Heves Megyei Hírlap, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-01 / 281. szám

2005. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK • XVI. ÉVFOLYAM 281. SZÁM • ÁRA 78 FT. ELŐFIZETVE: 58,80 FT www.hevesmegyeihirlap.hu HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, PÉTERVÁSÁRA MEGYEI LŐRINCI, BELAPATFALVA, KISKORÉ VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA legyünk gvanakvóak PÉNZSZERZÉS: TÖBB, MINT SZLOGEN; "FEKETE SAS0K A VASARI FORGATAGBAN karácsonykor UNIÓS FORRÁSOK SEGÍTHETNEK KÖZEL ÁLLTÁK ► 5. OLDAL A BRAVÚRHOZ ►IS. OLDAL SUZUKI VITAI I««r, UMul út 04. SUZUKI Oyönsytt*, tzurdokpart u. 52. NYÍLT HÉTVÉGE DEC. 3-4. Használt autója (hiteles is) most nálunk értékénél 200.000 Ft-tal többet ér TaLi 30/5354-150, 30/03-54-162 ÚJSÁGÍRÓ: KOVÁCS JÁNOS TEL.: 36/513-624 FAX.: 36/513-605 HIRDETÉS TEL.: 36/410-427 FAX.: 36/513-630 TERJESZTÉS TEL.: 80/513-646 30/471-66-76 Szabadtéri műalkotások Három szabadtéri alkotással gazda­godott nemrégi­ben a Vitkovics- ház: Popovits Zol­tán szobrászmű­vész műveit avat­ták fel. ► 4. OLDAL Építkezők, mulasztási bírságok A szeptemberi jogszabályváltozások megkönnyítették a „feketefoglalkoz­tatás” ellenőrzését. A munkaadók kötelessége, hogy a munkába állás előtt egy nappal bejelentsék alkal­mazottaikat. Az adóellenőrök két építkezésen jelentek meg teljesen váratlanul. M. oldal IDŐJÁRÁS Megyénkben ma szeles, hideg idő lesz. A reggeli köd lassan oszlik, de időnként előtűnik a Nap. Említést érdemlő csapadék nem várható. ►12. OLDAL TARTALOM V MEGYEI KÖRKÉP 2 HAZAI TÜKÖR 6 VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 KÉK TÜKÖR 10 TV-MŰSOR 11 SZOLGÁLTATÁS 12 HOROSZKÓP 12 SPORT 16 SKANDINÁV LOTTO A skandináv lottó 48. heti gépi sorsolási! nyerőszámai 2 3 13 14 21 24 34 Kézi sorsolásé nyerőszámok 3 8 15 16 20 24 32 VESZI A LAPOT?- Megkezdtem a karácsonyi beszerzést- lelkendezem kolléganőmnek.- Mit vettél? - kérdi érdeklődve. Vígan sorolom, végül elérkezem az óvo­dás unokaöcsém ajándékához.- Neki pedig vettem egy... izét...- Micsodát? - mered rám kolléganőm.- Szóval..., egy hogyishívjákot - fele­lem bután, közben érzem, ez támpont­nak roppant kevés. - Egy olyan... A táblán a Gombóc Artúr szereplői látha­tók, és a színével lefordított kártyák közül össze kell válogatni a párjukat... Tudod..., amivel fejleszti a... Szinte hallani az agyamban kattogó kerekeket, de nem találok rá a szóra. Kolléganőm is töpreng, mi a csuda le­het, aminek a körülírásával keserves- kedem. És akkor felragyog az arca: - Memóriajáték! (Né-Zi) / / U O O _> Megújult a Grőber-pince Egervin Cél: a minőségi borturizmusba való aktív bekapcsolódás A felújított Grőber-pince tegnapi avatójárói nem maradhatott el a borbemutató sem (kühne) EGER Tegnap délután dr. Kol- ber István, regionális fejlesz­tésekért felelős tárca nélküli miniszter jelenlétében avatták fel az Egervin Rt. megújult Grőber-pincéjét. Az immár a borturizmus előtt is megnyíló pincét a társaság borászati üzemvezetője, Pelle Béla mu­tatta be a javarészt a borvidék hegyközségeinek képviselői­ből, illetve a borturizmusban érdekelt vállalkozások vezető­iből álló vedégek előtt. Mint emlékeztetett, a múlt század fordulóján élt neves eg­ri borászról, Gröber Jenőről el­nevezett pince mintegy 5 kilo­méter hosszan kígyózik a föld alatt, a levegő hőmérséklete az ideális 11-12 Celsius-fok kö­zött mozog, míg a páratarta­lom 80 százalékos. A járatok­ban lévő közel 800 hordóban 30 ezer