Heves Megyei Hírlap, 2005. szeptember (16. évfolyam, 204-229. szám)

2005-09-01 / 204. szám

2005. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, PÉTERVÁSÁRA Ára 78 Ft. Előfizetve: 58,80 Ft MEGYEI XVI. ÉVFOLYAM 204. SZÁM HÍRLAP LŐRINCI, BÉLAPÁTFALVA, KISKÖRE VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA JSt SUZUKI VITAI Eger, Rákóczi út 94. SUZUKI Gyöngyös, Ssanfokpart út $2.. CSAK NÁLUNK! Ú) Swlftek raktárkészletről azonnal akciósán vagy 0 Ft önerőtől | vagy 120 hónap futamidőre, a)ándák forgalomba helyezéssel Tel: 30/63-64-160,30/63-64-162 HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: GASZTRONÓMIA • SZOMBAT: CSALÁD Ügyeletes újságíró: Sike Sándor Tel.: (36) 513-624, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30) 471-66-76 EE mm 7.00- 9.00: 32-es út Hatvan belterületén. 8.30- 10.30: Gyöngyös, Karácsondi út. 9.00- 11.00: Kápolna belterülete. 3.sz főút. 13.00- 15.30: Gyöngyös, Bene út. 14.00- 16.00: 21-es főút 3200 m/sz.-ben. 16.00- 17.00: Kápolna 3. sz. főút vasúti átjáró. 17.30- 19.30: Gyöngyös, Karácsondi út. 28 28 27 28 27 Eger Gyöngyös Hatvan Lőrinci Heves Ma átmenetileg kissé felhős lesz az ég, de délutánra már szépen kisüt a nap. Gyenge északkeleti légmozgás várható. ■Hl Gépi sorsolás: Kézi sorsolás: KLIKKELJEN www.hevesmegyeihirlap.hu www.vi laggazdasag. hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu Helytálltak Afganisztánban a katonák A békemisszióból hazatérő MH Könnyű Gyalogszázad visszafogadó ünnepségén 135 felderítőt köszöntöttek tegnap a Dobó téren. Havril András ve­zérkari főnök sikeresnek minősítette a missziót, amelyben az egriek derekasan helytálltak. Küldetésük teljesítéséért valamennyien átvehették a „Békefenntartásért” szolgálati jelet (Cikkünk a 3. oldalon) fotó: peri máhton Robbantással fenyegetőzött nagyfüged Háza felrobbantásá­val akart véget vetni életének tegnap egy idős hölgy. Mint hír­lik: nem először, ám ezúttal csaknem be is váltotta a fenye­getését.- A rendőrségre este hat órakor érkezett a bejelentés, hogy az asszony a kora dél­után óta tartó rábeszélés elle­nére sem akar elállni a szán­dékától - tájékoztatott Marsi Zoltán, a Gyöngyösi Rendőr- kapitányság századosa. - A fe­nyegetőző először az ablakon át kiabált ki az utcára, majd a mentők kiérkezésekor bezár­kózott a házba, és nem tár­gyalt tovább senkivel. A helyszínre érkező rendőrök megszüntették az épület gáz- és áramellátását, ez azonban nem volt elegendő a veszély elhárítá­sához, ugyanis a házban több gázpalack is volt.- Szerettem volna jobb belá­tásra bírni, ezért csaknem két órán keresztül próbáltam meg­győzni a hölgyet, aki folyamato­san csak szitkozódott. A tárgya­lás nem járt eredménnyel - mondta a százados. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Árvízveszély és érzéketlenség kétarcú falu Fülöpék szerint csak a központtal törődnek Legutóbbi laptalálkozónkon beszéltünk meg randevút Fülöp Istvánnéval, aki már akkor kifejtette: bár sok szépet írtunk a faluról, s ezek helytállóak is, ám jócs­kán akadnak olyan problémák, amelyeket szintén ér­demes lenne a széles közvélemény elé tárni. Suha Péter visONTA ígéretünkhöz híven fel is kerestük a fiatalasszonyt és férjét, akik készséggel kalau­zoltak a település „perifériális" részeire. A leginkább fájdal­masnak a házuk előtt húzódó patak állapotát tartják. A gaz­zal, cserjékkel, kisebb fákkal benőtt meder folyamatos árvíz­veszélyt jelent, mert egy na­gyobb esőzés nyomán a meg­akadó, felgyülemlő hordalék miatt könnyen kiönthet a pa­tak, amint arra korábban már volt példa. Igaz, azután meg­erősítették a mederfalat, ám ennek a kivitelezését is aggá­lyosnak tartják, mondván: a dróthálóval „megkötött” kövek szép lassan kiperegnek, egy nagyobb víztömeg pedig óha­tatlanul megbontaná az egész alkotmányt.