Heves Megyei Hírlap, 2000. július (11. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-01 / 152. szám

■ ■■ 2000. JÚUUS 1., SZOMBAT MEGYEI KÖRKÉP Heves Megyei Hírlap - 3. oldal Evolúció Kezdetben volt az, hogy agyagba döngöljük. Aztán: nem mindenki volt „begőzölt kommunista” az egy­kori MSZMP-ben. Ma: „mi a szakértelmet és nem a múltat nézzük”. Holnap: márványtáblán örö- kítjük meg nevüket. _______isikéi P ÉTER-PÁL SARUDON. A Ti­sza-tó sarudi szabad strandján Péter-Pál-napi mulatságot ren­dez ma a település önkormány­zata. A programokat a Megyei Művelődési Központtal, a Sarud a Tisza-tóért Egyesülettel, vala­mint más helyi és megyei szer­vezetekkel karöltve szervezték. GYERMEKTÁNCOSOK. A pétervásárai művelődési ház rendezésében ma este fél nyolc­tól, a Szabadság téri parkban lép fel a Csillagszemű gyermektánc- csoport, valamint a Tímár ka­mara táncegyüttes. DÉU MUZSIKA. A Megyei Művelő­dési Központ és a Cantus Agriensis közös koncertjét rendezik meg va­sárnap, 12 óra 30 perctől Nosz- vajon, a De La Motte kastélyban. HIT-VALLÁS. Új műsorral je­lentkezik vasárnap az Egri Városi Televízió. Az este fél hétkor kez­dődő adás témája a jótékonyság, segítőkészség. F. Molnár Gabriel­la, a műsor szerkesztője az ADRA Segítőszervezet képvise­lőjével, valamint az Agria Játé­kok Kft. vezetőivel egy jótékony- sági est apropójából beszélget. BÚCSÚ. Vasárnap (július 2-án) tartják az egri Jézus Szíve-temp- lom (Makiári út) idei búcsúját. Az egyházi szertartás 18 órakor kez­dődik, amikor is körmenet indul a Rozália temető kápolnájától. KAPCSOLAT KONCERT. Hol nap este 6 órakor, a budapesti Felvonulási téren rendezik meg - a Westel 900 és a Nokia fő támo­gatásával - azt az ingyenes kon­certet, amelyen fellép a világhírű Pet Shop Boys együttes is. FESZTIVÁL Nagykanizsán, júli­us 4-7. között rendezik az iskolás és felnőtt korú értelmileg sérült személyek országos kulturális fesztiválját. Az eseményre Andomaktályáról, a Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézeté­ből és Bélapátfalváról, a megyei önkormányzat Módszertani Ott­honából is utaznak résztvevők TRAFFIPAX VEZÉNYLÉS 06.00- 14.00 Abasár- Márkáz- Domoszló- Kisnána belterület, Eger belterület 11.00- 19.00 3. sz. főút Hort belterület A magyar bankrendszerünk a globalizált világban Befejeződött a XXXVIII. közgazdász-vándorgyűlés A tizenhárom éve működő kétszintű hazai bankrendszer viharos időket ért meg - mondta tegnap a XXXVm. közgazdász-vándor­gyűlés zárónapján Erdei Tamás, a Magyar Bankszövetség elnöke. Az elmúlt több mint egy évtizedet a pénzintézetek életében a ne­héz kezdés, majd a konszolidáció és a privatizáció jellemezte. Eger Az ázsiai és az orosz válság a múlt évben éreztette hatását a hazai pénzvilágban. Jelenleg kiegyensú­lyozottabb a helyezet. Erdei Tamás azt is kiemelte, hogy a középkelet- európai országok közül nálunk volt a legeredményesebb a bankok legújabbkori magánosítása. Ezek 67 százaléka ugyanis külföldi tulaj­donba került. Miközben a pénzin­tézetek nemzeti keretek között, szabályozottan működnek, világ­szerte jellemző, hogy a nagy keres­kedelmi láncok, illetve a távközlési cégek is ellátnak pénzügyi felada­tokat, és ezzel élezik a versenyt. Az informatika robbanásszerű fej­lődésével és az internet alkalmazá­sával megszűnnek a határok a ban­ki ügyfelek között. így bármely kontinensen, illetve országban le­bonyolíthatják üzleti ügyeiket. Mint kijelentette, az Európai Unióban működő bankok úgy vá­laszolnak a gazdasági kihívásokra, hogy növelik