Heves Megyei Hírlap, 2005. szeptember (16. évfolyam, 204-229. szám)

2005-09-01 / 204. szám

» 2 MEGYEI KÖRKÉP HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2005. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK m " mmmmm mm mm Bányászünnep, keltákkal (s. p.) detk Nem lehet eléggé hangsú­lyozni a Mátrai Erőmű Rt. pozi­tív hozzáállását, mert sokat tet­tek és áldoztak azért, hogy a bá­nyaterületen előkerült értékes régészeti lele­tek ne raktárakban po­rosodjanak, a látogatók elől elzárt „holt anyag­ként”, hanem a nagy- közönség számára hoz­záférhetőkké váljanak - mondta Pelle Sándor polgármester a hét végén meg­nyitandó állandó kiállítás kap­csán. Mint hozzátette: két továb­bi támogató, a Cronus Kft és a HE-DO Kft. ugyancsak nagy se­gítséget nyújtott a település leg­régebbi épületében kialakított múzeum létrehozásához. A szeptember 3-án nyüó ál­landó kiállítás döntően olyan bronzkori tárgyakat mutat be, amelyek 1998 és 2002 között, az úgynevezett leletmentő ása­tások során kerültek elő a csak­nem harminc hektárnyi bánya- területről. Használati eszközök, ékszerek, illetve kisebb men­nyiségben neolitikus, valamint a kelta korból származó emlé­kek adják a gyűjtemény gerin­cét, ezek mellett további, „ke­vésbé reprezentált” időszakok leletei is helyet kapnak majd a múzeumban. A gyűjtemény mű­ködtetését az önkor­mányzat vállalta, okta­tási feladatot is szánva az új létesítménynek. Érdekesség, hogy nem csupán a letűnt korok tárgyaival, de feltárásuk, régé­szeti feldolgozásuk állomásai­val is megismerkedhetnek a múzeum látogatói. S az ünne­pélyes megnyitás dátuma sem véletlen: a bányásznaphoz kötődő rendezvények sorozatá­ba illeszkedik. Pénteken Bükkábrányban rendezik meg ugyanis a ME Rt. társasági ün­nepségét, szombaton pedig nagyszabású ünnepségekkel tisztelegnek a bányászok előtt Gyöngyös főterén és Bükkábrány sportpályáján. És ezúttal Detken is. Pelle Sándor Ibusár, később EGER Szeptember 21-én, a magyar dráma napján láthat­ta volna a közönség Parti Nagy Lajos: Ibusár című színművét Szegvári Meny­hért rendezésében. A bemu­tató különlegessége, hogy a darabot mint monodrámát itt játsszák először, Nádasy Eri*v ka szereplésével. A színész­nőt azonban baleset érte, el­tört a lába, a monodráma próbái is abbamaradtak. Vár­hatóan két hónap késéssel, az ősz végén kerül a közön­ség elé a darab. Ugyanakkor szerepcserére volt szükség a Tetovált rózsa című darabban is, itt Nádasy Erika helyét a Nemzeti Színházból „beugró” Murányi Tünde veszi át. Tanévnyitó MÁTRAFÜRED A Mátra Erdé­szeti, Mezőgazdasági és Vad­gazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégiumban tegnap dél­után 3 órától rendezték meg a tanévnyitó ünnepséget. Mint ismert, az új intézmény a Va­das Jenő erdészeti és az Almásy Pál mezőgazdasági szakképző iskolák integráció­jával jött létre, s ebben a for­mában első tanévét kezdi meg. Véradások EGER A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Területi Szer­vezete szombaton 9 feú 2 óra között a Sas úti SPAR Áru­házban, 14 és 17 óra között az OBI Áruháznál rendez vér­adást. A véradók mindkét helyszínen ajándékot kap­nak. A megfelelő okmányo­kat ezúttal is magukkal kell vinniük a donoroknak. Emlékező modellezők gyöngyös A Budapesti Mo­dellező Sportegyesület és a Magyar Veterán Repülők Szö­vetségének Gyöngyösi Szer­vezete immár negyedik alka­lommal rendezi meg a Gács Béla-emlékversenyt. Szomba­ton reggel 8 órától a Pipis-he- gyi repülőtéren várják az ez­úttal is látványosnak ígérke­ző viadalra az érdeklődőket. Panel Plusz a lakótelepi felújításra EGER A kormány elindítja a „Panel Plusz” hitelprogramot, hogy azok a lakóközösségek, önkormányzatok is részt ve­hessenek a panelfelújítási programban, amelyek nem rendelkeznek kellő önerővel - egyebek mellett erről hallhat­tak annak a lakossági fórum­nak a résztvevői, amelyet ked­den este rendeztek a Wigner Je­nő Műszaki, Informatikai Kö­zépiskola aulájában a megye- székhelyen. A jelenlévőknek dr. Nagy Imre polgármester elmondta: a városban hat esztendő alatt 173 új önkormányzati lakást si­került felépíteni és átadni a Po­zsonyi úton. Ez azért is örömte­li, mert a megelőző tíz évben egyetlen bérlakás sem épült. Ugyanakkor a lakásállomány csaknem 36 százaléka - 8700 otthon - úgynevezett iparosí­tott technológiával készült a hetvenes években. A panelfelújítási program in­dulásakor, 2002-ben a város­ban 42 lakást korszerűsítettek 13 millió forintért. A támogatá­si rendszer lényege, hogy amennyiben az érintett társas­ház lakói vállalnak egyharmad­nyi önrészt, s ugyanennyit fe­dez az adott önkormányzat is, akkor a költségek maradék egyharmada állami segítség formájában megszerezhető. 2003-ban már 283, 2004-ben pedig 514 panellakás felújítása történt meg. A mostani változ­hivatalba lépése óta meghatá­rozóvá vált a lakáskérdés. A hi­vatal önállóvá, sokkal markán­sabbá lett. Sikeresnek bizo­nyult a Fészekrakó-program, amely mellett a panelek felújí­tása és a mobilizáció is rendkí­vül fontos. Ma Magyarországon csupán 8-9 százalék a bérlaká­sok aránya, ez jóval kisebb, mint az európai átlag. Szükség­szerű növelni az arányt pár esztendő alatt körülbelül 15 százalékra építések, felújítá­sok, visszavásárlások révén. Az elnök beszélt arról is, hogy jelenleg óriási a kínálat a hazai lakáspiacon, tavaly 44 ezer új otthon épült, idén vár­hatóan további 40 ezer készül el. Emiatt nem várható, hogy emelkednének az árak. Borsi László elmondása sze­rint ma az országban kétmillió ember él körülbelül 800 ezer panellakásban. Most 7,8 milli­árd forint központi keret áll rendelkezésre a felújításra, amely alatt nem csupán a nyí­lászárók cseréjét értik, hanem valóban komplex rekonstrukci­ót szorgalmaznak. A „Panel Plusz” hitelprogram hosszú le­járatú, kedvező kamatozású hi­telt biztosít a lakóközösségek önrészének vagy az önkor­mányzat támogatásának pótlá­sára. Ugyanakkor a megélheté­si gondokkal küzdők kamatter- hét az állam magára vállalja. A 20 milliárd forintos forrással bíró „Panel Plusz” hitelt 15 éves futamidőre, 5-6 százalé­kos kamattal kínálják. tatás eredményeként - hogy te­hát az önerő hitelből is fedezhe­tő - már jóval több igény érke­zett a polgármesteri hivatal­hoz: 46 társasház 1941 lakást korszerűsítene, több mint 1 milliárd 80 millió forintos be­ruházással. Ez azt jelenti, hogy a város önkormányzatának is mintegy 340 millió forint ön­részt kell biztosítania. (A köz­gyűlés mai ülésén dönt ebben az