Heves Megyei Hírlap, 2000. augusztus (11. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-01 / 178. szám

HEYES T HÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 2000. AUGUSZTUS 1., KEDD ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 30,10 Ft XI. ÉVFOLYAM 178. SZÁM MAI SZÁMUNKBÓL NÉGYOLDALAS TVR-MELLÉKLET HARCIAS NŐ Gyöngyös egyik szórakozóhe­lyén - szombaton este 11 óra táj­ban - egy nő, előzetes szóváltás után, pofon ütötte a pincért. Ez­után a pultról lesöpört mintegy 35 tányért és üvegtálat. (2. oldal) A TANÚ Vasárnap este az Akták című tv- műsorban először szólalt meg a nyilvánosság előtt Nógrádi Zsolt olajtanú. A riportban számos közéleti ember, vezető pozíció­ban lévő politikus neve elhang­zott, akiket súlyos bűncselek­mények elkövetésével vádolt a fiatalember. Körkérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, miként vélekednek a megyénkben élők az újabb fordulatról. (3. oldal) VISSZA A HELYŐRSÉGBE A haderő-átalakítás előnyösen érinti a megyeszékhelyet. A helyőrségi felderítő zászlóalj megerősödik, de már az is biz­tos: a Dobó laktanyába újra visz- szatér a Dél-Alföldre áttelepített Elektronikai Harcszázad (EHC). (3. oldal) RÖPLABDA: RAJT ELŐTT Mintegy másfél hónapos nyári szünet után megkezdte felké­szülését a 2000-2001. bajnoki évre az EGUT RC-Eger röplabda­csapata. Azok közül, akikre szá­mít a klubvezetés, kilencen vet­tek részt az első foglalkozáson. (12. oldal) M3: kritikus nyolc kilométer megyénkben Egyeztetik az ágyszámokat A sztráda abonyi végcsomó­pontjánál a gépek a múlt hét végén láttak munká­hoz. Ha az időjárás is enge­di, augusztus 9-től a kijelölt nyomvonal első 1,5 km-es szakaszán már a töltést kezdik építeni. Füzesabony A káli autópálya-mérnökség által üzemeltetett szakasz a füzesabo­nyi végcsomópont után változaüa- nul drótkerítéssel zárul, ám ez nem akadálya annak, hogy az M3-as to­vább épüljön. Emögött a terepet néhány napja a kijelölt nyomvona­lon földmunkagépek vették birtok­ba. Jancsó János, a Vegyépszer Rt. marketing menedzsere az építtető konzorcium nevében megerősítet­te a megyénket érintő hírt: már nem csak Mezőkövesd térségében dolgoznak a kivitelezők. A főmér­nök, Szerencsés Lászlótól kaptuk a további tájékoztatást: Augusztus 9-től Füzesabonynál már a töltésépítést tervezik _____________________________________fotó; gál gábor (Folyatás 3 oldalon) He ves megye Országosan mintegy hétezerrel csökkenti az egészségügyi kor­mányzat a kórházi ágyak szá­mát. Ennek menetéről és mérté­kéről a héten kezdődtek meg az egyeztetések a tisztiorvosi szol­gálatok és az intézmények kö­zött. A jelentősnek mondható le­építés Heves megyét kevésbé érinti, mert az itteni kórházak már korábban megtették a szük­séges lépéseket. A megye négy kórházával au­gusztus 7-én kezdi meg az egyeztető tárgyalásokat az ÁNTSZ - tudtuk meg dr. Szőkefalvy-Nagy Ildikótól, a me­gyei titsztifőorvos helyettesétől. A jogszabály a kórházak és az ÁNTSZ között novemberben megkötendő új szerződések alá­írását megelőzően minimum 85 napban szabja meg a tárgyalá­sok megkezdését a gyógyító in­tézményekkel. (Folytatás a 3. oldalon) Nyári diákmunka: elég szűk a választék A városban csak pár száz fiatalnak jutott idén nyári