Heves Megyei Hírlap, 2000. július (11. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-01 / 152. szám

4. oldal - Heves Megyei Hírlap HAZAI TÜKÖR Tarthatatlan a bérhelyzet Országszerte tiltakoztak az egészségügyi dolgozók Budapest Már nem egyszerűen bér­harcról van szó, hanem a szociális és egészségügyi ágazat működőképessége került veszélybe - hangsú­lyozta dr. Cser Ágnes, az Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszerve­zetének (EDDSZ) elnöke a pénteki országos demonst­rációt megelőzően. Az esti órákra az or­szág ötven városában szerveztek megmoz­dulásokat az EDDSZ helyi szervezetei. Az összejöveteleken mindenütt fel­olvasták a szakszervezet társada­lomhoz írt nyílt levelét. Cser Ág­nes szerint a rendszerváltás óta először fordul elő, hogy ilyen nagyarányú támogatást kap egy érdekvédelmi felhívás. A nyílt levélben az EDDSZ sé­relmezi, hogy 1999-ben az idei költségvetést szakszervezeti egyeztetés nélkül fogadta el az Országgyűlés, pedig már akkor nyilvánvaló volt, hogy a szűkös pénzügyi feltételek tragikus hely­zetet teremtenek az egészség­ügyben, miközben továbbra sem lesz változás a még rosszabb helyzetben lévő szociális szférán belül. A szakszervezet elnöke sze­rint a Központi Statisztikai Hiva­tal adatai egyértelműen bizonyít­ják az ágazat dolgozóinak évek óta tartó reálkereset-csökkené­sét. 1999-ben beindult a tömeges pályaelhagyás, amelynek ered­ményeként a fizikai dolgozók 7 százaléka másutt keresett megél­hetést. Az egészségügyi szakdol­gozók hiánya az intézmények­ben mára már 30-40 százalékos. A kórházakban több műszakban, túlórában, ügyeletben, nehéz mun­kakörülmények között helytálló fizikai dolgo­zók nettó átlagkeresete mindössze havi 34918 forint, míg az orvosoké is csak 50151 forint. A szociális intézmények­ben még rosszabb a helyzet: a fi­zikai munkát végzők havi átlagos nettó fizetése 28593, míg a szel­lemi foglalkozásúaké 38291 fo­rint. Az EDDSZ tagjainak többsé­ge azt sérelmezi, hogy még túl­munkával sem képes megterem­teni családja számára a tisztessé­ges megélhetés feltételeit. Cser Agnes megengedhetetlennek tartja azt is, hogy egy szociális gondozó kevesebbet keressen, mint az általa gondozott nyug­díja. Az EDDSZ tagjainak persze nemcsak aktív éveiben jut keve­sebb anyagi megbecsülés. Idős korukra, nyugdíjasként még 30- 40 évnyi szolgálati idővel is a lét­minimum szintjére szorulnak. NÉMETH ZSUZSA Bajban a konzul segít Ártatlanul is kerülhet valaki börtönbe Budapest - KüM A külföldre utazó magyar állampolgárok döntő több­sége tiszteletben tartja a he­lyi szokásokat, jogszabályo­kat. Sajnos évente mégis ez­rek vannak, akik külföldön összeütközésbe kerülnek az adott ország törvényeivel. A törvények betartása külföldön is kötelező. Senki nem hivatkoz­hat arra, hogy nem ismeri a helyi jogszabályokat, és nem kérhet enyhébb elbánást vagy mentes­séget cselekedetének következ­ményei alól pusztán azért, mert külföldi állampolgár - hívja fel a turisták figyelmét a Külügymi­nisztérium. A nemzetközi jog minden kül­földön letartóztatott magyar ál­lampolgár számára lehetővé te­szi, hogy a helyi hatóságoktól igényelje a magyar konzul hala­déktalan értesítését. Célszerű már a magyar konzullal való kap­csolatba lépés előtt ragaszkodni a megfelelő nyelvtudással rendel­kező tolmács közreműködésé­hez. Iratot csak akkor szabad alá­írni, ha annak tartalma érthető. Nem árt ismerni az eljárás mód­ját: a konzul felveszi a kapcsola­tot a letartóztatottal, és a nemzet­közi jog, a helyi jogszabályok ál­tal biztosított keretek között igyekszik segítséget nyújtani. Bajbajutott honfitársaink ne­megyszer tartanak a „hivatalos személy” közbelépésétől, ezért