Heves Megyei Hírlap, 2007. augusztus (18. évfolyam, 178-203. szám)

2007-08-01 / 178. szám

www.hevesmegyeihirlap.hu y F? HEVES 2007. AUGUSZTUS 1., SZERDA • XVIII. ÉVFOLYAM 178. SZÁM MEGYEI HIRIAP ARA: 95 FT. ELŐFIZETVE: 67,30 FT / r r MECIMIfflUS HELTETTTHUCSZHEDIK MODERNKORI RABSZOLGASÁG, "gfssf AMOL; IMMÁR OLASZORSZÁGBA IS ni i knn iáin axm LETTEK A LŐRINCI BETETTE A LÁBÁT A TÁRSASÁG ►6. oldal HAMIS ALIASAJANLAI OKIiAl ►?. oldal STRANDFOCISTÁK ► 14. OLDAL Opel Astra | Classic II. I Akár kezdő befizetés nélkül, vagy 0% THM-mel! Opel Papp Autóház Eger, Mátyás király u. 37. Tel: 36/510-870 JQWtSfL' EGY PERCBEN Buszsofőrök pélyi lázadása Parázs és - a je­lek szerint - ál­landósult vita bontakozott ki a buszsofőrök es a pélyi önkormány­zat között. ►2. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 UTAZÁS 9 KRIMI&BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14 HOROSZKÓP 16 Skandináv lottó A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása sze­rint a 31. heti Skandináv lottó főnyere­ménye várhatóan 175 millió forint lesz. IDŐJÁRÁS : Megyénkben ma eső nem várható. Gyenge, északi szél fúj. A napi leg­magasabb hőmér­séklet 26 °C körül alakul. Melegfronti hatás várható. ► 11. OLDAL Fesztivál, dinnye nélkül Korábban volt olyan év, amikor gúlában állt a dinnye a hevesi fesztiválon, ám most csak kóstoló jutott belőle. ► 5. OLDAL VESZI A LAPOT? Búskomoran szemléli sárgálló kukori­cáját az idősödő gazda. E földdarabon már nem furulyázik a tengeri, amikor még valami menthető a termésből, ha­nem végső, visszafordíthatatlan stádi­umba jutott a növény. Kezdek együt- térezni a szerencsétlen parasztember­rel, amikor megpillantom szinte kőhají- tásnyira az öntöző főcsatornát. Annyira azért nem drága a víz, hogy ilyen közel­ről, legalább egyszer nem adódott lehe­tősége a mesterséges csapadékpótlásra. Erről azonban lekésett, itt már csak „gyufával” érdemes aratni. Kíváncsi va­gyok, megpillantom-e újra ezt a terme­lőt az egyik, állami kárenyhítést szor­galmazó tüntetésen? (I. z.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 36/513-625, fax.: 36/513- 605 • HIRDETÉS tel.: 36/410427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06-80/513- 646, 06-30/471-66-76 ■MHNMMHH pénzváltás EGER Széchenyi ét 9. sí 20/213-5822 fesco áruház 36/537-256 Napközbeni árkorrekció lehetséges! Pénznem EUR USD HRK Eladás 254.00 186.00 36,10 Vétel 248,50 181,00 33,30 Árfolyam-garanciával lekötés. repülőjegyek Rettegés a lakóparkban banda Biciklis kamaszok fenyegetéseitől félnek Ostoroson Eredménytelen tárgyalás a gazdákkal Nem fogadták el a gazdák pe­tícióját a fővárosban. Ennek köszönhetően a tegnapi tár­gyalási forduló is eredményte­lenül zárult a fagykárt szenve­dett gazdák és a Földművelés- ügyi és Vidékfejlesztési Mi­nisztérium képviselői között. Mint emlékezetes, a termelők tavasszal keletkezett káruk enyhítését követelik a tárcától. Valószínűleg így csak a szer­dai kormányülésen véglegesí­tik, hogy miként segítenek a gyümölcstermesztőkön. Az írásbeli megállapodás elmara­dása azonban még nem azt je­lenti, hogy szóban esetleg ne jutottak volna kompromisz- szumra a felek. ►s. oldal Heves megyében egy egri cégnek 652 millió forint az adótartozása A napokban megjelent az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hiva­tal honlapján azoknak a listá­ja, akiknél a második negyed­évben állapítottak meg jogerő­sen jelentős adóhátralékot. A kétes értékű listára magánsze­mélyek esetében minimum 10 millió, a társaságok, vállalatok körében 100 millió forintos, vagy annál több adóhiánnyal lehet felkerülni. A két legna­gyobb hátraléké cég esetében a hiány összege meghaladja a kétmilliárd forintot. A hivatali honlap oldalán csak egyetlen egri székhelyű vállalkozás ta­lálható, amelynek tartozása meglehetősen tetemes: 651 mil­lió 787 ezer forint. ■ Képünk illusztráció, hiszen tegnap délután készült