Heves Megyei Hírlap, 2000. október (11. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-02 / 231. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, megyei LŐRINCI, PETERVASARA VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA 2000. OKTOBER 2., HÉTFŐ ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 30,10 Ft Aranyos zárónap Sydneyben Minden várakozást felülmúlóan zárultak magyar szempontból Sydneyben a XXVII. Nyári Olimpiai játékok. A kajak-kenu versenyek során szombaton a férfi kajak négyes (K-4-1000) szerzett aranyérmet, vasárnap az 500 méteres távon Kolonics György (C-l), a Novák Ferenc, Pulai Imre duó (C-2), s a kajak kettes végzett az első helyen. A vízilabdázók döntőjében megszületett a 8. aranyérmünk. A kézilabdás lányoknak be kellett 'érniük az ezüstéremmel. Ezt az érmet érdemelte ki Balogh Gábor az öttusában. A magyar csapat 8 arany-, 6 ezüst-, 3 bronzéremmel az éremtáblázaton a 13. helyen végzett. (Részletek a 11-12. oldalon) Kämmerer Zoltán, Storcz Botond kajak kettes 500 m és kajak négyes 1000 m Kolonics György kenu egyes 500 m MAI SZAMUNKBÓL A KULTÚRÁÉRT A hétköznapok folytonos rohanásá­ban kellemes szellemi felfrissülést jelent belehallgatni a magyar nyelv legmélyebb kincseibe - mondta Stúmpf István kancelláriaminiszter a Gárdonyi Géza Színházban Bor­nemisza Péter Magyar Elektra cí­mű művének előadása utáni Pá­holypartin. (2. oldal) Lottó­nyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 39. heti 5/90 lottó számsorsoláson az alábbi nye­rőszámokat húzták ki: 6, 9, 64, 67, 79. A Jokerszám: 529993. A 39. heti 6/45 lottó nyerő­számai a következők: 3, 5, 22, 28, 34, 40. A pótszám: 20. / / u o u _> 7 J-. U U -L J­Betegjogok „sárga angyalai” Az 1997-es Egészségügyi törvény új fogalommal bővítette az ellátó szolgáltatást. Ám a betegjogi képviselők csak idén kezdhették meg a munká­jukat Júniustól megyénkben ketten ügyelnek a betegjogokra. Feladatuk sokrétű: közvetítő­egyeztető, tájékoztató és konfliktusfeloldó szere­pet töltenek be a gyógyintézmények és az érin­tett betegek között. Nem félek a kudarcoktól, a közvetlen emberi viszonnyal számos nehézség áthidalható - állítja Petheő Krisztina, az első fecskék egyike a betegjogok képviseletében. Heves megye- Minden körülmény tisztázott a betegjogi képvise­lők működése körül? Önök ugyanis járatlan útin lép­tek, magoknak keü kitaposniuk azt az ösvényt, ami kialakítja e munka kereteit.- Az igaz, hogy itthon eddig ismeretlen fogalom volt a betegjogi képviselő, ám jól meghatározott betegjogok eddig is léteztek és érvényre juthattak. Hogy a gyakor­latban is minél kielégítőbben és mindenki megelége­désére érvényesüljenek, abban lehet nekünk is szere­pünk. Egy új dolog bevezetéséhez persze mindig idő kell, meg kell ismertetni az emberekkel és el kell fo­gadtatni, hogy valami jó és hasznos. Ezt a gyakorlat bizonyíthatja be.- Mennyire független a betegjogi képviselő az ál­tala ellátott egészségügyi intézményektől?- Teljesen független, a képviselő a megyei ANTSZ- szel áll megbízásos jogviszonyban, a felügyeletet a me­A zászló összeköt. Dr. Balás István helyettes államtitkár és Godó Ferencné polgármester gyei tisztifőorvos látja el A gyógyintézmények, kórhá­zak csak szabad belépést és helyiséget biztosítanak a munkára A betegjogi képviselőnek nincs több joga itt, mint bármely más állampolgárnak, a beteg doku­mentációjába is csak annak megbízásával tekinthet be és vonatkozik rá a titoktartási kötelezettség.-Azt még nem hallottam-lévén szó friss foga­lomról -, hogy valaki betegjogi képviselő szeretett volna lenni Milyen képességek szükségeltetnek eh­hez a munkához?