hektoliter bor tárolásá­ra nyílik lehetőség. A szakem­ber utalt arra is, hogy Gröber nevéhez fűződik más mellett a fahordós érlelés szerepének tudatos erősítése, a fajtaborok házasítása, de nagy szerepet játszott többek között az új szőlőfajták telepítésében és meghonosításában, valamint a szőlészetet-borászatot érintő különböző kutatásokban is. Nem mellesleg a Gröber csa­lád a borkészítésre már nem mint pusztán kiegészítő tevé­kenységre, hanem mint „főál­FOTÓ: PIEISY ELEMÉR lásra” tekintett, s felismerték azt is, hogy a jó bort nem elég elkészíteni, értékesíteni is tud­ni kell. Elhangzott az is: a nyár fo­lyamán két hónap alatt saját forrásokból 20 millió forintért újította fel a pincét az Egervin Rt., melynek során újravésték és megerősítették a falakat, korszerűsítették a világítást és kicserélték a burkolatot, vala­mint a bútorzatot is. ►3. OLDAL Nyugdíjak: megszűnő igazságtalanság BUDAPEST Tegnap kezdődött a Parlamentben a nyugdíjak kor­rekciós célú emeléséről szóló törvényjavaslat általános vitá­ja. Az egri Korózs Lajos, az If­júsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztéri­um politikai államtitkára expo­zéjában kiemelte: a korrekció fő mércéje a jogszerzés, a biz­tosítási elv. Nem rászoruitsági alapon történő emelésről van szó, hanem intézkedésekről, amelyek arra irányulnak, hogy megszűnjenek azon igazságta­lanságok, miszerint emberek kisebb nyugdíjat kapnak an­nál, mint ami megilletné őket elért szolgálati idejük és kere­setük alapján. ^2. oldal Teherautó és kamion karambolja hatvan Súlyos közúti baleset történt tegnap délelőtt a város határában, a 21-es főúton. Csató Sándor r. százados, a kapitányság közlekedési osz­tályvezetője elmondta: az eddi­gi adatok szerint egy Salgótar­ján felé haladó tehergépkocsi megpróbálta kikerülni az út mentén forgalmi ok miatt vesz­teglő kukás autót. A manőver közben összeütközött egy szemből szabályosan érkező magyar kamionnal. A karam­bol nyomán a kamion vezetője a fülkébe szorult, s - mint kide­rült - eltörött a lába. Az anyagi kár is jelentős. A műszaki mentés többórás időtartamára a forgalmat elte­relték. Az esetet szakértők be­vonásával vizsgálják. Milliárdos EU-támogatás az útra a hőforráshoz RM EGER A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) jó­voltából 1 milliárd forint visz- sza nem térítendő európai uni­ós támogatáshoz jut a megye- székhely és Egerszalók önkor­mányzata. így hamarosan el­készülhet a várost a községgel összekötő, a szalóki hőforrás megközelíthetőségét biztosító, 6 kilométeres új út. A támoga­tási szerződést szerdán ünne­pélyes körülmények között ír­ta alá dr. Kolber István regio­nális fejlesztésért és felzárkó­zásért felelős tárca nélküli mi­niszter, s dn Nagy Imre, Eger polgármestere. A beruházás összköltsége 1 milliárd 405 millió forint, a milliárdon felüli rész a két ön- kormányzat arányosan meg­osztott önereje, amelyet a Bel­ügyminisztérium önerő-alap­jából még 260 millió forinttal sikerült kiegészíteni, csök­kentve Eger és Egerszalók ter­heit. Az eseményen dr. Nagy Imre kiemelte: az egerszalóki hőforrásnál zajló fejlesztés a kistérség zászlóshajó-projekt­je, legnagyobb turisztikai be­ruházása. A leendő forgalom szeren­csére már nem Eger beszűkült városi infrastruktúrájára épül, az új út mentesítő szerepet is ellát a jövőben. M. oldal Ünnepélyes szerződés-aláírás a Városházán. Egert tehermentesíti az épülő új út FOTÓ: PILISY ELEMÉR 977086591004205281

Next

/
Thumbnails
Contents