Heves Megyei Hírlap, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-02 / 1. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2004. Január 2., péntek és megbocsátást Fegyverek helyett jogot és erkölcsöt sürgetett a pápa fotó: europress/epa Hírek Iráni földrengés Eddig 28 ezer halálos áldozatot temettek el a földrengés követ­keztében. Öt-hatezerre tehető azoknak a halottaknak a szá­ma, akiket hozzátartozóik hán­tolták el. Hivatalos források szerint félő, hogy a tragédia legalább ötvenezer ember ha­lálát okozta Iránban. A mentő­alakulatok a szerdai 11 sze­mély után tegnap újabb három embert emeltek ki élve a tör­melék alól. mu Elnöki intés Kormányzati felelősségének tudatosítására szólította fel Dzurinda kabinetjét az ország államfője. Az árak és létköltsé­gek jelentős emelkedésére utaló Rudolf Schuster újévi be­szédében arra emlékeztetett, hogy Szlovákiának nehéz szo­ciális problémákkal kell meg­küzdenie. Az államfő nem elő­ször bírálta a kormányt, amely Schustert populizmussal vádolja, mu Személyi okmányok Az orosz rendőrség január. 1-jétől pénzbüntetéssel sújtja azokat, akik a szovjet időkből származó személyivel akarják igazolni magukat. Az okmá­nyok cseréjét 1997 októberé­ben kezdték meg, s több mint 125 millióan kaptak új azono­sító papírokat. A 2002-es nép- számlálás eredményei szerint Oroszországnak 145 millió lakosa volt. mti Gyermekhalál Izraeli katonák lelőttek egy pa­lesztin fiút Ciszjordánia északi részén. A Náblusz környékére valósi 16 éves Mohamed Dzsaber Szaid kövekkel támadt az izraeli katonákra, más forrá­sok arról számoltak be, hogy kövekből és vasrudakból pró­bált akadályt emelni a zsidó te­lepesek által használt úton. A katonák üldözőbe vették, s a figyelmeztető lövések után leadott célzott lövésük hason ta­lálta a palesztin gyermeket, mti Pokolgép robbant Kilenc halálos áldozatot követe­lő pokolgépes merényletet kö­vettek el az indonéziai Pereulakban egy újévi koncer­ten. Az áldozatok között két gyermek is van. A tartomány évek óta szeparatista gerillák és a kormányerők közötti gya­kori összecsapások színtere, um Civil bíráskodás Véget ért egy évszázados ha­gyománnyá rendelkező szerve­zet működése Belgiumban: bé­keidőben megszűnik a katonai igazságszolgáltatás. Mostantól ha egy belga katonát bűncse­lekménnyel vádolnak, akkor ügyében a civil igazságügyi szervek járnak el, s ilyen bíró­ság előtt kell felelnie tetteiért. A katonai igazságügyi szervek csak háború esetén újítják fel működésüket, mti Új menetrend Békét Vatikánváros Legyen a 2004. esztendő min­denki számára a béke és a ki­bontakozás éve - mondta az év első napján II. János Pál. A Szent Péter-bazilikában tartott misén a pápa a bevezető és a zá­ró szertartásban vett részt, s ő mondta a szentbeszédet. Beszéd­problémái ellenére a megroppant egészségű egyházfő világosan formálta a szavakat, majd el­mondta az úrangyala imádságot. A katolikus egyházfő megis­mételte a hagyományosan január elsejére és a béke világnapja al­kalmából megfogalmazott béke­üzenetének alapgondolatait, így azt a meggyőződését, hogy a bé­ke lehetséges, s ezért kötelezett­ség is. Új nemzetközi világrendet sür­getett, amelyben a fegyverek ere­jét a jog és az erkölcs erejének kell felváltania. Emlékeztette a keresztényeket és minden jóaka- ratú embert, hogy szükség van az összefogásra és a megbocsátásra. Nincs béke megbocsátás nélkül - erősítette meg a pápa, a Közel-Ke­letre