Heves Megyei Hírlap, 2010. április (21. évfolyam, 76-100. szám)

2010-04-01 / 76. szám

HEVES 2010. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK • XXI. ÉVFOLYAM 76. SZÁM MEGYEI HIRIAP ARA: 120 FT. ELŐFIZETVE: 84 FT / / / «assa iHEOUu oumoit nyolc E$ FEL EV BÖRTÖNT A MEGYE FRISS HÍREIT ES MONDJA ,A ,z.1ÄA EL A VÉLEMÉNYÉT! KAPOTT ZUSCHLAG JÁNOS ► 8. OLDAL GARY SINISE, AKINÉL MINDIG JÁR A MOTOR ► 10. OLDAL ■ EGY PERCBEN Pénzügyi vitában Erk és Visznek Az erki gyerekek nagy része halmo­zottan hátrányos helyzetű, állami normatívájúk két­szeres. TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 EGÉSZSÉG 9 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 13 HOROSZKÓP 16 Szeretetért szeretetet Létezik-e nagyobb jutalom a tanárnak annál, hogy a tanítványai terjesztik fel állami kitüntetésre? M. oldal IDŐJÁRÁS Heves megyében ma változékony, hűvösebb idő ígér­kezik. Délelőtt mér­sékelten felhős, délután inkább na­pos idő lesz. ►11. OLDAL PILLANATFELVÉTEL Spájzolásra nem fizetnek Ellenkérelmet nyújtott be az ál­lam az ártatlanul fogva tartott tarn- abodiak keresete ügyében. ► 5. OLDAL A HEOL.hu olvasóitól Önnek drágább lesz-e a vizsgáztatás az összevonással? Nem. Új autóm van, ritkábban kell zöld kártyára vizsgáztatni. Olcsón megúsztam: nincs autóm. Igen. Egyszerre jelent nagyobb kiadást. VESZI A LAPOT? Régóta kíváncsi volt a kisfiú, hogy megtudja, milyen a szauna. Aztán egy este, hazaérkezve az uszodából, lelke­sen mesélte a családnak: „Képzeljétek, engedélyt kértem az edző bácsitól, hogy én is bemehessek vele a szauná­ba. És ő azt mondta, semmi akadálya. Úgyhogy bementem. És ott megsimoga­tott... ” Az apja, aki mind gyakrabban hall pedofilokról, dermedten kérdezte: „Ki simogatott meg, Marcika?!’’Mire a gyerek magától értetődően válaszolt: „... A meleg levegő. ” (n. z.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-30/557-5113, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/471-6676 IBUSZ ß I t V A tuo» 1 pénzváltás EGER, Széchenyi út 9. 20/213-5822 GYÖNGYÖS, Kossuth L. u. fi. 20/449-7350 Napközber Pénznem EUR 1 árkorrekció Vétel 263,50 lehetségest Eladás 268,50 USD 195,00 199,50 CHF 183,50 188,50 Árfolyam-garanciával lekötés. Fogy az út a lábuk alól tüntetés Megunták már a kátyúkat a mezőtárkányiak „Nem vagyok részeg, csak az út rossz” - nem könnyű menni a községen átvezető állami úton A képgalériát keresse a HEOLhu hírportálon Demonstrációt tartottak szerdán a mező­tárkányiak. Vélemé­nyük szerint a települé­sükön átvezető alsóbb­rendű országos közút Heves megye legrosz- szabb útja. Rénes Marcell- Nézzék meg, hát itt még bi­ciklivel sem lehet járni, nem­hogy autóval - ezekkel a sza­vakkal fogadtak a tüntető helybeliek szerdán délelőtt Mezőtárkányban, a főutcán. Mi tagadás, magunk is érez­zük, hogy igazuk van, kátyú­ból valamivel több akad az út­nak nevezett felületen, mint aszfaltból, ám ennek legfel­jebb annyi az előnye, hogy mindenki betartja a lakott te­rületre vonatkozó ötven kilo­méter per órás sebességkorlá­tozást, sőt... A legszerencsé­sebb lépésben haladni és óva­tosan megpróbálni kikerülni a tengelyszaggató árkokat. Az egyik mezőtárkányi polgár ko­csijának a kereke ki is sza­kadt, a sérült