Heves Megyei Hírlap, 2000. szeptember (11. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-01 / 205. szám

2. oldal - Heves Megyei Hírlap 2000. Szeptember 1., péntek MEGYEI KÖRKÉP Nyit a MÁS Eger Két hónapos nyári szünet után ma este újra kinyit a MÁS alter­natív klub. Este nyolc órától a Dersu Usala és a Mons Favorite együttesek lépnek színpadra. Szombaton este 8-tól alternatív diszkóba várják a fiatalokat. ■ Német vendégek Gyöngyös Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága elnökének meghívásá­ra hazánkban tartózkodó Peter Harry Carstensen, a Bundestag élelmezési, mezőgazdasági és er­dészeti bizottságának elnöke teg­nap a mátraaLji városba látoga­tott, német üzletemberek kísére­tében. A vendégek elsőként a Falcotrade Rt. húsüzemét keres­ték fel, tájékozódtak a cég műkö­déséről, s megtekintették a gyá­rat, Kovács Róbert igazgató veze­tésével. Eztán Nagyrédére utaz­tak, ahol a Szőlőskert Rt. iizeme- ivel ismerkedtek meg. ________■ P eugeot-roadshow Újságírók tesztvezetésével kez­dődött Egerben a Peugeot Ha­rangláb úti szalonjában a HDi dí­zelmotorokkal felszerelt 206, 306, 406, Expert és Partner gép­kocsik bemutatkozása. Ma tele­fonos előjegyzés alapján az ér­deklődők nem csupán nézhetík, ki is próbálhatják a csendes és di- namikus négykerekűeket. ■ Ma este: Metszet Ma este fél hétkor jelentkezik a VTV kulturális ajánlóműsora, a Metszet. A műsorban ezúttal Gyuricza Liliann beszél Eger első művészeti iskolájáról. A nézők összeállítást láthatnak Az.,ggri Színház anno és ma címmel megjelent színháztörténeti könyvről. A következő heti prog­ramok után Gonda Zsigmond ajánl olvasnivalót. ___________■ A rák ellen Eger Tizenöt éves „A rák ellen, az em­berért, a holnapért" alapítvány, amelynek jubileumi vándorkiál­lítását mától egy héten át tekint­hetik meg az érdeklődők a Me­gyei Művelődési Központban. Ma 10 órakor dr. Farkas Ilona orvos és az Amazon-klub tagjainak tár­saságában nyílik meg a rendez­vény. Holnap 14 órakor Forgáeh Éva: Csodafazék című könyvé­nek bemutatóját láthatják, vasár­nap 10 órakor dr. Kovács Lajos onkológus tart előadást a beteg­ségről és a gyógyításáról. Szep­tember 6-án 15 órától pedig a megelőzés érdekében javasolt helyes táplálkozásra adnak taná­csokat. ■ Hatvan: feljelentett feljelentők (Folytatás az 1. oldalról) Farkas Kálmánná polgármester a testület munkáját összegezve a leg­fontosabb napirendi pontok között az első féléves költségvetés elfogadá­sát említette. A grémium az előter­jesztést egyhangúan megszavazta, vélhetően azért, mert valamennyi bizottság már megtárgyalta, s így megfelelően előkészítve kerülhe­tett a testület elé. A bizottsági mun­ka erősödését pozitívumnak érté­kelte a városvezető. Három pályázó közül a Duna Fejlesztési Kft. kap megbízást a tele­pülés közvilágítási hálózatának korszerűsítésére, amelynek során nagyobb fényerősségű, energiata­karékos lámpatestek kerülnek fel- Felvetődött az ülésen a nehéz szerelésre. A 44 milliós beruházást helyzetbe került FC Hatvan ügye az energiamegtakarításból fedezik, is. Dr. Eperjesi Tamás, az Összefo- Új rendeletet alkotott a testület a gás Hatvanért frakcióvezetője el- közterületek használatáról, a gép- mondta: a képviselő-testület éve- járműtárolók és várakozóhelyek lé- ken keresztül nagy összegekkel tesítéséről. Itt némi vitára adott al- támogatta a sportlétesítményeket kaimat, hogy előírhatja-e az önkor- és a csapatot, de a pénzekkel a mányzati rendelet a rendezvénye- mai napig nem számolt el senki. két illetően