Heves Megyei Hírlap, 2000. július (11. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-01 / 152. szám

/ Elsőbbség a környezetvédelemnek A csatornázottság terén jelentős a megye lemaradása- A környezetvédelmi jellegű feladatok mellett rendkívüli jelentőséggel bírnak a megye szá­mára a gazdaságszervezést segítő területrendezési megfontolások is. Mindezek azt a célt szol­gálják, hogy maximálisan ki tudjuk használni a megye természeti, táji, gazdasági, kulturális és szellemi erőforrásait. Minderről Kun Zoltán, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Terü­letfejlesztési Igazgatóságának vezetője beszélt lapunknak annak kapcsán, hogy a közel­múltban fejeződtek be az önkormányzati kistérségi társulásoknál ama országos tervhez il­leszkedő megyei területrendezési terv programfejezetének egyeztetései, amelynek a közleke­dési és településszerkezet-kialakítási elképzeléseiről a Hírlap 2000. március 25-i számában már részletesen szóltunk.- Legutóbbi találkozásunk al­kalmával, a megyei területren­dezési program kapcsán, a köz­lekedésfejlesztés és a település- szerkezet kérdéskörét érintet­tük. Milyen más főbb prioritá­sokkal számol még ez a prog­ram?- Természetesen egyidejűleg több prioritásnak is érvényesül­nie kell - tájékoztatott Kan Zol­tán az említett kettő mellett ilyenek a környezetvédelmi jelle­gű feladatok és a gazdaságszer­vezést segítő megfontolások. Mindezek elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a lehető legjobb mértékben hasznosuljanak a megye természeti, táji, gazdasá­gi, kulturális és szellemi erőfor­rásai.- A környezetvédelem terén miket tart a legfontosabb fel­adatainak a megye?- Itt egyebek mellett a megyei idegenforgalom és természete­sen a termelő infrastruktúra szempontjaira figyelemmel, a szilárd- és folyékonyhulladék­gazdálkodást tartjuk kiemelke­dően fontosnak. A szilárdhulla- dék-gazdálkodást tekintve sze­retnénk elérni, hogy 5-6 év alatt kiépüljön a regionális lerakók rendszere, megtörténjen a már meglévő lerakók rekultivációja, és - tekintettel a szelektív hulla­dékgyűjtésre - érzékelhető válto­zás következzen be a lakossági- és termelésihulladék-hasznosí- tásban, mint másodlagos nyers­anyag-hasznosításban. Erre pél­da lehet akár a bioenergia kinye­rése a hulladékokból.- Csakhogy bizony rengeteg vita terheli ezt a területet, gon­doljunk csak az Egercsehiben tervezett lerakóval kapcsolatos lakossági ellenállásra, vagy a Bélapátfalván jelentkező tilta­kozásokra...- Meggyőződésem, hogy ezek a félelmek kissé túlzottak. Az új hulladéklerakók biztonsági vé­delme ma már olyan magas fo­kú, amely szinte teljesen kizárja egy későbbi szennyezés esélyét. Mindez pedig megfelelő törvé­nyi garanciákkal is körülbástyá­zott, így már az engedélyezési el­járás során rendkívül sok ható­ságnak kell állást foglalnia a helyszínt illetően, de ezeken felül még egy tudományos igé­nyű környezetterhelési tanul­mányt is készíttetnie kell a beru­házónak. Ez utóbbi hivatott kri­tikusan megvizsgálni azt, hogy a telepítés helyszíne ne veszélyez­tessen egyebek mellett vízbá­zist, természetvédelmi területet, felszíni vízfolyást, és azt, hogy a többszörös fenékszigetelés ké­pes-e megakadályozni a szeny- nyező anyagoknak a talajba szi­várgását.- Ezeknek a vitáknak az el­rendezésében hogyan tud segít­séget nyújtani a megye?