Heves Megyei Hírlap, 2000. szeptember (11. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-01 / 205. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, Megyei hírlap * _, >: V ÁSÁR agriAiiaa LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 2000. SZEPTEMBER 1., PÉNTEK ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 30,10 Ft XI. ÉVFOLYAM 205. SZÁM szeptember 6-10« MAI SZÁMUNKBÓL TÁBORNOKOK „A kiskatona és a tábornok kö­zött persze mindig is megvolt az a nem elhanyagolható különb­ség, hogy a leszerelést leginkább csak az előbbi várta. Most azon­ban a 62 fős tábornoki karból húsznak mennie kell. Hogy az át­alakulóban lévő hadseregben kik tarthatják meg marsallbotjukat, s kikre számít a miniszter, az a ve­lük való személyes elbeszélgetés után derül ki.” (3. oldal) KIS ISKOLA, NAGY BÁNATTAL Minél később kezdi meg egy kis­gyermek az iskolát, annál köny- nyebben veszi az akadályokat - vallják a szakemberek. Egerbaktán azonban nemcsak ezt a vélekedést tartották szem előtt azok a szülők, akik egy évvel elhalasztották a be­hatást. Az első osztályban idén ki­zárólag cigány származású gyer­mekek kezdték meg tanulmányai­kat, így sok magyar szülő úgy dön­tött: vár egy évet az iskolakezdés­sel. (5. oldal) LÁTOGATÓBAN CSERNYIK CSABÁNÁL Csernyik Csaba, az egykori gyöngyösi, atkári és nagyrédei labdarúgó ma tolókocsihoz köt­ve éli mindennapjait. A két éve történt balesete során nyakcsi­golya-sérülést szenvedett. A fia­talember nemrég múlt 27 éves. Tervei szerint a közeljövőben megszerzi az építészmérnöki diplomát. Sportszeretete a régi, meccsen azonban a baleset óta egyszer volt. (10. oldal) / / U O U J _L W VJ _7 Egri televízió: öt pályázó Információink szerint öten pá­lyázták meg a Városi Televízió Közhasznú Társaság Eger igazga­tói székét. Ismeretes, hogy a tele­vízió jelenlegi vezetőjének, Nagy Attilának a kinevezése eredetileg december 15-ig szólt, ám saját kérésére a megbízását szeptem­ber 30-ig módosította a fenntartó. Lapunk megbízható forrásból származó értesülései szerint há­rom egri, egy budapesti és egy miskolci lakhelyű pályázó indult a városi közgyűlés által előrelát­hatóan szeptember 14-én elbírá­landó vezetői állás elnyeréséért. A három helyi pályázó, Hekeli Sándor, Koczka József és Szőke Csilla jelenleg is a médiában dol­gozik. Nagy Attila nem nyújtott be pályázatot. Feljelentett feljelentők A kapitányság nem fogja eltűrni, hogy egy-két személy kü­lönböző mocskolódásokkal igyekezzen lejáratni a városi rendőrség tekintélyét - hangzott el a képviselő-testület teg­napi ülésén, ahol terítékre került a szebb napokat megélt futballklub ügye is. Hatvan Egy-két állampolgár indokolatla­nul igyekszik borsot tömi nem­csak a kapitányság, hanem jó né­hány hatvani orra alá is- jegyez­te meg Miklós József alezredes, városi kapitány a képviselő-testü­let nyári szünet utáni első ülésén, majd elmondta, hogy a Miskolci Városi Ügyészség a kapitányság ellen benyújtott valamennyi pa­naszt elutasította. Ezek után a ka­pitányság nem fogja eltűrni, hogy mocskolódásokkal emberi mivol­tukban is megalázzák a rendőr­ség vezetőit és alkalmazottait. Az eljövendőkben a rendőrség felje­lentést tesz a jelzett vádaskodók ellen. A kapitány napirend előtti fel­szólalását követően kezdetét vette a hosszúnak ígérkező, huszon­nyolc napirendet tárgyaló ülés, ám a grémium munkája a vártnál jó­val gyorsabban haladt. Délutánra már csak a zárt ülésen megtárgya­lásra kerülő napirendi pontok ma­radtak. Többek között döntés szü­letett arról is, hogy a testület to­vábbra is támogatja egy komputer tomográf (CT) telepítését az Albert Schweitzer Kórházba. A stratégiai fontosságú beruházást várhatóan a jövő év elejéig valósítják meg. (Folytatás a 2. oldalon) Emelkedő tojásárak Az elmúlt időszakban a növekvő költségek a tojástermelőket sem kerülték el. A dráguló takarmány és az üzemanyagok árának drasztikus növekedése nehezítette a helyzetüket. Ezek hatására a nyári hetekben a tojás ára is növekedett. A termelők arra szá­mítanak, hogy egy tojásért akár 28 forintot is elkérnek majd. (Összeállításunk a 3. oldalon) fotó: perl märton Semmit sem ér a vagyonjegy Több százan kaptak az utóbbi napokban ér­tesítést arról, hogy a Rákóczi Termelőszö­vetkezet vagyonjegyeit a legutóbbi közgyű­lésen nullára értékelték. Heves Közel ezer hevesi és környékbeli lakost érint a döntés. Többségük már nem is eredeti tulajdonos, hanem elhunyt, egykor téesz-dolgozó családtagja­ik után örökölte meg ezt a vagyonjegyet. Osztalé­kot eddig sem kaptak, de legalább volt arra re­mény, hogy egyszer eladhatók lesznek a százezer és félmillió forint közötti névértékű papírok.