Heves Megyei Hírlap, 2000. augusztus (11. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-01 / 178. szám

2. oldal - Heves Megyei Hírlap MEGYEI K Ö R K É P 2000. Augusztus 1., kedd Az Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány egri csoportja szervezésében jóté­konysági koncertet tartottak vasárnap este az ost-holsteini Európa-hírű gitáriskola növendékei Egerben, a Líceum dísztermében. A nettó bevételt - 104 ezer forintot - az Egri Leukémiás, Daganatos és Immunhiányos Gyermekekért Alapítvány javára ajánlották fel fotó: pilisy elemér Visszavárt amerikaiak Feldebrő A község Bostoni Testvérközössé­ge segítségével már hagyománya van a nyári nyelvgyakorlatoknak. Kelemen József polgármester el­mondta, idén az Egyesült Álla­mokból érkezett egyetemisták­ból Feldebrő mellett jutott angolt oktató amerikai diák Makiár, Recsk, Felsőtárkány és Abasár községekbe is. Feldebrőn a három hét közös tanulást búcsúest zárta, ahol mindenki oklevelet is átvehetett az ismeretszerzésről. Az elsajátí­tottak bizonyságaként angolul adtak elő jeleneteket, énekeket. A nyelvgyakorláshoz nemcsak a könyvtár állt rendelkezésre, ha­nem kirándulások közben is fej­leszthették tudásukat a résztve­vők, eljutva Eger és a Mátra is­mert tájaira is. Az önkormányzat által szorgalmazott, most is hasz­nosnak bizonyuló nyári kötetlen „suli” sikere alapján az amerikai diákok újabb csoportját jövőre is várják a körzetben. Jegyzőkérdés, vagy más? (Folytatás az 1. oldalról) Már egy éve - amikor még szó sem volt a szakember elmenetelé­ről - napvüágot láttak a találgatá­sok arról, ki is kerülhetne Próbáld doktor helyére. Legtöbben Fó­nagy László lőrinci jegyzőre vok­soltak, aki azonban cáfolta ezt. Amióta megyénk legfiatalabb vá­rosának pénzügyi helyzete nem a legrózsásabb, elcsendesedtek az ez irányú kombinációk. Hatvan politikai erői vélhetően úgy gon­dolják, Fónagy Lászlónak jelenle­gi helyén épp elég a dolga, így nincs ideje a váltáson törni a fejét. Apc is neuralgikus pont. A tes­tület kimondta a jegyző alkal­matlanságát, s erre hivatkozva felmentette Fodor Lászlót. A foly­tatás szeptemberben a munka­ügyi bíróságon várható. Zagyvaszántón Bukta Jánosáé jegyző nyugdíjba ment. A pályá­zat már megjelent a közlönyben, cáfolva a híreszteléseket is, mi­szerint a település irányítói Nagy- kökényessel körjegyzőségben gondolkodnak. Informálisan ugyan egyeztettek erről a kökényesiekkel, ám az utóbbi község illetékesei úgy látták, en­nek még nincs itt az ideje. Értesü­léseink szerint sokan attól tarta­nak, a körjegyzőség veszélyeztet­né az önkormányzat függetlensé­gét, ám a szakemberek vélemé­nye alapján erről szó sincs. Min­denképpen ez a jövőbeni megol­dás - állítják a hozzáértők. Petőfibányán a jegyzőkérdést illetően csend honol. Másfél éve - amikor a hivatal irányítója visz- szatért a gyermekgondozási sza­badságról - volt ugyan némi súr­lódás „házon belül”, de ezt diplo­matikusan megoldották. Csányban sem szakadt meg a folytonosság: 1988-ban az addigi jegyzőt polgármesterré választot­ták, de pár héten belül megtalál­ták Morvái István utódját. A többi helyen nyugalom van. Hogy ez meddig tart, nem tudni, mivel egyes szakemberek úgy vé­lik: elhibázott a jegyzői jogállás szabályozása Dr. Tóth Melinda szerint például nonszensz, hogy a hivatal vezetőjének kinevezési és felmentési jogát az a képviselőtes­tület gyakorolja, amelynek a dön­tései feletti törvényességi ellenőr­zés éppen a jegyző feladata. Ma­gyarul: az alkalmazott ellenőrzi a munkáltatóját. Ez feszültségek­hez vezet - vélekedik dr. Tóth Me­linda, aki úgy látja, az lenne a leg­jobb megoldás, ha a jegyzőt egy képviselő-testületen kívüli szak­mai szerv - például a Belügymi­nisztérium vagy a megyei közigaz­gatási hivatal - nevezné ki, a helyi vezetőség véleményének figyelem- bevételével. (T. O.) Végvári Vigasságok: harmincötezer látogató Eger Ötödik alkalommal rendezte meg a Dobó István Vármúzeum a Végvá­ri Vigasságok néven ismert programsorozatát, melyet ebben az esz­tendőben a millennium jegyében tartottak meg. Az összesen 95 programot tartalmazó esemény első egységében - július 22-én és 23- án - a katonai hagyományőrző csoportok találkozóját és versenyét tekinthették meg az érdeklődők. A Végvári Vigasságok, a rendezvény második programegysége, a Várjátékok július 27-én kezdődött és va­sárnap fejeződött be. A július 22-től 30-áig tartó rendezvénynek mintegy 35 ezer látoga­tója és 400 fellépő szereplője volt. A szervezők az Árpád-kortól a Rá- kóczi-szabadságharc időszakáig azokat a történelmi korszakokat igyekeztek kiemelni, amikor a várdombon