Heves Megyei Hírlap, 2005. október (16. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-01 / 230. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2005. OKTÓBER 1., SZOMBAT WBWTBWW „Parlag-bérgyilkoltatás” ludas A kényszerítés, a fel- szólítgatás, a bírság helyett más megközelítést választot­tunk: ha szerény eszközökkel is, de ösztönözni igyekszünk a helybelieket a parlagfűirtásra - mondta lapunknak Somlai György pol­gármester. Mint tudat­ta, a közterületeik szinte teljesen mente­sek ettől az agresszív gyomnövénytől, miu­tán az önkormányzat „mindenféle gépekkel és eszközökkel” folyamatosan végzi az irtását. Ugyanezt - csekély díjazásért - szolgálta­tásként magánterületeken is elvégzik.- A lakosság egy része, fő­ként a nagyobb portával ren­delkezők, ezt igénybe is ve­szik, ám úgy gondoltuk: aki maga gondoskodik folyamato­san a parlagfűirtásról, annak próbáljunk meg mi fizetni - ismertette a már megvalósult ötletet a falu első embere. A szakemberek rendszeresen ellenőrzik a portákat, s ame­lyeket folyamatosan rendben találnak, azok tulajdonosai­nak kétezer forintot juttat a te­lepülés.- Tudjuk, ez nem nagy ösz- szeg, de segíthet tudatosítani az emberekben, hogy közös érdekünk a par­lagfű elleni védeke­zés. Kézzelfogható tá­mogatás is a munká­hoz - mondta el Som­lai György. Azt is hangsúlyozta: akad­tak, akik „némileg fél­reértették a dolgot”, s úgy gon­dolták, elegendő, ha a „bizott­ság” megneszelt érkezése előtt gyorsan lekaszálják a portájukat, amelyiken amúgy egész nyáron bőszen virított a parlagfű. Mivel a folyamatos és rendszeres tisztán tartás a cél, az ilyen „eseti akciókért” egyelőre pénz nem, csak kö­szönet jár. Az ösztönzés lényege épp az, hogy a parlagfű teljes te- nyészidejében kordában tar­tassák, ezt szolgálja a folya­matos faluszemle is. Somlai György ■KluTulOI Termékkiállítás Erdélyben újlörincfalva Ma a község erdélyi testvértelepülésén ter­mékkiállítást rendeznek. Lőrincfalvára nem érkezik üres kézzel Soltész András polgármester és Bukta József falugondnok. A mezőgazda­ság ottani értékeit bemutató kiállításra itteni hűtőipari ter­mékeket, a sarudi húsüzem kóstolóját és egri borokat visznek. Hímző szakkör EGER A Heves Megyei Nép- művészeti Egyesület a Bartakovics Béla Művelődési Központban hímző szakkörbe várja a kezdő és haladó kézi- munkázókat. A foglalkozás október 3-án, hétfőn 17 órakor kezdődik Erdész Judit Mária népművész vezetésével. Hangverseny EGER A Filharmónia Hangver­senysorozat „Raiffeisen” sze­zonbérlet első évadnyitó kon­certjét hétfőn 20 órától a Szé­• kesegyházban hallhatja a kö- : zönség a Nemzeti Énekkar és : az Egri Szimfonikus Zenekar : előadásában. Műsoron szere­| pel Mozart Varázsfuvola-nyitá- : nya, Schubert VIII. (befejezet- : len) szimfóniája, valamint Ko- : dály: Psalmus Hungaricus cí­• mű műve. Vezényel: Szabó • Sipös Máté.* f-riVí. ; Lélekmentés : egér Börtönlelkészekkel - : Aklan Béla Sándor evangéli- : kus lelkésszel, Hajdú Miklós : katolikus lelkipásztorral és j Sztancsik Tamás káplánnal - : beszélgetnek a Keresztény If- : júsági Klub és Galéria érsek- : udvari termében a hétfőn 18 • órakor kezdődő rendezvényen, : ahová várják az érdeklődőket. : Rejtvényfejtőinknek! j heves megye A szeptember : 24-én közölt rejtvényünk he- : lyes megfejtése: „Akkor itt : van egy király és egy ász”. A ■ jó választ beküldők közül : Körösi Jánosné (Eger) nyert : könyvutalványt. Gratulálunk! Operettpremier az egri színházban: 3:1 a szerelem javára Az egri Gárdonyi Géza Színház nagyszínpadán tegnap este 7 órakor mutatták be Ábrahám Pál, Harmath Imre, Szilágyi László és Kellér