Heves Megyei Hírlap, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-01 / 281. szám

Az Ezüstidőben szereplő néni EGER - A Városi Televízió Ezüstidő című magazinmű­sora ma 19.30-tól új adással jelentkezik. A nézők filmbe­játszást láthatnak egy 104 éves néniről, aki a városban él. Ezt követően a stúdióbe­szélgetésben Eged Józsefné eleveníti fel a régi idők em­lékeit - tudtuk meg F. Mol­nár Gabriellától, a magazin szerkesztőjétől. Adj vért és ments meg három életet! erdőtelek, tenk - A Magyar Vöröskereszt Heves Területi Szervezete ma két helyszí­nen is rendez véradást. Er­dőtelken, a Művelődési Ház­ban 9-től 12 óráig, majd Tenken, az orvosi rendelő­ben 13 és 16 óra között vár­ják az önkéntes véradókat. A szervezők kérik, a jelent­kezők vigyék magukkal az adatfelvételhez nélkülözhe­tetlen személyi igazolványu­kat és a tb-kártyá-jukat. Köszönet az önkéntesek segítőkészségéért EGER - A véradók napja al­kalmából ünnepséget ren­deznek pénteken 18 órától a Hotel Éger-Park Konferen­ciatermében. Az esemé­nyen a megjelenteket dr. Törőcsik Miklós alpolgár­mester köszönti. A legoda- adóbb önkéntes donorok­nak a rendezvényen elisme­réseket is átadnak. A szerencsés vadász kapitális zsákmánya Eger - Régi szenvedélyé­nek hódol a városbeli Holczreiter István, aki sze­rencsés sportvadásznak tartja magát. Nemrég, a nyár végi vadkár elhárítá­sakor, húsz centiméteres agyarú vaddisznóval aján­dékozta meg Fortuna. A va­dat Szomolya határában lőtte, s az állat húsát kül­földiek vásárolták meg. Az elmúlt években már ennél nagyobb ejtése is volt. Kis­köre térségében egy 24 centiméteres agyarú vad­kant kapott puskavégre. A sportvadász büszke az ed­digi eredményeire, és bízik a további szerencséjében. MEGYEI KÖRKÉP HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2005. DECEMBER 1„ CSÜTÖRTÖK Sofőrök kilométer-milliói hatvani volán RT. Elismerésekkel búcsúztatták el az óesztendőt Sára Péter rendőrkapitány (képünk jobb szélén) Ambrúzs Lászlónak, Rénes Mihálynak és Garami Gusztávnak is megköszönte a balesetmentes kilométereket (tari) hatvan A hagyományoknak megfelelően az idei évben is ba­ráti hangulatú közös ünnepség­gel búcsúztatták az óesztendőt a Hatvani Volán Rt. dolgozói. Az esemény fényét ezúttal az is emelte, hogy a részvénytársaság idén ünnepli fennállása 15. év­fordulóját. ami alkalmat adott a régebbi emlékek felelevenítésé­re is. A Sessanta konferenciaterem­ben megjelenteket dr. Valen­heves megye A jövő évi költség- vetés szigorú, de kiegyensúlyo­zott gazdálkodást tesz lehetővé, az éves keret mintegy 20 milliárd - hangsúlyozta a legutóbbi me­gyei közgyűlésen Sós Tamás el­nök, a Heves Megyei Önkor­mányzat és intézményei 2006. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása kapcsán. Az elképze­lések szerint jövőre nem kerül sor létszámcsökkentésre, sőt, ha a feltételek lehetővé teszik, s ahol ez indokolt, bővítés is lehetséges. Sós Tamás lapunknak elmondta: tinyi Pal, a Hatvani Volán Rt. igazgatóságának elnöke köszön­tötte, tolmácsolva Érsek Zsolt or­szággyűlési képviselő, polgár- mester üdvözletét is. Az ese­mény további részében Úti Csa­ba vezérigazgató tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt hónapok történéseiről. Ezt követően jutal­mak átadására került sor: a ve­zérigazgató köszöntötte a törzs- gárdatagokat, köztük a negyed- százada a cégnél dolgozó Tóth Tibor forgalomvezetőt. Dr. Valentinyi Pál a 35 éves Volán­mind az intézmények működő- képessége, mind a közalkalma­zotti béremelések fedezete bizto­sított. Kiemelt figyelmet szentel­nek jövőre az időseknek. Idén november elején már kifizették a közalkalmazottakat érintő 2 szá­zalékos keresetkiegészítést is. Ez