lévő püspöki központnak, majd később a kővárnak országos történelmi jelentősége volt. FOTÓ: PERL MÁRTON Nyári diákmunka: szűk a választék (Folytatás az 1. oldalról) A Meló-Diák, amely iskolaszö­vetkezetként a belépő tagoknak biztosít elfoglaltságot, a 175 fo­rintos bruttó minimum órabér­től a darabbéres munkáig szá­mos munkát szervez a diákok­nak. A munkahelyek a napi nyolc-, legfeljebb hatórás mun­kaidőre keresik a diákokat, az ennél rövidebb alkalmazás alig fordul elő. A hivatalos lehetőségeken kí­vül elég széles kört érinthet a fi­atalok nyári alkalmi munkája, amikor többnyire még szerző­dés nélkül, csak megállapodás alapján, zsebből fizet az alkal­mazó. Ha fizet. Mivel ezek az esetek nem egy­szer válnak nézeteltérések forrá­sává és az érintett fiatal keserű szájízzel kénytelen tudomásul venni a feke­tegazdaság árnyoldalait, ezeknél a hi­vatalos meg­állapodás hí­ján nem kér­hetők szá­mon a mun­kafeltételek és a kialku­dott kereset sem. Akadt már példa arra, hogy az alkalmazó próbaidőre vette föl a fiatalokat, s ennek letelte után, a nem megfelelő munkavégzésre Mire kell a nyári jövedelem? A diákmunkára jelentkezők többsége nem alapvető megélhetési gondjaira keresi a meg­oldást, hanem elsősorban zsebpénzüket sze­retnék kiegészíteni, s tandíjra és a tanulmá­nyaikkal kapcsolatos kiadásokra, illetve uta­zásra, nagyobb értékű használati cikkre, vagy éppen a mobil telefon számlájának kifizetésére gyűjtenek. Pofozkodott, üveget tört az amazon A rendőrjárőr végül a pszichiátriára szállította Gyöngyös A város egyik vendéglátó egységé­ben szombaton este 11 óra tájban egy ott szórakozó hölgy előzetes szíjváltás után pofon ütötte a pin­cért. Ezután a pultról lesöpört mintegy 35 tányért és üvegtálat, amivel legalább ötvenezer forin­tos kárt okozott - tudtuk meg Bá­lint Sándor r. alezredestől, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság sajtóreferensétől. A történet azonban itt még egyáltalán nem ért véget, a csilla­píthatatlan haragú nőt továbbra sem sikerült elcsendesíteni, ezért jobbnak látták a szórakozóhely alkalmazottai, ha rendőrt hívnak. Az asszony a kiérkező járőrrel szemben is rendkívül agresszíven viselkedett, ezért kénytelenek voltak őt megbilincselni, majd a kapitányságra előállítani. A 36 éves'nő a kapitányságon sem nyugodott meg, ezért aztán a rendőrök immár orvos gondjaira bízták: tovább szállították tehát a Bugát Pál Kórház pszichiátriai- addiktológiai osztályára. A dühöngő nő ellen garázda­ság vétségének alapos gyanúja miatt folytatnak eljárást. isuhai Telitalálat nélkül A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 30. heti ötös- és hatoslottó nyereményei a követ­kezők: 5/°0: 5 találatos szelvény nem volt. A 4-esekre egyenként 299.575, r. 3-asokra 4.742, a 2- esekre 386 forintot fizetnek. 6/45: 6 találatos szelvény sem volt, s 5+1-es sem. Az 5- ösök egyenként 125.383, a 4- esek 2.412, a 3-asok 522 forintot érnek. Telitalálatos Joker szelvény sem volt. ■ Jubiláló nyugdíjasok Poroszló Egész napos program keretében ünnepelte fennállásának 10. év­fordulóját a helyi Lila Akác Nyugdíjas Klub. A Közösségi Parkban megtartott rendezvény­re a megye 12 nyugdíjasklubja küldte el delegáltjait, így össze­sen 430 résztvevője volt a jubile­umi eseménynek. A rendezvényen többek kö­zött jelen volt Bujdosó Sándomé, a Heves Megyei Nyugdíjas Szö­vetség elnöke is. A megjelenteket Cseh Ferencné, a klub vezetője köszöntötte, majd kezdetét vette a nagy sikerű gálaműsor. A jubi­leumi ünnepségen Bornemisza János polgármester köszönt el zárszavában a vendégektől. ■ Hirtelen hatalmas égiháború tör ki, s egy angyal repül a földre. E képpel kezdődik a Carmina Burana balettelőadása. Carl Orff nagy sikerű művét a Pécsi Nemzeti Színház balettelőadásában láthatta az egri közönség a Líceum udvarán fotó: oál oábor Fortuna istenasszony ezúttal a bélapátfalvi Novák Istvánnét fogadta kegyeibe, és játékunk nyerteseként a hét végén ingyen használhatta a Suzuki Wagon Rt. Autó- Agria '98 Kft. által felajánlott személygépkocsiját. Lapunk régi olvasója élettársával, Far­kas Bélával csak úgy komótosan autózgatott a környéken, többek közt Bükkszékre kirándultak. A Hírlap játékán korábban egy Mercedes gépkocsit nyertek egy hétvégére, a mostanit már szívesen megtartanák örökre fotó: pilisy elemér hivatkozva, egy fillér nélkül küld­te el az ingyen munkaerőt. A legális diákirodák és vállal­kozások viszont védettséget bizto­sítanak az általak közvetített fia­taloknak, akik így kedvezőbb helyzetet élveznek, s élhetnek jo- gaikkal is. _____________ ikji

Next

/
Thumbnails
Contents