az ostorosi lakóparkban. A nappal kerékpározó kisebb gyerekekkel egyáltalán nincs gond. Lakóparkba a nyugodt körülmények miatt köl­tözik az ember. Ostoros­ról többen arról panasz­kodnak: a nyugalom he­lyett rémálommal kény­telenek szembesülni. Rénes Marcell Az Ostoroson található Egri úti lakóparkban a szerkesztősé­günkbe is eljutott információk nyomán három családnál is megfordultunk. A problémá­juk közös: tizenéves fiatalok bandája tartja rettegésben az ott élőket. Ennek leggyakoribb megnyilvánulásai szerintük az, hogy az idő­sebb fiúk ok nél­kül megverik a ki­sebb gyerekeket. Emellett extrém sportkerékpárok­kal gyakorlatilag sportpályának használják a teljes lakóparkot, beleértve a járdákat, a műtárgyakat, a há­zak előtti területeket. S teszik ezt sokszor a fejükre kapucnit húzva késő este, sőt, az éjsza­kai órákban is. Ha pedig egy­egy felnőtt - nem bírván elvi­selni a ricsajt, ezt a viselkedést - rájuk szól, akkor nyomdafes­téket nem tűrő, vá­logatott trágárságo­kat kap válaszul. Beszélgetőpart­nereink érthető okokból névtelen­séget kértek. Akadt ugyanis, akit már gyújtogatás­sal is megfenyegettek. A ban­da tagjai bejárnak a kertekbe is. Az ordítozás, a káromkodás, a kerékpáros ugrások zaja minden házba behallatszik, hi­szen nyáron nyitott ablaknál alszanak - aludnának - a gye­rekek, a szülők. A kicsik fél­nek, a felnőttek tehetetlenek. A felháborodott lakók egyéb­ként jelezték már a problémát a polgármesteri hivatalban is, de - mint hangoztatják - csak egy semmitmondó levelet kap­tak válaszul. Megkeresték ter­mészetesen a polgárőrséget, a rendőrséget is. Hiába, hiszen a kérések ellenére nem történt érdemi változás. Talán azért - vélik többen -, mert az ostoro­si polgármester fia is a bicikli­sek között van. ► FOLYTATÁS A 3. OLDALON ■ Az ordítozás, a kerékpáros ugrások zaja minden házba behallatszik. Elfogták a boldogi fegyveres rablás gyanúsítottját Különleges Yamahákkal is járőröznek rendőrség Először a hét végi közúti kerékpáros versenyt biztosítják Amint arról már többször be­számoltunk, július 26-án - az elmúlt héten csütörtökön - dél­után 3 óra 30 perckor súlyos bűncselekmény történt az egyik boldogi pénzintézetben. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy az elkövető az arcát elta­karó kendőben, fején baseball­sapkával, kezében fegyvernek látszó tárggyal megfenyegette az alkalmazottat, akit pénz át­adására kényszeritett. Miután az összeget átvette, elmenekült. A gyanúsítottat elfogták - tudtuk meg tegnap Oravecz Éva r. századostól, a Heves Me­gyei Rendőr-főkapitányság saj­tóreferensétől. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON Két nagy teljesítményű motor- kerékpárral gazdagodott az Egri Rendőrkapitányság abból a tízből, amelyeket országosan bocsátottak a helyi bűnüldöző szervek rendelkezésére. A Ya­maha FJR 1300-as típusú, 144 lóerő teljesítményű, óránként 270 kilométeres végsebesség­re képes kétkerekű járműve­ket kimondottan rendőrségi feladatokra alakították át - tá­jékoztatta tegnap lapunkat Oravecz Éva r. százados, rend­őrségi sajtóreferens. Az eredeti kezelőszervekbe megkülönböztető jelzőrend­szert építettek be, speciális a dobozolásuk, s kamerát is sze­relhetnek rájuk. Ezzel alkal­Az új motoros járőrök jelentősen erősíthetik majd a közbiztonságot mássá válhatnak a sajátos rendőri munka hatékony tá­mogatására. Az új gépeket gyakorlott mo­torkerékpáros járőrök vezetik majd, akik országos szinten is bizonyították képességeiket. A motorok mozgékonysága, gyor­sasága és tekintélye igen fon­tos a közterületi járőrözésben és segít a közlekedési balesetek helyszínének gyors elérésében is. A főkapitánysági sajtórefe­rens azt is elárulta a Hírlap­nak, hogy először e hét végén, augusztus 4-én vetik be az új Yamahákat, amelyek segítsé­gével a megyénkén áthaladó nemzetközi országúti kerékpá­ros versenyt biztosítják. ■

Next

/
Thumbnails
Contents