Heves Megyei Hírlap, 2010. június (21. évfolyam, 125-150. szám)

2010-06-01 / 125. szám

www.heol.hu HEVES 2010. JÚNIUS 1., KEDD • XXI. ÉVFOLYAM 125. SZÁM MEGYEI HIRIAP ARA: 120 FT. ELŐFIZETVE: 84 FT KERESSE A OLhu OLDALON: BETILTOTTÁK AZ ÜDÜLÉSI CSEKKEK INTERNETES ADÁSVÉTELÉT ► WWW.HEOLHU # / r ■■ AZ UJ KORMÁNY SEGÍTSÉGE NÉLKÜL NINCS ESÉLYE AZ ÉPÍTŐIPARNAK ► 6. OLDAL BAJNOKOT ÜNNEPELTEK MAKLÁRON ►13. OLDAL EGY PERCBEN Biofűtőmű és parkolóház Az egri önkormányzati vagyonkezelő cég, az EVAT Zrt. a válság idején sem mond le a fejlesztésekről. ►2. oldal Partfalakat dönt a víz időjárás Pincék egész sorát torlaszolhatja el a törmelék Hűtlen kezelés a gyanú tárgya A megyei rend­őr-főkapitányság tovább nyomoz Egercsehi pol­gármestere, Tóth Andrásné ellen. ► 3. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 AUTÓ-MOTOR 9 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 12 HOROSZKÓP 16 Hatoslottó-nyeremények TALÁLAT ________DARAB NYEREMÉNY 6______________0_____________0 5_____________27_______530020 4_______ 1732_______ 8260 3__________36815_________1360 I DŐJÁRÁS^***^ Erősen felhős, hűvös Idő lesz. To­vábbi, ismétlődő, de már sokkal ke­vesebb eső esik. Délután is csak 13 fok várható. ►11. OLDAL Konferencia élő poétáról Sok tanulmány szól Kovács And­rás Ferenc költé­szetéről, aki az idén Kossuth-dí- jat is kapott. ► 5. OLDAL PILLANATFELVÉTEL Veszély. Várallyai Árpád mezőőr (balról) és Császár Zoltán az egyik érintett szépasszony-völgyi pincénél. Betonalap készül, amire kőburkolat kerül. A HEOL.hu olvasóitól Van-e felelőse a mátraderecskei tragédiának? Nincs, az ilyen esetek kivédhetetlenek. Az első eset után le kellett volna zárni a házat. Igen, az óvatlanság. VESZI A LAPOT? •Negyven százalék fölötti eredményt vár­tak a fél éve alapított izlandi viccpárt­tól a közvélemény-kutatók, a politológu­sok pedig abban reménykedtek, sokan meggondolják magukat, és egy igazi pártra fognak szavazni. Végül 34,7 szá­zalékot szerzett, és ezzel megnyerte az izlandi főváros, Reykjavik helyhatósági választását a Besti Flokkurinn, vagyis a Legjobb Párt nevű politikai erő, amit viccből indított egy izlandi humorista. Ezzel az ócska trükkel azért mifelénk nem nagyon lehetne labdába rúgni. Nálunk ugyanis már régóta ebben az ígérgetős-komolytalan kategóriában in­dulnak a hazai pártszerveződések. És ez sajnos korántsem vicc. (K.}.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-30/556-3165, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/430-3893 10125 A rendkívüli időjárás az árvízen túl a támfal- és pinceomlások kockáza­tát is hordozza.A ta­pasztalatok szerint többek közt Egerben, Ostoroson, Hatvanban sem alaptalan a félelem. Munkatársainktól A megyeszékhelyen például a napokban derült ki, hogy a ko­rábbi önkormányzati miniszté­rium vis maior-keretéből támo­gatást ítéltek annak a pályázat­nak, amelynek célja a Szépasz- szony-völgyben, az úgyneve­zett lépcsős pincesoron bekö­vetkezett pince- és partfalom­lás következményeinek elhárí­tása. Császár Zoltán tanács­nok, a Szépasszony-völgy ön- kormányzati biztosa elmondta: a Szépasszony-völgy utcában körülbelül 87 négyzetméter pince-homlokfal omlott le, két pince bejáratát torlaszolja el a törmelék. A helyreállítás be­csült költsége 12,5 millió forint. A problémát az okozta, hogy Koltai Lajos a főiskolán: a film nem halhat meg Az Eszterhazy Karoly Főisko­la Médiainformatika Intézeté­nek Mozgóképkultúra Tanszé­kére kapott egyetemi docensi kinevezést Koltai Lajos opera­tőr, filmrendező. A tanszék művészeti vezetőjeként nagy­előadásokat tart majd. Úgy gondolja: majdnem természe­tes, hogy Illés Gyuri bácsi örökségét valamilyen formá­ban közvetíteni szeretné.- Nagyon fontos lesz, hogy jöjjenek és sokan jöjjenek az előadásokra, amelyeken első­sorban elemezni fogok. Az egyetemmé válás érdekében a doktorképzést is szeretném előmozdítani - fogalmazott Koltai Lajos. ^4. oldal Koltai Lajos Illés György öröksé­gét közvetíti majd Egerben Idei pince- és partfalomlások okoita károk Egerben annak idején csak agyagos ta­lapzatra építkeztek, amit az ol­vadó hóié vagy az eső könnyen alámos. Most betontalapzat ké­szül, amit kőburkolattal látnak el. A kiviteli tervek már ren­delkezésre állnak. Persze az igazi az lenne, ha megtörténne a völgyben a vízelvezető rend­szer teljes rekonstrukciója. Egerben másutt is történtek omlások, amelyek esetében szintén a vis maior-kerethez folyamodott a város. A Vitko- vics utcában egy biztosítatlan, leszakadt partfal négy pince bejáratát torlaszolta el, de ha­sonló gondokkal kellett szem­benézni egyebek mellett pél­dául a Vécsey Sándor, illetve a Verőszala utcában. ^3. oldal Tisza: öt hónap alatt egyévnyi csapadék Az év első öt hónapjában meg­közelítettük az éves csapadék­átlagot - jelezte Fejes Lőrinc, a Köti-kövízig sza­kaszmérnöke -, hi­szen a dél-hevesi térségben 12 hónap alatt szokott 4-500 milliméter eső hul­lani, most öt hónap alatt 380 milliméter fölött járunk. A Tisza a Heves megyei sza­kaszán 866 cenüméterrel tető­zik. A folyó az 1970-es árvíz szintjén van, ráadásul akkor száznapos elhúzódó árvíz volt, s most sem várható gyors levo­nulás, mivel a vízgyűjtő terüle­tek folyamatosan nagy meny- nyiségű csapadékot kapnak. A strandok és csónakkikö­tők 2 méteres víz alatt állnak, s még egy kedvező időjárási fordulat esetén sem tudnak június vége előtt nyitni a létesítmények. Az idegenforgalomból élők számára azért is nagy érvágás a rendkívül mostoh a Időjárás, mert koráb­ban volt már arra példa, hogy májusi hétvégeken is nyitva voltak a strandok. A Tiszanána és Sarud között megerősített, stabil partsza­kasz bírja a víz nyomását, egyedül a feltámadó szél okoz­ta hullámverés fejthet ki ked­vezőtlen hatásokat. ■ ■ Nem tudnak június vége előtt kinyitni a strandok. Holnap kezdik a honvédsír feltárását a régészek Hatvanban szerdán kezdődik a feltárás az épülő új autóbusz­buszpályaudvar területén. Szelesné Ács Csilla, a Kulturá­lis Örökségvédelmi Hivatal il­letékes régész felügyelője úgy határozott, hogy a további munkát is az egri Dobó István Vármúzeum régészei végez­zék el, s annak befejezése után szülessen majd döntés a lelet végleges sorsáról. Az önkormányzat vezetése szerint amennyiben bebizo­nyosodik, hogy az 1849. ápri­lisi hatvani csata áldozatai­nak maradványait találták meg a közelmúltban, méltó körülmények közepette teme­tik újra a honvédeket a hely­szín közelében. Hatvan vá­rosa a feltárásához szükséges anyagi fedezetet biztosítja - áll Bognár Endre főépítész közleményében. ■ Nagy a zavar a vendégasztal környékén A vidéki turizmust még az el­lentmondásos szabályozás is sújtja. Egy három évvel ezelőt­ti kormányrendeletnek kö­szönhetően a szállásadók mel­lett más magánszemélyek is megvendégelhették a falujuk­ba érkező éhes turistákat - ez volt az úgynevezett „vendég­asztal”. A tevékenységet mind­eddig szakképesítés és hatósá­gi engedély nélkül végezhet­ték az érintettek, sőt a szállás­adáshoz hasonlóan az idei évig adómentes is volt. ►s. oldal Dr. Gödri Imolo BELGYÓGYÁSZATI ANGIOLÓGIAI magánrendelés • érszűkület, vénás betegségek szűrése, kezelése, gondozása, • érrendszeri kockázatbecslés (vérzsírok, vércukor stb.) _ • EKG, belgyógyászati vizsgálat, g • vérnyomás beállítása, 3 • antikooguláns gondozás I Eger, Pacsirta út 6. Előjegyzés: 06/30/568-7200 Szuperexpressz Ha 15 óráig feladja apróhirdetését, másnap az utolsó oldalon olvashatja. HEVES.® HÍRIAP 4, \ *

Next

/
Thumbnails
Contents