is utalva. Leszögezte: sajnos Jézus szülőföldjén változatlanul drámai a helyzet, s a konfliktuso­kat csak a kölcsönös bizalom erő­sítésével lehet áthidalni. Január elsejei szokásos béke­üzenetében II. János Pál hangsú­lyozta: szükség van az igazságta­lan és kilátástalan helyzetet te­remtő/kiváltó okok felszámolásá­ra is, annak oktatására, hogy az emberi életet minden körülmé­nyek között tiszteletben kell tar­tani. Megerősítette, hogy csakis a nemzetközi jog, az ENSZ adhat felhatalmazást erőszak alkalma­zására, s a világszervezet műkö­désének tapasztalataira építve le­het csak kialakítani az új nemzet­közi rendet. Tragikus szilveszter Bagdadban Nyolc ember halálát követelő terrorcselek­mény árnyékolta be az óév búcsúztatását az iraki fővárosban. Bagdad Bár az amerikaiak az ünnepekre tekintettel meg­erősítették a járőrözést, mégis öngyilkos pokol­gépes merényletet követtek el. A gépkocsiba rejtett pokolgép szilveszter este a városrész egyik legforgalmasabb utcájában robbant, egy népszerű étterem közelében, ame­lyet főként külföldiek és módosabb helyiek láto­gatnak. A robbanást követő percekben sűrű feke­te füst töltötte be szinte az egész negyedet. Az utcát üvegszilánkok és törmelék borította. Bagdad utcái egyébként általában kihaltak voltak az új esztendő beköszöntekor, ám olykor fegyverropogás hallatszott: az iraki hagyomá­nyok szerint néhányan örömükben a levegőbe lövöldöztek. New Yorkban becslések szerint 750 ezres tö­meg ünnepelte az újévet a kormány terrorfigyel- meztetése ellenére. Michael Bloomberg polgár- mester arra biztatta az amerikai világváros lakóit és külföldi látogatóit: ne hagyják, hogy kedvüket szegje a terrorveszélyről szóló figyelmeztetés. Az amerikai belbiztonsági minisztérium még az ünnepek előtt a második legmagasabb foko­zatra emelte a terrorveszély készültségi szintjét. Az év utolsó napján lezárták a légteret Washing­ton, New York, Las Vegas és Chicago fölött, heli­kopterekkel, mesterlövészekkel, légvédelmi ra­kétákkal ügyelve a szilveszteri mulatságok za- vartalanságára. __________________________■ A szonda Bush, bin Laden és Szaddám álarcában fotó: europress/epa Fehér szilveszter A moszkvai Vörös téren december 31. éjjelén hatal­mas pelyhekben hullt a hó. A Kreml tornyai, a GUM nagyáruház homlokzata és a Vaszilij Blazsennij- templom hagymakupolái nappali megvilágításban pompáztak. Jelenlétüket a járőröző rendőrök nyo­matékosan kihangsúlyozták. Ha valaki csatlakozni akart a téren mulatozókhoz, annak három-négy el­lenőrzőponton is át kellett jutnia. nem felel Közvetlen, menetrend szerinti légi járat indult Pakisztán és India között; Kasmírban pedig több ezren tüntettek a két ország között megosz­tott kasmíri terület két részét összekötő fő országút újbóli megnyitásáért, mti Halasztás Elnapolta ülését az afgán törzsi nagytanács, mert sok küldött bojkottálta az Afganisztán új al­kotmányáról megkezdett szava­zást. A lója dzsirga legközelebb szombaton ül össze. A küldöt­teknek a 160 cikkelyből álló al­kotmánytervezethez benyújtott indítványokkal kellett volna kezdeniük a döntéshozatalt, ám a tanács 502 tagjának csak­nem egynegyede nem adta le szavazatát, mti _— Nem sikerült kapcsolatot teremteni a Beagle-2 európai-brit fejlesztésű bolygókutató szondával, amely karácsony első napján valószínűleg leszállt a Mars felszínére. London Víz, illetve az esetleges életnyo­mok kimutatására küldték a Beagel-2-t a vörös bolygóra. Brit tudósok szerint lehetséges, hogy egy kráter mélyén kötött ki a mar­si élet kutatására épített szonda, amellyel eddig nem sikerült kap­csolatot teremteni. A Beagle-2 leszállóegység, mely a Mars Express nevű európai űr­szonda fedélzetén érkezett a boly­góhoz, nem hallat magáról, jólle­het rádiójelét a Manchester mel­letti Jodrell Bank rádióteleszkóp és a Mars körül keringő egyik amerikai kutató műhold, a Mars y is folyamatosan fürkészi. y^^!