Heves Megyei Hírlap, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-01 / 50. szám

2 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2010. MÁRCIUS 1, HÉTFŐ MEGYEI KÖRKÉP Veszélyes, mérgező játékszerek érkezik a riasztás A kínaiak már a hazai gyerekszobákban is ott vannak Időről időre kerülnek ve­szélyes játékok forgalom­ba, s még jó, ha nem gyermekkézbe. Kovács János A játékforgalmazást évente többször is vizsgálja a magyar ha­tóság, s a piacfelügyeleti eljáráso­kat rendszeresen mintavétellel is ösz- szekötik - hangsú­lyozza a Nemzeti Fo­gyasztóvédelmi Ha­tóság (NFH) egri központú észak­magyarországi regionális felügye­lőségének szakembere. - A leg­több játékszer esetén már szem­revételezéssel is kiderülnek az alapvető gondok - mondja Harsá- nyi Istvánné osztályvezető. Leg­utóbb tavaly ősszel, illetve a kará­csonyi ünnepekhez kapcsolódó akcióso­rozat a játékokra is kiterjedt. A leggya­koribb szabálytalan­ságnak a magyar nyelvű kezelési útmutatók, illetve a figyelmeztető feliratok hiánya bizonyult. Az uniós szabályozás is igyek­szik lépést tartani a változások­■ Gyakran ráné­zésre is kiderül­nek a gondok. Európai uniós tájékoztatás sze­rint magyar forgalmazója is van azoknak a kínai gyártmányú gyermekjátékoknak, amelyek­nek veszélyes anyagnak számí­tó műanyaglágyító tartalma je­lentős mértékben meghaladja a megengedett határértéket. Gyermekeink egészsége és biztonsága igen becses érték, amely a lehető leghatékonyabb védelmet érdemli. Itthon csupán az elmúlt években többször is címlapra kerültek a gyermekek egészségét veszélyeztető játé­kok. Hol a fulladásveszélyt jelen­tő apró alkatrészekkel, mágne­sekkel akadtak problémák, hol a kioldódó, s a határértéket meg­haladó mérgező összetevőket tartalmazó műanyagok és festé­kek okoztak gondot. Heves megyében az elmúlt években a fogyasztóvédelmi fel­ügyelőség szakemberei rendsze­resen végeztek ellenőrzéseket a játékforgalmazás területén, a ke­reskedelemből korábban már ki­tiltott, az uniós és a hazai riadó­lánc listáján szereplő játékok után is kutatva. S számos alka­lommal derült fény olyan termé­kekre, amelyek komolyan veszé­lyeztették a gyermekek egészsé­gét. Ilyen termékkörbe tartoztak például a gyermekjátékhoz ha­sonlatos öngyújtók. Vagy ide so­rolhatók azok a felderített elektro­mos játékok, melyek a túlhevülés miatt a sérülés kockázatát is ma­gukban hordozták. A játék nem ennivaló, a biztonság pedig nem játék az uniós jogszabály követelmé­nyeket szab annak érdekében, hogy az EU-ban gyártott vagy importjátékok semmiféle egész­ségügyi kockázatot vagy ve- szélyt ne jelenthessenek. A ve­gyi anyagokra vonatkozó új elő­írások kapcsán tilos a játékok hozzáférhető részében a poten­ciálisan rákkeltő vagy medde séget okozó vegyi anyagok hasz­nálata. Egyes összetevők, példá­ul a nikkel esetében a megenge­dett felső határértékeket csök­kentették, és a különösen mér­gező nehézfémek - így az ólom vagya higany - többé nem használhatók fel a játékokban. Az allergén illatanyagok hasz­nálata ugyancsak tilos: A fulla­dás vagy a játékok kis részei beszippantásának veszélyét el­hárító szabályokat is megerősí­tették. Az élelmiszerekkel kevert játékokat olyan csomagolásban kell forgalomba hozni, amely a hozzájuk kapcsolt élelmiszer­től elválasztja őket. a termékekről. Képünk