- Amellett, hogy több oktatá­si, képzési, tájékoztató rendez­vény előkészítésében is részt ve­szünk, szakmai látogatásokat szervezünk olyan helyekre az or­szágban, ahol már működnek ilyen regionális lerakók. Ezekkel azt szeretnénk elérni, hogy a te­lepülések, vagy éppen a telepet befogadó lakosság a lehető leg­szélesebb ismeretek birtokában vállalhassa fel, hogy helyet ad a legszigorúbb előírásoknak is megfelelő, milliárdos beruhá­zással készülő lerakónak. Gon­dolnunk kell azonban arra az esetre is, ha nem lesz befogadó település. Ekkor a megyei köz­gyűlésnek kell vállalnia, hogy a megyei rendezési tervben - mivel több települést érintő fejleszté­sekről van szó - az említett szal­mái szempontok alapján kijelöl­je a regionális hulladéklerakó helyét. Tudni kell azt is, hogy je­lenleg 62, szakmailag nem meg­felelő, de működő telep van a megyénkben, amelyek mellett számtalan illegális lerakó is szennyezi a környezetünket. Jó hír viszont, hogy egy minden igényt kielégítő regionális telep már épül a Jászság és Heves vá­ros összefogásával Jászapáti tér­ségében, míg Gyöngyös-Hatvan térségében, illetve Eszak-Heves- ben most készülnek a tanul­mánytervek. Még egyet terve­zünk a megye délkeleti területé­re is, így egyetlen megyei tele­pülés sem maradna ki ezen fej­lesztésekből.- Mi a hely­zet a szennyvíz- tisztítás és a csatornázás te­rén? Ami a szennyvízelveze­tést illeti, me­gyénk a regioná­lis és az orszá­gos átlagtól is el van maradva. A Központi Sta­tisztikai Hivatal '98-as adatai szerint a 118 te­lepülésből csak 42-ben megol­dott a csatorná­zás, míg 10-nél folyamatban van a rendezés. Emellett 33 köz­ségben előkészí­tés alatt áll a be­ruházás, ám a fennmaradó 33- ban még tervbe sincs véve a ren­dezés. Ilyenfor­mán - a telepü­lésekre vetítve - csupán 44 szá­zalékban lehet megoldottnak tekinteni a csator­názást. Ha az ellátott lakosságot vesszük figyelembe, ugyanezen adatok szerint alig 33 százalé­kuk van rákötve a rendszerre. Az országos átlag ezzel szemben 46 százalékos... Az igazsághoz tar­tozik azonban az is, hogy e téren az idén dinamikus előkészítési munkák folytak: mintegy 20 tele­pülést érintően 40 milliárd forin­tos nagyságrendben adtak be az önkormányzatok céltámogatási igényt, de emellett további 15-20 községben is nekiláttak már az előkészítésnek.- A szennyvízzel összefüggő beruházások előkészítésének felgyorsítása összefüggésben van az európai uniós csatlako­zási tárgyalások előrehaladtá­val?- Én úgy látom, hogy több té­nyező is sarkallja ezeket az ön- kormányzati beruházásokat, melyek a községek nagyságától függően, tisztítóművel együtt 400-800 millió forint közötti összeget igényelnek. Szerintem az EU-s elvárások rendszere csak az egyik tényezője ennek, és nem is biztos, hogy a legfon­tosabb. Talán nagyobb súllyal esnek a latba a településeknek a gazdaságélénkítéséhez elenged­hetetlen termelői infrastruktúra­fejlesztéseik, de a növekvő la­kossági igények szintén szere­pet játszanak ebben. Ez utóbbi­val kapcsolatban meg kell je­gyezni: a községek lakossága is egyre inkább elvárja azokat az életkörülményeket, amelyek a városokban már természetesek, lásd például a telefont vagy a vezetékes gázt. Másrészt ezek a kívánalmak egy olyan szemlé­letváltást is mutatnak, amely a környezet tisztasága és az egész­séges életmód iránti