Heves Megyei Hírlap, 2003. november (14. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-03 / 255. szám

2003. NOVEMBER 3., HÉTFŐ Ára 72 Ft. Előfizetve: 51,30 Ft # XIV. ÉVFOLYAM 255. SZÁM HEVES MI'HÍRLAP $ SUZUKI IGNIS AZONNAL 120 000 Ft KEZDŐBEFIZETÉSTÖL 1 2 MÁR 1,5-ÖS WT 1 MOTORRAL IS SUZUKI VITAI Eger, Gyöngyös, Rákóczi lit 94. Szurdokpart út 52. Tel.: 36/537 370 Tel.: 37/505-034 HÍVJON! Ügyeletes újságíró: Kovács János Tel.: (36) 513-624, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30)471-66-76 BEMUTATKOZIK TRAFFIPAX IDŐJÁRÁS LOTTÓSZÁMOK Jókerszám: 064237. HATOS LOTTÓ A pótszám: 35. KLIKKELJEN! www.hevesmegyeihirlap.hu HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VI : FIATALOKNAK • SZOMBAT: RIPORT Szemléletváltás Az idősek világnapja jegyében szervezett fórumot az idősügyi tanács és a NYUVE hirdette meg 4. oldal 7.00-13.00: Bélapátfalva, IV. Béla út; Szilvásvárad, Egri út. 6.00 - 14.00: 24. számú főút, Gyöngyös, Bene út, keskenynyomtávú vasúti átjáró - Mátrafüred 8 km. ÖTÖS LOTTÓ www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu Justitia Nyomozás, vádemelés, ítélet: munkában a bűnüldöző hatóság és az igazságszolgáltatás 9. oldal Röplabda A jövőben Tatár Mihály látja el tanácsaival az NB I-ben szereplő egri hölgyeket Megfúrták a MÓL 50 báros nagyközépnyomású gázvezetékét eleddig ismeretlen tettesek a köz­ség térségében. A vezetékre egy szelepet is felhelyeztek. A bpási kísérletet azonban pénteken sike­rült felfedezni, s a cég szakembe­rei szombaton délelőtt helyreállí­tották a megrongált vezetékrészt. A javítás idejére lezárták a Füzes­abony és Csány közötti szakaszt, s „lefáklyázták” azt. Ez a megol­dás meglehetősen nagy riadal­mat keltett az ott élők körében. (Folytatás a 4. oldalon) Még több pénz jut a vidéknek Budapest A mezőgazdaság továbbra is megőrizte nemzetgazdasági je­lentőségét, hiszen a kivitel 2,668 milliárd USA-dollár volt. Ugyan­akkor azzal is szembesülnünk kell, hogy az import mértéke, ha nem is látványosan, de folyama­tosan növekszik - jelentette ki dr. Magda Sándor, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának elnöke az agrárgazdaság 2002-es helyzetéről szóló jelentés kap­csán. A parlamenti napirend elő­adójaként a gyöngyösi képviselő egyebek mellett azt hangsúlyoz­ta: az ország földterületeinek 47 százalékát egyéni, 40 százalékát pedig társas vállalkozások hasz­nosítják, a maradék 13 százalék egyéb célú hasznosítás. Negatí­vumként említette, hogy a fenti­ekkel együtt az ágazat foglalkoz­tatási helyzete nem javult„ meg­látása szerint ezen a termékpá­lyás integrációk változtathatnak hatékonyan.- A 2002-es évben megtört a korábbi tendencia; és a GDP-ará- nyoknál nagyobb mértékű, több mint 6 százalékos volt a beruhá­zási ráta. (Folytatás az 5. oldalon) Viták napirend előtt Noha a felek rendszeresen előszeretettel hívják fel egy­más figyelmét a konstruktivi- tás és az érdemi munkára tör­ténő koncentrálás szükséges­ségére, a jelek szerint egyre inkább a napirend előtti cir­kuszra helyeződik a hang­súly a megyei közgyűlésben. Heves megye, Eger Mintha csak a fentebb tett megálla­pítás megerősítésének szándéka vezérelte volna a megyei közgyű­lés tagjait a legutóbbi ülésen: mű­soros matinéjuk épp annyi ideig tanott - úgy másfél óráig -, mint amennyit a többi érdemi napirend megvüatására szántak. Az ülés elején a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Vass Géza megyei főjegyző emléke előtt adóztak egyperces néma fel­állással a képviselők, majd október 23-a alkalmából dr. Tatár László, a Polgári Frakció (PF) vezetője mon­dott személyes hangvételű ünnepi beszédet rámutatva: az uniós tag­ság küszöbén mindenkinek tisztá­ban keü lennie saját nemzeti torté- nelfnével, mert nem lehet átlépni az EU kapuját úgy, hogy a magyar társadalom nem él békében saját múltjával. Az. ünnepi hangulat ezt követő­en pillanatok alatt tovaröppent, át­adva helyét a napi politikai csatá­rozásoknak. A PF sürgősségi indít­ványában például fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezte Len­gyel Pállal, a Harlekin Bábszínház igazgatójával