- Végzettség szempontjából elég széles a kör, hi­szen tanári, egészségügyi bölcsész, jogi és államigaz­gatási dipbmávcd egyaránt bele lehet vágni Ezt egy szakmai képzés egészíti ki. Saját példám alapján - egészségügyi főiskolát végzett szociális munlüsként - konfliktusfebldó és a mások problémáiba való beleélő képességet feltételez, illetve a kellő érzékenység számít­hat a hatékony képviselői munka alapjának. Mindeh­hez - a sikerhez és az elfogadtatáshoz - a jó kommu­nikációs érzék sem árt. Ennek a tevékenységnek az a feladata, hogy megtalálja azt a csatornát, medret, amelyben a nézeteltérések elintézést nyerhetnek.- Milyen visszhangja, fogadtatása volt megjelené­süknek az egészségügyi intézményekben? Nem érez­te úgy a gyógyáó szakma, hogy megtilt egy újabb púp került a nyakukm, alá belebeszél a dolgokba?- Kedvező volt a fogadtatás, mindenhol minden se gítséget megkapümk az induláshoz és a működéshez. Pozitív alapokkal lehet hatékonyan működni, ehhez fontos az együttműködés és a kapcsolattartás. (Folytatás a 3. oldalon) „Él nemzet e hazán” _______Halmajugra________ T öbbszörös ünnepre gyűltek össze a helybéliek vasárnap, hiszen a keresz­ténység kétezredik éve, a magyar mil­lennium „mellett” a falu száz éve épült templomának felújítás utáni felszente­lése, valamint az új községi címer és zászló avatása is kapcsolódott a mil­lenniumi zászló átvételéhez. Ugyan­csak az ünnepi események részeként emlékeztek meg Gyöngyöshalmaj és Hevesugra települések ötven évvel ez­előtti egyesülésére. Dr. Balás István helyettes államtit­kár ennek kapcsán kifejtette: a helyi, bensőséges ünnepek talán a legfon­tosabbak egy közösség, egy település életében. Emlékeztetett arra, hogy István király a kereszténység felvéte­lével egyben bevezette a magyarsá­got Európába. Azt is hangsúlyozta: a zászló a közös múltra emlékeztet, de jelzi az öszszefogás szükségessé­gét a jövőre nézve is. (Folytatás a 3. oldalon) Horváth Gábor és Vereczkei Ákos kajak négyes 1000 m Nyitás az ökoturizmusért Kisköre Hiába a gondos programszerve­zés, a javuló ellátás, a propaganda, a helyiek mégsem elégedettek a nyári turistaszezon eredményével. A vendégforgalom a tavalyihoz ké­pest mintegy a felére esett vissza.- Már-már úgy tűnt, ha a tavalyi felfutó vendégforgalmat sikerül megtartani illetve növelni, akkor nem lehet okunk panaszra - mond­ja Szén József polgármester. - A cianidszennyezés negatív hatása sajnos minden várakozásunkat alulmúlt. A horgászturizmusból há­rom hónap kiesett, hiszen juhus 17- ig volt horgászati és halászati tila­lom. A fürdőzők is bizalmatlanok maradtak. Hiába adtak hangot an­nak a ténynek, hogy a tó vízmeny- nyiségét nem érintette a szennye­zés, nem adtak hitelt a híreknek. A programszervezők az idén is kitettek magukért. Egy-egy prog­ram idejére meg is jelentek a falu­ban a vendégek, de a műsor befe­jeztével távoztak is.- Úgy gondoljuk - folytatja á polgármester -, hogy újabb lehető­ségeket kell megragadnunk. A programszervezést, a horgásztu­rizmust, a fürdőzési lehetőséget ki kell egészítenünk az ökoturizmus­sal. A Tisza-tó madár- és élővilága rendkívül gazdag. Jövőre szezon­nyitó kampányunkban már erre is nyomatékosan felhívjuk a leendő turisták figyelmét. _______________________H* Veg yen részt Ön is az Opel Astra sorsolásán Már csak napja van arra, hogy előfizessen a Heves Megyei Hírlapra és így részt vegyen a sorsoláson. Ugye emlékeznek! A sorsolás feltételei: folyamatos előfizetés vagy legalább négy hónapra érvényes új előfizetés. HEVES Mm HÍRLAP Október 27-én az Opel Papp Autóháznál tartandó nyilvános sorsolás résztvevőit október 10-én a feltételeknek megfelelő előfizetők közül sorsoljuk ki. Ingyenesen hívható telefonszámunk: 06-80-513-646 FOTÓ: SUHA PÉTER 450 000 forintot is megtakaríthat. Finanszírozás esetén: 50% előleg, 2 éves kamat- és kczelésiköltség-mentes hitelre. (THM: 0%) A készlet erejéig! *Modelltől függően 250-450 ezer Ft árelőny. ___________OPEL t-> PAPP AUTÓHÁZ___________ 3 300 EGER, Mátyás király u. 37. Tei.: (36) 324-922, 324-710, Fax: (36) 324-208 XI. ÉVFOLYAM 231. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents