Heves Megyei Hírlap, 2000. július (11. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-01 / 152. szám

2. oldal - Heves Megyei Hírlap MEGYEI KÖRKÉP 2000. Július 1., szombat Strauss-est Eger Július 2-án 19 órától immár he­tedik alkalommal rendezik meg a Kis Dobó téren a Strauss-estet. A hagyományos rendezvény a város kulturális eseményeinek egyik fontos állomása. A hangversenyen - mint azt már megszokhattuk - az Egri Szimfonikus Zenekar játszik, s énekel az egriek két nagy ked­vence, Zám Andrea és Hőse Csa­ba. Johann Strauss művein kí­vül felcsendülnek még Brahms- dallamok, valamint a My fair la­dy és Lehár Ferenc Három gráci- ájából az Apache duett is. ■ Kerékpárt nyert Olvasóink közül bizonyára sokan várták már, hogy május 27-én indí­tott Betűvadászat nevű négyhetes játékunk ajándékait kisorsoljuk. A Heves Megyei Hírlap szombati és hétfői számában, valamint a Heves Megyei Hírlap Vasárnap Reggelben megjelent betűkből a mountain- bike szót kellett kirakni. Akik ezt megtették, és visszaküldték cí­münkre a levelezőlapot, részt ve­hettek tegnapi sorsolásunkon, ahol dr. Füleki László közjegyzőhe­lyettes jelenlétében öt Heves Megyei Hírlap emblémával ellátott póló ta­lált gazdára Juhász Péter (Eger), Verebélyi Zoltánná (Fedémes), Mérten Ferenc (Átány), Sári László (Heves) és Oláh Vince (Poroszló) személyében. A fődíjat, a moun- tainbike kerékpárt pedig Bartók Ist- ván egri olvasónk nyerte._______■ Aranykasza-díj Sarud Ma rendezik a hagyományos Péter- Pál-napi aratóünnepséget. A Tísza-tó partján lévő szabadtéri színpadon nyolc település hagyományőrző cso­portja ad műsort, előtte 10 órától azonban Cseh István búzatáblájá­ban az aratróbngádok mérik össze tudásukat A bandagazdák által ve­zetett aratók Pélyről, Erdőtelekről, Markazról, Novajról és Sarudról érkeznek. A győztes csapat a pénzjutalom mellett megakapja az Amnykasza-díjat. __________■ M egszűnik az EgriRiport Ezen a hét végén lát napvilágot a hevesi megyeszékhelyen a 90-es évek óta megjelenő EgriRiport cí­mű hetilap utolsó száma. Az in­gyenes információs és hirdetési lap ideiglenes szüneteltetéséről az az újságban is tájékoztatják olvasóikat. Léteznek elképzelé­sek arra, hogy a nyári szünet után ősszel alapítványi kiadás­ban - az újonnan alakult Egri Norma Alapítvány segítségével - esetleg újraindul a lap._______■ S tabil gazdálkodás a kórházban A kompolti mezőgazdasági kutatóintézet és a megyei kórház elismerően szóltak az ott folyó beszámolója mellett számos más kérdés is terítékre került a munkáról, nem mulasztották el megyei közgyűlés tegnapi, a nyári szünet előtti utolsó ülésén, szóvá tenni az épület rendkívül rossz műszaki állapotát sem. A Heves megye, Eger A napirendek előtt - a köztisztviselők napja apro­póján - a megye vezetése 15, a közigazgatásban dolgozó szakembert tüntetett ki a „Közigazgatási szolgálatért” elismeréssel Ezzel együtt Sós Tamás (MSZP), a közgyűlés elnöke nem mulasztotta el az egészségügyben dolgozók köszöntését sem. Ugyancsak napirend előtt kért szót Zay Andrea (Fi­desz), aki a Füzesabonyt Egerrel összekötő útnak a Makkban és Andomaktályán átvezető szakaszaim súly- és sebességkorlátozás előírását szorgalmazta már az utóbbi közgyűlésen is. Ennek lehetőségét azonban a rendőrség elvetette, amit viszont a kép­viselő asszony nem fogadott el, így további egyez­tetésekre lesz szükség e kérdésben. Immár a napirendek sorában vette górcső alá a testület a Mezőgazdasági Kutatóintézet munkáját taglaló tájékoztatót. Miként itt elhangzott, a kom­polti intézet 82 éve működik megszakítás nélkül, eddig 62 államilag regisztráh növényfajtát nemesí­tettek, melyek közül 41 jelenleg is a köztermesztés­ben van. A felszólalók közül dr. Mózer Albert (FKgP) egyebek mellett a géntechnológia alkalma­zása és a parlagfű elleni küzdelem után érdeklő­dött, míg Farkas Kálmánná (MSZP) az intézet