Heves Megyei Hírlap, 2005. augusztus (16. évfolyam, 178-203. szám)

2005-08-01 / 178. szám

2 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2005. AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ MEGYEIK Ö R K É P rrrrjrr1.TiTi Varroda is, gombaház is Budavári heves MEGYE Az értelmi fogya­tékosok andornaktályai megyei intézményét vezető Herzog Ta­más örömteli hírről számolt be: majd’ 122 millió forin­tot nyertek pályázaton. A siker gyökerei még a múlt évre nyúlnak vissza, amikor az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyen­lőségi Minisztérium ál­tal kínált feltételeket megismerték.- A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások inf­rastrukturális fejlesztése té­makör számunkra a kiteljese­dés terepét jelentette - hang­súlyozta az igazgató, hozzáté­ve: pályázatuk a fogyatékkal élő személyek integrált nappa­li szolgáltató központjának megvalósulását tűzte ki célul. Azt, hogy amíg lehet, a sérült személy a családban marad­hasson. Tavaly júliustól műkö­dik az Értelmi Fogytékosok Napközi Otthona, ahol még né­hány személyt be tudnak fo­gadni. Elmondta: a már említett napközit szeretnék fejleszteni a pályázati forrásból, de két új tö­rekvésbe is beavatott. Az erede­tileg augusztus 1-jével induló projekt része egy foglalkoztatás­bővítő terv is. E szerint a régi kazánház épüle­tében varrodai tanmű­helyt nyitnak, ahol olyan tudást kívánnak megalapozni, hogy az itt tanultakkal a sérült emberek- betanított munkásként - a nyílt munkaerőpiacon is ver­senyképesek lehessenek. Ezt követően - 880 négyzetméteren- négy gombatermesztő házat hoznak létre kerecsendi szak­mai irányítással. A megye és az igazgató - aki lemondott a prog­ramvezetői honoráriumáról - több mint ötmilliós önerővel lett pályázóképes. Többek között azért, hogy a Makiáron, Nagytályán, Andomaktályán és még egy településen fogyaték­kal élők sorsán könnyítsen. Herzog Tamás HÍRSÁV Képviselői fogadónap egér Kedden, valamint au­gusztus 5-én, pénteken 16 órakor a Városházán Császár Zoltán, az 1-es választókerü­let képviselője, az urbaniszti­kai és az ügyrendi bizottság tagja tart fogadóórát. Tábor a Balti-tengernél ERDŐTELEK, TtSZANÁNA. ÚJLORiNCFALV A lengyel Kepno járás településeivel fenntartott aktív testvéri együttműködés keretében me­gyénk három községének 35 középiskolás fiatalja vendég­ként nemzetközi ifjúsági tűzol­tótáborban vehet részt á Balti­tenger partján. A csoport (Újlőrincfalva 5, Tiszanána 10, Erdőtelek 20 fő) tanári kíséret­tel augusztus 7-én indul útnak és a szabadidős programok­ban is gazdag élményszerzés­nek két hétig lesz részese. Megint Bogácson HEVES MEGYE Az Értelmi Fo­gyatékosak és Segítőik Or­szágos Érdekvédelmi Szövet­sége Heves Megyei Közhasz­nú Egyesülete idén augusz­tus 1. és 8. között a tavalyi­hoz hasonlóan ismét Bog­ácson táboroztatja a hátrá­nyos helyzetű, halmozottan fogyatékos gyermekeket. A kirándulások mellett a gyógyfürdőt is látogatják majd a Radics Istvánná ve­zette, támogatói közreműkö­déssel létrejött program bol­dog résztvevői. Lassújármüvek is feltűnnek HEVES MEGYE Gyöngyös bel­területén körforgalmú cso­mópontot építenek, emiatt útszűkületre és sebesség- korlátozásra kell számítani­uk a járművel haladóknak. Sirok átkelési szakaszán