Heves Megyei Hírlap, 2013. április (24. évfolyam, 76-100. szám)

2013-04-02 / 76. szám

2 2013. ÁPRILI MEGYEI KÖRKÉP Játékos, de hűvös húsvétunk volt, locsolkodni mar kevesebben járnak ► Folytatás az 1. oldalról ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. Nagyszombat este körmenetek­kel emlékezik meg a keresz­tény világ arról, hogy Jézus- amint azt eló're megmondta- húsvétvasárnap hajnalán fel­támadt halottaiból. A világi ember számára is több a húsvét, mint munkaszü­neti nap. A zord idő ellenére is sokan kimozdultak otthonról a hét végén. A megyeszékhelyen a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban vasárnap népi játékok­kal ismerkedhettek a kicsik. A tojásfestés kevésbé volt nép­szerű - ha nincsenek locsolko- dók, nincs kinek ajándékozni de remek szórakozást találha­tott magának mindenki. Több településen is tojáskeresésre várták a vendégeket, Kisnánán vagy Noszvajon. Más-más ne­hézségű túrát kínáltak a baba­kocsis, a kisgyermekes csalá­doknak, a természetjáróknak. Felsőtárkányban a Tájház­ban a sparhelton „Netudd” nevű fánk sült, az üstben roz- maringos bárányleves főtt. Az udvaron nyulakat lehetett simogatni, a Tekergő zenekar muzsikájára a nap is kisütött, bizonyítva: a húsvét a hideg ellenére is ünnep. ■ P. A. Megérkezett az első gólya Egerfarmosra tavasz A télies időjárás ellené­re megérkezett az első gólya Egerfarmosra - tudtuk meg Sas Miklósné helyi lakostól, aki elmondta, a faluban évek óta egy gólyapár tér rendszere­sen haza. A tavasz beköszöntét jelző madarak a Rákóczi út 1. szám alatti ház előtti fészek­ben nevelik fel fiókáikat. A gólyacsalád életét folya­matosan figyelő Sas házaspár arról számok be, hogy egyelőre csak a hím vette birtokba a fészket, s hozzálátott a javítga­tásához. Mivel egyelőre kevés táplálékot talál magának, ezért Sasék etetik, hogy megfelelő kondícióban láthasson hozzá a családalapításhoz. ■ B. K. Kérni kell a lomtalanítást újítás Egerben új módon szabadulhatunk meg a felesleges tárgyaktól Lomtalanítás hagyományosan. Az idén bevezetett módszertől azt várják az illetékesek, hogy rendezettebb lesz a város, kevesebb lesz a szemét. de azt a lakosoknak adatlapon kérniük kell a Városgondozás­tól, és az áprilistól novemberig tartó időszakban összegyűjtjük azt, ami a háztartásokban fe­lesleges. A honlapunkról (va- rosgondozaseger.hu) letölthető lesz április elejétől a bejelentő lap, de az ügyfélszolgálatunkon is átvehetik azt az egriek. Ezen a név és lakcím mellett azt kell kö­zölni, hogy a meg­adott tíz-tizenként időpontból melyik lenne alkalmas, illetve milyen és mennyi lomot szeretne elszál­líttatni a megrendelő. A meg­adott időpontok előtt három nappal lezárjuk a jelentkezése­ket, és visszajelzünk a lakók­nak, hogy mikor számíthatnak a lomtalanítók megjelenésére. Korábban nagyjából két hétig három csapat teherautókkal, munkagépekkel járta a város 400 utcáját. Az ügyvezető úgy látja, ha kicsit több adminiszt­rációt is igényel az új módszer, jobban szervezhető lesz a szállí­tás. Ráadásul így mentesülnek egy plusztehertől. A korábban szokásos módszernél ugyanis nehezen volt ellen­őrizhető, hogy ki rakott a közterü­letre olyan hulla­dékot, ami nem klasszikus lom. A kihelyezett építési törmeléket, veszélyes hulladé­kot ugyanis nem hagyhatta az utcán a városgondozás, hiába nem volt része ezek elszállítta­tása a lomtalanításnak, sokan kijátszották a rendszer tehetet­lenségét. Jakab Zoltán türelmet ■ A városgondozás türelmet, együtt­működést vár, rendezettebb várost remél. Bővíteni szeretnék