Heves Megyei Hírlap, 2010. április (21. évfolyam, 76-100. szám)

2010-04-01 / 76. szám

2 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2010. ÁPRILIS 1, CSÜTÖRTÖK MEGYEI KÖRKÉP A napról napra kifosztott piac A hatvani piacon alig akad kereskedő, akit az elmúlt hónapokban meg ne lop­tak volna. Panaszolják, hogy a bérleti díj magas, ám az üzemeltető nem so­kat tesz javaik védelmére. Litya László - Tari Ottó- Nemrég újra feltűnt a piaci szar­ka - újságolják Zsámbokiék, akiknek bódéjuk van a hatvani Hunyadi téri piacon. - Most sza­badulhatott a sittről - sejteti a férj és a felesége. Az illető három éve lopta meg őket, főleg cigarettákat vitt magával, és továbbadta az il­legális kereskedelmi láncnak. A pereskedés máig tart. - Kamattal együtt már több mint kétmillió forint a kárunk, de egészen idáig még egy fityinget sem láttunk - panaszolják. Mostanában újra dézsmálják az itteni piaci kiskereskedőket. Az első attak még karácsony előtt történt, és végigviharzott szinte az egész üzletsoron.- Tőlünk pénzt vittek el, miu­tán felfeszítették az ajtót - szá­molnak be a piros betűs ünnep előtti káresetről a lángossütőt üzemeltető Bánék. - Január kö­zepén aztán ismét ránk törtek, de sikertelenül. Nem adták fel: két-három héttel később újra el­vitték a dézsmát. Berácsoztatták az átadópultot, új ajtó- és ablaklapot ácsoltattak fabódéjukra.- Százötvenezer forintra tesz- szük a veszteségünket - össze­geznek. Gyanújuk is van: délutá- nonként-esténként tucatnyi su- hanc kvaterkázik a piaci asztalo­kon. Nem tudnak az idejükkel mit kezdeni; unalmukban olykor a bódék tetőzetén szaladgálnak. Előfordul, hogy hajléktalanok is tanyát vernek egy-egy védett zug­ban. Legutóbb ellopták a csarnok ereszcsatornáját is. A kenyeres üzletben meg a sar­ki zöldségesnél hoppon marad­tak a kapzsi szarkák, Markstein- éktől azonban húszezer forintnyi summát és kevéske zöldséget- gyümölcsöt emeltek el. Tóth József henteséknek már nem volt szerencséjük: majdnem félmillió forint a veszteségük.- Hozzánk is kétszer törtek be- mondja Éva asszony, a feléség.- Készpénzt, mirelit árut, füstölt kolbászt, tepertőt és savanyúsá­Tóth József kisegítő családtag már rácsokat is felszerelt, riasztót is vásárolt, de így is nap mint nap fél, hogy mi történhetett az üzleténél got lovasítottak meg. Kitépték a vércukormérőmet, csak a dobozt hagyták itt. Amikor meg Jós- káék elöl szerelték a rácsot, há­tul valaki meglépett a kis táskájával; pénz volt benne, ira­tok, igazolványok és a mobiltelefonja. Úgy döntöttek, nem hagyják magukat. Szerintük a helyi vá­rosgazdálkodási cég nem a jó gaz­da gondosságával őrzi a belváro­si piacot. Nemhogy térfigyelő ka­Ellopták a csarnok eresz- csatornáját is. merák nincsenek felszerelve, de még lámpa se világít estelente.- Nem fogjuk kifizetni a halasbódé után esedékes 100 ezer forint negyed­éves bérleti díjat - fa­kadnak ki. A legnagyobb vesz­tes a Vimpex-féle üz- let.-Már csaknem hárommillió fo­rint értékben tűnt el dohányáru­juk, készpénzből pedig még több.- A nyomozás még nincs lezár­va - állapítja meg az üzlet veze­Egy hónap múlva már világosabb lesz pálinkás Zoltán (képün­kön), a Hunyadi téri piacot is működtető Városgazdál­kodási Nonprofit Zrt. ve­zérigazgatója elmondta: jogosak az eladók panaszai, amint ezt a közel­múltban el­végzett hely­színi vizsgálat is bizonyította. Mindezek alap­ján egy hóna­pon belül a terü­leten új világí­tást szerelnek fel. A térfigye­lő kamerák elhelyezése viszont nem az ő hatás­körükbe tartozik, mivel e vonatkozásban személyi­ségi jogi aggályok is felmerülhetnek. Ami a bérleti díja­kat illeti, azt a képviselő-testület állapította meg évekkel ezelőtt, s azóta csak az infláció mérté­kével arányosan nőtt a kötelezett­ség mértéke. tője, Tóthné Ágnes asszony. - Ne­künk nem mindegy, hogy a biz­tosító kifizeti-e majd a kárunkat. Aztán haraggal vegyes szomo­rúsággal eleveníti fel az első be­törés éjszakáját.