idei, alaposan megkurtított költségvetéséből fakadó ne­hézségekre hívta fel a figyelmet. A megyei önkor­mányzat hevesi Idősek és Mozgásfogyatékosok Ott­honának az utóbbi esztendőkről szóló beszámoló­ja is aktivitásra késztette a képviselőket. Miközben grémium elfogadta a Gyöngyös által a megyének átadott 7 oktatási intézménnyel kapcsolatos intéz­kedésekre tett javaslatokat, miként azt a törvényből fakadó kötelezettség teljesítésére vonatkozó előter­jesztést is, amely augusztus 1-jäöl rendezi a köz­gyűlés elnökének és alelnökeinek illetményét, illet­ve tiszteletdíjait. Az előbbi 390 ezer, az utóbbi pe­dig 120 ezer forint lesz. A Gárdonyi Géza Színház rekonstrukciós munkálatai kapcsán jelentkező pót­munkák mintegy 37 millió forint többletköltséget rónak a megyére, melynek kapcsán Barabásné Czövek Ágnes (MSZP) megjegyezte: további ilyen jellegű kiadásokat már nem bír el a költségvetés. Hosszabban időztek a képviselők a Markhot Fe­renc Kórházban folyó munka értékelésé taglaló anyagnál. Az egybehangzó vélemények szerint a nehézségek dacára immár gazdasági stabilitás jel­lemzi az intézményt, ami az új vezetést dicséri. Ki­derült az is: noha az alulfizetett dolgozók körében még mindig sok a feszültség, sokat segített az, hogy a racionális gazdálkodás eredményeként fize­tésemelésre is mód nyílott. A megye a lakossági csatornázási beruházások kapcsán a miniszterel­nökhöz fordul, hogy a kormány visszamenőleg is biztosítsa az áfa-mentességet. A felterjesztést előse­gítendő, három megyei fideszes képviselő - Homa János, Horváth László és dr. Mánya Kristóf- tör­vénymódosító indítvánnyal a Parlamenthez fordul, amelyet várhatóan az őszi ülésszakban tárgyal a Tisztet Ház. ___________________________________________________(KÜHNE) E gyenetlen a gazdasági fejlődés Eger A Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Rt. '97 második felétől működtet gaz­dasági klubokat, abból a célból hogy információkhoz, kapcsolatok­hoz, illetve bbbizási lehetőségekhez juttassa a vállalkozásokat. A klu­bokban megyei szinten 4-6 hetente, regionális szinten 2-3 havonta, míg országosan évente egy alkalommal előadásokat is szerveznek. Mindezt Lippai Zsok, a Quaes­tor regionális igazgatóhelyettese mondta el a gazdasági klub minapi összejövetele kapcsán, melynek fő napirendjén a befektetési lehetőség­gel kapcsolatos tapasztalatok szere­peltek. Egyik előadóként Kapás Csaba, az USA-Kelet-Magyarország Partnerkapcsolat Irodájának igaz­gatója a Régiófejlesztés amerikai szemmel, az amerikai tőke szerepe a régióban címmel tartott előadásá­ban az Egyesült Államokból érkező tőkének a lehető leghatékonyabb formában történő letelepedéséről szólva kijelentette: az iroda célja, hogy az ország ezen területein elő­segítse a gazdasági növekedést, a munkanélküliség csökkentését, il­letve az életszínvonal növelését. Kun Zokán, a Heves Megyei Ön- kormányzati Hivatal Területfej­lesztési Igazgatóságának vezetője a megyei területfejlesztési prioritá­sokat vázolva bemutatta a megye gazdaságának alakulását, amely - miként rámutatott - a globális szá­mok tükrében biztatónak tűnhet, ám ez a fejlődési ütem az ország egészének összehasonlításában már korántsem olyan kedvező. Rá­adásul a megyén belüli térségeket megvizsgálva is az a tapasztalat, hogy növekedtek a kistérségek kö­zötti fejlődésbek különbségek. __________________________Híg „ Eljutottunk a tűréshatárig” (Folytatás az 1. oldalról) Az egri demonstráción elhang­zott: ha az emberi többletet nem tennék hozzá munkájukhoz a dolgozók, még a jelenlegi színvo­nalon sem tudna teljesíteni a ma­gyar egészségügy. Mára odáig ju­tottak a dolgok, hogy maga a be­tegellátás került veszélybe. A ren­delkezésre álló pénzből bűvész- mutatvány csupán az alapellátás biztosítása is. Ha a hazai egész­ségügyi intézményekben nem le­het a nyugat-európai szintet pro­dukálni, annak