodik dideregve a járdán a „Csebokiban". A kisebbik - lehet úgy negyedikes - megkéri a másikat, hogy segítsen összeszámolni a pénzét. Az idősebb, vélhetően a báty, hétezer fo­rint papírbankót és némi aprót kons­tatál. Gyors összevetés és megállapít­ja, hogy közel ő is ennyit locsolt össze ezen a nem túl tavaszias napon. A ki­sebbik srác eltöpreng kicsit, majd megkérdezi: mi lenne, ha a későbbiek­ben nemcsak a rokonokhoz néznének be, hanem másokhoz is. Úgy érted idegenekhez? - kérdezi a bátyja. Ja, mondja az öcs, majd elindul a legkö­zelebbi lépcsőház felé. A lakótelep mindenesetre nagy, estig bármi meg­történhet. (s. b. s.) 9 *770865 910028 13076 Játékos, de hűvös húsvét ÜNNEP Locsolkodni ma kevesebben járnak, mint régen A legtörvénytisztelőbb városok között negyedik Néhány esztendeje még az év egyik legnagyobb ünne­pének számított a húsvét. A lányok és az asszonyok napo­kig készültek, hogy finomsá­gokkal várják a vendégeket, volt, aki maga festett hímes tojást a locsolkodóknak. Igaz, a fiúk, férfiak sem akármi­lyen napként élték meg ezt, kiöltöztek szépen, korán kel­tek, végigjárták az összes ismerőst, s külön verssel ké­szültek oda, ahol szívük vá­lasztottja várta az elhervadás elleni öntözést. Ma egyre ritkábban talál­kozunk ilyesféle élmények­kel, az tény: a húsvétnak ma is van jelentősége. ► 2. oldal Az esős idő miatt a Forrásba várták a családokat a megyeszékhelyen Füzesabony A járási hivatal vezetőinek bemutatkozásával kezdődött a képviselő-testület legutóbbi ülése. Lukács Ba­lázs hivatalvezető és helyet­tese, Zrónik István szerint jó az együttműködésük az ön- kormányzattal. Napirend előtt szóltak arról is, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Korrupciókutató Központja és az Átlátható ál­lam civil kezdeményezés fel­mérése szerint Füzesabony benne van a legtörvénytisz­telőbb városok TOP 10-es lis­tájában, a 4. helyen, de a leg­nyitottabb városok rangsorá­ban is előkelő helyen végzett. A fórumon döntöttek arról: törekednek az önkormány­zati. tulajdonú földterületek gyarapítására. Szeretnének a meglévők mellé 20-30 hek­tárt szerezni, hogy a település vonzóbbá váljon befektetők számára. Jóváhagyták azt a javaslatot, amely egymillió fo­rintos alap létrehozását céloz­ta, hogy több közművelődési pályázaton vehessenek részt. Elhatározták azt is, hogy 10 millió forintból rendbe te­szik a volt MHSZ Rákóczi úti épületét. A kisebbségi önkor­mányzat irodáit, a közmun­kások melegedőit, a raktárát, illetve a Széchenyi általános iskolának két tornaszobát ala­kítanak ki benne. ■ G. R. É I t , i Ilii

Next

/
Thumbnails
Contents