a bejelentési kötelezett- Azt sem tudni, mi volt az oka, séget. Végül dr. Bajusz Imre módo- hogy a csapat csak a megyei baj- sító indítványa alapján a helyi ren- nokságban indulhatott. A téma delet nem teljed Id a gyülekezési szeptemberben kerül megvitatás­jogról szóló törvény hatálya alá tar- ra a sóderbánya ügyével együtt, tozó, és a törvény szerint bejelen- Ott a tulajdonviszonyok és a bér­tett rendezvényekre. Ez utóbbiakat leti megállapodások kérdése is vi- továbbra is csak a rendőrségnek ta tárgyát képezi, kell bejelenteni. ^ _______________________m z. m.) A z Alkotmánybírósághoz fordulnak (Folytatás az 1. oldalról) Dr. Kovánk Erzsébet az előbbiek alátámasztására elmondta: mint azt a korabeli jegyzőkönyvek bizo­nyítják, a leváláskor történt vagyon­megosztás alkalmával Petőfibánya nem igényelt semennyi külterületet. Az akkor hatályos törvények sze­rint jogszerűen történt az elszaka­dás, érthetetlen, hogy tíz évvel ké­sőbbi rendelkezésekkel akarnak megváltoztatni egy lezárt ügyet. Az ülésen - amelyen a köztiszt­viselői beosztása miatt a képviselői mandátumáról lemondott Elek La­jos helyét Király Emőné foglalta el ­vagyonértékesítési kérdések is terí- jövőben sem növekedik Varga An- tékre kerültek. Az önkormányzat tál fizetése - határozott a testület a eladja számos lakóházát, a régi tanácskozás további részében, malmot, az egykori gázcseretelepet majd 200 ezer forint visszatéríten- és a selypi kultúrház mögötti telke- dő támogatást szavaztak meg a - két is, ám nem válik meg az orvosi mint illetékeseik fogalmaztak - rendelőktől és az ezekhez tartozó „pillanatnyi pénzzavarba” került bérleményektől. Az utóbbiakat ille- Selypi Kinizsi labdarúgó-szakosztá- tően kibontakozott ugyan némi vi- lyának sürgős megsegítésére. Vé- ta a képviselők között, ám végül a gül zárt ülésen megegyeztek egy túlnyomó többség a négy, igen ér- konzorcium képviselőivel arról, tékes komplexum megtartása mel- hogy kedvező áron eladják szá­léit foglalt állást. mukra az erőműi volt iskolaépüle­Noha a törvény augusztus else- tét, amelyben szociális intézmény jétől lehetőséget biztosít a polgár- működik majd. mesteri ületmények emelésére, a _________________________n-o.i A jóindulat tartja meg az ágazatot Gyöngyös, Heves megye A Magyar Borok Háza Alapítvány 10 éve szü­letett, 34 alapító taggal. A fő célkitűzés azóta sem változott: a magyar szőlő- és borkultúra fejlesztése, támogatása. A Magyar Borok Há­lt borok házában kóstolhatják a vidék jeles nedűit zát 1997-ben avatta Göncz Árpád köztársasá­gi elnök, s ennek az intézménynek a létrejöt­tét az alapítvány 42 millió forinttal támogat­ta. A másik fontos télkitűzés volt, hogy min­den borvidéken jöjjön létre Borok Háza - mondta dr. Sümegi József, az alapítvány kura­tóriumának elnöke a jubileumi ünnepi ülé­sen, melyet Gyöngyösön a Mátraalji Borok Házában tartottak. Az is elhangzott: az ágazatra, a gazdákra szá­mos feladat vár, ezek közül talán a legfonto­sabb az országosan elöregedett ültetvények fel­újítása, illetve új telepítések létesítése. A törvé­nyek átalakítása is égetően szükséges lenne, hogy legalább végrehajtható szabályozások szü­lessenek, mert napjainkban - amint az elnök fogalmazott - a pénzügyőrök jóindulata teszi lehetővé az ágazat működőké­pességének megmaradását. A piacra jutási támogatások emelését éppúgy szorgalmaz­ták a szakemberek, mint a bo­rok árának emelését, amelynek véleményük szerint mintegy 40 százalékosnak kellene lennie. Azt is kifejtették: a szőlé­szet-borászat