diák­munka, holott ennek többszörösére lett volna igény. A mun­kaalkalmak választéka azonban igen szűknek bizonyult. A fi­atalok továbbra is a zsebpénz kiegészítésére, a tanulással és évkezdéssel kapcsolatos kiadásokra, utazásra, vagy a mobil telefonszámlára gyűjtenek. Előnyben részesítenék a nyelvvel és a számítógéppel kapcsolatos munkát, ami viszont hiányzik a kínálatból. Eger Túl a nyár derekán már alig várnak a cégek és a vállalkozások új diák munkavállalókat. Az eddigi kép azt tükrözi, hogy az idei szezonban pár száz fiatalnak nyílt lehetősége a hivatalos szünidős pénzkeresetre. A Meló-Diák Országos Diákvállal­kozási Hálózat egri szervezete 50-100 ifjú számára tudott nyári munkalehetőséget biztosítani a szinte egész évben állandónak te­kinthető 20-30 szórólapterjesztés­sel foglalkozón kívül. A munka­helyválaszték azonban elég szűkös, a könnyű fizikai munkától, a cím­kézéstől, a csomagolástól a bolti ki­segítésig, árufeltöltésig terjed. A kí­nálatból ezúttal is hiányoznak a di­ákok által leginkább keresett iro­dai, illetve a nyelvtudáshoz és a számítógép-ismerethez kapcsolódó munkák. Utóbbiak esetében a fog­lalkoztatáson, no és a pénzen kívül az is vonzza a fiatalokat, hogy a megszerzett tudásukat á gyakorlat­ban is kipróbálhassák. A tavalyi­hoz képest valamelyest visszaesett a diákmunkahely-kínálat, így so­kan nem találtak maguknak elfog­laltságot a szünidőre. Általában a nagyobb vállalkozások, cégek kere­sik meg a diákmunka-közvetítőket, hogy a szerződéskötéskor esetleg azt is meghatározzák, mely dolgo­zóik gyermekeit szeretnék foglal­koztatni ily módon. A megyeszék­helyen több más diákszervezet, a Mindiák, a Diákmeló és a Rébusz - utóbbi kizárólag egy gyorséttermi lánc számára - is foglalkozik a fiata­lok munkahely-közvetítésével. (Folytatás a 2. oldalon) Jegyzőkérdés, vagy valami más? Gyakran váltják egymást a hivatalvezetők A hatvani polgármesteri hivatal jegyzője tegnap megvált a településtől. A tény egy jelenségre irányítja rá a figyel­met. Arra, hogy a térségben kevés nótárius marad huza­mosabb ideig a helyén. Hatvan és körzete Van olyan település a környéken, amely a rendszerváltás óta már a harmadik jegyzőjét is „elfogyasztot­ta”, de alig találni olyan önkor­mányzatot, ahol az elmúlt tíz évben legalább egyszer ne változott volna a hivatal irányítójának a személye. Dr. Próbáld Ferenc hatvani jegyző tegnap vált meg hivatalától, s Szol­nokon talált feladatot magának. Az állás betöltésére kiírt új pályá­zat a minapi Belügyi Közlönyben jelent meg, ami azt jelenti, hogy ha az ilyenkor szokásos eljárás során minden optimálisan alakul, akkor is legfeljebb szeptember végén dönt­het a képviselő-testület az új irányí­tó személyéről. Addig az ezzel kap­csolatos teendőket dr. Tóth Melinda aljegyző látja el. Csak találgatni le­het, mi váltotta ki dr. Próbáld távo­zását. A jelek alapján az a legvaló­színűbb, hogy a történések a képvi­selő-testületen belüli politikai csatá­rozások következményeként ala­kultak úgy, ahogy. (Folytatás a 2. oldalon) Fiktív számlák a hűtőszekrényben Önrevíziót tartottak a megijedt gyanúsítottak Az APEH Bűnügyi Igazgatóság Heves Megyei Nyomozó Hi­vatala még 1999 augusztusában nyomozást rendelt el külö­nösen