Heves Megyei Hírlap, 2005. november (16. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-02 / 256. szám

2005. NOVEMBER 2., SZERDA • XVI. ÉVFOLYAM 256. SZÁM • ARA 78 FT. ELŐFIZETVE: 58,80 FT HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, PÉTERVÁSÁRA Megyei www.hevesmegyeihirlap.hu hírlap LŐRINCI, BÉLAPÁTFALVA, KISKÖRE VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA / f az elmebeteg-ápolást fl FUTRINKA UTCATOL AZ AKVARELLIG: sorozatban AZ IRGALMAS RENDRE , ' Z."' ™ Z.'”ÖTÖDSZÖR GYOZTI BÍZTA II. JÓZSEF ►2.oldal AZEZERIvIESilRDÍSZLETTERVEZŐ ►í.oldal A FEKETE SASOK suzuki VITAI Eg*r, Rákóczi út 94. SUZUKI Gyöngyös, Szurdokpart út 52. Nyílt hétvége a Vitainál! Egyedi akciók november 5-6-án Ezen a hétvégén használt autója 200.000 Ft-tal többet ér TeLi 30/0364-100, 30/6364-162 ÚJSÁGÍRÓ: BARTA KATALIN TEL.: 36/513-622 FAX.: 36/513-605 HIRDETÉS TEL.: 36/410-427 FAX.: 36/513-630 TERJESZTÉS TEL.: 80/513-646 30/471-66-76 Milyennek látja a temetőket? Néhány települé­sen szemetes a sírkert, ritkán szállítják el a hul­ladékot, s olykor a vandál szemé­lyek nem kímélik a síremlékeket. ►3. OLDAL Az éhezőművész kenyere Nem hagyta nyugodni a városka köz­véleményét. Mint mondták, tűrhetet­len, hogy most, amikor senkinek nem kell már éheznie, valaki mégis, direkt éhezik... IDŐJÁRÁS* ^ Mérsékelten fel­hős idő lesz, eső nélkül, sőt több­nyire látni a felhők között a Napot. A hőmérséklet kora délutánra 14 °C köré emelkedik. ►12. OLDAL ►4. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 PE 23 5 HAZAI TŰKÖR 6 VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 AUTÓ& MOTOR 9 TV-MŰSOR 11 HOROSZKÓP 12 SPORT 16 í ÖTÖS LOTTÓ TALÁLAT DARAB NYEREMÉNY 5 0 0 Ft 4 60 1233 572 Ft 3 5 705 13 737 Ft 2 169 275 900 Ft HATOS LOTTÓ TALÁLAT DARAB NYEREMÉNY 6 0 OFt ___5+1 0 0 Ft 5 27 458 699 Ft 4 1988 6 230 Ft 3 38 703 1120 Ft Baleset és robbantás mentők vetélkedője Megtörtént esetet imitáltak a versenyen Mentőgyakorlat. Fónagy Gábor és Bajzát Gyula a legkülönbözőbb tüneteket szimuláló bábuval, Gusztival tartja szinten tudását és gyorsaságát A Magyar Mentőtiszti Egyesület - az Országos Mentőszolgálattal kar­öltve - Csopakon ren­dezte meg a szakmai to­vábbképzéssel egybekö­tött versenyt. Pádár Eszter EGER A kétnapos megméreté­sen a Heves Megyei Mentőala­pítvány támogatásával az egri mentőállomás két csapatot is indított: egy ONE (orvos nél­küli esetkocsi) és egy esetko­csis csapatot.- Az ONE-csapat gépkocsi- vezetőből és mentőápolóból állt. Az esetkocsin mentőtiszt is volt. Utóbbi sürgősségi ellá­tásban orvosi tevékenységet végez. így EKG, defibrillátor, infúziós pumpák, s rengeteg gyógyszer található a mentő­ben, amit a szakápoló nem használhat. Egy mentőtiszt­nek jóval nagyobb a beavatko­zási joga, mint egy mentő­szakápolónak - tájékoztatott Csathó Mónika, az esetkocsi mentőtisztje. A szervezők különlegessé­gekkel is meglepték a játéko­sokat. Az ügyességi vetélke­L ré ke se re, te­*•> fj kézés> üyes­ahol a bóják rozni, hogy a Csathó Mónika kocsiba he­lyezett pohár víz nem löttyenhetett ki. A szakmai versengés újraélesz­tési, éjszakai ellátási gyakor­latból állt, s mentőtotót is ki kellett tölteni.- Az éjszakai kárhelyünk segédmotor-kerékpáros bal­esete volt, három sérülttel. Megvilágítás nélkül kellett megkeresni és ellátni a sebe­sülteket. Két sérült az utcán hevert, egyet az árokba, bok­rok közé bújtattak el. Egy elemlámpával jártuk körbe a helyszínt. A harmadik sérültet is megtaláltuk, így sikeresen elvégeztük ezt a feladatot is - mesélte Bajzát Gyula, az ONE- csapat gépkocsivezetője. Az igazi kihívást a tömeges baleset szimulációja jelentette. A mentős gyakorlat szerint 40 fiatal sérült meg egy illegális petárdaraktár robbanásakor. ► 2. OLDAL A magyar kultúra lehetőségei a mai Európában H. B. gyöngyös A Magyar Kultúra Európában címmel tartottak konferenciát a Kolping Ház­ban gróf Teleki László emlé­kére a Junior Art Alapítvány szervezésé­ben. Megnyi­tó beszédé­ben Tóth At­tila tanár él­ni o n d t a : olyan törté­nelmi, köz­életi szemé­lyiségekre Bethlen István kívánják fel­hívni a figyelmet, akiknek az életútja, munkássága példa mindannyiunk számára. Czakó Gábor író, nyelvész „Európa kincse a magyar nyelv” című előadását követő­en gróf Bethlen István, a Ma­gyarországi Páneurópa Unió elnöke beszélt a magyar kul­túra nyugat-európai megjele­nési lehetőségeiről.