szemben súlyos eti­kai és jogi kifogásokra hivatkozás­sal, mondván: Lengyel vezetői ma­gatartása törvénysértő. A baloldali többségű közgyűlés azonban nem látta megalapozottnak a felvetést, s elvetette azt. (Folytatás a 4. oldalon) MEGÚJULT AZ ÖTVENÉVES HÍD. Múlt pénteken átadták a forgalomnak Egerben a felújított Malom úti hidat, amely­nek rekonstrukciójára 19,5 millió forintot fordított a Heves Megyei Állami Közútkezelő Kht. A munkálatok során megnövelték a több mint ötven esztendeje épült híd teherbíró képességét és az uniós követelményeknek megfelelően kiszélesítették az útpá- lyát - tudtuk meg az eseményen részt vevő dr. Horuczi Csaba alpolgármestertől. fotó, pilisy elemér Gyakran lesz erősen fel­hős az ég és a csapadék szinte minden formája elő­fordul majd. Eső, havas eső, néhol havazás várha­tó. Az általában mérsékelt délnyugati szél gyakran megélénkül. Álbeteg-táppénz: csalóka menedék? Táppénzcsalók vagy kiszolgáltatott véde­lemre szorulók? Megnő a táppénzesek száma a várható elbocsátások előtt: az előle betegállományba menekülők java részének ez az egyetlen módja arra, hogy felszínen tartsa magát. A kilátástalan helyzetükből álbetegként fogódzót kere­sőkkel a háziorvosok is megértők. A sta­tisztika szerint Hevesben betegeskednek legtovább az emberek. Heves megye Rögtön megérezzük a táppénzesek számá­nak megugrásán, ha valahol a megyében na­gyobb elbocsátásra készülnek, üyenkor az emberek tömegesen jelentenek beteget - mondta el lapunknak a Heves Megyei Egész­ségbiztosítási Pénztár (MEP) szakembere. Az érintettek kisebb része még munkaviszony­ban, elbocsátása előtt megy aktív táppénzbe (ami a munkahely elvesztése után vált át passzív táppénzre). Többen vannak viszont, akik már a munkahelyük elvesztése utáni három napon belül kerülnek passzív táp­pénzre. Hevesben tavaly 36 ezer táppénzes eset fordult elő, átlagosan esetenként 40 táppén­zes nappal. A biztosítási jogviszony megszű­nése után igénybe vett passzív táppénzes ese­tek száma ennek töredéke, 1.900 volt: ebből 1.300 a passzív, s mintegy félezer az aktívan kezdődő, de passzívra váltók száma. Ugyan­akkor a passzív táppénzes betegeskedés idő­tartama az előbbinél két és félszer volt hosz- szabb. Heves ezzel nemcsak a passzív táp­pénzes napok országos rangsorában szere­pel az erős középmezőnyben, több nagy me­gyét megelőzve, hanem az egy esetre jutó passzív táppénzes napok számában is csúcs­tartók vagyunk. Térségünkben veszik legto­vább igénybe a passzív táppénzellátást: a 82 napos hazai átlaggal szemben 104 napot. A háziorvosok igen megértőek és liberáli­san viszonyulnak a kérdéshez: az esetek többségében táppénzre veszik, kiírják a je­lentkezőt. így a táppénz, akárcsak a rokkant­sági járadék, a leszázalékolás, egyfajta szoci­ális szerepet tölt be a rendszerváltozás utáni hazai viszonyok között. A táppénzcsalók helyzete - a kisebb arányt képviselő ügyes­kedő szélhámosoktól eltekintve - azonban többnyire mégsem irigylésre méltó. Sokak­nak szinte az egyedüli kivezető utat, ideigle­nes, de biztos pénzforrást jelenti a munkanél­küliség fenyegető rémével szemben. (Folytatás az 5. oldalon) Eger 1998 óta minden évben megren­dezik a „Beszéljük meg!” elneve­zésű lakossági fórumsorozatot, melynek keretében egy-egy város­rész valamennyi önkormányzati képviselője, illetve dr. Nagy Imre polgármester találkozik az érdek­lődőkkel. Szerdán a Felsővárosban az el­telt egy esztendőről, a városi ter­vekről, fejlesztésekről esett szó. Többen tudakozódtak a lakótelepi épületek energiatakarékosságot célzó felújításának módjairól, tá­mogatásáról. Ennek kapcsán a polgármester kiemelte: jövőre erre kiemelt figyelmet szeretnének for­dítani. Szóba került ajnost indult Lombkorona fásMsi program, amelyhez a város/eszben több ci­vil közösség is kapcsolódni kíván. A következő fóthn november 4- én, kedden 18 órafyor lesz a Pász­torvölgyi Általánds Iskolában. ■ FOTÓ: PILISY ELEMÉR Beszéljük meg!” - fórumsorozat Megfúrt gázvezeték, hangos javítás Kál Fórumsorozat indult. Sokan érdeklődtek a lakótelepi épületek felújításáról

Next

/
Thumbnails
Contents