Heves Megyei Hírlap, 2003. július (14. évfolyam, 151-177. szám)

2003-07-01 / 151. szám

Rendkívüli közlemény! Ismét 9% feletti a betéti kamat az Erste Banknál. 9,18%* Három hónapos ismétlődő betét 06 40 555 444 ERSTE® Uj elnök Az Alkotmánybíróság új elnökévé dr. Holló Andrást választotta meg tegnap a grémium " 3* oldal Dobót alakítja Dobó István szerepét Vikidál Gyula alakítja az Eger kis csillagai című musical-előadásban A köz javára tesznek HÍVJON! Ügyeletes újságíró: Barta Katalin Tel.: (36) 513-622, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.:' (80) 513-646 (30)471-66-76 TRAFFIPAX IDŐJÁRÁS A miniszter a tározókról Heves megye Persányi Miklós környezetvédel­mi és vízügyi miniszter kezde­ményezésére találkozott tegnap a tiszai árvizek megelőzésére, illet­ve kezelésére hivatott Vásárhelyi Tervben érintett négy megye, így Heves, Borsod, Szolnok és Sza­bolcs közgyűlési elnöke. A talál­kozót követően Sós Tamás la­punknak elmondta, Persányi tá­jékoztatta az elnököket a tavaszi, szolnoki kihelyezett kormány­ülés óta eltelt időszak történései­ről. A tervvel kapcsolatos felada­tok elvégzésére már ki is írtak öt tendert. Sós hozzátette: a tervek szerint szeptemberben dönt a kormány, hogy hol épüljön meg a tiszai árvizek megfogására hi­vatott öt tározó, melyek közül - jelen állás szerint - 3 a megyén­ket is érintené. Az elképzelések szerint 2004-ben 8 milliárd forin­tot fordítanának az 50 milliárdos program első ütemére, amellyel 2007-re végeznének. Szóba ke­rült a Sós által már említett szol­noki ülésen felvetett hegyvidéki tározók kérdése is, melyekről a kormány a nyár végén kíván tár­gyalni. A remények szerint az ezen beruházások külön sorra kerülnek majd a 2004-es költ­ségvetésben. ________________■ M egegyezés a tejügyekben 15.00- 21.00: 3. sz. főút 116 km szelvény, Kápolna Fő út-vasúti átjáró. 6.00- 14.00: 3.sz. főút Gyöngyös, Kassai út-Pesti út. Átszervezés Hétfői ülésén átszervezésről döntött a Heves Megyei Labdarúgó Szövetség elnöksége 2003. JULIUS 1., KEDD Ara 72 Ft. Előfizetve: 51,30 HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, Ft / XIV. ÉVFOLYAM 151. SZÁM MEGYEI HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA SWIFT, SEDAN, WAGON R+ Ä FANTASZTIKUS auzuK, CSEREAKCIÓ! In KAMATMENTES HITEI 1.000.000 FT-IG MÁR 27.77* Ft/hó-tól (3 ÉVRE) CASCO ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉG MENTESEN VITAI EGER Eger, Rákóczi út 94. (Tesco mellett) Tel ./fax: 36/537-370 HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: FIATALOKNAK • SZOMBAT: RIPORT Eger 33 °C Gyöngyös 32 °C Hatvan 34 °C Heves 34 °C A nap legnagyobb részé­ben sok napsütés, igen meleg idő várható. A nap­pali órákban a déli szél sokfelé megélénkül, időn­ként megerősödik. LOTTONYEREMENY A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 26. heti lottó­nyeremények a következők: Ötös lottó: 5 találatos szelvény nem volt; a 4 találatosokra egyenként 664.217; a 3 talála­tosokra 10.868; a 2 találato­sokra 827 forintot fizetnek. Ha­tos lottó: 6 találatos szelvény nem volt, az 5 plusz 1 találato- sak nyereménye egyenként 3.551.778, az 5 találatosaké 180.599, a 4 találatosaké 3.001, a 3 találatosaké 705 fo­rint. Joker: a telitalálat nyere­ménye 46.879.318 forint. KLIKKELJEN! hevesmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu 03151 Amikor a gyerek az áldozat Már az alvászavar is komoly intő jel lehet A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhi­vatalának szervezésében a napokban a Megye­házán rendeztek konferenciát a gyermekvéde­lemben dolgozó szakembereknek a gyerekbán­talmazásról. Mentuszné dr. Tevék Irén hivatal- vezető szerint időszerű arról beszélni, hogy megfelelő-e a jelenlegi jogi szabályozás e téren. Eger Először dr. Ladányi Ágnes az Eszterhúzy Károly Főiskola szociálpedagógiai tanszékének vezetője tartott előadást a gyermekbántalmazás formáiról és felismerésének lehetőségeiről. Kitért arra, hogy minden gyermeknek érzelmi szükséglete a fel­nőttektől kapott biztonság. Az ősbizalom elsősor­ban az anyához kötődik az első években. Ha ezt nem kapja meg, a későbbiekben torzulhat a sze­mélyisége. A bántalmazásnak több fajtája van. A fizikai a többnyire könnyen felismerhető, míg az érzelmi gyakran rejtve marad. Mindkét esetben szerepet játszhat a nemzedékeknek tovább adott rossz nevelési minta. A fizikai bántalmazásra egy feszültség által generált helyzetben kerül sor, míg az érzelminek legtöbbször az az oka, hogy az anya lelkileg nem alkalmas a szerepére. A gyer­mekek szégyenként élik