Dezső „3:1 a szerelem Javára” című operettjét. Az idei évadnyitó darabot Anger Zsolt Jászai-díjas színművész rendezte, a koreográfusa pedig Bodor Jo­hanna. A főbb szerepekben Kovács Patríciát és Hüse Csabát, Péter Katát és Mészáros Mátét, Bozó Andreát és Pálfi Zoltánt, valamint Fekete Györgyit és Safranek Károlyt láthatja a közönség fotcfgálgábor Kíváncsiak voltak a borúira Tízesztendős az Univerzum-klub EGER Több téma köré csoporto­sítva ismerkednek egymás adottságaival, kutatják az együttműködés lehetőségeit a megyéket és régiókat képvise­lő Interreg IIIC Centurio prog­ramban, amely tavaly indult és jövőre zárul. Évente két szakmai találkozón vesznek részt a partnerek. Az eszme­cserék során teljes képet kap­nak a partner-régió turizmu­sának helyzetéről, fejlesztési terveikről. Kik csatlakoztak? A program vezető partnere az Európai Régiók Gyűlése, résztvevője ötven tagrégió. A 9. számú partnerség tagjai: a dán Funen, a bolgár Stara Zagora, a cseh Zlin, a fels& ausztriai tartomány és He­ves megye. Kiemelt témakö­rük a turtmus fejlesztése^ a mc&ik a felnőttképzés és a szakmai továbbképzés. A régiópartnerek képviselői tegnap az egri Gál Tibor Pincészetbe láto­gattak el FOTÓ: GÁL GÁBOR Heves megyében a napok­ban került sor a harmadik partnertalálkozóra, három vendég részvételével Felső- Ausztriából, Zlin régióból és Funen megyéből. A szakembe­rek megismerkedtek a megye és a régió területfejlesztésének és turizmusának helyzetével, a szektor szereplőivel. Bemutat­tak a vendégeknek néhány konkrét turisztikai projektet: Egerben a Város alatti várost, a Tisza-tónál az Öko-centrumot, Mátraderecskén a Palóc Utat és a mofettát, Felsőtárkányban az új bükki látogatóközpontot, az egri és a mátraaljai boru- takat. A program folytatásaként megkeresik azokat a közös ér­deklődési területeket, melyek alapján fejlesztési projek­teket valósíthatnak meg, akár más régiók, partnerek bevo­násával. Jövő tavasszal rende­zik azt a konferenciát, ame­lyen az összes résztvevő part­ner elkészíti és elfogadja a Centurio-program záró doku­mentumát - tudtuk meg Gyula Csabától, a Heves Me­gyei Önkormányzati Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Iroda munka­társától. Léna EGER Tíz éve a szervezetet UFO- klub néven jegyezték be, de ké­sőbb az Univerzum nevet vette fel, hogy jobban tükrözhesse a tagság érdeklődési körének sokféleségét. Érdeklődnek min­den megmagyarázhatatlan je­lenség iránt: gömbvillám, para- jelenségek, halálközeli élmé­nyek, korábbi lehetséges földi civilizációk, az evolúció kérdő­jelei, az UFO-k meghajtása. A szervezet tagja a Magyar UFO- kutatók Szövetségének. Kéthe­tente tartanak összejöveteleket, s havonta egyszer nyilvános előadást és klubnapot. A klub Múltunk rejtélyei, jö­vőnk kilátásai címmel orszá­gos kongresszust rendez ma a Bartakovics Béla Művelődési Központban. A rendezvényhez kapcsolódva rajzpályázatot is hirdettek, melynek eredmény- hirdetésével indul a program. Ezután előadásokat hallgathat­nak meg az érdeklődők olyan ismert személyiségektől, mint Sós Tibor, Pusztay Sándor, Kal­már János, Kisfaludy György, Gombosné Szabó Emília, Harsányi László, Nemere Ist­ván, Hargitai Károly, dr. Egely György. | ABASARTOL ZARANKIG BoCOIlád - Az ÁMK a hagyomá­nyokhoz híven az idén is igényel színházbérletet az általános iskolá­soknak. A most kezdődött évadban a kicsik a „Micimackó" és a „Pál ut­cai fiúk” című darabokat, illetve a Budapest Táncszínház előadását nézhetik meg az egri Gárdonyi Gé­za Színházban. Boldog - Az Újváry Ferenc Művelő­dési Ház színházlátogatást szervez a Fővárosi Operettszínházba. A