Heves Megyei Hírlap, 2000. október (11. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-02 / 231. szám

2. oldal - Heves Megyei Hírlap MEGYE I K Ö R KÉP 2000. Október 2., hétfő Emlékezés a vértanúkra Tudományos konferencia, drámajáték Gyöngyös A Berze Nagy János Gimnázium az aradi vértanúk tiszteletére ok­tóber 6-án, pénteken ünnepélyes megemlékezésre várja az érdeklő­dőket. A program délelőtt 9 óra­kor a Mátra Művelődési Központ­ban kezdődik, ahol a Berze szín­kör ítélethirdetés után címmel a Török Ignác utolsó napjairól ké­szült drámajátékot mutatja be. Ezt követően - immár a hagyomá­nyokhoz híven - 10 órától a gim­názium könyvtárában tudomá­nyos konferenciát rendeznek. A meghívott vendégek az 1848-49­es forradalom és szabadságharc témakörével foglalkozó kutató- csoport tagjai lesznek. Az idei ta­lálkozón az előadók a harcot köve­tő megtorlások körülményeiről számolnak be a közönségnek. Emellett a résztvevők megismer­hetik Hruby Gyula, Kazimierz Rulikowski és Karol D'Abancourt századosok életútját és a szabad­ságharcban folytatott tevékenysé­güket. Az esemény alkalmával be­mutatják a vértanúk fellelhető ereklyéit, valamint helytörténeti kutatások legújabb eredményeiről is beszámolnak a szakemberek. Megszüntethető árokgondok Hatvan Az óhatvani Mikes utca környé­kén az utóbbi időben nagyobb esőzésekkor gondot okozott a fel­gyülemlő csapadékvíz. A területet bejárva a lakók közül többen is felvetették, hogy nincs megoldva a víz elvezetése. Korábban létezett egy megfelelő vízelvezetési árok­rendszer, ám a földterületek priva­tizációját követően az új tulajdo­nosok immár nem fordítottak gon­dot az árkok karbantartására, így a vízelvezetők betömődtek, nem látva el megfelelően feladatukat. Többen azt is tudni vélték, hogy néhány új háztulajdonos feltöhöt- te a telkén átvezető árkot, meggá­tolva ezzel az esővíz elfolyását. A lakók közül többen is megkeres­ték Berényi Károly önkormányzati képviselőt, aki interpellációt nyúj­tott be az ügyben. A képviselő-tes­tület legutóbbi ülésére Vajda Pál alpolgármester készítette el a be­adványra a választ. A városvezető tájékoztatása szerint rövidesen megkezdődhet az óhatvani csapa­dékvíz-elvezető rendszer megépíté­se. Az önkormányzat az érintett területrész belvízelvezetési prob­lémáinak megoldására a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz nyúj­tott be pályázatot és a grémiumtól 7 millió forint vissza nem téríten­dő támogatást kapott. így az ön- kormányzat által biztosított 10 milliós önerővel elkezdődhet az árokrendszer megfelelő kialakítá­sa. A beruházás előkészítő mun­kálatai megkezdődnek és vélhető­en már október folyamán indul­hat a tényleges konstrukció is. A vízelvezető rendszer teljes kialakí­tásának befejezését jövő év márci­usára tervezik. _________________________________(TOMPA) Forgalomkorlátozások Heves megye Ezen a héten a megye útjain a közútkezelő kht. szerkesztősé­günkbe eljuttatott tájékoztatá­sa szerint a következő helye­ken kell forgalomkorlátozások­ra számítani: A Kerecsendet Egerrel össze­kötő főút Rákóczi úti átkelési szakaszán burkolatfestési mun­kák miatt szakaszosan útszűkü­let kialakulása várható. Kálban a Kápolna-Tenk összekötőúton felújítási munkák miatt korlá­tozzák a forgalmat. Gyöngyös és Atkár között, a jászberényi úton burkolat-felújítási munkák kez­dődnek, ezért szakaszos útszű­kületre és sebességkorlátozásra kell számítani. Az egerfarmosi bekötő úton a mezőszemerei Rima-patakon átívelő hidat teljesen lezárják, ezért Mezőtárkány és Egerfarmos a 33-as főúton, Mezőszemere pedig Szidalom felől a 3-as főúton közelíthető meg. Nagyfügeden a Bene- patak hídjának felújítása miatt félpályás útlezárás és jelzőlám­pás forgalomirányítás lépett életbe. Az Eger-Novaj összekötő út novaji átkelési szakaszán, a