Heves Megyei Hírlap, 2005. november (16. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-02 / 256. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2005. NOVEMBER 2., SZERDA mmmm IfflffHIWI W®* s - - v hírsáv Meghosszabbítják a lombszállítást egér A Városgondozás Eger Kft. az őszi zöldhulladék el­szállítási határidejét az eny­he időjárásra való tekintet­tel meghosszabbítja. A lako­sok így egészen november 14-éig tehetik ki a zöldhul­ladékot, nyesedéket kötegel­ve, vagy zsákokba helyezve, s amit a társaság ingyene­sen elszállít majd. Névadóünnepséget tartanak az óvodában arc Pénteken délelőtt 10 órakor kezdődik az óvoda névadó ünnepsége. Az in­tézmény a jövőben Gyöngy­szem Óvoda elnevezéssel működik majd. Az esemé­nyen beszédet mond Laczkó Józsefné vezető óvó­nő, majd Gémes Gábor pol­gármester leleplezi, Kocsis Sándor plébános pedig megszenteli az ez alkalom­ra készült emléktáblát. Vé­gül az óvodások műsorral kedveskednek a megjelen­teknek. Képregényekkel pályázhatnak a gyerekek EGER A Forrás Gyermek­szabadidőközpont „Az én hősöm” címmel képregény­pályázatot hirdet három korosztály részére. Az alsó­soknak, a felső tagozato­soknak, valamint a közép­iskolák diákjainak vala­mely létező vagy kitalált fi­guráról, esetleg történelmi személyről kell elkészíteni­ük és benyújtaniuk bár­mely képzőművészeti eljá­rással készült pályamunká­jukat. A zsűri nemcsak a kivitelezést, hanem a törté­netek eredetiségét is díjaz­za. A beküldési határidő november 10-e. Gryllus Vilmos Daloskönyve albumon EGER Gryllus Vilmos lesz a vendég november 5-én dél­előtt 11 órakor a Bartakovics Béla Művelődé­si Központban. A mintegy hatvanperces műsorban a Daloskönyv című album szerzeményeinek a bemuta­tásán tűi a Maszkabál című CD-ről is elhangzanak nó­ták. Motorbaleset és strandrobbantás mentővetélkedő Megtörtént esetet imitáltak a résztvevőknek a csopaki versenyen A valóságban még nem volt... Ez már a negyedik versenyünk volt, de mindig új élményekkel té­rünk haza. Szerencsére még nem riasztottak ilyen robbantásos esethez, ám hasonló balesetről már hallottunk. Nagyon jó, hogy ilyen szimulációs gyakorlat is ré­sze volt a versenynek, hiszen hasznos tapasztalatokkal gazda­godtunk, amelyeket munkánk so­rán fel tudunk használni - vonta meg a tanulságot Bajzát Ferenc, az esetkocsi gépkocsivezetője. FOTÓ: ÖTVÖS IMRE sorolta a teendőket Mónika. - Nagyon nehéz elsőként érkezni egy ilyen helyszínre. Pszichésen igen megterhelő, hogy negyven ember segítségért kiabál, rán­gatják a ruhádat. Rettenetes ér­zés, hogy nem tudod megkezde­ni az orvosi munkádat, mert egyéb feladataid vannak. Ha eze­ket nem végzed el, a kárhely fel­számolását hátráltatod. Hárman nem tudunk húsz életveszélyes sérültet ellátni. >ÍOnv?f> .V'l'üfli!* IBM- Nagyon jól megcsinálták az imitációkat - vette át a szót Fó­nagy Miklós, az esetkocsi men­tőápolója. - Az imitátorok való­di sebesülteknek néztek ki. Két eszméletlen és egy felkarsérültet láttunk el. Miután végeztünk, két szakközépiskolás lány meg­jegyezte: ha valóban ezt kell csi­nálni a mentősöknek, belőlünk mentőtiszt biztos nem lesz! Hát igen! Ha felelősséggel belegon­dolunk, hogy bármelyik perc­ben riaszthatnak egy ilyen sú­lyos balesethez, akkor az már nem is játék. Az egri mentősök helytállását bizonyítja a kétszeresen elnyert harmadik helyezés. Hatszemé­lyes hévízi wellness hétvégét nyertek, az ONE-kocsi egy ked- mellényt (speciális mentőesz­köz) is kapott ajándékba. Szolgálatban. Fónagy Miklós, Bajzát Ferenc és Csathó Mónika az életmentő eszközöket ellenőrzi (Folytatás az 1. oldalról) A falu központjába 15 perc alatt ért az első mentőautó. Újabb tíz perc telt el és már 12 egység dol­gozott a helyszínen.