Illusztráció. Asztmás műanyag béka, allergiás plasztik póni az ántsz Országos Tiszti Fő­orvosi Hivatalához az Euró­pai Unió központi piac­felügyeleti információs rend­szerétől (RAPEX) érkezett ri­asztás alapján a szóbari forgó kínai gyártmányú gyermekjá­tékok ftalát-tartalma jelentős mértékben meghaladja a ha­tárértéket. A megengedettnél maga­sabb koncentrációban tartal­mazó termékek izzadságtól, nyáltól kioldódva, majd a bőr­ből felszívódva súlyos egész­ségkárosodást okozhatnak. Azoknál a gyermekeknél, akik ftalátokkal érintkeznek, megnő az asztma, és viszony­lag gyakran az allergia kiala­kulásának veszélye. Az egészségkárosító anya­got egyébként kétféle játék, egy zöld-fehér Hammy béka­család, és a Pretty Pony ne­vű My Little Pony-utánzat tar­talmazza. A kicsik mindent szájba vesznek, ezért fontos, hogy ne legyenek olyan alkatrészek, amelyek könnyen leválhatnak kai. Az Európai Parlament 2008. év végén elfogadta a játékok biz­tonságára vonatkozó előírások lé­nyeges szigorításáról szóló euró­pai bizottsági javaslatot. A fo­gyasztók ennek köszönhetően biztosak lehetnek benne, hogy az EU-ban forgalomban lévő termé­kek megfelelnek a világviszony­latban legszigorúbb egészség- ügyi és biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédők ellenőrzik az európai biztonsági jelzés, a „CE” jelölés meglétét is, és hogy az ajánlott korosztályt feltüntet- ték-e a gyártók, hiszen más-más igényekhez kell alkalmazkod­nia, más elvárást kell teljesíte­nie egy hároméves kor alatti, mint egy nagyobb gyermek szá­mára készült játéknak. A kicsik mindent szájba vesznek, ezért fontos, hogy ne legyenek olyan alkatrészek, darabok, amelyek könnyen leválhatnak a gyárt­mányról. A szakember azt is megerősítette, hogy a hazai for­galmazású játékok túlnyomó ré­sze Kínában előállított termék, ám ezekre is ugyanazok a szigo­rú követelmények vonatkoznak. umiMi Eger TANÁCSKOZÁS A fogyaté­kossággal élő fiatal felnőttek tár­sadalmi integrálódásának esé­lyeiről és lehetőségeiről kezdődik tanácskozás kedden délelőtt fél 10-koraz Egri Kulturális Központ Forrás Gyermek- és Ifjúsági Ház­ban (Eger, Bartók Béla tér 6. szám). A szakemberek a tanulás és a fogyatékosság témakörében osztják meg ismereteiket, ta­pasztalataikat a résztvevőkkel. Eger BOROK Szerdán este fél 6- kor új témával jelentkezik az Egri Lokálpatrióta Egylet Kvaterka el­nevezésű programsorozata. Ez alkalommal a Keresztény Ifjúsági Klubban a hazai borgazdaság le­hetőségeiről tart előadást dr. Kállay Miklós, a Magyar Boraka­démia elnöke. A házigazda Habis László, az egylet elnöke lesz. Eger tavaszvárás A Dobó Ka­tica Nyugdíjas Szervezet ma dél­után 3 órakor kezdődő foglalko­zásán Tavaszvárás a kiskertek­ben címmel Köles Mihály szakér­tő ad praktikus tanácsokat a ve- teményezéssel, tavaszi munkák­kal kapcsolatban. Egerbakta fejlődés a terve­zett ütemezés szerint zajlik az or­vosi rendelő felújítása és komp­lex akadálymentesítése a telepü­lésen. Előreláthatóan március végére befejeződnek a munkála­tok. Ezt követően ünnepélyes ke­retek között adják majd át a megszépült létesítményt. Hatvan TŰZOLTÓK A Városi Tűz­oltóságon állománygyűlés kere­tében hirdették ki a kitüntetés­ben részesülők névsorát. Az év tűzoltójának Horváth Gábor szá­zadost, az év gépjárművezetőjé­nek Ajpek Szilveszter főtörzsőr­mestert, az