demjéni bekötő út több pont­ján, a Gyöngyös-Verpelét-Eger összekötő út egerszalóki szaka­szán, Kerecsend belterületén, az Egerbakta-Pétervására ösz- szekötő út egerbaktai szaka­szán, a Borsodnádasd- Mónosbél összekötő út balato­ni átkelési szakaszán, a Kisköre-Poroszló összekötő út tiszanánai szakaszán, a Jászárokszállás-Tarnaméra összekötő út tarnaörsi szaka­szán, az Egercsehi-Mikófalva út egercsehi és bekölcei szaka­szán, valamint a Kisköre- Poroszló összekötő út sarudi szakaszán közművezetékek építési munkái miatt kell forga­lomkorlátozásra számítani. A kultúra fennmaradásunk kulcsa A Philip Morris a művészet mellett a várost is támogatja Eger A hétköznapok folytonos rohaná­sában kellemes szellemi felfrissü­lést jelent belehallgatni a magyar nyelv legmélyebb kincseibe - mondta Stumpf István kancellária- miniszter pénteken este a Gárdo­nyi Géza Színházban Bornemisza Péter Magyar Elektra című művé­nek előadása utáni Páholy partin. A politikus hozzátette: sokra érté­keli azt a kezdeményezést, ame­lyet a jelenlévők a művészet támo­gatásáért teremtettek. Ezeken a rendezvényeken ugyanis az embe­rek kulturált időtöltés alatt infor­mációkat cserélhetnek, üzleti, tár­sadalmi, tudományos eszmecseré­ket folytathatnak, s közben hozzá­járulnak a civil társadalom építé­séhez. Ahhoz, hogy ez még széle­sebb körben megvalósulhasson, a mindenkori kormányoknak minél több pénzt kell áldozniuk a kultú­ra támogatására. A XXI. század­ban ugyanis csak azok a nemzetek tudnak fennmaradni, amelyek ké­pesek megőrizni kuhúrájukat. Az idei évad első Páholy parti­jának főszponzora a Philip Morris Magyarország Kft. volt. Dr. Szcdóczy Géza, a cég kommuniká­ciós igazgatója elmondta: a válla­lat vezetése úgy érzi, azzal, hogy a kultúrát, és ezen belül is a szín­művészetet támogatják, nagyban hozzájárulnak a város fejlődésé­hez is. Ezért a megyeszékhely a jövőben is számíthat segítségük­re. Az igazgató végül kijelentette: nagy megtiszteltetés a Philip Morrisnak, hogy az új színházban épp az első páholyesemény létre­jöttében vehettek részt, hiszen így is megmutathatják: mennyi min­dent tehet ez a gyár a városért. A parti házigazdája ezúttal Balogh András színművész volt, s a mű­sorban fellépett Hűvösvölgyi Ildi­kó és Ráckevei Anna, akik versek­kel és dalokkal örvendeztették meg a közönséget. Kalapács Jó­zsef, a Pokolgép egykori énekese az István, a király című rockope­rából, illetve a Honfoglalók című filmből énekelt dalbetéteket. Sze­repelt még az esten Dimanopulu Afrodité és Kincses Károly is, míg a színművészeket zongorán kísér­te Marik Erzsébet. Újdonságnak számított, hogy a nézőtéri büfében kávéházi beszél­getést rendeztek, ahol a magát Thália papnői és papjai hivatásos tisztelőjének valló Jónás Zoltán új­ságíró faggatta Ráckevei Annát, to­vábbá Kalmár Zsuzsát, a színház új tagját. Ezt követően az est, a ha­gyományokhoz híven, táncos mu­latsággal ért véget. __________________________________(ELEK) A legnagyszerűbb olimpia Gyöngyös Azt szoktam mondani: 1952-ben Helsinkiben volt az utolsó jó „amatőr” olimpia. Úgy értem ezt, hogy azt a finn nép rendezte, mindenki tett érte, hatalmas volt a lelkesedés és a tettvágy. Most, Sydneyben ugyanezt éreztem, na­gyon kedvesek, segítőkészek, fi­gyelmesek voltak az ausztrálok, nagyon jó légkör alakult ki. Ez jó tesz a sportolóknak, a közönség­nek, mindenkinek a Földön - osz­totta meg legfrissebb élményeit a gyöngyösi Liberális Klub közön­ségével dr. Nádori László, a Ma­gyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja. Mint az elmondottakhoz mindjárt előadása elején hozzá­tette: magyar-magyar relációban is hatalmas élményt jelentett az olimpia, a sportolók és a szurko­lók egyaránt fantasztikus össze­tartást mutattak. A sikereknek együtt örültek, s ha némely ver­senyszámban a vártnál rosszabb eredményt értek is el sportolóink, akkor sem a vádaskodás és a szá­monkérés jellemezte a hangula­tot. Inkább a vigasztalás, a re­ménykedés, a sikereknek szóló közös öröm.