- Sokan azt hiszik, hogy az európai egyesülés veszélyez­teti a nemzeti kultúrákat, ezen belül is az olyan kis nem­zetét, mint a miénk. A való­ság azonban ennek pontosan az ellentéte, az EU tudatosan támogatja a tagállamok kul­turális törekvéseit - véleke­dett az elnök. Az ülésen Hajagos József, a Berze Nagy János Gimnázium tanára gróf Teleki László ér­demei közül kiemelte a ma­gyar kultúrának Európában való megismertetéséért vég­zett tevékenységét, majd Nagy Gyula újságíró, esztéta a „Kegyenctől a Különcig” címmel állította egymás mel­lé Teleki László és Illyés Gyu­la drámáit. VESZI A LAPOT? Előfordul néha, hogy az ember azzal hárítja el a kínálást: nem szeretem a sört. Vagy a bort. Vagy a pálinkát, hely­zettől függően. Persze, ha őszinték aka­runk lenni - legalább önmagunkkal szemben -, be kell látnunk, hogy oly­kor kénytelenek vagyunk megerőszakol­ni saját elveinket, s csendes magá­nyunkban képesek vagyunk meginni akár a tojáslikőrt is, ha nem lelünk mást a bárszekrényünkben. Működnek még ugyanis a túlélési reflexeink... Ez jutott eszembe a minap, amikor egy ün­nepi alkalom során a botcsinálta fel­szolgáló háromszor vonult el mellettem a tálcájával, anélkül, hogy egy pohár­kára invitált volna. Még jó, hogy nem szeretem a pezsgőt - gondoltam, (-ó) 9 / / UOO 1UUCÜ Százezrek a parkoló gépkocsikból EGER Egy telephelyen álló, nyitva hagyott személyautót fosztott ki egy ismeretlen el­követő. Az illető 200 ezer fo­rint készpénzzel és a tulajdo­nos személyes irataival távo­zott a helyszínről. Egy másik - a város egyik parkolójában hagyott - gépjár­mű gazdáját hasonló nagyság- rendű veszteség érte: az autó­ja ablakát betörték, s az utas­térből bankókat és értékes fényképezőgépet vittek ma­gukkal a tettesek. Utóbbi eset­ben a rongálási kár is jelentős. A rendőrség mindkét eset­ben lopás miatt indított eljá­rást a bűnözők kézre kerítése érdekében. Házhoz viszik a fejlesztési tervet tanácsadók Megerősítik a regionális ügynökségeket Év végére bővülhet az EU strukturális alapjai­nak a felhasználásában közreműködő regionális intézményrendszer. A kétmilliárdos kormány­zati programban négy­száz szakembernek ad­nak munkát a fejleszté­si ügynökségek. M. K. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG A lét- számbővítést a 2007-2013 kö­zötti időszak uniós fejlesztési támogatásának a fogadására és eredményes felhasználásá­ra való felkészülés indokolja. Emellett fontos cél a Nemzett Fejlesztési Tervben érintett pá­lyázók, projektgazdák segíté­se is. A 2007-2013 közötti költ­ségvetési időszakban várható­an évente használhat fel az or­szág annyi uniós fejlesztési pénzt, mint 2004-2006 között összesen. Ezt a régiók decent­ralizáltan kapják meg, ami ko­moly felkészülést igényel a pá­lyázóktól és a pályáztatóktól is. A program részeként kiépü­lő, a regionális fejlesztési ügy­nökségek keretében működő kistérségi tanácsadói hálózat célja, hogy a felkészülés jegyé­ben „házhoz vigye” a Nemzeti Fejlesztési Tervet. A tanács­adók - a megfelelő képzést kö­lt Nemzeti Fejlesztési Terv _________és a régiók_________ T ervezett időszak: _ 2007-2013 Érintett régiók száma______________7_ Tanácsadói hálózat létszáma________400 P énz ai intézményrendszernek 2 milliárd Ft vetően - a kistérségekben, el­ső kézből nyújtanak informáci­ót az aktuális, illetve a 2007-től megnyíló uniós pályázati lehe­tőségekről az önkormányzat­oknak, a civil szervezeteknek és a vállalkozásoknak. Értesülésünk szerint az lesz a feladatuk, hogy segítsék és tegyék gördülékenyebbé a pá­lyázók és az egyes programo­kat megvalósító intézmények közötti kapcsolattartást, illetve gyakorlati válaszokkal segít­sék a nyertes programgazdá­kat a fejlesztések során felvető­dő problémák megoldásában. A tanácsadók részt vésznek abban a tervező és előkészítő munkában, amellyel a kistér­ségek bekapcsolódhatnak az első Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósításába, valamint a 2007-2013 közötti második megalapozásába. A programot 2006 végéig a költségvetés fizeti, azután pe­dig a regionális fejlesztési ügy­nökségek. A hálózatokat az ügynökségek önállóan mű­ködtetik, s rendszeresen egyeztetnek a Nemzett Fejlesz­tési Hivatallal, valamint az egyes irányító hatóságokkal. 977086591006605254

Next

/
Thumbnails
Contents