nagy értékre elkövetett adócsalás, csődbűntett, ma­gánokirat-hamisítás, számviteli fegyelem megsértésének alapos gyanúja miatt P. Gyula, a Gyulatrade 2000 Kereske­delmi és Szolgáltató Bt. beltagja ellen. országi megyékben működő ma­gán- illetve jogi személynek fiktív, tényleges gazdasági eseményt nem tartalmazó számlákat állí­tott ki. P. Gyula megkapta a számlák bruttó értékének 3-10 százalé­kát, a számlák után a befogadók - jogosulatlanul - visszaigényel­ték az áfát. (Folytatás a 3. oldalon) Roma-elismerés a miniszternek Gyöngyös, Budapest A tavalyi természeti katasztró­fák nyomán olyan hozzáállást, segíteni akarást tapasztaltunk, amely az egész társadalomnak példát mutat. A kormány meg­bízottjaként nem bürokratikus, hanem humánus szempontok figyelembevételével nyújtottak segítséget. Mi romák különösen hálásak vagyunk, hiszen közös­ségünk tagjait érte a legna­gyobb kár, és az Önök koordi­nálásának köszönhetően a kár­enyhítésből a romák is rende­zett körülmények közé kerül­hettek - mondta Murzsa Attila, a gyöngyösi roma kisebbségi önkormányzat elnöke tegnap, amikor átadta a Pro Egalitate el­ismerést Pintér Sándor belügy­miniszternek. Hangsúlyozta: Pintér olyan ember, aki a ranglétra alsó fo­káról indulva jutott el a minisz­teri székig, ám rendelkezik az­zal az emberi tartással, amely képessé teszi rá, hogy az eg­zisztenciális gondokkal küzdő közösségekkel, így a romákkal szót értsen. A miniszter köszönettel fo­gadta az elismerést, s közölte: nem csak a katasztrófahelyze­tekben kell a jó együttműködés­re törekedni. A tárca most dol­gozza ki azt a koncepciót, amely a települési és a kisebbsé­gi önkormányzatok közötti jobb kapcsolatot hivatott elősegíteni. Reméli, e téren is olyan javulás következik be, mint a rendőr­ség és a cigányság között, ahol egyre kevesebb diszkriminatív esettel lehet találkozni. Végül bejelentette: a kitünte­tést a tarnamérai rendőrmúze­umnak kívánja adományozni, hogy a nagyközönség számára is_ látható legyen. _* _____________________________(8UHAI K ilenc napon át tartott Egerben a Végvári Vigasságok idei rendezvénysorozata. Képünkön a szlovákiai Aramis Haditorna Klub tagjai „harci helyzetben”. A rendezvényről szóló összefoglalónk a 2. oldalon______________________fotó; perl marton Sz iréna_______ M indent, ami csak megmozdítható... * MÁV-állomásról, TIGÁZ- telepről, strandról és magánhá­zakból egyaránt vittek minden mozdíthatót az élelmes tolva­jok az elmúlt hét végén. A hat­vani vasútállomás egyik váltó­járól például a transzformátort lopta el valaki, komolyan ve­szélyeztetve ezzel a közlekedés biztonságát. * Bélapátfalván a gázátadó állomásról tulajdonítottak el 40 méter drótfonatot, nyolc tartóoszlopot és 12 méter tar­tódrótot. Az ismeretlen elköve­tő által okozott kár eléri a 120 ezer forintot. * Az egri strandfürdőben egy putnoki személy járt pórul, mert őrizetlenül hag^a holmijait. El­lopták 13 ezer forintját, mobilte­lefonját, szemüvegét, autós tás­káját, valamint személyes iratait. Eger Burillák Attila, az APEH nyomozó hivatalának szóvivője elmondta, P. Gyula egri lakos alaposan gya­núsítható azzal, hogy 1996-tól 1999-ig vállalkozása nevében több tucat, főleg az észak-magyar-

Next

/
Thumbnails
Contents