év vonulós tűzoltójá­nak pedig Juhász Csaba főtörzs­őrmestert választották meg. Zó­lyomi Géza tü. alezredes, pa­rancsnok elmondta: munkatár­saik 2009-ben 537-szer vonul­tak ki tűz- és káresetekhez. Ta­valy mintegy 371 millió forintból gazdálkodtak, az idei esztendő­ben viszont milliós elvonással számolnak. Hatvan koncert a hazai dzsessz új generációjának képvi­selője, a Gereben Zita Quartet lesz az Art Cafe legközelebbi elő­adásának a közreműködője a Városi Művelődési Központ és Könyvtárban. Az Art Cafe Quartet vendégeként fellépő formáció előadása 4-én, csütörtökön 19 órakor kezdődik. Újrajátszották a szabadságharc nevezetes kápolnai csatáját történelem A magyarokat vezető lengyel tábornok az egri prépostnál ebédelt, miközben csapatai harcoltak A találkozó résztvevőinek saját maguknak kellett megoldaniuk egy teljes napi élelmiszer-ellátá­sukat is a korabeli fejadagok alapján. Azt, hogy ki mennyire jártas az említett „tárgyakban”, hiva­tásos katonák, az adott kor történel­mét kiválóan isme­rő történészek, mentősök értékel­ték - tette hozzá a polgármester. A kápolnai csata a valóságban 1849. február 26-27-én zajlott, amikor is Henryk Dembinski lengyel tábornok állt a magyar sereg élén. Dembinski titkolózó, bizalmatlan természete nem nyerte el a magyar hadtestpa­rancsnokok rokonszenvét. Hadi­tervéről úgy nyilatkozott, hogy azt még a sapkájának sem árul­ná el. A történészek szerint any- nyit tudni, hogy Mezőkövesd és Eger táján akarta megvívni a döntő csatát. így amikor Klapka február 24- én Pétervásárán rajta kívánt ütni az egyik ellenséges hadtesten, Dembinski vissza­rendelte. Február 26-án, a csata első napján a szemben álló fe­lek közül a császáriak voltak kedvezőbb helyzetben, élükön Windischgraetz-cel, mert a ma­gyar sereg összpontosítása még nem fejeződött be. ■ Haditervéről úgy nyilatkozott, hogy azt még a sapkájának sem árulná el... A Tárná völgyében, Sírok és Kál között helyezkedett el az arc­vonal, s az emberhátrányban lé­vő magyarok egyetlen helyszí­nen sem tudtak erőfölénybe ke­rülni. Ám Kápolnánál a heves tüzérségi támadást órákra fel­tartóztatták, úgy, hogy a harco­kat vezető Dembinski jelen sem volt, épp az egri prépostnál ebé­delt. Február 27-én reggel az osztrák támadás súlya a magyar arcvonal két pontjára neheze­dett, Tarnaszentmária és Ver- pelét irányában, illetve Kápolna községre. Taktikai hibaként ró­ják fel a lengyel tábornoknak, hogy nem összpontosította csa­patait, hanem szétszórva keve­redtek harcba. Egy kis pihenő az ütközet után. Az utókor megítélése szerint éppen a ká­polnai csatában érett valóban hadsereggé a honvéd haderő. Dembinski visszarendelte Ver­pelétiül Görgeti és Klapkát. Ez­zel a döntéssel megpecsételődött a csata sorsa, a császári-királyi csapatok egyesülni tudtak és el­foglalták a harcmezőt, egészen Kerecsendig. Ide összpontosított Dembinski is, ám hiába vojt elő­nyös helyzetben, nem vette fel a harcot az osztrákok ellen. Dél­után négy órára a kápolnai csata véget ért. Az utókor ítélete sze­rint elveszítettük a kápolnai csa­tát, az viszont bebizonyosodott, hogy a honvéd haderő valóban hadsereggé érett, kiállta a kétna­pos küzdelmet, és rendben meg­történt a visszavonulás is. Klapka György szerint a halottak és sebe­sültek öt-hatszázan lehettek. ■

Next

/
Thumbnails
Contents