tárcsát pe­dig egy ko- szorúval körbekerít­ve, a de­monstráció alkalmával kiakasztotta egy közle­kedési táblára, „Ez vár rád!” felirattal. Egészen pontosan a Füzesabony felől a te­lepülésen átvezető, Besenyőtelek irá­nyába tartó, 33101. számú orszá­gos közútról van szó. Ennek rendkí­vül rossz állapotára kívánta felhívni a fi­gyelmet az önkor­mányzat, amikor megszervezte reg­gel nyolctól dél­után négy óráig a fél­pályás útlezáró meg­mozdulást - mondta el érdeklődésünkre Tóth- né Szabó Anita polgár- mester (kis képünkön). ► 3. OLDAL SZÍNEIM BERECZK1 LIÁN Eger A Kultúra Magyar Városa címet nyerte el Eger kulturális életéért dolgo­zó művészek és szakemberek sokévi erőfeszítését ismerték el azzal, hogy a hevesi megye- székhely - Győrrel együtt - el­nyerte A Kultúra Magyar Vá­rosa címet. A másfél millió fo­rinttal járó szakmai elismerés tényét szerdai egri sajtótájé­koztatóján Habis László pol- , gármester jelentette be, aki ki­fejtette: amíg a város költségve­tését a megszorítás jellemzi, addig kulturális területen nem a megszüntetések, hanem ép­pen az értékgyarapítások jel­lemezték az elmúlt éveket. So­ha nem látott pályázati aktivi­tás és eredményesség ennek az időszaknak a mérlege. ►4. OLDAL Vészhelyzetek a valóságban közlekedés Több száz iskolás tanulja a szabályokat Kifosztják a hatvani Hunyadi téri piacot A Magyar Autóklub (MA) a bal­esetek számának csökkentése érdekében közlekedésbizton­sági napokat szervez a gyön­gyösi iskolásoknak. A Tesco parkolójában autós és kerékpá­ros közlekedésre alkalmas tan­pályák vannak, ahol vasárna­pig 8 és 18 óra között bárki pró­bára teheti tudását. Lóránt Miklós, a MA Észak-magyar­országi Területi Szervezet alel- nöke elmondta: az oktatásnak fontos szerepe van a felelősség- s tudatos közlekedés elsajátítá- s sában, ezért a gyerekek a valós | életnek megfelelő veszélyhely- / zetekkel ismerkedhetnek. A 1 felnőtteknek pedig KRESZ- konzultációkat tartanak. ■ A 360 fokot forduló biztonságiöv-szimulátor a valós vészhelyzethez hasonlóakat produkál. A képgalériát keresse a HEOLhu hírportálon Hatvanban elégedetlenek a bel­városi Hunyadi téri piac állan­dó árusai. Azt mondják, hiába a magas bérleti díj, ha semmi­féle szolgáltatást nem kapnak. Főként a bizton­ságot erősítő in­tézkedéseket hi­ányolják. Az elmúlt hónapok­ban szinte valamennyiük bódé­ját kifosztották. Van, akinek „csak” néhány ezer forintnyi a kára, de akad olyan egység is, amely többmilliós veszteséget könyvelhet el. Úgy vélik, gond­jaikon csak a térfigyelő rend­szer kiépítése, a világítás kor­szerűsítése és a fokozott rend­védelmi ellenőrzés segíthetne. Akad olyan egység, amelynek többmil­liós a kára. A piacot működtető Város­üzemeltetési Zrt. illetékesei sze­rint a panaszok jogosak. A köz- világítást heteken belül korsze­rűsítik, ám a tér­figyelő rendszer megvalósítása - elsősorban sze­mélyiségi jogi aggályok miatt - nem az ő ha­táskörükbe tartozik. A kereskedők megpróbál­nak védekezni a tolvajok ellen. Van, aki rácsot szereltet fel, mások a riasztóban bíznak, de egybehangzóan azt állítják: az igazi megoldásnak „fentről”, az üzemeltetőtől kell érkeznie, mégpedig a lehető legrövidebb időn belül. >2. oldal ÉGER

Next

/
Thumbnails
Contents