Heves Megyei Hírlap, 2010. június (21. évfolyam, 125-150. szám)

2010-06-01 / 125. szám

2 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2010. JUNIUS 1., KEDD HEVES MEGYE GAZDASÁGA Tízmilliókkal támogatja a Műegyetemet a Bosch-csoport Ötvenötmillió forintos, három évre szóló támogatási szerző­dést írt alá a magyarországi Bosch csoport és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá­nyi Egyetem (BME). Az együtt­működési megállapodás aláírói között voltak Thomas J. Schö­nenberg és dr. Sven Ost, a hatva­ni Robert Bosch Elektronika Kft. gazdasági, illetve műszaki ügy­vezető igazgatói. A BME részéről dr. Péceli Gábor rektor szentesí­tette a kontraktust. ■ A mérnöki szakokon fo­lyó oktatás infrastruk­turális feltételeit is ja­vítja a cégcsoport. A szeződés lényege, hogy ja­vítják a mérnöki szakokon fo­lyó oktatás infrastrukturális fel­tételeit, támogatják a közös ku­tatás-fejlesztési projekteket, ösztöndíjakat biztosítanak a né­met nyelvű képzésben részt ve­vő hallgatók számára, s egy Kö- zép-Európában egyedülálló mechatronikai labort is meg­nyitnak. Ebben a hallgatók, ta­nárok, kutatók az autókba kerü­lő komplett mechatronikai ! rendszerek környezetállóságát vizsgálhatják. Az egyik beren­dezés 540 órás teszttel képes szimulálni a teljes motorrend­szer korrózióját. A hőkamrában 180 fokos hőmérséklet és 98 százalékos páratartalom repro­dukálása mellett egyidejűleg rá- zási profilokkal is tesztelik a komponenseket. Az alkatrésze­ket, járműveket hősokknak is ki tudják tenni. A magyarországi Bosch cso­port hatvani gyára, valamint a Budapesti Fejlesztési Központja és a BME között évek óta zajlik a szoros szakmai együttgondol­kodás és stratégiai tervezés, hi­szen a világszínvonalú mérnök- képzés egyik feltétele, hogy az ipar és a piac elvárásai a felsőok­tatásban is megjelenjenek. ■ Idén is vigyázni kell a fuzarium- fertőzéssel A csapadékos időjárás idén is kedvez a Fusarium nemzetségbe tartozó gombafajok elszaporodá­sának. Az elmúlt hétekben, hó­napokban rengeteg eső esett, s ez komolyan hátráltatta a gaz­dálkodókat a növényvédelmi te­endők ellátásában is. ■ Heves megyében a fertő­zöttség átlaga 6,06 szá­zalékos volt tavaly. A szakigazgatási hivatal ada­tait összesítő Agrárium lap sze­rint Heves megyében tavaly a fuzárium belső fertőzöttség átla­ga - harminc minta alapján - 6,0ó százalékos volt, amely az alacsonyabb értékek közé sorol- j ható, lévén országos szinten 14,5 százalékot mértek. Igaz, akkor a kritikus időszakban aszályos volt az időjárás, miközben a csa­padékkal bőven megáldott Veszprémben és Zalában negy­ven, illetve hatvan százalék fö­lött volt a fertőzöttség. A kórokozók fennmaradhat­nak a fertőzött növényi maradvá­nyokon, a talajban, a talaj felüle­tén és a vetőmagban is. ■ Biofűtőmű és parkolóház evat A vagyonkezelő válság idején sem mond le a fejlesztésekről Innováció és gabonatermesztés kompolt Ma tartja szokásos éves konferenciáját a Kár­oly Róbert Főiskola Fleisch­mann Rudolf Kutatóintéze­te. A rendezvény közép­pontjában idén az innová­ció és a gabonatermesztés áll majd. Az előadások dél­előtt tíz órakor kezdődnek. Szó esik a gabonapiaci trendekről, a búzatermesz­tés kihívásairól, a kompolti gabonanemesítés meghatá­rozó irányairól, illetve az őszi árpa eredményeiről. Ezt követően cégek tarta­nak beszámolót növényvé­delmi és -táplálási kísérletekről, délután pedig lesz fajtabemutató is. Oktatónapokat tart a Geotermikus Klaszter EGER Június 3-án és 4-én 8 órától „A geotermikus ener­gia termelése és hasznosí­tása” címmel tartanak tájé­koztatót és oktatást a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egri