ügyben). A fórumon Borsi László, az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal (OLÉH) elnöke hangsú­lyozta: az országban az utóbbi időben, a Gyurcsány-kormány A lakások 36 százaléka panel. Már hitel is lesz a felújításhoz Jelképző: alkoss, hagyj jelet! Fiatal, a városban már mégis ismertséget és elismert­séget szerzett képző- és iparművészek, pedagógusok társultak azért, hogy átadhassanak valamit a tudásuk­ból, megszerettessék másokkal is az alkotás örömét. egér A Jelképző Alapfokú Mű­vészetoktatási Intézmény és Szakközépiskolát K. Fekete Mária vezeti a Sertekapu utca 38. szám alatti épületben, ahol korábban általános iskola mű­ködött. Az alapítványi intéz­mény most kapta meg a műkö­dési engedélyt: szeptember 10-ig fogadják a jelentkezőket, az oktatás a hónap közepétől indul. Délutánonként - a zene­iskolához hasonlóan - a 6 és a 22 év közöttieknek képző- és iparművészetet tanítanak alapoktatásként, felmenő rendszerben, akár 12 éven át, s a diákok vizsgát tesznek, bi­zonyítványt kapnak. Kötelező tantárgy a vizuális alapisme­retek, a rajz, a festés, a mintá­zás. Választható a grafika, a festészet, a szobrászat, a fotó­videó, a kerámia, a kézműves­ség, a textilművesség, a tűzzo­mánc, a bábkészítés, a művé­szettörténet. A másik típusú oktatás már az érettségire épül, s az OKJ- rendszerben szakképzettséget ad. A jelentkezők elsajátíthat­ják a speciális művészeti tech­nikákat, felkészül­hetnek a továbbtanu­lásra. Szívesen foglalkoz­nak az intézmény pe­dagógusai a fogyaték­kal élő gyerekekkel is, akik számára különö­sen fontos a sikerél­mény. Arra töreksze­nek, hogy a hátrányos helyze­tű diákok életét is tartalma­sabbá, izgalmasabbá te­gyék. Arra is vállalkoznak, hogy más iskolák tanulóinak rendhagyó rajzórát tarta­nak, gazdagabbá teszik a sza­badidőt. Hatvan- és ezerórás képzési formában tanfolyamok is in­dulnak a Jelképzőben, érdemes érdeklődni korosztálytól függetle­nül mindazoknak, akik szeretik a szépet, s önmaguk is alkotná­nak, jelet hagynának maguk után. Szomorú tapasztalat, hogy a gyerekek életé­ből mindinkább kimarad a mű­vészet, holott enélkül sivár a világ. A szülőknek arra is gon­dolniuk kell, hogy a mai kisdi­ákokból lesznek a jövő építé­szei, lakberendezői, varrónői, asztalosai, s a legelhivatottab- bakból a művészek. K. Fekete Mária ABASARTOL ZARANKIG Abasár - Mintegy 1,5 millió forint értékben újították fel az általános iskolát az elmúlt néhány hétben: a tornatermet, az öltözőket, a mosdó­kat festették újra. A közeljövőben felújítják a tornatermet és a tanári szobát, az iskolaorvosi fogadót is. A nagy tanári szobában a linóleum helyére parkettát fektettek le, a nyelvi laborban kijavították a padló- burkolatot. A tantermekben parket­tát javítottak, a rossz helyen lévő konnektorokat áthelyezték, a táblá­kat átfestették. Az iskola ingyenes internet-vonalat kapott. A tanulók összlétszáma az idén 187 fő, mely­ből 21 első osztályos. Andontaktáíya - Szombaton rende­zi meg a nyugdíjasklub és az önkor­mányzat kulturális bizottsága a II. Szüreti Felvonulást és Folklórtalál­kozót, amelyen lovasok, lovas ko­csik, népviseletbe öltözött, szüreti koszorút viselő hagyományőrző cso­portok vesznek részt. ApC - Véradásra várja