nem szakmai hiá­nyosságok szolgálnak okául, ha­nem a pénz, a megfelelő műsze­rek, a technika hiánya. A döntéshozók hajlamosok elfe­lejteni - emelte ki a szónok hogy ezen ágazat szolgáltatásait senki sem kerülheti el, a születéstől a halálig. S míg az átlagos hazai nettó bér 55 ezer forint, az egészségügyi és a szociális területen bruttóban sem közelítik meg ezt az összeget a jövedelmek. Az itt dolgozók immár eljutottak a tű­réshatárig, megelégelték, hogy gya­korlatilag egyik kormány sem veszi komolyan őket. El kell gondolkodni azon, hogy mi legyen a következő lé­pés. Alighanem keményebb eszköz következik: a sztrájk. Ez természete­sen nem jelenti majd a rászorulók, a betegek ellátatlanságát, az ügyeleti szintű ellátás működni fog. Az egészségügyi miniszter 15 milliárd forintos, egyszeri jutta­tásra vonatkozó ígérete kapcsán Habis Györgyné kijelentette: a miniszternek akkor hisznek, ha már a kezükben lesz a pénz. Gógl Árpád nem hivatkozhat mindig arra, hogy őt lesöprik a kormány­ülésen, nem hallgatják meg az ér­veit. A megyei kórház vezetése helyi szinten próbál javítani a helyzeten, a problémák ellenére idén is 13 százalékos átlagos bér­emelést sikerült elérni, ám az iga­zi megoldás az lenne, ha az or­szágos költségvetésből jutna több pénz az ágazatnak. _________________________________(RÉMES) S zázötvenmilliós támogatás: abrak, színpad, repülőjegy Szilvásvárad Már a serlegek vésésénél és az ok­levelek készítésénél tartanak, jelen­tette be dr. Várhelyi András ország- gyűlési képviselő, a R. Lovas Világ- találkozó szervezőbizottságának elnöke a tegnapi sajtótájékoztatón. Az FKgP frakcióvezető-helyette­se kérdésünkre elmondta, hogy százötvenmillió forint állami támo­gatást sikerült szereznie - zömé­ben pályázatok útján - a turisztikai alapból, a Földművelésügyi és Vi­dékfejlesztési Minisztériumtól és a Gazdasági Minisztériumtól Szük­ség is volt a pénzre, mert a belépő­jegyek árából (naponta 800 forint a felnőtteknek, 400 a nyugdíjasok­nak és a gyerekeknek) nem képző­dik annyi bevétel, amennyi fedezné a nagyszabású rendezvényt. A júli­us 20-án kezdődő, négynapos talál­kozóra kétezer részvevő érkezik, többek repülőjegyét is a rendezők fizetik. A lovak szálláshelyének ki­alakítása, az állatok abrakoltatása, csutakolása ugyancsak az ő felada­tuk. Nem kis költséggel jár az sem, hogy 160 fős rendőrséget kell idete­lepíteni a rendezvény idejére, s a koncerteknek helyet adó színpad építése is 1,7 millió forintba került. Viszont, az eseményhez kapcso­lódóan korszerűsítik a lovaspályát, elkészül a kilátótorony, valamint a Bükk és a Mátra élővilágát bemuta­tó tanösvény, s ez mind itt marad a szilvásiaknak, akkor is, ha a hatvan országból érkezett kétszázezer ven­dég hazautazik. ______________________________(NÉCYESSY) Változás az FM-hivatal élén Heves megye dejűleg a vezetői teendők helyet­_ — _ — — — — — tesítéssel való ellátására - ideigle­Az FVM közigazgatási államtit- nesen- Szabó Lajos hivatalveze- kára június 27-én visszavonta tő-helyettest bízta meg. Zoltai Zoltai Bélának, a Heves Megyei Béla a továbbiakban szakfelügye- Földművelésügyi Hivatal vezető- leti feladatot lát el a hivatalban, jének megbízatását. Ezzel egyi- ____________________________1 A utósport-barátok találkozója Sírok - Kútvölgyi pihenöpark Idén első alkalommal rendezik meg a siroki Kútvölgyi pihenőpark­ban az Autósport-barátok Nemzet­közi Találkozóját. A rendezvényről - melyet lapunk is támogat -, a há­romnapos esemény programjairól kérdeztük a két egri szervezőt, Kik­án Énekét és Pócs Zsoltot. . - Hazánkban és Európában rengeteg rajongója van az autó­sportnak. Ezek az emberek rend­szerint versenyeken találkoznak, de akkor is csupán villanásnyi idejük van arra, hogy egy-két szót váltsanak egymással, a ra­jongóikkal. Július 7-8-9-én eze­ket a sportbarátokat szeretnénk megismertetni egymással, a mai és a hőskor nagyjaival. Célunk, hogy ezen a jó hangulatú, kötet­len randevún a nézők megismer­hessék azokat a versenyzőket, akikről mindent tudnak, ám sze­mélyesen még nem találkoztak - mondja Pócs Zsolt. A helyszín ideális, hiszen a fes­tői szépségű 10 hektáros pihenő­parkban akár 5000 ember is ké­nyelmes körülmények között kempingezhet.