jár­daépítés folyik, s itt is fi­gyelmeztető táblákat helyez­tek ki az autósok számára. Október 31-ig a 3-as főúton, a 25-ös és 33-as utak egy- egy szakaszán a terménybe­takarítások miatt feloldották a lassújárművek közlekedé­si tilalmát. Reneszánsz lépések a várban Az idei rendezvénysorozat záró hétvégéjén mások mellett a gólyalábasok is elbűvölték a közönséget fotó: perl marton Ha a XIV. századi visegrá­di országok koronás fői - a magyar, a cseh és a len­gyel király - felébredhet­tek volna, bizonyára elé­gedetten szemlélődtek volna a Végvári Vigassá­gok befejezi} hétvégéjén, amely a visegrádi orszá­gok reneszánsz találkozó­jának jegyében zajlott. Szuromi Rita eűer A várba látogatóknak ter­mészetesen nem kellett meg­küzdeniük Bécs árumegállító jogával (mint ismeretes, az em­lített országok 1335-ös visegrá­di találkozójára ezen okok miatt került sor), komoly harcot kel­lett vívni azonban a hőséggel, amely - valljuk meg - sokakat elriasztott. Pedig az utolsó hét­végre is maradt program bőven: pénteken, a keleti kultúra nap­ján például ismét hastáncosok léptek fel a színpadon. Az évről évre növekvő táncoskínálat oka, hogy a hastánc egyre népsze­rűbb, ráadásul ezt a műfajt nem űzhetik cérnaderekúak. S per­sze a lenge ruhák, ringó csípők láttán arról se feledkezzünk meg, ez egykoron termékenysé­gi tánc volt... A történelmi eseményeket megfordítva a keleti kultúrák napja után léptünk előre - va­gyis az időben vissza - a rene­szánszhoz. A szombati és vasár­napi programok a magyar törté­nelem utolsó békés és sok szem­pontból fejlődést hozó korszaká­nak állított emléket: felléptek a zászlóforgatók, a gólyalábasok, s persze nem maradhatott el a kecses udvari tánc és a hozzá il­lő muzsika sem. Ez utóbbi egyik érdekessége volt a csehországi Trn v okú együttes műsora és a lengyel Zamek Chudow Serenissima produkciója. S hogy mi sem maradtunk el a re­neszánsz kultúrában, azt éppen egy helyi zenészcsoport, a Musica Aulica Régizene Együt­tes fellépése bizonyította. Ók a szlovákiai Párkányból érkezett muzsikusokkal adták a hétvége egyik újdonságát, a sétálókon­certet a Kazamatában. Délben, a félóránként induló csoportok a történelmi tárlatvezetés mellett a Setét kapunál a magyar, míg a Gergely bástyánál a párkányi együttes műsorát hallhatták. Az előbbi formáció egyébként a szombati nap zárásaként önálló koncertet is adott a romkertben. A vigasságok utolsó hétvégé­jén ismét fellépett a Vitézlő Os­kola, amely új műsorát több­ször is bemutatta. A hagyo­mányőrző csoport Bornemisz- sza Gergely halálának 450. év­fordulójára állított össze egy produkciót, amelyben igyekez­tek a főként Gárdonyi nyomán eltorzított Bornemissza-képet helyreállítani. Sokakat megle­petésként érhet, de se fiatal, se szegény ember nem volt Ger­gely a vár ostromának idején, deák jellege főként tanultságá- ra utal. A RÁDIÓBAN HALLOTTUK Minőség, Pécsi István Sokadszorra fogalmazom meg, hogy a Kossuth-rádió délelőtti műsorának legrangosabb egy­sége, a delelés előtti mindenkori produkció, a Művészeti Főszer­kesztőség állandó kínálata. Ezt bizony vétek kihagyni, mert ízlése pallérozódik, isme­retei gyarapszanak, s ebből kö­vetkezően osztályrésze lehet az igazi megtisztulás, katarzis, mondhatnánk azt is, túlzás