- Ágyból ugrasztott ki a riasz­tás. A helyszínélésre a rendőrök mellett a polgárőrök akkori ve- zetejeis megérkezett... Ő amúgy később is vissza-visszatért az üz­letembe, és állandóan azt kérdez­te tőlem: „Van-e már valami?” Persze, nem volt semmi, nem kaptak el senkit. A második be­törés után kutyával állítottak be a rendőrök; az pedig állítólag szi­matot vett, és el is vezette a zsa­rukat egy bizonyos autóhoz - ele­veníti fel a városban közszájon forgó, ám hivatalosan meg nem erősített híreszteléseket.- Az említett személy nemrég ismét bejött az üzletembe - hábo­rodik fel Ágnes asszony. - Neki­estem, és keresetlen szavakkal kértem rajta számon a második bűnesetet. Azt hajtogatta: „Nem is én voltam ügyeletben!”. De bennem már felébredt a gyanú. Eszembe jutott, hogy az első helyszínelésnél valamit matatott a riasztónál. Úgyhogy fogtam magam, és pótlólagos vallomást tettem a rendőrségen. Gyalogszerrel is őrzik a rendet az önkormányzat illetékesei ebben az esztendőben márci­us 1-től vagyonvédelmi diví­zió létrehozásáról döntöttek. A szervezet Sára Péter vezeté­sével, összesen negyvenkét munkatárssal vigyázza a rendet a településen. Közöt­tük találhatók a városőrök is, akik immár új formaöltö­zékben teljesítenek szolgála­tot. Sára Péter - úgy is, mint a térség egykori rendőrkapi­tánya - megerősítette, hogy a település köz-biztonságilag leginkább veszélyeztetett góc­pontja a belváros és a piac környéke, ezért e helyeken megerősített éjszakai és nap­pali jelenléttel igyekeznek fenntartani a rendet. H Ön szerint biztonságban működ­hetnek a piacok megyénkben? Szavazzon hírportálunkon _ / ma 16 óráig: HE0L.hu A szavazás eredményét a pénteki számunkban közöljük. bódék Hatvanban van olyan üzlet is, amelyben már milliós nagys a kár ABASÁRTÓL Eger líra „Huszonnégy óra inte­raktív líra" elnevezéssel tartanak irodalmi rendezvényt pénteken O órától éjfélig az Ifjúsági Házban. Minden fellépőt, érdeklődőt hely- lyel, étellel és itallal kínálnak. Kí­sérőprogramokként lesz filmvetí­tés, és megtekinthető egy kiállí­tás is a K.O. Műhely alkotóitól. Eger VADEPER Az Egri Kulturális és Művészeti Központ, valamint az Eszterházy Károly Főiskola kö­zös szervezésében működő nép­szerű Vadeper Filmklub áprilistól ismét új helyszínen várja a film­kedvelő közönséget. A korábban a Művész moziban, majd az Urá­nia moziban működő Vadeper vetítéseinek a mostani költözés után az Agria Park ad otthont. Egerszalók HÚSVÉTOLÓ Vasár­nap 14 órától a polgármesteri hivatal mögötti területen Nyuszi­udvart rendeznek. A falu lakói és a vendégek a tojásfestés mellett megismerkedhetnek a tojásírással, s több népi kismes­terséggel. Az egybegyűlteket néptánc és népzene szórakoz­tatja, népi játékokban vehetnek részt, benevezhetnek a locsoló­vers-mondó, a tojáskapkodó és a komatál-versenyre, s megme­lengethetik a szívüket a kisállat- simogatóban. A rendezők kalá­csot és bort is kínálnak. Egerszólát nyertek Kerecsené önkormányzata pá­lyázatot nyújtott be az Önkor­mányzati Minisztériumhoz a kö­zös fenntartásban működő Kerecsend-Demjén-Eger- szalók-Egerszólát Napközi Ott­honos Óvoda demjéni és eger- szóláti tagóvodája infrastruktu­rális fejlesztésének tárgyában, amely sikerrel járt: 14.270.000 forint támogatást sikerült elnyer­ni. A pénzből várhatóan a nyá­ron mindkét intézményben ki­cserélik a nyílászárókat, teljes