imázsépítésének az országimázs-központhoz kellene inkább tartoznia, mint az Agrár Marketing Centrum­hoz, mert ezáltal lényegesen nagyobb összegeket fordíthat­nának erre a feladatra. A következőkben Nagy And­rás, a Hegyközségek Nemzeti Ta­nácsának elnöke adott tájékoztatást a mátraalji borvidék sajátosságairól. Többek között elmond­ta: 13 ezer gazda mintegy 200 fajta szőlőt termel, s itt is jellemző az ültetvények elöregedése. A szak­ember azt is negatívumként említette, hogy a bor­vidéken termelt szőlőnek csupán kétharmadát dolgozzák fel helyben. Az ünnepi ülés résztvevői eztán borkóstolón vettek részt, majd ellátogattak a nagyrédei Szőlőskert Rt. borászati üzemébe. ■ Pokomy Endre (1939-2000) Hosszas szenvedés után ked­den elhunyt Pokomy Endre, a Magyar Demokrata Néppárt (MDNP) alapító tagja, Heves megyei elnöke. Pokorny Endre 1939-ben született Hatvanban. A Bu­dapesti Orvostudo­mányi Egyetemen szerzett gyógysze­részi diplomát, majd 25 éven át volt Mátraházán in­tézeti főgyógyszerész. 1988-ban egyik alapítója volt a gyöngyösi MDF-szerve­zetnek. 1990 és '94 között az egészségügyi és szociális bi­zottság tagjaként a rendszerváltást kö­vető első Ország- gyűlés képviselője volt, majd - 1992- től - az MDF frak­ció-igazgatói tisztét is betöltötte. 1994-ben az MDF megyei elnö­kévé választották, míg 1996-tól halá­láig az MDNP ala­pítójaként a Néppárt megyei elnöki tisztét látta el. Táplálék és lélekerősítő Egerszalók FOTÓ: ÖTVÖS jobbat. Bár, mint a rendezvényen elhangzott, akkor az igazi, ha azt nem cumisüvegből, hanem az emlőből kapja a baba. A szopta­tás által olyan bensőséges kap­csolat alakul ki az édesanya és gyermeke között, amely a későb­biek során is átsegíti őket a ne­hézségeken. ______________________________________(N.Z.) P edagógusok kitüntetése Eger Két, a gyermekek nevelésével év­tizedeket eltöltő pedagógusnak nyújtotta át tegnap a jubileumi jutalmat dr. Nagy Imre polgár- mester. Szabó Istvánné, a József Attila Leánykollégium igazgatója immár negyvenedik éve teljesíti hivatását. Hekeli Sándomé, a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója pedig harminc éve igyekszik átadni tudását. Az ün­nepeiteket az általuk vezetett in­tézményben kereste fel és kö­szöntötte a polgármester. A József Attila kollégiumban maga a kitüntetett is jutalmazott. Szabó Istvánné helyettesét, Krak­kó Endrénét tüntette ki, aki har­mincöt éve munkálkodik azon, hogy jól nevelt lányok kerüljenek ki a diákotthonból. _______________________________PÉNTEKI PORTRÉ A z alkotás és a hit vigasza Bükkszéken a Salvus-napokon rendhagyó kiállítással ajándé­kozta meg a települést és az ide­látogatókat Somogyiné Répássy Ilona. Festményeit, grafikáit hoz­ta haza Budapestről, hogy szülő­falujában is megismerjék az amatőr művész legszebb alkotá­sait. A polgármesteri hivatalban kiállított képek egy része vallási ihletésű, de a csodálatos tájké­pek is rabul ejtik a szemlélőt. Gazdag élményvilág bontakozik ki a műveken. A képek egy sokat megélt és látott művész impresz- sziói. Ilonával beszélgetve az is kiderül, hogy az élet megpróbál­tatásai a hit által különleges él­ményforrássá válnak.