- Szintén kevés szó esik ar­ról, hogy a temető - egyébként kétségkívül szép - új kerítése körül sincs minden rendben. Annak idején úgy építették meg ugyanis az új szakaszt, hogy sok helyen magánterület­ből vettek el földeket - említ a beszélgetés során egy másik problémát Fülöpné. Férje mindezt azzal toldja meg: félő, hogy a kivitelezés mi­nősége sem megfelelő. (FOLYTATÁS A 4. OLOALON) Kapu a belvárosba? EGER Dr. Nagy Imre polgármes­ter bejelentése szerint a „kóbor bejárások” ellen szeretne fellép­ni a megyeszékhely önkor­mányzata, amely azt tervezi, hogy belvárosi beléptetőrend­szert állít fel az autósoknak. A korlátozott forgalmú belvá­rosról szóló helyi rendelet alap­ján az áruszállítási időtartamon kívül csak a jogosultsággal ren­delkező járművek hajthatnak be oda, ám az engedéllyel nem ren­delkezőket még a közterület-fel­ügyelet gyakori ellenőrzése mel­lett sem lehet kiszűrni. A problé­mát a beléptetőkapu létesítése szüntetheti meg. Az országban több városban jól bevált módszer a burkolatba süllyedő oszlop, amely kártyával, illetve rádiós kódadóval működik. Kérdés volt, hogy ez hol kapjon helyet, a Baj- csy-Zsilinszky utcában az OTP sarkánál, vagy a T-Mobile üzleté­nél lévő fordulónál. Végül ez utóbbi tűnt jobb megoldásnak, miután'ott tumultus nélkül egy­ből vissza is tudnak fordulni a behajtásra nem jogosult kocsik. A javaslat szerint - amit ma tárgyal a közgyűlés - az áruszál­lítókon kívül a belváros lakói kapnak beléptetőkártyát. A köz­üzemi szolgáltatást végző jármű­vek, tűzoltók, rendőrök, mentők behajtását a Városháza portájá­ról, távnyitással biztosítanák. Az iskola első évtizede Tíz évvel ezelőtt összefo­gással alapították meg a Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakkö­zépiskolát, Szakiskolát és Kollégiumot. M. K. EGER A jubileum alkalmával teg­nap a Bazilikában ünnepi szent­misét mondott dr. Seregély Ist­ván egri érsek, aki támogatta az alapítványi iskola létrehozását. Ezután a líceum udvarán megem­lékezéssel egybekötött tanévnyi­tót tartottak. Bóta József igazgató köszöntötte a 160 új első osztá­lyost, akik olyan iskolát választot­tak, ahol magas színvonalú szak­képzést kapnak, s garantálják az elhelyezkedésüket a munkaerőpi­acon, itthon és Európában is. A direktor visszatekintett az el­múlt évtized eredményeire, s ki­emelte, hogy az 1996-os első tan­évtől a most kezdődőig szakmai­lag és technikailag jelentős sike­reket értek el. Annak idején 75 tanulóval és négyfős tanári kar­ral kezdték el a munkát, mára az intézmény csaknem nyolcszáz fi­atalnak ad lehetőséget a tanulás­ra. A város északi részében meg­felelő épületbe költöztek, ahol je­lenleg a 27 tanterem, a könyvtár és a kollégium mellett laboratóri­umok, a legkorszerűbben felsze­relt tanműhelyek segítik a tanu­lók elhelyezését és munkáját. Végül köszönetét mondott azoknak, akik támogatták őket, erre rá is szolgáltak, mert hazai és nemzetközi versenyeken számtalan díjat nyertek az isko­la tanulói. Az elsős tanulókat hagyományosan kék virággal köszöntötték FOTÓ: PIL1SY ELEMÉR 977086591004205204

Next

/
Thumbnails
Contents