megesik, hogy fontos részleteket elhallgatnak előtte. Pedig a kon­zul a vele közölteket bizalmasan kezeli, mások számára arról csak az érintett hozzájárulásával ad­hat tájékoztatást. A letartóztatott kérésére ter­mészetesen értesíti a hozzátarto­zókat, ha kell, helyi ügyvédet keres, megszervezi a hozzátarto­zók látogatását, netán a letartóz­tatott orvosi ellátását is. Azonban nincs módja kivételes elbánást, jogkövetkezmények alóli men­tességet vagy azonnali szabadon bocsátást elérni. Mindenképpen érdemes a konzul segítségét igénybe venni, hiszen nem egy esetben ártatla­nul, tévedésből vesznek őrizetbe, zárnak be valakit. __________________________(STS) K amerás felügyelet az autópályákon? Az országban nyolc helyen (Győr-Sopron-Moson, Komá- rom-Esztergom, Bács-Kiskun, Heves megyében, illetve Pest megye négy településén) mű­ködő rendőrségi autópálya al­osztályok vezetői évente két­szer gyűlnek össze megbe­szélni tapasztalataikat. Márkáz A tegnap Markazon tartott találko­zón elhangzott: a gyorsforgalmi utakon az első negyedévben csök­kent a személyi sérüléses balesetek száma. A balesetek oka többnyire a relatív gyorshajtás, az állatok, va­dak elütése, s csak ritkábban a fi­gyelmetlen vezetés.- Négy-öt éve kezdtek elszapo­rodni az Ml-esen az általunk „trükkös lopásnak” nevezett bűn- cselekmények - mondta Pausz Fe­renc r. alezredes, az ORFK Közleke­désrendészeti Főosztályának vezetőhelyettese. - Általában este, benzinkutaknál álló vagy a pályán valamilyen indokkal leintett au­tókból emelik el az értékeket. A díjszedés bevezetésével kap­csolatban Szilágyi Tibor r. alezre­des, az ORFK Autópálya Alosztá­lyának vezetője kifejtette, hogy az Ml-esen és az M3-ason autózók mintegy 15-18 százaléka nem fize­tett úthasználati díjat: részben el­mulasztották ezt, részben nem is voltak hajlandók megvásárolni a matricát, ületve a kártyát. A vi­szonylag zárt rendszernek számító M3-ason tartott ellenőrzések során a közútkezelői intézkedések domi­nálnak, rendőri beavatkozásra ed­dig ötven esetben volt szükség. Szó esett a haladást gyorsító elektronikus díjfizetés és a kame­rás forgalom-felügyeleti rendszer párhuzamos bevezetéséről, mely­ről jelenleg már elkészültek a konkrét tervek. Elsőként (egy-két éven belül) az'Ml-esen kívánják mindezt megvalósítani, azon a nyílt, nem díjfizetős szakaszon, ahol nincsenek kapuk, s így az el­lenőrzés is nehézkes. A komoly technikai hátteret igénylő rend­szernek a mozgás közben elköve­tett szabálysértések tettenérésében és a körözött gépjárművek ellenőr­zésében lenne szerepe.- A befektetés finanszírozásá­ban a közútkezelőkre is számí­tunk - tudatta Pausz Ferenc -, hi­szen aki a díjszedésben érdekelt, annak az sem mindegy, hogy a balesetveszély, illetve a közbizton­ság hiánya miatt lemondanak-e az autósok az érintett útszakaszok használatáról. m 2000. JÚUUS 1., SZOMBAT Segítség Gyergyónak A tanulási zavarokkal küszködő gyermekek felzárkóztatását segítő pedagógiai program romániai, gyergyószentmiklósi adaptációjához kért segítséget az Eger erdélyi testérváro- sában működő Esély Alapítvány. Egerben, a Heves Megyei Gyógypedagógiai Szakszolgálati Központ két szakembere, Juhász Ákosné ésMandákné Rabóczki Erika vállalta, hogy - az egri Segít a Város Alapítvány közreműködésével - megis­merteti e program részleteivel a Eger, Gyergyószentmiklós Magyarországon már 10-12 éve működik az a bevált pedagógiai program, amely a tanulási zava­rokkal küszködő gyermekek fel­zárkóztatását segítí - tudtuk meg Mandákné Rabóczki Erikától. Ami lényeges, e program törvényi hát­térrel is rendelkezik, így az eltelt évek során meg lehetett alkotni a szükséges taneszközöket, s az is­kolákban