nél­kül jobb emberré válhat, ha nyi­tott szellemű és lelkületű. Mindezt Mikszáth Kálmánná visszaemlékezései kínálták ne­künk, amelyeket a felejthetetlen Tolnay Klári tolmácsolt szá­munkra. Nem véletlenük vá­lasztották őt 1997-ben, hiszen a történetek azon a vidéken ját­felső fokon 9g fll Hü Ai C szódnak, ahol a rendkívüli adottságú művésznő született, s még inkább átélhette, hiteleseb­bé tehette a sztorifűzést. Az események lényege: a leg- ízesebben fogalmazó alkotó ne­hezen indult pályáján, azért is megküzdött, hogy feleségül ve­hesse a nógrádi Mauks Ilonát. Őszinte szerelem volt, ám egyre fokozódó szegénységük miatt végül úgy döntött: elválik tőle, hogy ne nyomorogjon tovább. Kemény hét évet harcolt azért, hogy befusson, neve legyen, s anyagilag is rendeződjenek kö­rülményei. Amikor elérte célját - mint azt korábban már elhatá­rozta - ismét élete társául kérte, hogy ha a rosszban osztozott ve­le, legyen hát részese a jónak is. Egykori asszonya megint igent mondott, mert ezer szállal kötődött hozzá. Ezen a hajdani életszínpadon megint felizza­nak az érzelmek, az egykori in­dulatok. Megelevenednek a fő- és mellékszereplők. Egy kor, amely már történelem, olyan história, amelyet hajlamosak vagyunk feledni, holott a jelen­nek szóló és örök érvényű ta­nulságai is akadnak. Méghozzá bőven. Tudatosul bennünk: cél­jainkról soha nem szabad le­mondani, mindig létezik újra­kezdés, s a legmélyebb kátyú­ból is létezik kiút. Természete­sen csak akkor, ha nem adjuk fel, ha a kitartás vezérel min­ket, s egyetlen iránytűnk a más­nak is kamatozó szolgálat, a vi­tathatatlan, az egyszer sem megszűnő szeretet. Őket ez fűzte össze. Tanul­junk tőlük. Megéri... A rabló trió erdőtelek A Hevesi Rendőrka­pitányágra vasárnap hajnali 3 óra 17 perckor érkezett a bejelen­tés: egy háromtagú bűnöző cso­port hatolt be egy házaspár ott­honába, s míg ketten az ágyban fogva tartották a háziakat, har­madik társuk összeszedte a talált készpénzt és az arany ékszere­ket A házsapár mindkét tagja nyolc napon belül gyógyuló kön­nyű sérüléseket szenvedett. A rendőrség csoportosan elkövetett rablás megalapozott gyanúja mi­att indított eljárást az ismeretlen tettesek ellen. A csoportos rablók a helyszín­ről feltehetőleg egy fehér színű személygépkocsival távoztak. A rendőrség kéri a lakosságot, hogy aki érdemi információval rendelkezik a bűncselekmény­nyel vagy az említett gépkocsi tu­lajdonosával kapcsolatban, az hívja a 36/346-277-es telefonszá­mot. Hívható még a 107-es és 112-es segélyhívószám, s a 80/555-111-es Telefontanú is. ABASARTOL ZARANKIG Bélapátfalva - AIV. Bükki Művé­szeti Napok keretében a Régi Zene Kurzus művésztanárai holnap Dédestapolcsányban, a megszépült református templomban adnak ba­rokk kamarakoncertet. A zenésze­ket az ottani egyházközség hívta meg, s ezáltal a rendezvénysorozat a megyehatárt is átlépi. Boldog - Az Országos Polgárőr Szövetség jutalomtáborozást szer­vezett a kiváló ifjúsági polgárőrök részére. A településről Lukács Krisztián és Laczkó Attila érdemelte ki az egyhetes debreceni program­ban való részvételt. Füzesabony - Az önkormányzat döntése értelmében az általános iskolákhoz hasonlóan a két óvodát és bölcsődét is közös irányítású in­tézménnyé alakították át. A korábbi