igényben nyilvánul meg. Ez a kérdéskör az említetteken túl természete­sen érinti az ivóvízbázisok és a levegő tisztaságának védelmét, a talajvédelmet és az épített környezet, a műemlékek védel­mét is, vagy éppen annak a fló­rának és faunának a védelmét, amely már ma is vonzóvá teszi megyénket az ide látogatók szá­mára. Szeretnénk ugyanakkor még idén elkészíteni azt a ke­retprogramot is, amely az el­múlt két évben tapasztalt ár- és belvizes helyzet esetére biztosí­taná a megfelelő csapadékvíz­elvezetést.- Említette a gazdaságszer­vezés prioritásait is. Melyek lennének ezek?- Úgy gondolom, itt arra kell figyelnünk, hogy a termelési ka­pacitások bővítéséhez megfele­lően előkészített telephelyek áll­janak rendelkezésre, azokat meg lehessen közelíteni, és biz­tosítani lehessen számukra az energetikai tápforrásokat. Egy- egy ilyen kérdés - a munkahe­lyek oldaláról - több települést is érinthet, ezért arra készü­lünk, hogy a településrendezési tervek mellett a megyei rende­zési terv programja is tartal­mazza az ipari parkok és jelen­tősebb ipari övezetek kiépülésé­nek kívánatos helyszíneit, az áru- és személyszállításhoz kap­csolódó kisebb repülőterek, a kereskedelmi centrumok, a le­hetséges kutatóbázisok elhelye­zésének i..yszíneit is. Nyilván­valóan foglalkozni kívánunk a megyei rendezési tervben azok­kal a vonalas infrastruktúra-lé­tesítményekkel - közutakkal, vasutakkal, gázvezeték-rend­szerekkel és más egyebekkel - is, amelyek ezen jelentősebb gazdasági létesítmények alap­vető szükségleteit kielégítik. KÜHNE GÁBOR A HULLADÉKGYŰJTÉS ADATAI A KSH ADATSZOLGÁLTATÁSA ALAPJÁN 1980 1990 1996 1997 1998 Az összes település a megyében (db) 118 118 118 118 118 Hulladékgyűjtésbe bevont összes település (db) 24 86 108 107 107 Hulladékgyűjtésbe bevont összes település (%) 20,3 72,9 91,5 90,7 90,7 Az összes lakás a megyében (db) 119220 127866 131079 131687 132182 Hulladékgyűjtésbe bevont összes lakás (db)­93391 97107 99304 99283 Hulladékgyűjtésbe bevont összes lakás (%)­73,0 74,0 75,4 75,1 Elszállított hulladék mennyisége (m3) 353 896 820 812 810 SZALAY ZOLTÁN Köpönyeg­nyomozók Ószintén mondom, sajnálom az új környe­zetvédelmi minisztert. Tudós szakember létére a politika alatto­mos csapdáit kell kerülgetnie. Szánom, mert riasztó közeg veszi őt körül, ami méltatlan a személyiségéhez. A vele történtek ta­nulságai persze, tipikusak! Roppant mulatságos volt, ahogy az FKgP elnöke fennhéjázva harsogta a tévében: ő nem tud az új kormánytag korábbi MSZP-s képviselő-jelöltségéről, s mivel a média állításai szerinte 99 szá­zalékban hazugságok, így nincs oka feltételezni azt, amit híresz- telnek megbecsült tanácsadójáról. Ám a következő snitt a tényt igazolta: az első szabad választáskor a bársonyszék-örököst még a piros szegfűsök indították Zalában a parlamenti mandátumért folyó versenyben. Keszthelyen pártalelnök is volt. Mi több, az MSZMP is a soraiban tudhatta hajdanán. El is ismerte. (Ennyit a kisgazdaelnök kijelentéseinek hatásvadászó jellegéről...) Normálisan gondolkodó ember számára mindez nem baj, leg­feljebb a színeváltás idézhet elő némi felfordulást a hirtelen válto­zásokat nem igazán kedvelő gyomorban. A sztori attól érdekes, ami manapság egyes politikai körökben végbemegy! Én köpönyegnyomozóknak hívom a folyton átvilágítani óhaj­tókat, a mások