a piaci részesedésü­ket, vagy a meglevőket stabilizál­ják. Ez a módszer a hazai bankpia­con nem folytatható, a verseny vi­szont növekszik, ezért a bankok egyesülése várható hazánkban. Ez­által 4-5 nagyobb bank lesz és a ki­sebbek közül több specializálódik egy-egy feladatra. Bíznak abban, hogy ez a folyamat normális üzleti keretek között valósul meg. Véle­ménye szerint fontos, hogy a ban­kok a helyi piacokon erősítsék márkanevüket és megtartsák ügy­félkörüket. A záró plenáris ülésen a szekció­ülések tapasztalatát a levezető el­nökök: dr. Török Ádám és dr. Mé­száros Tamás egyetemi tanár, dr. László Csaba és Beke Martos Gábor vezérigazgató-helyettes, valamint dr. Asztalos László, a Magyar Köz- gazdasági Társaság elnökségének tagja ismertették. A szakemberek arról beszélgettek, hogy gazdasá­gunkban sikerült együtt megterem­teni a növekedést és a stabilitást. A kormány átá meghirdetett Széche- nyi-terv az állam szerepvállalását tartalmazza néhány kijelölt gazda­sági terület fejlesztésére. Ez kiterjed - többek között - a kutatás-fejlesz­tés támogatására, a zöldmezős be­ruházások megváósítására, ame­lyek jelenleg főként az elektroniká iparra jellemzők. Szó volt a mezőgazdaság válsá­gáról, a regionális különbségek­ről, amelyek a vidéket sújtják. En­nek megoldásához viszont tőke kell. Ugyanakkor a jövő iparága nálunk is a turisztika lehet, amelynek lehetőségeit jobban ki kell használnunk. Megállapították, hogy hazánk­ban is egyre inkább áthatja a gazda­ságot az elektronikus vállalatok és a virtuális piactér megjelenése. Ez új stílusú üzleti munkát és intelligen­ciát követel a szereplőktől. A szak­értők vitatkoztak az inflációról, a katasztrofális helyzetben levő egészségügy sürgető reformjáról és a szakképzett munkaerőről is. Dr. Medgyessy Péter, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke zár­szavában a vándorgyűlés sikerét méltatta. Köszönetét mondott a magas színvonalú rendezésért, a gazdag program megvalósításáért és a nagy érdeklődésért. Bejelentet­te, hogy a jövő évi vándorgyűlésen az oktatás, a képzés és az átképzés témaköré tűzik napirendre. MENTUSZ KÁROLY Nagy érdeklődés kísérte az előadásokat. fotó: pilisy elemér Abortusz: drágább és bonyolultabb (Folytatás az 1. oldalról) Az anyagi, szociális helyzet és a méltányosági szempontok figyelembevételével azonban a szolgá­lat javaslatára ötven-harminc százalékos térítési díj mérséklésre, vagy akár teljes térítésmentességre is mód van. Abban az esetben, ha nem a rendkívüli élethelyzetre való hivatkozás szerepel az abortusz magyarázataként, hanem orvosi javallatra, a nő egészségének védelmében történik a beavatkozás, akkor eddig is, de eztán is térítésmentes lesz a be­avatkozás. A törvénymódosítás július elsejei ha­tályba lépésének időpontjához nem igazodik a fo­gamzásgátló eszközök és készítmények kedvezmé­nyes igénybevételének lehetőségé biztosító rendelke­zés. Erre ugyanis elsősorban finanszírozási okok miatt csak 2001 januárjától lesz lehetőség, ugyan­csak a családvédelmi szolgálat feladatakörében. A magzati élet védelméről szóló törvény módo­sítása egyébként azért vált szükségessé, mert az Al­kotmánybíróság egy korábbi határozatával 2000. június 30-i hatállyal megsemmisítette a jogszabály azon részét, amely a várandós nő súlyos válsághely- zéének fogalmát határozta meg. A taláros testü­let érintetlenül hagyta a törvény azon részét, amely az abortuszokok között felsorolja a „súlyos Abortuszok és újszülöttek Egerben tavaly mintegy 1400 művi