egészében felújítják a tetőt, va­lamint az utóbbi helyszínen a vi­zesblokkot is. Füzesabony expó A város sport- csarnokában Civil Expót szervez a Kis Bocs Baba-Mama Közhasz­nú Egyesület, a kistérségi civil ta­nács és az önkormányzat április 17-én 10-től 18 óráig. A bemutat­kozó sátrak mellett színpadi pro­dukciókat is láthatnak a látoga­tók több egyesület és alapítvány szereplésével. A gyerekeket ját­szóház várja, s az érdeklődők az ütközés-szimulátort is kipróbál­hatják. A sztárvendég Koós János és Dékány Sarolta. AJÁNLJUK ÖNNEK Részletes elszámolást kérnek az erkiek ©KIMCDDTTKlDCLtk Szabadfelhasználás,Hitelkiváltás, Lakásvásárlás. Felújítás. Korszerűsítés, Személyi kölcsön. LAKÁSHITELEK A LEGKEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL! Devizahitel, Például: 10 évre 20 évre 1.000.000 Ft 12.091 Ft/hó 7.644 Ft/hó 5.000.000 Ft 57.080 Ft/hó 36.085 Ft/hó J 10.000.000 Ft 11 3.31 S Ft/hó 71.636 Ft/hó i THM: 6,53-8,67% 6,04-7,24% L PASSZÍV BAR MEGOLDHATÓ!!! Egy JÓ HITELLEL milliókat spórolhat! Ml MEGTALÁLJUK ÖNNEK A LEGJOBB MEGOLDÁST! Hitele költségeit megelőlegezzük! Eger, Zalár út 5. Tel.: 36/516-906, 36/516-907 Gyöngyös, Török Ignác utca 16. Telefon: 37/500-657 társulás Pénzügyi vita miatt vége szakadt a barátságnak Visznekkel Az iskolafenntartó társulás fel­mondásáról szóló hivatalos le­velet a napokban hozták a viszneki partnerek az erki testü­let tudomására. A visznekiek ál­láspontjáról korábban már rész­letesen írtunk.- Felháborodással olvastuk a Hírlapban megjelent cikket, s az a véleményünk, hogy üzengetés helyett egyszerűbb lett volna tár­gyalni - mondta Meleghegyi Bé­la erki polgármester. Visznek és Erk intézmény- fenntartó társulást hozott létre 2007. augusztus 1-jétől a kölcsö­nös előnyök biztosítása alapján. Az együttműködési megállapo­dást, a benne foglaltak szerint, évente felül kell vizsgálni.- Az erki grémium többször is kérte a gesztor viszneki ön- kormányzatot - közölte Meleg­hegyi Béla hogy a 2008-as évet megnyugtatóan, részletes kimu­tatásban számolják el, mert a kö­telező feladatokon túl a költségek sok­kal többet tartal­maznak. Az erki gyermekek nagy része halmozottan hátrányos helyzetű, így az ő álla­mi normatívájúk kétszeres, há­romszoros. Ezért javasoltuk a hozzájárulásnál a százalékos megosztást. Mindkét község egyenlő lehetőséget akkor kap­na, ha Erken is osztatlan oktatás volna az alsó tagozatban. A viszneki testület a javaslatunkat nem fogadta el, és ezt nem is in­dokolta. A tételes elszámolás a mai napig nem történt meg. A faluvezető hozzátette: két tanév tapasztalata után valóban átdolgozásra szo­rult volna a társulá­si szerződés. A két helyhatóság létre is hozott egy-egy bi­zottságot. Az erkiek tavaly szeptemberben megjelen­tek Viszneken, de a megbeszélés nem hozott eredményt. Október­ben átdolgozták a megállapo­dást, ám amikor azt megküldték aláírásra, meglepve tapasztal­ták, hogy köszönő viszonyban sincs az egyezségükkel.- Önkormányzatunk az isko­láskorú gyermekek létszámát az idei tanévben 15-tel növelte - folytatta az erki polgármester. - Úgy gondolom, ez a társulásnak is előnyös a bevétel miatt. A ba­rátság alapja az egymással való pontos elszámolás és a kompro­misszumkészség. A viszneki önkormányzat úgy döntött, hogy a megállapodást 2010. augusztus 31-ével fel­mondja. Újnak a megkötésére csak akkor lát módot, ha az önös érdekek által diktált feltételek teljesülnek. Az erki képviselő­ket mélyen elgondolkodtatja ez a magatartás, s az, hogy min­denáron érdemes-e fenntartani ezt a társulást. ■ ■ Az erki képvise­lőket mélyen el­gondolkodtatja ez a magatartás, A 4 A

Next

/
Thumbnails
Contents