múltjában kéjesen kutakodókat. Úgy tűnik, nem igazán sikeresek, hiszen - íme - most is kitudódott valakiről, hogy nem oly rég még a másik oldalon állt. S vajon tudják-e, tisz­telt kormányzó politikusaimék, hogy mennyien vannak még!? Igen, épp az önök soraiban is! Azok, akik ma boldogan lelken­deznek például azért a titokszolgálatról lemondott pártelnökért, aki - a szabad véleménynyilvánítás okán - „férgeknek és nyüvek- nek” titulálja tulajdonképpen őket, magukat. Az persze, ízlés vagy állóképesség (?) dolga, hogy ki, miként bírja elviselni saját gerince hajladozását. Csak az nagyon gusz­tustalan, ha beáll a köpönyegnyomozók sorába, s kígyót-békát kiabál önnön múltjára. Akkor már jobban tenné, ha borotválko­záskor vagy szépítészkedéskor legalább a másik oldalára fordíta­ná a tükröt önmaga előtt. KOVÁCS JÁNOS Békediktátum Együk meg ezt a finom leveskét, hű de finom - hallik a kert mélyéből, amint a nagymama színpadias ujjongással próbálja unokájába diktálni az ebédet. Kevés sikerrel. Igyekezete elvitathatatlan, ám a gyermekek megdöbbentő érzéke is a fals hangokra. Na, drágaságom, edd meg szépen - folytatódik az unszolás. Az ostromnak nem lehet túl nagy foganatja, mert a próbálkozás még tart. Edd meg, szívem, különben nem lesz sütike. Ez a beje­lentés sem hatja meg az érintettet. Neki senki ne sütikézzen. Edd meg, csillagom, különben nem megyünk a játszótérre, s fagyit se veszek neked. Semmi. Egyél legalább pár kanállal belőle, ettől le­szel szép, nagy, erős. A hiúságára se lehet hatni. Edd meg, mert a nagymama akkor nem szeret téged. A kérések, szelíd érzelmi zsarolások falrahányt borsóként pattannak le egy edzett gyer­mekiélek szilárd elhatározásának sziklakemény bástyájáról. Eltérő akaratok és szándékok, taktikák és stratégiák csapnak össze. A nagymama okos diplomata módra harcmodort vált. Ne edd meg, szivecském, áthívom a szomszédból Balázskát, ő úgyis annyira szereti a levest. Hosszú csend. Aztán a dicséret: látod, ugye, milyen jó volt?! Ismét bebizonyosodott: a legfőbb emberi hajtóerő az irigység, nagyobb ajellem tántoríthatatlan elhatározásánál, a makacs és vak elszántságnál, a sorssal való kérlelhetetlen szembenézésnél, mert inkább veszni hagyja védett elveit, minthogy a másiknak jó­lessen az a leveske. A felek közös nevezőre jutottak a zöld asztal mellett, mindenki elégedett. A diplomaták megtették dolgukat, az egyetértés helyre­állt, a kibillent idő helyrezökkent. Béke szállt a kertre. A leves el­fogyott. Hír(telen)kék... ______ A z új környezetvédelmi miniszter tíz éve szocialista színekben siker­telenül indult az országgyűlési képviselő-választáson, ám erről nem esett szó mostani kisgazdapárti jelölésekor. Szegfű terem a magyar ugaron... * Érdemeik szerint bírálja el a tagjelölt országokat az Európai Unió. Mert érdemrendnek lennie kell... * * Megkezdődött a Magyar Honvédség jelenleg ötvennyolc fős táborno­ki karának régóta ígért csökkentése. Aki nem lép egyszerre... k Többéves nemzetközi kutatási program eredményeként megfejtet­ték az emberi élet receptjét. Nem szabad meghalni... * Erkölcsi bizonyítványt és szakképzettséget nem kívánó munkára el­ítélteket lehet kölcsönözni a szegedi Csillag börtönből. Rabok legyünk vagy rabszolgák... ___________________________.___________________________(saLvAw

Next

/
Thumbnails
Contents