- Úgy vélem, eddig elégedettek lehetünk az aranyérmekkel, sze­rintem a várt hat arany meglesz. (E sorok megjelenése idején már közismert, hogy lányaink és fia­ink nyolc első helyezést szerez­tek Sydneyben - A szerk.) A töb­bi helyezés bizonyára elmarad majd a várakozástól, nem hi­szem, hogy húsz érmünk lesz - je­lentette ki a szakember -, azon­ban szégyenkeznünk akkor sem kell. Hiszen így is nagy országok lesznek majd mögöttünk. Egyéb­ként is jellemző folyamat, hogy eddig „soha nem látott” országok sportolói érnek el fantasztikus eredményeket. Dr. Nádori László arról is beszámolt a hallgatóság­nak, hogy meglátása szerint az olimpiára a gigantizmus jellem­ző, s ez bizony nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. Anomáliának nevezte, hogy míg hatalmas szponzori pénzek áramlanak az élsportba, addig a tömegsportra például alig jut valamicske. En­nek szemléltetéseként a hazai sportlétesítmények, tornatermek áldatlan és elfogadhatálán álla­potát említette. A doppingügyek mögött is a pénzt sejtette a szakember, mondván: a szponzorok teljesít­ményt akarnak a pénzükért, hi­szen a reklámérték nagyban függ a sportolók eredményeitől. S ez olyan nyomást, akkora terhet je­lent, amely sajnálatos módon ah­hoz vezethet, hogy a sportoló eset­leg a doppingszerekhez nyúl. __________________________________IESPÉ) M ülenniumi nap a Bajzában A nyergelési vetélkedéstől a mézeskalács-készítésig Hatvan A város egyik legpatinásabb is­kolájában, a Bajza József Gim­náziumban millenniumi napot tartottak az elmúlt hét végén, pénteken. Az egész napos rendezvény délelőtt a Hevesi Háziipari Szö­vetkezet népművészeti kiállítá­sának megnyitójával kezdődött, majd Nagy Lászlónak, az intéz­mény igazgatójának a köszöntő­jét követően Sánta Lászlóné rendezésében a magyar történe­lem jelesebb eseményeit felidéző műsort mutatták be. A nap ki­emelkedő és színes rendezvé­nyei közé tartozott továbbá Mackó Mária népdalénekes és a túrni néptáncegyüttes színvona­las előadása, valamint a jászfényszarui huszár-bandéri­um ritkaságszámba menő be­mutatója is. Az érdekességekben bővelke­dő prezentációt követően ma­guk a diákok is kipróbálhatták, milyen lehetett egykor a huszár­élet, hiszen nyergelési versenyen és különböző gyakorlatokon ve­hettek részt. Időközben a középfokú tan­intézet udvarán a Grassalkovich Művelődési Köz­pont szakiskolásai a fazekas­ság, a kosárfonás, a bőrműves­ség és a mézeskalács-készítés rejtelmeibe is beavatták az ér­deklődő gimnazistákat. A millenniumi napon egyút­tal az iskola vezetése bejelentet­te azt is, hogy a november elejé­re tervezett tudományos hét ke­retében kívánják feleleveníteni a magyar tudomány és kutatás nagyjainak munkásságát. ___________________________________(TOM-) Mire jók a gyógynövények? Eger Az emberiség évezredek óta tud­ja, hogy bizonyos növényfajták - mindenféle mellékhatás nélkül - egyes bajokat enyhítenek, sőt or­vosolnak. A hivatalos tudomány sokáig tagadta vagy elhallgatta ezt, holott köztudomású volt, hogy jó néhány gyógyszerfajta alapanyagai, összetevői. Az ősi népi ismereteket sajátította el a parádfiirdői Szabó Zsolt is, aki gyűjtéssel, termeléssel is foglalko­zik. Vele találkozhatnak az érdek­lődők október 4-én, szerdán dél­után háromnegyed négy órától - az Egri Egészség- és Környezetvé­dő Egyesület szervezésében - a Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola ebédlőjében (Má­tyás király út 52.). A vendéggel Pécsi István újság­író készít nyilvános riportot. En­nek keretében az ott lévők szakta­nácsokat is kaphatnak, s meg is vásárolhatják az általuk