őlények kialakulását ku­RK vízió 2011. tató nagy tudós, Charles Darwin hajójáról elnevezett Beagle-2 fő feladata a robotkarja által kiemelt talajminták vegyelemzése lenne az esetleges marsbeli élet nyomai­nak fellelése végett. Colin Pillinger professzor, a kutatási program brit vezetője azt mondta: a hallgatás magyarázata esetleg az lehet, hogy a mintegy kocsikerék nagyságú leszállóegy­ség a kijelölt landolási övezet kö­zepén nemrég felfedezett, 1 kilo­méter átmérőjű kráterbe esett. Ez esetben nincs mód arra, hogy a szerkezet rádiójelei eljussanak a Földre, de Pillinger hangsúlyozta, hogy a kráterbeli leszállás csak „a legrosszabb elképzelhető forgató- könyv”, és egy százaléknál ki­EGER sebb az esélye annak, hogy való­ban ez történt. Brit szakértők szerint valószí­nűbb valamilyen számítógéphiba, amely akadályozza az adatáram­lást a kutatóegység memóriáján belül. Az irányító központból most olyan parancsokat készülnek kül­deni a Beagle-2-nek, amelytől a rendszerek feléledését remélik. A kutatók legfőbb reménye azonban az anyaűrhajóban, a Mars Expressben van, amely a napokban 200-250 kilométerre közelíti meg a Mars felszínét. Eb­ből a viszonylag kis távolságból esetleg észlelheti a Beagle-2 je­leit. Az amerikai űrkutatási hiva­tal (NASA) Odyssey nevű Mars­kutató műholdja is újra keresni kezdi a kis robotot. A szonda ja­nuár negyedikétől lesz olyan po­zícióban, hogy antennáival rálát a leszállási övezetre. ■ ÁLLÁSPONT PALÁSTI PÉTER Ússzuk meg 2004-etl Vasárnap. Huszonkilencedike. Az új esztendő legfontosabb napja. Februárban. Ebből pedig logikusan következik, hogy 2004 szökőév. Ráadásul olimpiai. Ez jó. Ez jó? Bízom abban, hogy sokunknak! Persze nem lehet mindenki­nek egyforma. Annak ellenére nem, hogy a világ globalizáló­dik. Ez persze cseppet sem baj. Még akkor sem, ha sokan til­takoznak ellene. Nekünk, magyaroknak mégis az a legfonto­sabb, hogy május elsejétől teljes jogú tagjai leszünk az Euró­pai Uniónak. Egy olyan közösségnek, amelyről sokat hallot­tunk tavaly is, ám mindennek ellenére keveset tudunk róla. Az angolok szerint a puding próbája az evés. Mi, magyarok most pontosan így leszünk az EU-val. Háromszázhatvanhat nap múlva tudni fogjuk, hogy azt kaptuk-e, amit vártunk vagy amit eddig meséltek erről a sokak által annyira áhított közös­ségről, annak a fele sem igaz. Személy szerint bízom benne: senki sem fogja úgy érezni, hogy több is veszett Mohácsnál. Mert igaz ugyan, hogy múlton épül a jelen, s az emlékezeten, azért a jövő fontosabb. Márpedig minden jel arra utal, hogy közös a jövőnk. Nem csak Európával, hanem mindazon országokkal, amelyek pol­gárai sziklaszilárdan hisznek abban, hogy a terrorizmus nem uralhatja el az egész harmadik évezredet. Sajnos, az ettől va­ló félelem beárnyékolta az óesztendő utolsó napjait is. Bagdadot kivéve megúszta a világ az újabb szörnyűségeket. Sokakkal együtt azt kívánom, hogy ebben a vonatkozásban ússzuk meg 2004-et is, aztán az