Pöttömke, illetve a Hétszínvirág ne­vű gyermekintézmények vezetésé­vel a képviselő-testület Maruzs Miklósnét bízta meg. Gyöngyös - Augusztus 17-ig tekint­hető meg a Fő téri Tourinform Galé­riában a Gyöngyösi Műhely alkotó- közösségének évente megrende­zett kiállítása. A tárlaton festménye­ket, szobrokat, plasztikákat, kézmű­ves munkákat mutatnak be: 23 művész 38 alkotását tárják a nagy- közönség elé - tudtuk meg Paksi Maricától, a Gyöngyösi Műhely szer­vezőjétől. Hozzátette: a naivtól az avantgárd grafikáig szinte minden stílus megjelenik a munkákban. Az érdeklődők hétköznapokon 9 és délután 5 óra között kereshetik fel a kiállítótermet. Heves - Tegnap felavatták a pusz- tacsászi temető új kopjafáját, amely­nek létrehozásáról a Magyar Rendőr­múzeum Baráti Köre Kulturális Egye­sület gondoskodott. A rendezvényen emléklapokat nyújtottak át azoknak, akik közreműködtek az 1848/49-es emlékmű létrehozásánál. Karácsond - Mától szombatig „Sportolás hete" címmel rendeznek programokat a művelődési házban. Az átmozgató játékos és sport­foglakozásokon az általános iskola egyik pedagógusa, Mészáros Péter vezetésével vehetnek részt a gyerekek. Kerecsend - az 1947 és 1955 kö­zött az általános iskolában tanuló évfolyam tagjai a napokban tartot­ták az ötvenéves osztálytalálkozóju­kat a Magyary Károly Általános Isko­la felújított étkezőjében. Az osztály- főnöki órát az intézmény jelenlegi igazgatója tartotta, majd baráti be­szélgetéssel folytatódott a program. Márkáz - A napokban kezdődött meg az általános iskola sportcsar­nokának felújítása. A szakemberek mintegy 550 négyzetméteren felcsi­szolják és újra lakkozzák a parket­tet. A több mint egymillió forintos beruházással a tervek szerint a tan­évkezdésre végeznek. Ostoros - A közelmúltban ünne­pélyesen megnyitott Informatikai Sziget a falu valamennyi lakója számára kínálja az internetezés lehetőségét. A Művelődési Ház megbízott vezetőjétől, Pápainé Kása Csillától megtudtuk: kedden délután kettőtől este nyolc óráig, pénteken pedig este hat és tíz óra között fogadják az érdeklődőket. Hat számítógépen lehet dolgozni, tanulni, játszani. Amíg a gépek foglaltak, addig a könyvtárban ta­lálható kötetek, s a szomszédos helyiségben lévő társasjátékok szórakoztatják a betérőket. PorOSZÍO - Szombaton falunapot rendeznek a Tájházban, ahol 10 órától kézműves bemutató - más mellett szőnyegszövés, üvegfestés, seprűfonás, fafaragás - és nép­tánc várja az érdeklődőket. Rózsaszentmárton - Kedden dél­után két órától az idősek otthoná­ban Báti Edit, az Állatorvosi Egye­tem természettudomány-ökológia szakos hallgatója tart előadást Magyarország természeti ér­tékeiről. Újlőrincfalva - A játszótér mellett egy hússzor negyven méteres asz­faltozott sportpályát és egy hozzá tartozó öltözőt építettek - tájékoz­tatott Soltész András polgármester. A beruházás 4 millió 300 ezer fo­rintba került, amihez 3 millió 900 ezer forint támogatást nyújtott a ko­rábbi Gyermek-, Ifjúsági és Sportmi­nisztérium. Vámosgyörk - A mozi nyári szünet miatt zárva tart, így mától a hónap végéig nem lesz filmvetítés. Legkö­zelebb szeptember 2-án, pénteken várja előadás a mozikedvelőket - tudtuk meg Bódi Zsolttól, a közös­ségi ház vezetőjétől. * á I 1 i

Next

/
Thumbnails
Contents