megteremtődtek a sze­mélyi és tárgyi feltételek is. Mind­ezeknek köszönhetően az e prob­lémával birkózó nebulóknak lehe­tővé vált, hogy alkalmazkodjanak az iskolák követelményrendszerei­hez, s elérjék a minimumot, eset­leg túl is teljesítve azt - mutatott rá e fejlesztési eljárás előnyeire a szakember, hozzátéve: a rendszer a megye oktatási intézményeiben is remekül bevált, kivéve magát a megyeszékhelyet, ahol csak elvétve alkalmazzák azt. A Segít a Város Alapítvány te­hát - a gyergyóiak kérésére, más­fél éves előzmények után - segít e kinti kollégákat. fejlesztési eljárást az ottani óvodai és általános iskolai viszonyokhoz igazítani, ám - tette hozzá Mandákné - ott ennek még nincs meg a törvényi háttere, ezért idén több tanfolyam keretében ismerte­tik meg a program részleteivel a gyergyói szakembereket. A tervek szerint most egy-egy szo- ciálpedagógus, pszichológus és ta­nító fogja tanulmányozni az eljá­rást a szakszolgálati központban egy egyhetes kurzus keretében, amelyre várhatóan októberben ke­rül sor. Gyergyószentmiklósra •visszatérve pedig a város egyik ál­talános iskolájában kísérlik meg e módszerek honosítását is.- Úgy terveztük, hogy minden esztendőben kilátogatva, mint­egy kontroll megsegítésként folya­matos kapcsolattartást alakíta­nánk ki - jegyezte meg. - Eleve nem az volt a célunk, hogy fel­mérjük a kinti, tanulási problé­mákkal küszködő gyermekeket, hanem az, hogy segítsünk a gyer­gyói kollégáinknak felismerni a problémát. __________ ikühnei N ő az önkormányzatok terhelése A helyhatóságok lesznek a közhasznú munkások munkáltatói A nyár nemcsak a hosszú szabadságo­lások, hanem az építkezések és a felújí­tási munkák szezonja is. Az önkor­mányzatok is ilyenkor végeztetik el a nagyobb közmunkákat, amelyre a munkanélküli-ellátásból kiesett állás­talanok jelentkezhetnek. Budapest Nincs azonban jó kedve a települési ve­zetőknek, mert a kormány tervei alapján a segélyen élő, dolog nélküli emberek foglakoztatásának összes költsége az ön- kormányzatokat terheli majd. Az önkor­mányzatok hevesen tiltakoznak az ellen, hogy nekik kelljen kifizetni a munkába állás előtti kötelező vizsgálatok költsége­it. A munkanélküliek egészségügyi és szakmai alkalmassági vizsgálatait ugyan­is eredetileg a központi költségvetésből, az Országos Egészségügyi Pénztártól, il­letve az állástalanok ellátásából szárma­zó pénzekből finanszírozták. A szükséges vizsgálatok nem olcsók: a szakmai alkalmassági 2500 forintba, a foglalkoztathatóságot vizsgáló szakvéle­mény pedig 3000-be kerül. Ráadásul várhatóan az eddigieknél jóval több em­ber fog jelentkezni közmunkára, mert a foglalkoztatási törvény tavaszi módosí­tása következtében a munkanélküli-se­gély mindössze 270 napig jár, utána pe­dig csak azok kaphatnak jövedelempót­ló támogatást, akik legalább 30 nap köz­munkát vállalnak. Tavasszal 165 ezren kaptak jövedelempótló támogatást, akik közül előzetes becslések alapján az idén 100-110 ezren jelentkeznek majd ismét közcélú munkára. A már elfogadott kormányrendelet módosításával a helyhatóságok szerződ­nek a közcélú munkásokkal. így mun­káltatóként rájuk hárul majd az alkal­massági vizsgálatok elvégeztetésének fe­lelőssége és teljes költsége. Az önkor­mányzatok panaszkodnak, hogy nincs pénzük a feltételek biztosítására, ráadá­sul egy miniszteri rendelet letiltotta azoknak a munkáknak az elvégezteté­sét, amelyek tényleges megtakarítást hozhatnának a településeknek. Ez azt jelenti, hogy tiloslistára kerültek az ön- kormányzati tulajdonban lévő intézmé­nyek - kórházak, iskolák - körüli kisegí­tő munkák, a más gazdasági társulással szerződés alapján elvégzett felújítások, karbantartások. Az önkormányzatok kötelezettségei tovább növekednek azoknak a tolvajok­nak, örömlányoknak a foglakoztatásá­val, akik a fogházban letöltendő bünte­tésüket átváltják közérdekű munkára. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az önkormányzatoknak kevés pénzük van a munkához elengedhetetlen szerszá­mok, munkaruha, és egyéb feltételek biztosítására is. wilk Moliére-rel nyaral Szakácsi Sándor felnőtt fejjel lett a tenger, a vitorlázás szerelmese Megvagyok - adta hírül lemeze címeként korábban Szakácsi Sándor, a Nemzeti Szín­ház tagja. Igen jó passzban van mostanában, fején büszkén viseli a kapitányi sapkát: a napokban tért haza az Adriáról, és máris újabb utazásra készül. Beszélgetésünknek azonban nem ez az aktualitása, hanem az évad végén átvett Ivánka Csaba-díj. Budapest A kitűnő színész-rendező négy éve távozott el közü­lünk, s hogy mégis velünk maradjon, családja létre­hozta a róla elnevezett elismerést. Pusztai Ágoston szobrászművész alkotását a kuratórium döntése nyomán kapta meg a pályatárs, Szakácsi Sándor.- Nagyon furcsa érzés lehet együtt élni a szobor­ral, és arra gondolni, aki kortársa, kollégája volt.- Több mint furcsa, valószínűleg megfogalmaz- hatatlan. Amikor ezzel kapcsolatban először kér­deztek róla, az jutott eszembe, hogy semmi rosszat nem lehetett felfedezni abban az emberben, ha csak azt nem, hogy leszokott a dohányzásról - neveti el magát, majd szippant a cigarettájából, és nagyot slukkol az asztalon lévő barna sörből. - Szóval az ember szeme bepárásodik, ha rágondol. Fiatalon halt meg, nem jutott ideje olyan közismert művész- szé lenni, hogy most ne kérdezzék meg az embe­rek, ki volt Ivánka Csaba?- Az indoklásban, hogy miért éppen ön érdemel­te ki a díjat, részletes elemzés szerepelt. Valójában egész eddigi életútjával rászolgált, kiemelve DonQuijote hatalmas alakját a sok figura közül.- Nagy megtiszteltetés volt számomra, és hoz­zájárult ahhoz, hogy azt mondjam, jól vagyok. Kezdenek valóra válni az álmaim. Negyvenévesen láttam meg a tengert, és most egy Orion nevű ha­jón vitorláztam az Adrián. Pipával és szemüveggel a víz alá merültem, és ámultam azon, amit ott lát­tam. A bőröm másképp lélegzik a délszaki növé­nyek, a tenger és a napfény közelében. Megjöttem, három filmet szinkronizáltam, és irány a kedve­semmel Ibiza. Nekem a pénz arra kell, hogy lás­sak, éljek. Közben most viszem magammal a leg­közelebbi szerepemet: Moliére A nők iskolája cí­mű darabjának főszerepét bízta rám a rendező, Csiszár Imre. Az évad végén már próbáltuk, szep­tember 30-án mutatjuk be a Nemzeti Színházban. Aztán játszom a repertoár-előadásokban, a Bánk bánban, a Tévedések vígjátékában, a La Mancha lovagját felújítjuk, és közreműködöm egy verses összeállításban, a Fohász Magyarországért című darabban, amelyet vidékre is elviszünk. Szeretek verset mondani, a Duna Televízió időnként felkér erre is.- Pályája kezdetén játszott több vidéki nagyváros színpadán. Mostanában is előfordul?- Ritkábban, de szívesen lépek fel vidéken is. Ma­gam pesti vagyok, de a szüleim Tiszapolgárihoz, il­letve Ercsihez kötődnek. Gyerekkoromban nyaral­tam a nagyszülőknél. Szeretem a nádtetős paraszt­házakat, bár nem tudnék már végképp ott élni. Az esti csend feltöltődéshez remek, állandóan biztosan nyomasztana.- Filmforgatás akad mostanában?- Három éve forgattam utoljára, Sára Sándorral. Volt egy háromrészes Bartókról szóló filmje Gaál Istvánnak, felkért az elbeszélő szerepére, igazán szép munka volt, senki sem láthatta még, ki tudja miért, egyik televíziós csatorna sem érdeklődött a film iránt. Negyvenévesen látta meg a tengert _________________________________várhegyi anprea

Next

/
Thumbnails
Contents