Heves Megyei Hírlap, 2005. október (16. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-01 / 230. szám

2005. OKTÓBER 1., SZOMBAT . BRóJS ^ 'S A ­'Jao'i'-jy Ára 78 Ft. Előfizetve: 58,80 Ft megyei EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, PÉTERVÁSÁRA MKB KIVÉTELES FOLYÓSZÁMLA Kivételesen nagy folyószámlakamat lekötés és összeghatárok nélkül (EBKM 5,2%)* LŐRINCI, BÉLAPÁTFALVA, KISKÖRE VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA | ^TeíeBANKár: (* Érv.: 2005.09. oé-íól) www.mkb.hu MKB TeleBANKá 06/40 333 666 itesE-kWííai HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: GASZTRONÓMIA • SZOMBAT: CSALÁD $ SUZUKI VITAI Eger, Rákóczi út 94. SUZUKI Gyöngyös, Szurdokpart út 52. ÚJ SUZUKIK már 16.193 FT/HÓtúl (THNI: 3,87%) MOZGÁSKORLÁTOZOTT UTALVÁNY f NÁLUNK 30O-400-5O0.000 I FT-0T ÉR IENISEK már 1.999.000 FT-ÉRT Til: 30/63-84-160,30/63-64-162 műm Ügyeletes újságíró vasárnap: Juhász Marianna Tel.: (37) 500-053, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30) 471-66-76 Heves Megyei Lelki Elsősegély Telefonszolgálat. Hívjon minket napközben (vasárnap kivételével) 10-19 óráig és mindennap 19 órától másnap reggel 7 óráig a 06-80-505-506-os ingyenesen hívható zöld számon! Eger 16 °C Gyöngyös 15 °C Hatvan 15 °C Lőrinci 15 °C Heves 15 "C Ma egész nap boron- gós, hideg, mérsékel­ten szeles idő lesz. Legfeljebb időről időre tűnik elő a sok felhő között a nap, de ki­sebb eső sem kizárt. Erős melegfronti hatás várható. KLIKKGLJEN www.hevesmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu Díj az idősbarát községnek BUDAPEST, KOMPOLT Idén már második alkalommal adta át a Belügyminisztérium és az Ifjú­sági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium az Idősbarát Önkormányzat dí­jakat. Pénteken a fővárosban, az Országos Idősügyi Önkor­mányzati Konferencia kereté­ben megrendezett ünnepségen hat önkormányzat vehette át az elismerést. Budapest XIII. kerü­lete, Gyomaendrőd, Miskolc, a Somogy Megyei Önkormányzat és Tiszagyenda mellett me­gyénkből Kompolt község is megkapta a neves díjat, amely- lyel egymillió forint jár. A települést a konferencián Balázs Zoltán polgármester képviselte, aki előadást is tar­tott a jelenlévők előtt. Szavai szerint a 60-70 esztendős idős generáció tagjai egyéni törődést igényelnek. Számos nehéz hely­zetet, világháborút, forradal­mat, gazdasági válságot túlél­tek, anélkül, hogy segítséget kértek volna. Maguktól ma sem folyamodnak segítségért, de meg kell találni a módját an­nak, hogy miként lehet közelí­teni hozzájuk. Kompokon olyan gondozási központ működik, amelynek a szakemberei rend­szeresen látogatják a rászoruló időseket, ebédet, gyógyszert visznek számukra, s a helyi egészségügyi ellátó rendszer is nagyon jó. Balázs Zoltán kompolti polgármester Göncz Kingától, a szociális és esélyegyenlőségi tárca vezetőjétől vette át a rangos elismerést fotó: kallus györgy Megyegyűlés csendben és békében KG HEVES MEGYE, EGER Az idősek világnapja alkalmából a testület legfiatalabbjaként Kiss Helga (MSZP) köszöntötte a szépkorú- akat a megyei közgyűlés tegna­pi tanácskozásán napirend előt­ti felszólalásában. Szintén napirend előtt emel­kedett szólásra Faludi Sándor (Polgári Frakció), aki felszólí­totta képviselőtársait, hogy a grémium utasítsa vissza a la­punkban a legutóbbi közgyű­lést követő tudósításban foglal­takat, merthogy az nem a té­nyékhez ragaszkodott. (A kép­viselő nyilván a tudósítás mel­letti publicisztikára gondolt, ami viszont nem a tényközlő műfajba tartozik - A szerk.) Sa­ját írói nagyságát felemlegeten­dő pedig egy 1972-ben, az ak­kori Népújságban megjelent írását is szétosztotta az MSZP- frakció tagjai között. Hazánkban éppen 15 éve tar­tották a rendszerváltozás utáni első helyhatósági választáso­kat. Ennek apropóján a grémi­um köszöntötte azokat a polgár- mestereket és közgyűlési tago­kat, akik ebbéli tisztségüket az­óta betöltik. Összesen 39 pol­gármester, illetve 3 közgyűlési tag büszkélkedhet ezzel a telje­sítménnyel. (FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) Csata a felázott földekkel Hiába volt napfényes a szeptember, a korábbi hó­napok szeszélyes időjárása kedvezőtlenül befolyásolja az őszi érésű növények ter­méseredményeit. A felázott földekkel csatáznak az em­berek és a gépek. Mentusz Károly HEVES MEGYE A napraforgó 80 százalékát már betakarították a Füzesabonyi Agrár Rt. földjein - tájékoztatott Antal László el­nök-igazgató. A hozam egység­nyi területen 2,3 tonna. A rossz időjárás miatt viszont gyengébb a minősége. A szeptember végi száraz időjárást igyekeztek ki­használni a talaj-előkészítésre: 600 hektáron vetettek őszi bú­zát. A következő napokban a ku­koricát takarítják be, egy hek­tárról várhatóan 7 tonnát. A hét elején 600 hektáron fejezték be a napraforgó be­takarítását a horti Mező- gazdasági Szö­vetkezetben - közölte Horváth Sándor elnök-igazgató. Az átlag­termés meghaladta a 3 tonnát. Az olajosmagvakat már el is szállították a felvásárlók. Emel­lett 400 tonnát tárolnak is, amit a szabadpiacon értékesítenek. Elvetették az őszi árpát 120 hektáron, és megkezdték a talaj­előkészítést a búza 650 hektá­ron tervezett vetéséhez. A lesze­désre váró kukorica nedvesség- tartalma igen magas, ezért szárí­taniuk kell. A cukorrépa betaka­rítását október 9-11. között ter­vezik 137 hektáron. A répa cu­kortartalma alacsonyabb a tava­lyinál. Tiszanánán az Agro- centina Kft.-nél a vártnál keve­sebb napraforgó termett, amit Zsutai Károly ügyvezető igazga­tó a rendkívül csapadékos ta­vasszal magyarázott. A 130 hek­tárról betakarított termést már értékesítették. lelenleg előkészí­tik a földeket az őszi búza veté­séhez. Komoly gond, hogy a ti­szai oldalon levő termőterületek feláztak, emiatt nem tudnak dol­gozni. így várhatóan kevesebb búzát vetnek. Befejeződött a napraforgó beta­karítása a Tamaörsi Agrárszö­vetkezet földje­in. A vártnál kevesebb ter­mett, különö­sen a vízfoltok­kal borított te­rületeken, ahol a növény egy része el is pusztult. Gunics János elnök-igazgató el­mondta: 250 hektáron sikerült elvetniük a káposztarepcét, de lassan haladnak a talajmunká­val. A következő hetekben 700 hektáron vetnek búzát. Őszi érésű növények betakarítása Hevesben Napraforgó 30 000 ha Szőlő 11300 ha Kukorica 15 000 ha Cukorrépa 700 ha Tűzifával szélhámoskodnak RM EGER Idős helyiek keresték meg az önkormányzatot a kér­déssel: igaz-e, hogy a polgár- mesteri hivatal küldött nekik kedvezményes tüzelőfát? Megrakott teherautóval érkez­nek a „jótevők”, és azzal csal­nak ki pénzt az idősektől, hogy a Városháza küldi az ak­ciós tüzelőt - közölte dr. Nagy Imre polgármester. A félreveze­tettek később döbbennek rá, hogy az „akciós” fáért a valós ár dupláját, háromszorosát fizet­ték, s 10-20 mázsával keveseb­bet kaptak a kifizetett mennyi­ségnél. Tüzép-telepek, lerakatok veze­tői is a hivatalhoz fordultak, mi­vel a tűzifát vásárló fuvarozók a Városháza nevére kérték kiállí­tani a számlát. Ez idővel gyanús­sá vált, a számla segíthetett a nyugdíjasok becsapásában. Nagy Imre hangsúlyozta: a hivatal egyetlen kereskedőtől, szállítótól sem rendelt tűzifa­vásárlást, így számlát sem le­het kiállítani a nevére. A tör­téntekről a rendőrséget is tájé­koztatták. Nyerjen lapunkkal ZSÉDA koncertjegyet! Mi Zséda második, platinalemezes albumának a címe? A. Zseda-vue B. Ének az esőben C. Fények Tippelni SMS küldésével október 1-től, 23-án éjfélig lehet, SMS-ét kezdje a HÉV szócskával, üssön szóközt, majd adja megaz Ön által helyesnek vélt válasz betűjelét, ezt követően üssön egy újabb szóközt, és adja meg nevét, címét. Ha például úgy gondolja, hogy a (C) a helyes válasz, küldje ezt: HÉV C Oszkár Vilmos, Koncertváros, Zene utca 13., a 06-90-622-004-esSMSszámra (200 Ft). A helyesen tippelők között kisorsolunk 15x2 darab belépőt ZSÉDA 2005. október 27-1 egri koncertjére! A játékban csak Heves Megyei Hírlap-előfizetők vehetnek részt, előfizetési Igényét jelezheti az ingyenesen hívható 06-80/513-646-os telefonszámon. Telemedia ügyfélszolgálat: 06-1-455-7284. HEVEST’HÍRLAP llel vhol a hígjai,h í

Next

/
Thumbnails
Contents