keresett termékeket. Az egyesületi tagok ingyene­sen vehetnek részt a programon, amelyre új belépőket is várnak. ■ Lakásbetörés Tiszanána Hívatlan és kellemetlen vendég járt szombaton éjjel a település egyik házában. A még ismeretlen illető ugyanis betörő volt, s különösen a tömegkommunikációs eszkö­zök érdekelték. Az általa zsák­mányolt holmik sorában egy Daewoo típusú színes televízió, egy hifi-tcrony, valamint 31 da­rab CD-kmez szerepel a káro­sult szerint. A tettes a termékek eltulajdo­nításával 131 ezer, a rongálással pedig 5 ezer forint kárt okozott a háziaknak. ■ Az utolsó hadifogolyról __________Eger_________ A z Ifjúsági Házban Korózs Lajos országgyűlési képviselő vendége­ként dr. Veér András pszichiáter tart előadást az utolsó magyar ha­difogolyról. Mint ismeretes, a pro­fesszor hozta haza Oroszországból az U. világháború utolsó fogságba esett, majd elmegyógyintézetbe zárt magyar katonáját. Dr. Veér október 3-án, kedden délután öt órától először lép a nagyközönség elé az ominózus hazaérkezés után. Az érdeklődők megismer­kedhetnek a nagy út előkészítésé­vel, az utazás során tapasztalt vá­ratlan fordulatokkal és azt is meg­tudhatják, hogy hol tart az utolsó magyar hadifogoly rehabilitációja: várható-e, hogy az idős férfi vis- szanyeri emlékezőképességét. ■ Sajnos egyre több a kóbor állat A megyénkben működő Állatvédő Egyesület munkatársai október 4-én már évek óta meg­rendezik az állatok világnapját. Ennek elle­nére nagyon kevesen csatlakoznak a mozga­lomhoz, pedig az állatbarátok az együttmű­ködésre plakátokkal, röplapokkal minden évben felhívják a lakosság figyelmét. Heves megye, Eger Térségünkben kiemelkedően magas a kóbor álla­tok száma. Az idén például háromszáz kutyát re­gisztráltunk menhelyünkön, jelenleg pedig tizen­hét ebet gondozunk. Sajnálattal állapítom meg, hogy az előző évekhez képest néhány embertár­sunknak az állatokhoz való viszonya semmit nem változott. Úgy tűnik, minden erőfeszítésünk hiába­való. Azon állattartók mellett, akik rajongásig sze­retik kedvencüket, létezik egy másik csoport is, akik hamar megunják és utcára teszik őket. Egyre több kutya kóborol gazdátlanul, és már többször előfordult az is, hogy udvarunkon dobozba téve találjuk meg az elhagyott állatokat - mondta Szabó Gézámé, az egyesület vezetője. A kivert ebek szá­ma évről évre növekszik, ám a terület bővítéséhez és az eredményes működéshez szükséges feüételek megteremtéséhez jóval több anyagi támogatásra lenne szükség. Öt év óta mindössze csak három kennel áll rendelkezésre, hogy befogadja az arra rászoruló állatokat. Ezeket a mindössze tíz férőhe­lyes kenneleket gyakran huszadmagukkal kényte­lenek megosztani az ebek. A legnagyobb gondot az idős kutyák elhelyezése jelenti, hiszen ők talál­nak a legnehezebben gazdára.- A sok keserűség ellenére elmondhatom - fűzte az iméntiekhez Szabó Gézáné -, hogy vannak tá­mogatóink, akik rendszeresen felajánlják adójuk egy százalékát, de nagyon fontos számunkra a cé­gek iparűzési adójából befolyt összeg is. Meg kell említenem az áUatkórház dolgozóinak áldozatkész munkáját is, akik mindig rendelkezésünkre állnak, bármikor számíthatunk az önkormányzat és az ál­latbarát diákok segítségére is. Az iskolákban, óvodákban minden évben rende­zünk kisállat-bemutatót és rajzversenyeket. Ha már a felnőttek szimpátiáját nem tudjuk megnyerni, igyekszünk a gyerekekkel felvenni a kapcsolatot. Remélem, hogy felnőve ők jóval több szeretettel ve­szik körül majd kedvenceiket. JUHÁSZ MARIANN Hamvai Kornél Márton partjelző fázik című színművével lepte meg a Magyar Dráma Napján az egrieket a Merlin Színház. Az Ifjúsági Ház átriumában Jordán Tamás főszereplésével, Lengyel Pál rendezésében bemutatott darab telt házat vonzott. FOTÓ: PILISY ELEMÉR

Next

/
Thumbnails
Contents