székházá­ban. A rendezvény célja gyakorlati példákkal bemu­tatni, hogyan takaríthatunk meg pénzt és energiát a geotermikus források alkal­mazásával, illetve átfogó tá­jékoztatást nyújtani a mű­szaki ismeretektől a pénz­ügyi tájékoztatásig. Jelent­kezni a mai napig lehet a kamaránál. Szépségfórum átalakító show-val Budapest Vasárnap tartják a „Szépségfórum, Trendek 2010 - Tavaszból a Nyárba” elnevezésű rendezvényt az Óbudai Hajógyári Szigeten. A Magyar Országos Szak­mai Ipartestület programso­rozata egyaránt szól a szak­mabeliekhez és a széles kö­zönséghez. Az idei rendez­vényen a fodrászok, a koz­metikusok és a körmösök együtt demonstrálják, hogy a hazai szépségipar minden­ben sikeresen követi a világ­trendeket, és könnyen ab­szolválja az új irányvonala­kat. Lesznek szakmai verse­nyek és bemutatók, emellett pedig szórakoztató progra­mokkal is várják az érdeklő­dőket, illetve megrendezik a • Nagy Átalakító Show-t is. Alig három hónapja még a céget térképezte fel Várkonyi György, az Egri Vagyonkezelő' és Távfűtő Zrt. régi-új ügyvezető igazgatója. Most viszont már a közeli jövő fejleszté­seiről is hallhattunk tőle. Munkatársunktól- Igazgató úr, mielőtt az elkép­zeléseikről beszélne, ejtsünk szót egy kevésbé örömteli té­máról, jelesül a lakossági tarto­zásokról, amelyek összege már 120 millió forint körül jár, no és ami már forráshiányt okoz Önöknél...- így igaz - mondja az ügyve­zető -, és emiatt kénytelenek va­gyunk hitelekből gazdálkodni, ami a költségeinket növeli. Ezért a hátralékok kezelésére fokozot­tan figyelünk, és minden jogi esz­közt felhasználunk majd a kintlé­vőségek csökkentésére. Nem hallgathatom el azt sem, hogy a jövőben az effajta ügyintézéssel kapcsolatos költségeinket - ame­lyek eddig csak minket terheltek- áthárítjuk a hátralékosokra.- Az előző beszélgetésünkkor Ön azt azt mondta, meggyőző­dése, hogy válság idején is elő­re kell menni, fejleszteni. En­nek a filozófiának köszönhető, hogy rövidesen aláírják bio­massza-fűtőművel kapcsolatos szerződést?- Igen, bár itt több­ről van szó. Mert miu­tán a kazánjainkban földgázt használunk, így mi magunk is ki vagyunk szolgáltatva azoknak a körülményeknek - legyen az ár­emelés, gázhiány vagy bármi amelyek ennél a fűtőanyagnál rendre jelentkeznek. Ezt a fajta függőséget hivatott csökkenteni a biofűtőműre alapozott távhő- előállítás, amely - és ez nagyon fontos szempont - az árat tekint­ve is kedvezőbb.- A biomassza-fűtőmű létreho­zása azt is mutatja, hogyan le­het a szükségből erényt ková­csolni, már amennyiben a be­ruházás miatt új jégpályát kell létrehozni...- Ez igaz, ám a jelenlegi jégpá­lya műszakilag egyébként sem volt tökéletesen megoldva. És A jelenleg is „szolgáló” gázmotoros kiserőmű mellé kerül majd a korszerű biomassza-fűtőmű ■ A cégnél már a válság utá­ni időkre ké­szülnek. bár ez a szórakozási lehetőség nekünk közel 20 millió vesztesé­get jelent évente, úgy döntöt­tünk, hogy a sportte­lep másik részén a már • említett biofűtőmű befektető­jével közösen egy jobb minőségű jégfe­lülettel és korszerűbb kiszolgáló- egységgel rendelkező pályát ala­kítunk ki, megteremtve az eset­leges továbbfejlesztések, például a befedés lehetőségét is.- Címszavakat mondok: tűzol­tómúzeum, Marcipánia, Servi­ta Udvarház, volt Omya-telep...- A tűzoltómúzeum műemlék jellegű épületegyüttesét - amelyben helyet kapna egy mú­zeum, egy tűzoltó-emlékeket árusító üzlet és egy vendéglátó- egység - pályázati pénzből szán­dékozunk felújítani, azaz, ha nem nyerünk, egyelőre nem fog­hatunk hozzá a tervek megvaló­sításához. Ami a Marcipániát és a Servita Udvarházat illeti..., nos, A fejlesztések jelenthetik a kiutat VÁRKONYI GYÖRGY (képün­kön) úgy gondolja, bár vál­ság idején kétségkívül ké­zenfekvő megoldásnak tű­nik minden kiadást vissza­fogni - a legtöbben ezt is te­szik -, a jövőt igazán meg­alapozni kizárólag fejlesztő sekkel lehet. itt már csak az udvart kell rend­be tennünk, és azzal el is készül városunk új találkozási pontja, ahol egyébként iifjú helybeli te­hetségeknek is bemutatkozási lehetőséget biztosítanánk. A volt Omya-telepen pedig egy kis ipa­ri park kap helyet, ahová már várjuk a telephelyet kereső vál­lalkozások jelentkezését.- A végére hagytam az igazi „nagy falatot”, a Katona téri pi­accsarnok mellett kialakítandó 170 férőhelyes parkolóházat...- Ez a beruházás vélhetően idén ősszel indul, és ha minden jól megy, jövő év májusától már üzemelhet az az új létesítmény, amelyet az EVAT bérel, illetve üzemeltet, s amely egyrészt kul­turált parkolási lehetőséget biz­tosít majd a helybelieknek és az ide látogatóknak, másrészt pó­tolja a Centrum Áruháznál és a Szúnyog közben megszűnő he­lyeket. Reméljük, mindenki elé­gedett lesz ezzel a korszerű megoldással. Meg kell találnunk a legkisebb közös többszöröst egri bormíves céh Dr. Pók Tamás: a gondokat megoldani nem tudjuk, de irányt mutathatunk Thummerer Vilmost váltva dr. Pók Tamás lett az Egri Bor­míves Céh elnöke: a közelmúlt­ban megejtett választáson négy évre szavazott bizalmat a tag­ság az új vezetésnek, melynek - dr. Pók Tamás mellett - tagja még az alelnök Bolyki János, il­letve az eddig is titkári teendő­ket ellátó Simkó Zoltán. A 2002- ben alakult, a borvidék legko­molyabb szakmai szervezeté­nek tartott egyesület ma 15 pin­cészet képviseletében 16 tagot számlál, akik összesen mintegy hétszáz hektár szőlő termését dolgozzák fel.- Az utóbbi időszakban a céh által szervezett két komolyabb egri boros rendezvényen, a Bor­mustrán és a Borszalonon kívü­li egyéb megjelenéseink nem igazán kaptak publicitást, ugyanakkor tény: ideje újragon­dolni céljainkat és feladatain­kat - jelentette ki az újonnan megválasztott elnök. - Legelő­ször egymást kellene jobban megismernünk, tisztában kell jönnünk egymás gondjaival, el­képzeléseivel, érdekeivel ah­hoz, hogy megtaláljuk a legki­sebb közös többszöröst. Csak így lehetünk ugyanis képesek egy valóban erős, egységes szakmai szervezet képét mutat­ni. Ehhez pedig gyakoribb, leg­alább havi rendszerességű ta­lálkozókra van szükség - muta­tott rá dr. Pók Tamás. Dr. Pók Tamás: - Vállaljunk garan­ciát egymás boraiért! A szőlész-borász szakember hozzátette: ha már létezik ez az egység, a céh kifelé is képes lesz erőt mutatni akár a fo­gyasztó, akár a vá­ros, akár az ágazat szereplőit tekintve. Ez pedig elengedhe­tetlen, ha olyan kar­dinális kérdésekre gondolunk, mint például az Eg­ri Bikavér meghatározása, illet­ve piaci pozícióinak erősítése.- Az Egri Bormíves Céh nem fogja, nem képes a termelők gondjait megoldani, de irányt tudunk mutatni. Másrészt min­den vélt vagy valós sérelem el­lenére szót kell értenünk a nagytermelőkkel az „egri” név, a borvidék jövője érdekében - tette hozzá.- Többünk úgy véli, hogy a si­keres, bejáratott programjaink mellett - akár a ze­ne, az irodalom és a képzőművészet be­vonásával - bővíte­nünk kell a közös megjelenéseinket. Az említetteken túl a közeljövő­ben szükségünk lenne egy kö­zös budapesti borlerakatra is. To­vábbájavasolni fogom, hogy vál­laljunk garanciát egymás borai­ért, vagyis a tagok által jelölt és arra érdemesnek tartott termé­keinket védjeggyel, közös lógónkkal hoznánk forgalomba - jelentette ki dr. Pók Tamás. ■ ■ „Legelőször egymást kelle­ne jobban meg­ismernünk.” 1 k t S «

Next

/
Thumbnails
Contents