- Augusztus 8-án tartott a Rákóczi Hitelszövet­kezet közgyűlést - mondja a szerkesztőségünk se­gítségét kérő hölgy. - A kapott levél szerint a köz­gyűlés ezeket a vagyonjegyeket nullára értékelte le. Az értesítést a dokumentum szerint augusztus 14- én gépelték, s a városban élők augusztus 22-e kö­rül vették át a levelet. A rövid értesítésen túl azon­ban nem kaptunk magyarázatot arról, hogy ez mit jelent, s kihez fordulhatnánk a történtek miatt. Közben a városi televízió képújságjában is meg­jelent egy felhívás, ami szerint egy megadott tele­fonszámon várják a károsultak jelentkezését. Ar­ról azonban senki nem informálta a Rákóczi Tsz jegyek tulajdonosait, hogy mi ilyenkor a teendő.- Az augusztus 8-i közgyűlés határozott arról, hogy nullára értékelik le a vagyonjegyet - mondja Körmendi Zoltán felügyeleti biztos. - Azt nem va­gyunk kötelesek megindokolni, miért döntött így a közgyűlés, mivel a döntés nem törvényellenes. Arra a kérdésre, hogy a vagyonjeggyel rendel­kezőknek mi a teendőjük a nullára leértékelt pa­pírral, azt a feleletet kaptuk: ki lehet dobni a sze­métkosárba, vagy be lehet kereteztemi. Az ügy részleteké és hátterére reményeink sze­rint a közeljövőben visszatérünk. _________________________________________________________l-ROMI) A z Alkotmánybírósághoz fordul az önkormányzat Lőrinci Megyénk legfiatalabb városának jogi képviselője úgy látja: alkot­mányellenes az 1999-ben módo­sított önkormányzati törvénynek az a passzusa, amely visszame­nőlegesen lehetővé teszi a szom­szédos Petőfibánya számára, hogy bírósági úton próbáljon hozzájutni az anyatelepülés kül­területeinek jelentős hányadá­hoz. Ezt dr. Kovánk Erzsébet ügyvéd a testület tegnapi tanács­kozásán fejtette ki, hozzátéve, hogy az erre vonatkozó kerese­tet az első fokon eljáró Heves Megyei Bíróság elutasította. A nemkívánatos súlyom Megtisztították a strandokat is Védett növény ugyan, de a mondás itt is megállja a he­lyét: jóból is megárt a sok. Súlyomból pedig bőviben van a Tisza-tó, ezért a ritkí­tásához be kellett vetni a vízikombájnokat, úszóka­szákat. Kisköre A Kötivízig szakaszmérnökségé­nek irtóhadjáratát nem feljelen­tés, hanem - a vízinövény védett fajhoz tartozásától függetlenül - valójában hálaadás követte. Dr. Tóth József, tiszanánai pol­gármester:- A dinnyésháti szabad stran­dunkon a súlyom minden évben okozott gondokat, de eddig kézi erő­vel szembe tudtunk vele szállni. Idén olyan mértékben kaptuk a „fer­tőzést”, hogy mi kértük a víz ügyesek segítségé. A strand öblözetében le­vágott növényt két vízibiciklihez kö­tött létrával küoltuk a folyó közepé­re, amit azután elvitt a víz. Sarud polgármestere, Kiss Ist­ván a nemkívánatos túlszaporo- dás magyarázataként a követke­zőket említi:- Az utóbbi időszakok árvize mindenhová bemosta a sulyo- mot, amely a partközeli kis víz­ben megfogant. Nálunk nyolc em­ber vízben, csónakon reggelente a gereblyékkel csak azért dolgozott a főszezonban a szabad strand körzetében, hogy legalább a dél­utáni fürdőzők valóban tiszta, szabad vízfelülethez jussanak. Az ügyben tanúsított érdek- azonosságot bizonyítja, hogy a súlyom eltávolításában még a vállalkozók is összefogtak az ön- kormányzattal. (Folytatás a 3. oldalon) A súlyom Tisza-tavi burjánzását vízikombájn bevetésével fékezték meg Mindezek után a képviselők egyhangú döntéssel úgy hatá­roztak, hogy ebben az esetben - már a per jelen stádiumában - a városvezetés forduljon az Alkot­mánybírósághoz, kérve annak állásfoglalását. Dr. Kovárik Erzsébet szerint mind a jogi procedúra, mind pe­dig az Alkotmánybíróság döntése akár évekig is elhúzódhat. Ennek egyik oka, hogy az ügy prece­densértékű, hasonlóra még nem volt példa az országban. „Mintha erre az egy esetre szabták volna az ominózus paragrafust” - jelen­tette ki. (Folytatás a 2. oldalon) _________Sziréna_________ B uszkarambol Tegnap délután Bükkszék és Sírok között egy teherautó és egy autóbusz ütközött. Lapzár­tánkig annyit tudtunk meg, hogy az autóbusz sofőrje sérült meg a karambolban. Egerben a Plus Áruházban egy ismeretlen tettes emelte el az egyik vásárló pénztárcáját és személyes iratait. Ugyancsak egri károsult je­lentette fel a rendőrségen azt a garázdát, aki az ostorosi tó felett lévő hétvégi telkéről levágta a 180 méternyi alumínium kerítés­drótot, és azt magával vitte. Egy német állampolgár azért fordult a rendőrséghez, mert a Deák Ferenc úton parkoló FIAT Barcetta típusú személyautóját valaki leöntötte maró folyadék­kal, s ezzel mintegy 400 ezer fo­rint értékű kárt okozott a gépko­csiban. 977086591005900205

Next

/
Thumbnails
Contents