meg az őket ért tettleges- séget, s bűntudat bujkál bennük. Úgy hiszik, a verés kiváltói ők maguk, s titkolják a velük tör­ténteket. A szexuális bűntények esetén ehhez társul még a fenyegetettség és a félelem érzése is. (Folytatás az 5. oldalon) Megmentették az összeomlástól a piacot Hosszas vita után az érintet­tek megegyeztek: nem enge­dik összeomlani a tejpiacot - közölte Prázmári László, a Tej Terméktanács Felügyelő Bizottságának elnöke, me­gyénk küldötte. A földműve­lésügyi tárca kétmilliárd fo­rintos támogatást nyújt. Budapest, Besenyőtelek Az elnök a Tej Terméktanács el­nökségi ülésének és közgyűlés­ének határozatáról tájékoztatta a termelőket a Heves Megyei Ag­rárkamara szervezte tegnapi fó­rumon. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) a jelzett kétmilliárd fo­rintból másfelet azonnal, félmil- liárdot két hónapon belül átutal. Ha nem születik e megállapodás, akkor a tej literenkénti felvásár­lási ára 12-16 forinttal csökkent volna. Prázmári László azt is elmond­ta, a termelői kör - hogy a tej li­terenkénti irányára 72 forint ma­radjon - vállalja: az év második felében is fizeti az első hat hó­napnak megfelelő, literenkénti 5,05 forintot az Európai Uniós Csatlakozási Alapba. A feltétel­ük, hogy a különböző tejitalok, imitált termékek mennyisége nem növekszik az elmúlt évi fölé. A minisztérium vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a termékek visszaszorítását miként tudja megszervezni. A termelők azt kérték, hogy az EU-csatlakozási bizottságban a tárca szakértői ve­gyenek részt és sürgősen elemez­zék az egy liter tejre jutó exporttá­mogatás mértékét. A feldolgozói oldal többsége támogatta a szabályozott piac fenntartását. Ezért a második fél évben literenként 3 forint 60 fil­lért fizet az EU Csatlakozási Alap­ba. Ezzel az összeggel, sa80 mil­lió liter tejnek az FVM által garan­tált csökkentésével várhatóan de­cemberig megoldódik a felesleg miatt kialakult helyzet. Ha mégis probléma adódna, akkor a szak­tárca az év végén további 10-20 millió liter tejnek megfelelő inter­venciós termék formájában, tej­porban, vajban segíti a tejmeny- nyiség kivonását. ______meimisz) H iányzó infrastruktúra Egerszalók A hőforráshoz tervezett fürdőberu­házással összefüggő infrastruktu­rális fejlesztésekről esett szó teg­nap a településen azon a szakmai tanácskozáson, amelyet a körzet országgyűlési képviselője, a me­gyei közgyűlés elnöke, Sós Tamás kezdeményezett. A vízügyi, közúti szakértők, önkormányzaü vezetők részvéte­lével zajló fórum kapcsán Sós el­mondta: a következő évek legfőbb feladata az egerszalóki szennyvíz- hálózat kapacitásának bővítése. A szakma véleménye az, hogy Szalókot az egri rendszerhez kell csatolni. A legésszerűbb a csator­nát a leendő összekötő út mentén kiépítem. Az út a K2-es meghosz- szabbításaként vezetne Egerből közvetlenül a hőforráshoz. A für­dőfejlesztéshez az ivóvízhálózat bővítése is elengedhetetlen, főleg, ha figyelembe vesszük a leendő lakóparkokat, új otthonokat. Mint azt nemrég hírül adtuk, a hőforrásnál tizenötmilliárd forin­tos beruházás indul, gyógyfür­dőt, legalább kétszáz szobás szállodát és háromszáz apartma­nos üdülőfalut épít a Szólók Hol­ding Kft. A cég meghívásos pá­lyázaton a keszthelyi Forma Ter­vező és Fővállalkozó Rt.-t bízta meg a gyógyfürdő tervezésével, míg a teljes területtel generálter­vezőként az Egri Építész Iroda foglalkozik. Három, száz-száz la­kóegységes üdülőfalut létesíte­nek, a kellő parkolókkal együtt. A leendő szálloda saját gyógy­ászattal rendelkezik majd. Az egész terület beépítése húsz szá­zalék alatt marad. A kivitelezés előreláthatólag jövő januárban indul. A beruházók nyolc-tíz év megtérülési idővel számolnak. ________________________IBM! A z elmúlt hét végén rendezték meg Szilvásváradon, a Szalajka-völgyben a 3. Pisztráng- és Borfesztivált. Képünkön Kiss Tamás (Debrecen) világbajnoki bronzérmes szakács dinnyedíszítését láthatjuk. A mű elkészítéséhez négy órára volt szükség, az elfo­gyasztásához annál kevesebb. írásunk a 4. oldalon olvasható fotó: pilisy elemér Tarjányi Lászlóné, a Magyar Közigazgatási Kar Heves Megyei Tagozatának vezetője és dr. Vass Géza megyei főjegyző köszön­tötte megyénk köztisztviselőit a napjuk alkalmából. A Megyeháza udvarán tartott rövid beszédeikben rámutattak: e szféra dol­gozóit a most életbe lépett törvényi változások is kedvezően érintik. A kánikulai napon Kovács Kati (képünkön) szórakoztatta a vendégeket. (További beszámolónk az 5. oldalon) _ fotó: gál Gábor

Next

/
Thumbnails
Contents