pénteken a Qualital dolgozóit a Vöröskereszt te­rületi szervezete és az Albert Schweitzer Kórház vérellátó állomá­sa. A donorok 9-től 12 óráig az üze­mi orvosi rendelőben tarthatják kar­jukat a tű alá. Bélapátfalva - A közterületeken az idén is tervez faültetést a Bélapát­falva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület. Elnöküktől, Vizy Páltól megtudtuk: 120-140 csemetét szeretnének elültetni, ezáltal is ba­rátságosabbá, ligetesebbé tenni a turisták által mindinkább látogatott települést A régi polgármesteri hi­vatalban megkezdte a munkáját a turisztikai információs iroda, amely a térségbe érkező kirándulóknak ad hasznos tanácsokat Donioszló - A település is részt vesz a hétvégi „Borfalu" rendez­vénysorozaton. A helybelieket a gon­dozási központ hagyományőrző cso­portja, a Jázmin néptáncegyüttes, a Vidróczki Betyárbanda és a Domoszlói Boszorkányok képviseli. A csapat 3-án két alkalommal lép a közönség elé. Gyöngyös - A Mobilitástól nyert pá­lyázati pénz segítségével immár ne­gyedszer tudtak táborozni az Autista Segítő Központ lakói Sás­tón. A szülők és a központ dolgozói­nak felügyelete mellett 27 gyermek vett részt a különböző programo­kon. Ez igen szép létszámot jelent - tudtuk meg Jernei Péter otthon­vezetőtől. Az, hogy ugyanarra a helyre tudnak minden évben visz- szajárni, nagy segítség a megszo­kott környezetet igénylő autisták számára. A tábor ideje alatt kirán­dulásokat szerveztek a Mátrába, le­hetőségük nyílt lovaglásra, elláto­gattak a jászberényi állatkertbe, s a kisvonattal is utazhattak a gyerekek. Hatvan - Ünnepi istentiszteletet tart a Hatvan-gyöngyösi Evangéli­kus Egyházközség vasárnap dél­előtt 10 órakor az Úttörő utcai templomban. Az eseményen - amelyen dr. Szebik Imre püspök-el­nök hirdet igét - megemlékeznek az imahely felszentelésének 70. évfordulójáról, majd elbúcsúznak dr. Barcza Béla nyugalomba vonuló lelkésztől. Istenmezeje - Szombaton délután 2 órakor avatják fel a község köz­pontjában kialakított parkot. Ezt kö­vetően 14.30-tól rendezik meg a nyugdíjas bányászok hagyományos találkozóját, ahol az önkormányzat látja vendégül a meghívottakat. A rendezvényen köszöntőt mond Sós Tamás országgyűlési képviselő, majd fellép az egercsehi asszonykó­rus és Várhegyi Tóth Gábor. A közös ebédet baráti beszélgetés követi. A nyár folyamán felújított óvoda a ter­vek szerint szeptember 12-től fo­gadja a gyermekeket. Kisköre - A hét végére a város meghívást kapott a budapesti SzeptEmber Feszt 2005. fesztiválra, a Bókay-kertbe. A programkínálat színesítésében (koncertek, verse­nyek, kiállítások, rekordok, gyermek­programok) a Tisza-parti település is részt vesz. Beneveznek a pörköltfő­ző versenybe és bemutatják a helyi amatőr művészek alkotásait, s igye­keznek megszerettetni falujukat az érdeklődőkkel, akik természetesen megkóstolhatják a tiszai halászlét is. Rózsaszentmárton - a korábbi jegyző, Komendáné Nagy Márta a közelmúltban elnyerte a hatvani pol­gármesteri hivatalban a hatósági fő­osztály vezetői állását. A község képviselőtestülete megválasztotta a szakember utódját: Katonáné Fü- löp Gabriellát meghatározatlan idő­tartamra bízták meg a jegyzői teen­dők ellátásával. I I I » i í

Next

/
Thumbnails
Contents