részt­vevők kedden a „Mágnás Miska” cí­mű zenés darabot tekintik meg. Ecséd - Átadták a rendőrség körze­ti megbízotti irodáját. A helyiséget az önkormányzat bocsátotta ren­delkezésre a községháza épületé­ben. Az ünnepélyes avatáson meg­jelent Süki Lóránt polgármester, Orosz Gyula r. alezredes, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság köz­rendvédelmi osztályának vezetője és Sára Péter r. alezredes, a Hatva­ni Rendőrkapitányság parancsnoka is. A község körzeti megbízottja Földesi István r. törzszászlós, aki a 20/555-2755-ös telefonszámon érhető el. A fogadóórákra minden hónap harmadik hétfőjén 13-tól 15 óráig kerül sor a Szabadság út 139. szám alatti irodában. Erdőkövesd - Október 15-én egész napos szüreti mulatságot rendez­nek. Az előkészületek már folynak. A tervek szerint 9 órától a környék­beli és a testvértelepülésekről érke­ző polgármesterek főzőversenyét rendezik meg, déli 12-től pedig a szüreti felvonulással folytatódik a program. Délután a térségben mű­ködő és a testvérközségekből érke­ző hagyományőrző csoportok szóra­koztatják a közönséget, este pedig szüreti bálba hívják a résztvevőket a művelődési házba. A nap folya­mán a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete is kitelepülne, hogy az önkéntesek gyarapíthas- sák a vérkészletet. Erdőtelek - Megjelent az Erdőtelki Kisbíró legfrissebb száma. A címla­pon Barna Imre ír „Nyugaton a helyzet...” címmel, majd bemutat­kozik az új óvodavezető. Hírt ad az iskola, dr. Juhász Sándor állatorvos a Lyme-kórról ír, míg dr. Török Judit gyermekorvos a védőoltások fon­tosságát ismerteti. A kiadvány fény­képes beszámolót közöl az augusz­tusi falunapról. Füzesabony - A városi televízióban hétfőn 19 órakor jelentkezik a Kró­nika műsora. A fő témák között szerepel, hogy új burkolatot kap az Egyetértés út és a Baross út vasút­állomásig tartó szakasza. A felújítás magában foglalja a járdák rekonst­rukcióját is. Szó esik a Közösségi Ház őszi programnyitó rendezvényé­ről: októberben jön Bódi Guszti és a Fekete Szemek. A Széchenyi István Általános Iskola nyílt napjáról, a sport- és műveltségi vetélkedőkről is beszámolnak az adásban. A hír­adó után következik a Társalgó, amelynek vendége Gál Zoltán, a Heves Megyei Munkaügyi Központ füzesabonyi kirendeltségének veze­tője lesz. A beszélgetés témája a térség munkaerő-piaci helyzete. A műsor után egy több mint kétezer éves hangszer, az orgona hazai tör­ténetét feldolgozó filmsorozat má­sodik epizódját láthatják a nézők. Az említett programokat szerdán 10 órától, illetve szombaton 18.30- tól ismétlik. Gyöngyös - „Az ezerarcú Duna” címmel nyílik kiállítás Kovács Fe­renc vajdasági festőművész képei­ből hétfőn 17 órakor a Mátra Műve­lődési Központ Tourinform Galériá­jában (Fő tér 10.). A Belgrád Ezüst Kulcs-díjas művész a forrástól a tor­kolatig a folyót ölelő tájakat örökí­tette meg. A tárlatot Jónás Ágnes művészettörténész nyitja meg, köz­reműködik Matinné Szabó Katalin és Butykáné Bágyi Judit. Az érdek­lődők október 24-ig tekinthetik meg az alkotásokat hétköznap 9 és 17 óra között. Syöngyöshalász - Első helyezést ért el kórus kategóriában a művelő­dési házban működő Gyöngyöshalászi Népdalkor a Zaránkon nemrégiben megrende­zett „Nyugdíjas Ki mittud?”-on - tudtuk meg Gáspár Imrétől, a mű­velődési ház igazgatójától. Hatvan - A Naplemente nyugdíjas­klub tagjai hétfőn 15 órától tartják idősek napi ünnepségüket a Grassalkovich-kastély barokk ter­mében. Heves - Október 6-án 14 órakor emlékeznek az aradi vértanúkra a városban. A polgármesteri hivatal, az önkormányzat és a civilszerveze-

Next

/
Thumbnails
Contents