elkövetkező éveket, s az egész évszázadot! Higgyünk abban, hogy a szökőév jó előjel! De ne csak higy- gyünk! Tegyünk is érte! Nem nagy dolgokat. Elegendők az apróságok is. Helyben, a közvetlen környezetünkben. Drága nagymamám mondását ajánlanám mindenki figyelmé­be: ha bármi miatt elkeserednél, nézd meg, hogy kinek rosz- szabb a helyzete a tiédnél! Mindig fogsz találni valakit, s ak­kor megnyugszol. Nagy kár, hogy a legeslegrosszabb helyzetben lévőt ez nem fogja vigasztalni. EGYETÉRTEK: 06-90-330-422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Az olvasó mondja ÉV VÉGI JÁTÉK A TŰZZEL - DECEMBER 30. Nő: - A petárdák forgalmazásának engedélyezése áldemokrati­kus intézkedés. Ezeket a veszélyes, felelőtlenül készített esz­közöket inkább ki kellene tütani az országból. Persze csem­pészni akkor is fogják őket, de az legalább büntethető. Orvosnő: - Ha valaki látta volna azt a kisgyereket, akinek szil­veszter estéjén amputálni kellett az egyik karját a felrobbant petárda miatt, az nem szavazott volna a petárdák legalizálá­sára. Én már sok balesetet láttam, de ez mindegyiknél jobban megrázott. Férfi: - Akármit csinálnak, tiltják vagy engedélyezik, az embe­reket nem lehet megvédeni saját felelőtlenségükkel szemben. Ha valakinek nincs annyi józan esze, hogy lemondjon az ün­neplésnek erről az ázsiai módjáról, annak hiába is tiltanák a petárdázást. HALAPENZ.HU - DECEMBER 31. Férfi: - Egy miniszter ne reménykedjen, és ne ígérgessen. Kö­kény Mihálytól azt várnánk, hogy olyan programot ismertes­sen - ezt nevezhetjük az egészségügy reformjának is -, amelynek keretében a hálapénz létalapja is megszűnik, sőt: tilthatóvá és büntethetővé válik. Férfi: - Az orvosok egy része azután is elfogadja, sőt elvárja a jattot, hogy felemelték a fizetésüket. A hálapénzt szerintem csak egy jól működő betegségbiztosítási rendszerrel lehetne megakadályozni, de évtizedek óta csak lyukfoltozás folyik, és egyik kormány sem képes az egészségügy megreformálására. Írország bizakodik Dublin Az iraki háború és más vitás kérdések miatt feszültté vált európai-amerikai kapcsolat tok rendezésére összpontosít Írország az elkövetkező hó­napokban. Az Európai Unió soros, fél évre szóló elnöki tisztségét átvevő or­szág kormányfője szerint hazája „kedvező időszakban” vette át a megbízatást. Bertie Ahem az ed­digi legnagyobb arányú uniós bővítés közeledtére utalt újévi üzenetében, és a feszült transzat­lanti viszonnyal kapcsolatban azt mondta: az ír elnökség célja, hogy „mindenki érdekei és aggá­lyai meghallgattassanak”. Ahern egyértelművé tette, hogy 2004 június végéig Dublin nem a „zsákutcába jútott” uniós alkotmányozási folyamat tovább­vitelére fog koncentrálni, hanem a transzatlanti kapcsolatokban mu­tatkozó feszültségeket kívánja enyhíteni. Szakértők szerint Dub­lin nem szorgalmazza a bővítés­hez kidolgozott, de az olasz el­nökséget záró decemberi csúcson megfeneklett uniós alkotmányter­vezet ügyének felkarolását. Az ír kormány mindazonáltal már tett bizonyos utalásokat ar­ra, hogy meg fog próbálkozni az álláspontok közelítésével. Az ír külügyminiszter néhány napja kijelentette: Dublin az északír válságban szerzett konfliktus- megoldó tapasztalatait kívánja felhasználni az alkotmányos vi­szály ügyében. Az ír kormány az előzetes tervek szerint látványos rendezvényekkel, köztük utca­bálokkal készül megünnepelni a tíz új tag májusi csatlakozását. ■

Next

/
Thumbnails
Contents