- A legnehezebb szakmai kár­helyünk ez a 40 sérültes töme­ges baleset volt húsz életveszé­lyes sérülttel. Szombat reggel va­lóban robbantottak a helyi strand előtt. A szervezők minél valósághűbben szerették volna imitálni a katasztrófa súlyossá­gát. Ez sikerült is. Egy súlyos és egy könnyebb sérültet láttunk el. Összedolgoztunk az Európa Mentővel is. Az orvosuk segítsé­gével láttuk el az egyik súlyos sebesültet - emlékezett vissza Fónagy Gábor, az ONE-kocsi mentőápolója. Elsőként az egri esetkocsi ér­kezett a helyszínre.- Három-négy percig egyetlen mentőegységként voltunk jelen. .’ t‘> ■>> n\S'V)>: Egy ilyen katasztrófahelyzetben az a legrosszabb, hogy az első­ként érkező mentőegység nem foglalkozhat a sebesültekkel, mi­vel először a szervezési feladato­kat kell ellátnia. Vissza kell je­lenteni, hány autót küldjenek, milyen segítségre van szükség. Ki kell jelölni a sebesültgyűjtő helyet, majd osztályozni a sérül­teket az állapotuknak megfele­lően. Ennek révén állapítják meg az elszállítás sorrendjét ­viiwq tsMsv sltßnxßy % Ao OHÍniv inövn » • rabéin Joj áonxovi >ii Képzés a jobb betegellátásért pszichiátria Pontszerző konferenciát rendeztek a szakdolgozóknak vmyMm .hb>í -n Amt bi t Feb Keresik a régiségbolt fosztogatóját S. B. S. EGER A tanácskozást támogató gyógyszergyártó képviselője, Nagy Zsuzsanna gyógyszerész köszöntője után Szloboda Imréné, a Mafkhot Ferenc Kór­ház ápolási igazgatója nyitotta meg a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kezdemé­nyezésére megrendezett I. Heves Megyei Pszichiátriai Szakdolgo­zói Napokat, amelyre a házigaz­dák mellett Borsodból, Pest me­gyéből és a fővárosból érkeztek a kórházak, pszichiátriai szociá­lis, illetve szenvedélybeteg-ott­honok, pszichiátriai gondozók és addiktológiai osztályok szak­emberei. Mások mellett előadást tartott dr. Demeter József, a Deb­receni Városi Ideggondozó főor­vosa „A skizofrén betegek kórok- tana” címmel. A betegek rehabi­litációjának modern követelmé­nyeiről dr. Harangozó Judittól, a Semmelweis Egyetem Pszichiát­riai és Pszichoterápiás Klinikájá­nak osztályvezetője szólt. Dr. La­jos Zoltán, a Markhot Ferenc Kórház osztályvezető főorvosa a betegek intézeti felvétele és ellá­tásuk során alkalmazható korlá­tozó intézkedések jogi szabályo­zásáról értekezett. Az esemény kapcsán elhangzott, hogy a szak­dolgozói kamarában - a már meglévőek mellett - igény volt a pszichiátriai tagozat megalakítá­sára. A szervezés során döntött a pontszerző továbbképzés meg­rendezéséről a megyei elnökség.- A rendezvény szakmai sú­lyát jelzi a nagy érdeklődés. Azért is öröm, hogy első alka­lommal mi rendeztük meg a to­vábbképzést, mert kórházunk­ban a pszichiátriai betegellátás­nak évszázadokra visszanyúló hagyománya van - mondta az ápolási igazgató. Szloboda Imrénétől megtud­tuk azt is, hogy a betegellátás az utóbbi években jelentős változá­sokon ment át, ezeknek a szak­dolgozóik rendszeres képzéssel tudnak megfelelni. Ezt a célt szolgálta ez a találkozó is. EGER Feltehetően nem a ré­gebbi korok patinás tárgyai, ha­nem azok pénzben mérhető érté­ke miatt látogatta meg hívaüa- nul egy máig ismeretlen sze­mély a város egyik régiségbolt­ját. Az illető - aki ellen lopás bűntettének alapos gyanúja mi­att indult eljárás - október utol­só napjaiban feszítette le a laka­tot az üzlet ajtajáról, majd a he­lyiségbe jutva 300 ezer forint ér­tékű régiséget szedett össze, s azzal angolosan távozott a hely­színről. Az Egri Rendőrkapitányság nyomozói keresik a gyűjtő szen­vedéllyel megáldott tettest. Az uralkodó megbízásából gyógyítottak II. József222 évvel ezelőtt az Irgalmas Rendet tette