terhesség- megszakításra került sor, ez a szám nagyjából megegyzik a korábbiakkal. Az elmúlt évben az eg­ri születések száma viszont elérte az 1664-et, ami az egy évvel előbbi adatokhoz képest emelkedést mutat. Igaz, ez a megállapítás csak az 1998-as évhez viszonyítva érvényes, akkor ugyanis a kór­ház körül - a csecsemőosztály elhíresült ügye kapcsán - kialakult helyzet miatt hét százalékkal visszaesett az itteni születések száma. válsághelyzet” indokát, csupán azt a helyzetet te­kintette alkotmányellenesnek, hogy ilyen címen az anyának az abortuszra feltétel nélküli alkotmányos joga legyen. _______________________________ikji K OVÁCS JÁNOS Gyöp A közkeletű példázat szerint a demokrácia gyepét nyírni kell kitartóan, úgy jó pár száz évig, hogy szép bársonyos legyen. Az elmúlt hetekben egészen más gyepek tartották izgalomban a kontinens zöld mezőre fogékony közönségét. Hogy a demokráciának és a focinak, a két zöldnek, semmi köze sincs egymáshoz, azt a jelen helyzet is bizonyította. Ugyanis egymás mellett küzdöttek, mind a makulátlan hírű régi demokráciák, mind pedig az emberi élet- körülmények és a szabadságjogok tiszteletében kevéssé előreha­ladott képet mutató nemzetek együttesei. Kis hazánk esetében szerencsére nem kell a besorolás nehézségeivel bajlódnunk, mi­vel ki sem jutottunk a foci EB-re. Lehet persze, hogy mi megint félreértettünk valamit, és a demokráciában a gyepet kell nyírni inkább és nem a polgárt. A hazai körülményeken edződött, elfogulatlanul szurkoló ma­gyar tévénézők látóköréből szerencsésen szorította ki egy-egy ka­pásgól, szabadrúgás, cselsorozat, kihagyott büntető a politika eseményeit. Maximum az lehetett az izgalom tárgya, hogy a köz­vetítés előtti sörreklám furgonja be tud-e állni százhuszadszorra is ugyanarra a helyre, vagy kicsit meghúzza a kaszait. A politika csak ott szivárgott be a pályákra, amikor jeles pro- tokollvendégek tekintették meg országuk nemzeti tizenegyének fellépését. Láttunk mérkőzés közben elkenődött államférfiakat és ujjongó királyi családokat. A magyar miniszterelnökre nem várt ilyen kemény megpróbáltatás, ő szabadságán, meghívottként, fi­ával - „ahogy otthon szoktuk” - a helyszínen nézték, nézik végig a labdarúgó EB két elődöntőjét és a döntőt. Előtte azonban a kormányfő erélyes fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha igaznak bizonyulnak a hírek, amelyek szerint távozása előtt Pepó Pál környezetvédelmi miniszter nagy jutalmakat osztoga­tott közeli munkatársainak. A miniszterelnök abban bízik, hogy már a múlté az a gyakorlat, amikor egy vezető a távozása előtt magas jutalmakat osztogat. Nem illik belerúgni a döglött oroszlánba - persze hol volt Pé egy oroszlánhoz -de a volt miniszter a pénz osztogatása nélkül is elég dicstelen működést tudhat maga mögött, többek között azért, mert a környezetvédelmi alap pénzt a Fradi-pálya parkosí­tására költötte. így harap végül farkába a magyar kígyó, s így ér­kezünk el a hazai játékterek közelébe. Végül is ez a mi gyepünk: kicsit fonnyadt, kwsit kitaposott, de azért a mienk. Ráiár a rúd az adósokra (Folytatás az 1. oldalról) Ugyanakkor többen befizették adósságukat, aminek köszönhető­en néhány hét alatt 8 millió forint folyt be az EVAT kasszájába. Jó néhányan jelezték azt is: megvá­sárolnák az önkormányzattól az általuk bérelt lakást. Ennek azon­ban feltétele a tartozás rendezése. Gyula Zoltán elmondta: a jog­erősen kiköltöztethető bérlőkkel szemben a bírósági végrehajtás sokszor hosszú iddg, akár két évig is elhúzódik. Éppen