- Borsodnádasdon születtem, és a gyermekkoromat Bükkszé­ken töltöttem. Beteges gyermek voltam, sokáig gerincferdüléssel kezeltek. Emiatt az általános is­kolát is később végeztem el kor­társaimnál. Később Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium­ban folytattam a tanulmányai­mat, majd Budapestre kerültem, és ott is érettségiztem le. Min­den vágyam az volt, hogy bejus­sak a Képzőművészeti Főiskolá­ra, de már akkoriban is óriási volt a túljelentkezés. így végül épületgépészetet ta­nultam. A főiskola befejezését követően az Általános Épületter­vező Vállalatnál helyezkedtem el, majd később az Iparművésze­ti Vállalatnál is dolgoztam. Sze­rettem a munkámat, és a magán­életem is kiegyensúlyozott volt a férjem haláláig. Aztán közbe­szólt a betegségem. Új utakat akartam keresni az életben ma­radáshoz. Idegen nyelveket ta­nultam, és jártam a világot.- 1990-ben újabb trauma érte...- Autóbalesetet szenvedtem. Frontálisan ütköztem egy másik gépkocsival. Súlyos gerincsérü­léssel és szegycsonttöréssel szál­lítottak kórházba. A csodával határos módon túléltem. Fel­épülésem utám iratkoztam be a Hittudományi Egyetemre. Jelen­leg hittant tanítok egy pesti is­kolában. Szeretem a fővárost, hiszen hosszú ideje ott élek, s a munkám is odaköt. De ahogy múlik az idő, egyre jobban vá­gyom haza, Bükkszékre, az anyai házba. Talán az is meg­adatik, hogy egy-két éven belül teljesülhet ez a vágyam is, s ha­zaköltözhetek.- Úgy tudom, Budapesten is többször állították ki a képeit különböző tárlatokon.- Valóban.Több alkalommal kaptam felkérést, aminek öröm­mel tettem eleget. A szívemhez mégis azok az élmények és em­lékek állnak a legközelebb, ame­lyek az izraeli utamhoz kötőd­nek. Sok képemen ezek a be­nyomások tükröződnek vissza. Külön öröm volt számomra, hogy a gamási templom oltár­képének megfestésére is én kap­tam megbízást.- Önből árad a derű és az op­timizmus. Honnan meríti az erőt a magányos hétköznapok­hoz?- Az alkotás öröme semmi máshoz nem hasonlítható. Min­dig mindenben a jót és a szépet keresem. Soha nem éreztem ma­gam magányosnak, s nem küz­döttem kisebbségi komplexu­sokkal. Az emberek szerettek és megbecsültek a munkahelye­men is, és ez ma is így van. S bár sok megpróbáltatásban volt ré­szem, a hit átsegített minden ba­jon. _____________________________________IBARTAI T áborértékelő ülés Heves Szombaton 15 órától kerül sor annak a nyári tábornak az ér­tékelő megbeszélésére, ame­lyet a helyi kisebbségi önkor­mányzat a református egyház­zal közösen szervezett a hátrá­nyos helyzetű cigánygyerekek részére.' A Hitélet ifjúsági tábor prog­ramjának eredményeiről Kisgergelyné Mészáros Ildikó nagytiszteletű asszony szól. A megjelenteket Adu Gábor, a ki­sebbség elnöke és Kontra Gyula, a város polgármestere köszönti. A tanácskozáson részt vesznek azok a gyerekek is, akik eljutot­tak a nyári szilvásváradi tábor­ba, és rövid műsorban mutatják be azt, mit tanultak az egyhetes program idején. Az elhangzottakról zárszót Lóié Mihály, az OCÖ Heves me­gyei koordinátora mond. Várandós kisma­máknak, kis­gyermekes anyu­káknak szerve­zett kedves, meghitt ünnep­séget Héjjá Ernőmé védőnő tegnap, az anya­tejes világnap al­kalmából a falu­házban. A ren­dezvényre szinte mindenki eljött, aki meghívót ka­pott, Idvéve Ju­hász Anikót, aki­re nemcsak egy szál virág várt, mint a többiekre. A fiatalasz- szonyt emlék­tárggyal. is. sze­rették volna meglepni, mert ő volt az, aki na­gyon sok csecsemőn és édesanyju kon segített. Ugyanis több min száz liter anyatejet adott le, hogt a saját bébijén túl más babák i hozzájuthassanak az egészsége: fejlődésükhöz szinte nélkülözhe tetlen táplálékhoz. Mert kétségtelen, hogy m< már kiválóak a tápszerek, de cc anyatejnél még nem találtak fe ara«™™---- ^ i__-___a......- __auwmwmwaatai N emcsak a kismamák, a kisbabák is eszmét cserélhettek

Next

/
Thumbnails
Contents