munkaviszonnyal rendelkező Dúzs István minőségi ellenőr­csoportvezető, Molnár József rendész és Nagy Ferencné me­netlevél-ellenőr munkáját mél­tatta elismerő szavakkal. Természetesen nem marad­hatott el az autóbusz-vezetők­nek szóló kitüntető címek átadá­sa sem az azt kiérdemelteknek. Sára Péter r. alezredes, a Hatva­ni Rendőrkapitányság vezetője 500 ezer kilométeres baleset- mentes vezetésért Garami Gusztávnak, Rénes Mihálynak mintegy 44 millió forint átutalá­sát jelentette az érintett 1300 dol­gozónak. A központi források csökkenését a saját bevételek nö­velésével és a kiadások mérsék­lésével valósítják meg. Ehhez já­rul még az államháztartási tarta­lékképzési kötelezettség. A tér­és Tóth Józsefnek gratulálha­tott, majd köszöntötte Ambrúzs Lászlót is, aki immár egymillió kilométert tett meg karambol nélkül. Egy másik - szintén nem mindennapi - jutalom át- nyújtására is sor került az ün­nepségen: a Közúti Közlekedési Szakszervezet elismerő oklevél­lel fejezte ki köszönetét Lukács Istvánnak több évtizedes érdek- képviseleti munkájáért. A rendezvény ezt követően műsorral és éjszakába nyúló tánccal folytatódott. vek szerint a megnövelt zárolt összeg bizonyos központi felada­tok - például bérpolitikai intéz­kedések - fedezetére szolgál jö­vőre. A kiadások tervezése során a kötelező feladatok ellátása él­vez elsőbbséget. Cél az eladóso­dás, a hitelcsapda elkerülése. Az első kilenc hónap tényleges bevé­telei 16 millióval haladták meg a tényleges kiadásokat. Idén cím­zett támogatással befejeződött az egri Mlinkó István Általános Is­kola és a Dr. Szegő Imre Idősek Otthona rekonstrukciója, illetve a megyei kórház belgyógyászati pavilonjának építése is. Nyugdíjak: megszűnő igazságtalanság (Folytatás az 1. oldalról) Pusztán azért, mert amikor nyugdíjba mentek, kedvezőtle­nebb volt a gazdasági helyzet, vagy mások voltak a nyugdíjsza­bályok. Korózs Lajos kiemelte: a 8 elemből álló intézkedéssorozat lépéseinek tartalma, sorrendje nem véletlen, ennél a kormány kombináltan alkalmazza az elma­radások, az igazságtalanságok mértékének, súlyosságának szempontját és - nyugdíjasokról lévén szó, talán érthetően - az életkori szempontokat is. A legna­■ „...A törvényjavaslat pél­dázza, hogy az érdek- képviseletek kezdemé­nyezései rövid távon is célba érhetnek.” gyobb emelést a különösen kedve­zőtlen nyugdíjazási feltételekkel jellemezhető 1992-1995-ös évjá­ratok kapják, összesen 8 százalé­kot. Ez két 4 százalékos emeléssel valósul meg, 2008-ban és 2009- ben. A kormány szükségesnek tartotta, hogy az özvegyi ellátások tekintetében is sor kerüljön fe­szültségeket oldó intézkedésekre. Hasonlóan fontos lépés a rokkant­sági nyugdíjak rendezése. A jégtörőket szemlézték a téli kikötőben B. S. kisköre Megtartották a vízerő­műhöz tartozó téli kikötőben a két jégtörő hajó szemléjét. A ví­zi járművek műszaki állapota mostantól megkívánja a bármi­kori riaszthatóságot. A személy­zet egyfajta ügyeleti szolgálatot lát el. A Jégvirág nevet viselő, de más számmal jelölt hajók szük­ség esetén máshová is átvezé­nyelhetek. Normál viszonyok esetén Tiszalök és Kisköre kö­zött a duzzasztott szakasz jégzaj­lásainak biztonságát vigyázzák, segítenek a jégtorlaszok meg­bontásában. A kikötőbe bevon­tatták a télen itt horgonyzó utol­só lakóhajókat is, hogy azok biz­tonságban vészeljék át a zord időszakot. Az ökológiai veszélyt nem hordozó cianid-hullám mostanra ért a térségbe, amely a folyó főmedrében levonult a Ti­sza Heves megyei szakaszára. Új idősotthon és kastélyrekonstrukció A kormány döntése szerint 2006-ban két beruházási terv kaphat központi támogatást a megyében. Új 150 férőhelyes idősek ottho­nának építése