a hulladékudvarokat Hagyományos lomtalanítás tavaly volt utoljára Egerben. A Városgondozás Eger Kft. az idén másképpen szervezi meg ezt az akciót. Remélik, hogy beválik a debreceniek­től ellesett új módszer. Guti Rita Évek óta hozzátartozik a tava­szi városképhez Egerben is, ahogy a legtöbb hazai város­ban, a lomtalanítást kísérő sze­méthegy, az ilyenkor megjelenő lomizók csapata. Viszik, amit értékesnek ítélnek, s a közte­rületek szemetesek maradnak utánuk. A széthúzott lomokban heverő papír-, vagy textilhul­ladékot gyakran a szél hordja szét. A Városgondozás Eger Kft. most várhatóan megálljt paran­csol ennek. Újjászervezik a ta­vaszi lomtalanítást.- Debrecenből hozzuk a jó példát. Reméljük, az egriek tet­szését is elnyeri - mondta el Jakab Zoltán, a Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgató­ja. - Az idén nem hirdetünk meg lomtalanítási időpontokat a városban. Ez nem jelenti azt, hogy a városban élők nem kap­ják meg azt, ami az éves hulla­dékszállítási díj befizetésével jár nekik. Lesz lomtalanítás, SOKÉVES TAPASZTALAT, hogy a lomtalanításokkor az utcákra kirakott tárgyak között sok olyan is van, ami a tulajdonos­nak már felesleges, de másnak még hasznos lehet. Ezeket a ko­rábbi években a gyakran mesz- sziről jött „lomizók” gyűjtötték be. A Városgondozás Eger Kft. ezúttal szeretne lehetőséget biz­tosítani arra, hogy az ilyen tár­gyak ne vesszenek kárba. Ter­veik között szerepel, hogy a meglévő városi hulladékudvaro kát kibővítik, s itt leadhatóak lesznek ezek a tárgyak, és igye­keznek megszervezni annak a módját is, hogy akinek kell, on­nan elvihesse ezeket. Ennek a részletein még dolgoznak. ■ Beválik Egerben az új lomta­lanítási metódus? Szavazzon hírportálunkon ma 16 óráig: HE0L.hu Jr A szavazás eredményét a holnapi számunkban közöljük. kér a lakóktól, s együttműkö­dést vár, hogy kulturáltabb le­gyen a lomtalanítás. A'korábbi években összesen közel 700 fon na.lomot gyűjtöttek be a köz­területekről. A zöldhulladék el­szállításával együtt ennek költ­sége csaknem ötmillió forintra rúgott. Az előzetes számítások szerint a bejelentéses módszer­rel szervezett lomtalanítás költ­sége is nagyjából ugyanennyi. Ha az egriek megelégedésével találkozik az újítás, és a város is élhetőbb lesz az áprilistól no­vemberig tartó időszakban, ak­kor ennél maradnak. A zöldhulladékot az idén is, a korábbi évekhez hasonlóan, tavasszal és ősszel begyűjtik. Lomtalanítás jogcímen viszont kizárólag olyan tárgyakat szál­lítanak el, amelyek beleférnek ebbe a kategóriába. A háztar­tásokban használt, már nem működő, vagy megunt tárgyak, bútorok, elektronikai eszközök tartoznak ide. Országos irodá versenyt rende az egn Szilágyi gimnáziumban TEHETSÉGGONDOZÁS Az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziu az idén is megrendezte az Arany János Program irodai versenyét. Az országos irodal­mi versengés az idén tizen­kettedszer adott lehetőséget a gimnazistáknak, hogy számot adjanak tudásukról. Az első napon az írásbeli fordulók zaj­lottak, innen a legjobbak jutot­tak tovább a szóbeli csatára. Idén Dragomán György: A fe­hér király, illetve három Arany János mű, A Jóka ördöge, A fülemüle és A bajusz ismeretét kérték számon a diákokon, de történelmi, poétikai jártassá­gukat is megmutathatták. A kilencedik, tizedik és tizenegyedik évfolyamosok tel­jesítményét külön értékelték. A legfiatalabbak versenyéből Tóth Béla, a kisvárdai Bes­senyei György Gimnázium diákja került kf győztesen. A tizedik évfolyamon a szegedi Szögi László a Radnóti Miklós