meg az elmebe­tegek ápolóinak. Az egri kórház falai között azóta folyik ezeknek a betegeknek az ápolása, gyógykezelése. ABASÁRTÓL ZABÁNKIG Aldebrő - A helyi Német Nemzeti­ségi Egyesület a héten a két szom­szédos településen, Feldebrőn és Aldebrőn újra félpályás útlezárást kezdeményez. A tervek szerint csütörtökön Feldebrőn, a Kossuth út páros oldalán, illetve a Rákóczi út páratlan oldalán, szombaton pedig Aldebrőn, az Árpád út párat­lan oldalán lesz majd a múlt heti­hez hasonló demonstráció, mind­két napon 8-tól 18-ig - már ha a rendőrség is hozzájárul a megren­dezéshez. A cél változatlan: a he­lyiek a településen áthaladó teher­gépkocsi-forgalom ellen tiltakoz­nak. A közeli recski és a kisnánai kőbányából kamionokkal szállítják a követ az említett községeken ke­resztül, ami az ott élők szerint bal­esetveszélyes és lakókörnyezetü­ket is rongálja. A közúti szállítás j helyett a vasútit támogatnák. A kezdeményezést Wingendorf Já­nos (Aldebrő) és Tiller Béla (Feldebrő) jegyzi. ApC - A község második világhábo­rúban elesett hősi halottainak tisz­teletére alakítottak ki emlékhelyet a temetőben. A Közösen Apcért Egyesület kezdeményezésére létre­jött főhajtás keretében Kocsis Sán­dor plébános celebrált szentmisét az elhunytakért. Boldog - Az Újváry Ferenc Művelő­dési Házban legutóbb a gyerekek­nek tartottak foglalkozást. A kicsi­nyek ezúttal Halmosné Vincze Szil­via pedagógus közreműködésével a kézművesség titkaiba nyerhettek bepillantást. Domoszió - A napokban jelent meg a település időszaki kiadvá­nya, a Domoszlói Újság legújabb száma. A lap hasábjain többek kö­zött az elmúlt három hónapban el­végzett önkormányzati feladatokról tájékozódhatnak az olvasók. Emel­lett intézményi híradásokat és az elmúlt időszak közéleti eseményei­nek a beszámolóit is megtalálják benne az érdeklődők. Az újság a jö­vő évi rendezvények tervét is közli - tudtuk meg Gyurkó Béla polgár- mestertől. Ecséd - Véradásra várja vasárnap a községben élőket a Vöröskereszt területi szervezete és az Albert Schweitzer Kórház vérellátó állomá­sa. A donorok reggel 9-től délig az általános iskola épületében tarthat­ják tű alá a karjukat. Erdőtelek - Még szeptemberben kezdődött meg a faluház rekonst­rukciója. A munkálatokat a hevesi Szakái Kft. végzi, s jövő májusára fejezi be. Első ütemben a tető felújí­tásának láttak neki, s bekötötték az áramot is, a következő ütemben pedig a vízhálózatot fejezik be. A beruházás teljes költsége több mint 9 millió forint lesz, s ez tartalmazza a nyílászárók cseréjét, a kerítés ki­alakítását és a környezetrendezést is. Ugyancsak a települést érintő hír, miszerint az Egri Népfőiskola szervezésében a Tanulás ünnepe programsorozat keretében novem­ber 12-én a művelődési házban egészségnapot rendeznek 9-től 16 óráig. Az érdeklődők ingyenes vér­nyomás- és vércukorszint-mérésen vehetnek részt, előadásokat hall­gathatnak az egészséges életmód­ról, s tanácsokat kaphatnak az or­vosoktól, természetgyógyászoktól. Füzesabony - A helyi zeneiskola alapító okiratának a módosításáról és az oktatási intézmény tagozatai­nak a további működtetéséről is tárgyalt legutóbbi ülésén a város önkormányzata. Erre azért volt szükség - tudtuk meg Gulyás Lász­ló polgármestertől -, mert a szom­szédos Mezőtárkánnyal és Mezőszemerével meg kell majd ál­lapodniuk a jövőbeni zeneiskolai együttműködés kérdéseiről. Gyöngyös - November 8-ig tekint­hetik meg az érdeklődők Gergely Beatrix kolozsvári grafikusművész kiállítását a Mátra Honvéd Kaszinó­ban. A nonfiguratív, érzelmek és hangulat ihlette képeket bemutató tárlat hétköznapokon délelőtt 10 és este 6 óra között látogatható. Ger-

Next

/
Thumbnails
Contents