kezdődhet Párádon, sor kerülhet a gyöngyösi Orczy- kastély és -kert felújításának második ütemére. Előbbi 1,3 milliár­dos, utóbbi egymilliárdos állami támogatással. Pénzügyi szigor és bérkiegészítés a terv ABASARTOL ZARANKIG Adács - Lezárult a jegyzői állásra pályázók meghallgatása. Jelenleg ezek kiértékelését végzik - tudatta Fodor Lajos polgármester, aki azt is hozzátette: a jelentkezőket hamaro­san újra behívják egy elbeszélge­tésre, és azután döntenek a polgár- mesteri hivatal új vezetőjének sze­mélyéről. Atkár- Karácsonyi ünnepséget ren­dez a hagyományőrző nyugdíjas szervezet december 3-án a művelő­dési házban, amelyre a helyiek a vámosgyörki idősek otthona lakóit is meghívták. Az összejövetel 11.30-kor kezdődik, ahol a „Jézus születése" című műsorral, majd meleg ebéddel, délután pedig ze­nés-táncos mulatsággal várják az időseket. Bélapátfalva - Vasárnap 17 órakor érkezik a Mikulás a Művelődési Házba. Az óvodás és általános isko­lásokat a Petőfi Sándor Gyermek­közösség szórakoztatja a már ha­gyományos Télapó-váró előadással. A műsorban a Judit és a Zenema­nók együttes is fellép, Ecséd - Konferenciát és támogatói koncertet szervez szombaton a Szentlaposi Szűzanya Kápolna Ala­pítvány. A művelődési házban 16 órakor kezdődő eseményen a kura­tórium illetékesei beszámolnak te­vékenységükről és a jövőbeni ter­vekről, majd Dinnyés József daltu­lajdonos és a nyugdíjas énekkar műsorát hallgathatják fneg az ér­deklődők. Egerszalók - Ma állítják fel a falu közepén a karácsonyfát. A díszek többségét az általános iskolás gye­rekek készítették a technikaórákon. Tőgyi Gábor polgármester elmond­ta, hogy a jövő héten a fényfüzére­ket és egyéb világító díszeket is fel­szerelik polgármesteri hivatal előtti téren, s a templom körül. Füzesabony - A Remenyik Zsig- mond Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon pénteken tartja má­sodik továbbtanulási nyílt napját a 8. osztályos diákok számára. Gyöngyös - A Liberális-klub mai összejövetelét 18 órától tartják a Pátzay János Zeneiskolában. Az ér­deklődők dr. Molnár Lajossal, a MÁV-kórház főigazgatójával beszél­gethetnek a magyar egészségügy gondjairól. Az esemény házigazdái dr. Fodor Gábor országgyűlési kép­viselő és Keresztesi József alpolgár­mester. Hatvan - Az adótörvények változá­sairól szervez előadást ma 9 órá­tól a Városi Művelődési Központ és Könyvtárban a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A legfontosabb tudnivalókról az APEH megyei igazgatóságának munkatársai tájékoztatják az ér­deklődőket. Heves - A héten zajlanak a téli könyvheti rendezvények a Városi Gyermekkönyvtárban. Ma 14 óra­kor Nógrádi Gábor író lesz az intéz­mény vendége, aki bemutatja a „Pete Pite” című gyermekregényt, il­letve több más ifjúsági írásáról is beszél. Holnap 10 órakor a művelő­dési házban pedig a Bóbita együt­tes lepi meg a kicsiket egy Mikulás­napi műsorral. Karáesond - Elfogadta a pénzügyi bizottság által előterjesztett jövő évi költségvetési koncepciót legutóbbi ülésén a képviselő-testület. Ez ma­gában foglalja az önkormányzati in­tézmények fenntartásához szüksé­ges, s a tervezett beruházásokkal járó kiadásokat is - tudtuk meg Debrei Mátyás polgármestertől. Emellett az Arany János tehetség- gondozó programban résztvevő két nyolcadikos tanuló támogatásáról is döntöttek. Kerecsend - Az elmúlt hét végén jól sikerült nyugdíjas-találkozót szer­veztek az általános iskola éttermé­ben. A több mint száz résztvevő kö­zött idén először a községből el­származott nyugdíjasok is megje­lentek. Először az óvodások kö­szöntötték nagyszüleiket, majd az est vendége, Korózs Lajos államtit­kár, illetve Gémes László polgár-

Next

/
Thumbnails
Contents