Gimnáziumból, a tizenegyedik évfolyamon a mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákja, Papp Edina bizonyult a legjobbnak. A szer­vező Szilágyi gimnázium két diákja végzett 4. helyen: Kor­pás Evelin a 10., Csíki Virág a 11. évfolyam versenyzőjeként jeleskedett. ■ G. R. Erdélyben is koszorúztak ■«<■' . az egri kerisek főhajtás A Rákóczi Szövetség 24 esztendeje járul hozzá a ha­táron átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez. A szövetség anyagi hozzá­járulása tette lehetővé azt is, hogy az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátó­ipari Szakközép, Szakiskola és Kollégium húsz diákja és két tanára a március 15-i nemzeti ünnepünket Erdélyben, Gyer- gyószentmiklóson az ottani magyar közösségekkel együtt ünnepelhesse. Ez jó alkalmat adott a diákoknak, hogy meg­ismerhessék a határon túli magyarság életét, kultúráját és ápolják ottani magyar iskolá­val kapcsolatainkat. ■ G. R. Kedvenc verseink az utcán világnap Az egri könyvtár oszlopai hamar megteltek Bűnmegelőzésben ma is aktívak egyesületi élet Egymást segítik a nyugdíjas rendőrök Az UNESCO 1999-ben március 21-ét a költészet világnapjává nyilvánította. Ez alkalomból idén hazánkban indult kez­deményezés „Posztolj verset!” címmel, amihez az egri Bró- dy Sándor Megyei és Városi Könyvtár is csatlakozott. A felhívás alapgondolata az volt, hogy az emberek annyi mindent hirdetnek a falakon, s a hirdetőtáblákon - lakást, bi­ciklit, elveszett kutyát -, miért ne ragaszthatnák ki oda a ked­venc költeményüket is? Az eg- f rí könyvtár felajánlotta a köz- | ponti épülete előtti oszlopokat, | amelyeken bárki megoszthatta : a szívének legkedvesebb ver- 1 sét, akár a sajátját is. ■ SZ. E. Posztolj! A lelkesebbek délelőtt kiragasztották kedvenc költeményeiket. Megalakulása óta több mint hetvenen csatlakoztak az Egri Szent György Nyugdíjas Rend­őr Egyesülethez. Az egykori kollégák e közösségben talál­tak módot arra, hogy élvezzék egymás társaságát. Ezt jelezte az a hangulatos est is, ame­lyen nagyokat nosztalgiáztak a résztvevők. Bár a nyugállo­mányba vonulásuk óta gyorsan telnek a pihenőévek, a hajdani bűnüldözők nem szakadtak el a hivatásuktól, kapcsolatuk meg­maradt az aktív rendőrökkel. Ennek jegyében vett részt a találkozón több vezető beosztá­sú kollégájával együtt Czinege László r. ezredes, megyei főka­pitány is. A beszámolót Káló József nyugalmazott r. alezredes, az egyesület főtitkára terjesztet­te a jelenlévők elé. Mint el­mondta, az utóbbi időszakban azt tapasztalták, hogy mind a Belügyminisztérium, mind az ORFK részéről csökkent a nyugdíjas szervezetek támo­gatása, bő egy éve ezért dön­töttek az egyesületté válás mellett. Arra koncentrálnak, hogy összefogják és segítsék nyugdíjas kollégáikat. Kiveszik a részüket a bűnmegelőzési fel­adatokból, továbbá igyekeznek tartalmas kulturális és szabad1- idős programokat szervezni. Ezek közé tartozott az a 35 do­nor részvételével rendezett vér­adás, amelyet dr. Papp Kálmán egykori rendőrorvos emlékére szerveztek. Máskor a poroszlói Ökocent­rumba kirándultak az egyesü­let tagjai, egy ízben pedig 150 adag, gulyáságyúban főzött ebéddel vendégelték meg a haj­léktalanokat. Karácsony előtt a nehéz körülmények között élő nyugdíjas társaikat, illetve családjaikat lepték meg ünnepi ajándékkal. Az évértékelő eseményen mindezeken túl Farkas Gusz­táv nyugalmazott r. őrnagy, egyesületi elnök oklevéllel is­merte el Bortnyák Eleonóra és Urbán László ny. r. alezredes közösségi munkáját. ■ SZ. I. tiki i * t i

Next

/
Thumbnails
Contents