- M'lyen programokkal várják az idelátogatókat?- Szeretnénk változatos, színvo­nalas könnyűzenei koncerteknek helyet adni, de tervezünk pmjek- toros filmvetítést, illetve fórumokon, élménybeszámolókon vehetnek részt az érdeklődők. Egy három ki­lométeres lezárt ipari úton bemuta­tó jellegű versenyre is sor kerül majd, a találkozón jelenlévő autó­sok pedig a községben is felvonul­nak majd. A bátrabbak kipróbálhat­ják a Bunji jumping ugrást, de lesz helikopteres és motoros sárkányre­pülés is. Szeretnénk egy emléktáb­lát is felavatni a versenyek közben halálos balesetet szenvedett sport­társak és nézők emlékére. ■ Palócföldi vigasságok p^R^p rai mutatkoznak be. Délután há­-------------------------------------------------- rom órától a Cifraistálló előtt kezdő­Ma délután 5 órakor a tájház ün- dik a majorett-csoportok színpom- nepélyes avatásával veszi kezdetét pás felvonulása melyet gálaműsor a Palócföldi vigasságok nevet vise- követ. Este hét órakor a Freskó étte­lő renedezvénysorozat Párádon, rém és a szálloda közös programja- Vasámap délelőtt fél 11 órától a ként a Palócbokréta Hagyományőr- Freskó kert szabadtéri színpadán ző Együttes közreműködésével ren- kezdődik a fúvóshangverseny, dezik meg a palóclakodalmas játé- amelyen Szeged, Gyöngyös, Kecs- kot, amelyen a régi kézfogók jelleg­iemét, Tiszaújváros fúvószeneka- zetes epizódjait elevenítik fel. ■ ■VASÁRNAPI mmmmmmmmm f|| Jjfj | J/ HEVES m LAI VASARNAP Amiről 0 *S fi fi KB s vasarnap olvashat: •Importorvosok államfőknek •Albánia négy szem közt •Jönnek a robotok?- Bill Joy aggodalma •A guminő tánca - ei •Emelik a lottó­nyereményeket •Otthon még mindig a nő az úr •Arckép Ligetvári Ferenc környezetvédelmi miniszterről •Milyen pénzből edzőtáborozott a Fradi a gödi FVM-bázison? U ■SaSniazagflMlteSihBn, ______I—zialnúafcaálL T ermészetbarát „villamosok” Eger Ötvenedik alkalommal rende­zik meg a Villamos energia- ipari dolgozók Országos Ter­mészetbarát találkozóját (VOTT), az idén - miként fél évszázada a legelsőt - Eger­ben. A háromnapos rendezvény tegnap kezdődött el és vasár­napig tart. A programokat az Észak­magyarországi Áramszol­gáltató Részvénytársaság Egri Üzemigazgatósága szervezte, a főrendező Karanyicz Árpád üzemigazgató. A • terepversenyeket Felsőtár-kányból indítják több kategóriában, s a versenyzők­nek tájfutó-térkép és tájoló segítségével kell átverekedni­ük magukat a Bükkön a célál­lomásig, Noszvajig. Külön értékelik az ifjúsági, a Az 50. VOTT-nak a Wigner Jenő senior, a hatvanéveseknél idő- Műszaki Informatikai Középis- sebb veterán, valamint minden kola és Kollégium ad otthont, mezőnyben a női versenyzőket. ____________________________1 A terpversenyeket Felsótárkányból indították FOTÓ; ÖTVÖS IMRE T-msojj) £otH REVÍZIÓ 2011. Kerteken át menekült Bravúros gyorsasággal elfog­ták a füzesabonyi rendőrök csütörtökön azt a két férfit, akik alaposan gyanúsíthatók egy tiszafüredi házban történt aznapi lopással. A helyi OTP- ből jött a bejelentés, hogy egy ismeretlen fiatalember be akar váltani egy több mint egymil­lió forint értékű, látra szóló betétkönyvet. A helyszínre érkező két járőr már csak hűlt helyét ta­lálta a férfinek. Személyleírás alapján keresni kezdték, s ha­mar rá is bukkantak. A rend­őrautót látva a férfi menekü­lőre fogta: kerítéseken, kerte­ken át menekült, ám a két fi­atal rendőr elől nem tudott elszökni. Időközben kiderült, hogy társa is volt, akit szin­tén elfogtak az egyik mellék­utcában. ■

Next

/
Thumbnails
Contents