ezért a polgármesteri hivatal arra tesz ja­vaslatot a városi közgyűlésnek, hogy - egyelőre próbaképpen - a tartozók lakásait lakottan is meg lehessen hirdetni árverésre. Egyébként közel két tucat bérlő lakásának kiürítése áll pillanat­nyilag végrehajtás alatt, másik húsz bérlővel szemben pedig most kezdeményeztek bírósági eljárást. Az első ötven adós csa­lád után tehát újabb „csomag” következik. Nagy Miklós hangsúlyozta: minden hátralékossal szívesen együttműködnek, de ehhez az szükséges, hogy a másik oldalon is lássák a fizetési szándék ko­molyságát, s a felek tartsák be a közöttük született megállapo­dást. Az EVAT - az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben - min­den esetben felszámolja a kése­delmi kamatot. Az igazgató beszélt arról is, hogy az idei első negyedévet kö­zel tízmillió forintos nyereséggel zárta a vagyonkezelő, ami az elő­ző hét esztendő alatt csak egy­szer fordult elő. Ez azt jelzi, hogy a cég jó úton halad, ugyanakkor egy önkormányzati tulajdonú társaságnál nem a profit a elöntő, hanem a magas színvonalú szol­gáltatás, racionális költségekkel. Az új üzletpolitikai stratégia ré­sze a hátralék csökkentése, az adatbázisok naprakészebbé téte­le. Júliustól megújul a számlázá­si rendszer, számítástechnikai fejlesztések várhatók, és a kor­mány által engedélyezett 12 szá­zalékos gázáremelés is megjele­nik a hőelszámolásban. __________________________(Mfl V esztegető vállalkozó (Folytatás az 1 oldalról) Az ügy tárgyalását a Hatvani Vá­rosi Bíróságon tartották. Az ügy­ben tanúként hallgatták meg a két intézkedő rendőrt. A jogi pro­cedúra végén kihirdetett ítélet hi­vatali vesztegetés bűntettében ta­lálta bűnösnek a lőrinci vállalko­zót, aki a döntést tudomásul vet­te, így ez jogerőre emelkedett. Az ítélet végrehajtását a bíróság két év próbaidőre felfüggesztette. A vesztegetésre használt százezer forintot a bíróság elkobozta. Az összeg most már a magyar állam tulajdonát képezi. A vállalkozó­nak meg kell fizetnie a közel tíz­ezer forintos perköltséget is. A százezer forint a vesztegetést elutasító rendőr kéthavi bére (50-50 ezer a fizetésük). Ám mindketten azt mondják, hogy egy pillanatig sem fordult meg a fejükben, hogy elfogadják az odadobott százezret, amelyik rendőrt meg lehet vesztegetni, annak már nem lehet becsülete a város lakói előtt. A rendőrök tettükért különö­sebb elismerésben nem része­sültek, de többek között ez is közrejátszott abban, hogy az év elején a hónap rendőrévé válasz­tották őket. Az elismeréssel egy tízezer forintos vásárlási utal­vány jár, amit a Hatvan és Von­záskörzete Bűnmegelőzési Ala­pítvány ad át. A két rendőr több mint tíz éven át járőrözött együtt. Azt mondják, már a szemük villaná­sából is értették egymást. Össze­szokottságuknak is köszönhető, hogy az évek során jó néhány si­keres intézkedést hajtottak végre. A két rendőr nemrég különvált. Egy-egy fiatalabb kollégát kaptak maguk mellé. _________________________________(TOMPA) Katonazenészek a várban. A Vili. Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál érdeklődőit az egri várba operagálára hívták, ahol az egri és szolnoki zenekar tagjai Erkel és Verdi műveit tolmácsolták. Közreműködött a Honvéd férfiakar, az Angelika női kar, Farkas Rose-Marie, Bercelly István és Daróczi Tamás. foto: pilisy elemér A HÍRLAP ÜGYELETÉI HEVESEHÍRLAP Szombat: Terjesztés: Telefon 06/30/218-01-91 8—11-ig Vasárnap: Újságíró: TOMPA Z. MIHÁLY Telefon - (36)513-600 Fax - (36)513-605

Next

/
Thumbnails
Contents