Heves Megyei Hírlap, 2000. július (11. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-01 / 152. szám

(14712) 2000. JÚLIUS L, SZOMBAT ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 30,10 Ft XI. ÉVFOLYAM 152. SZÁM Rétesiiszt 2 kg 'tm. 109Ft Sátor 1 személyes 3799Ft Akció csak ma! TESCO e PAPP AUTOHAZ Játékunk részleteit | keresse a 16. oldalon! s MAI SZÁMUNKBÓL KÖZGYŰLÉS Hosszabban időztek a képvise­lők a Markhot Ferenc Kórház­ban folyó munka értékelését taglaló anyagnál. Az egybe­hangzó vélemények szerint a nehézségek dacára immár gaz­dasági stabilitás jellemzi az in­tézményt, ami az új vezetést di­cséri. 2. oldal GYÖP A hazai körülményeken edző­dött, elfogulatlanul szurkoló magyar tévénézők látóköréből szerencsésen szorította ki egy- egy kapásgól, szabadrúgás, csel­sorozat, kihagyott büntető a po­litika eseményeit. 3. oldal KÖPÖNYEGNYOMŐZÖK „Eljutottunk a tűréshatárig” Demonstrálók. Az egészségügyben reálértéken a leiére csökkentek a keresetek. Eger- A derrwnstrádó célja az, hogy a döntéshozók is vegyék észre, milyen helyzetben van a magyar egészség­ügy. Az alkotmány minden ember­nek biztosítja az egészséghez való jo­got, de a törvény csak akkor ér va­lamit, ha meg is valósuL Agazdasá- gi növekedés hímtől hangos az or­szág, közben a költségvetés egész­ségügyi ráfordítása reálértéken a fé­léé csökkent - hangsúlyozta az Egészségügyben Dolgozók Demok­ratikus Szakszervezete (EDDSZ) tegnap esti, egri ültakozó megmoz­dulásán, Habis Györgyné. Mint is­mert, a szakszervezet péntekre or­szágos demonstrációt szervezett öt­ven városban. A megyei kórház előtti térre Hatvanból, Füzesabony­ból és Mátraházáról is érkeztek tilta­kozók, a rendezvényhez az érdek- képviseleti társszervezetek és civil szervezetek is csatlakoztak. Az EDDSZ által a társadalomhoz intézett levél szerint a kormány a 2000. évi költségvetést a szakszer­vezetek tiltakozása ellenére, egyez­tetés nélkül fogadtatta el az Ország- gyűléssel. A büdzsé tragikus hely­zetet teremt az egészségügyben és továbbra sem biztosít érzékelhető javulást a szociális területen. (Folytatás a 2. oldalon) Rájár a rúd az adósokra Eger Az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő (EVAT) Rt. által nyilvántartott hátralékállomány huzamosabb ideje stagnál, shaaz inflációval korrigálva számolunk, némi csökkenés is tapasztalható. Az önkormányzati tulajdonú lakás­ban élő mintegy 950 bérlő lak­bér-, és távfűtési- illetve vízdíj­tartozása körülbelül 130 millió forint. Ebből a lakbérhátralék 50 millió forintra rúg. Az EVAT ál­tal kezelt, de magántulajdonú lakások gazdái összesen 120 millióval tartoznak a közszolgál­tató cégnek - hangzott el az rt. igazgatója, Nagy Miklós, vala­mint Gyula Zoltán alpolgármes­ter tegnapi közös sajtótájékozta­tóján. Az az ötven család, amely a legkomolyabb hátralékot - ka­mattal együtt összesen több, mint 40 milliót - halmozta fel, idén tavasz elejétől a korábbitól szigorúbb fellépésre számítha­tott. Öt családdal megállapodtak a kiköltözésről, közülük három család tagjai a Tárkányi úton lé­tesített önkormányzati szükség- lakást vették igénybe. Több mint huszonöt adós részletfize­tést vállalt. (Folytatás a 3. oldalon) Én köpönyegnyomozóknak hí­vom a folyton átvilágítani óhaj­tókat, a mások múltjában kéje­sen kutakodókat. Úgy - tűnik, nem igazán sikeresek, hiszen - íme - most is kitudódott valaki­ről, hogy nem oly rég még a má­sik oldalon állt, 5. oldal VONATLESÖK Az egri RÉV Szenvedélybeteg­segítő Szolgálat két éve indult. Az egri önkormányzat 1997-ben kötött három évre szóló együtt­működési megállapodást a Caritas Hungarica Álapítvány- nyal. Az egri RÉV egy országos hálózat negyedik eleme. 7. oldal Abortusz: drágább és bonyolultabb Jelentős forgalomra számítanak a családvédelmi szolgálatok Eger Júliustól jelentős forgalomemelkedésssel szá­molnak a családvédelmi szolgálatok - erősí­tette meg lapunknak Nagy Imréné, az egri családvédelmi szolgálat illetékese. A magzati' élet védelméről szóló július elsejétől hatályba lépő törvénymódosítás ugyanis bővíti és kitel­jesíti a családvédelmi szolgálat feladatkörét. A szolgálat szakembere elmondta, hogy az egyik legfőbb változás, hogy az érintetteknek eztán kétszeri megjelenést ír elő a törvény, a korábbi egyetlen alkalom helyett. Az első be­szélgetés során - mint Nagy Imréné fogalma­zott - az abortusz felvetésének még a gondo­latát is kerülni kell, sokkal inkább a magzat­megtartáshoz szükséges lehetőségek bemuta­tásával, tájékoztatással és tanácsadással kell ellátni a hozzájuk forduló nőket. Amennyiben az érintettet nem sikerült meggyőzni és kitart eredeti elhatározása, a terhesség megszakítá­sa mellett, úgy a második találkozó témája le­het maga az abortusz. A terhességmegsza­kítás indokai között viszont továbbra is meg­marad a sokat vitatott súlyos válsághelyzetre való hivatkozás. A törvénymódosítás az alkot­mánybírósági szempontokat figyelembe véve, úgy határozza meg a súlyos válsághelyzet fo­galmát, hogy az egyensúlyt teremt az anya ön­rendelkezési, személyiségi joga, valamint a magzati élet alkotmány által megkövetelt vé­delme között. A többletfeladatok ellátása miatt helyben jelenleg nincs szó létszámbővítésről. A család- védelmi szolgálat továbbra is az Állami Nép­egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) keretei között működik. Nagy Imréné azt is el­mondta, hogy a terhességmegszakításért fize­tendő díj mintegy ötven százalékkal emelke­dik, a korábbi tízezer forintról 15 058 forintra, ennyit fizet ugyanis az egészségbiztosító egy- egy ilyen beavatkozásért az egészségügyi in­tézményeknek. (Folytatás a 3. oldalon) Kitartó éhségsztrájkoló Hiába szólította fel az önkormányzat? . . Poroszló Az immár napok óta a kikötő­r —■— ben sztrájkoló Csicsman Mihály Csicsman Mihály folytatja szerdán kij elentette: megkezdett éhségsztrájkját, mert - A szerződés szerint enyém a változatlanul úgy tartja, hogy a ki- terület, fizetem a bérleti díjat, kötő bérleti jogától törvényellene- ezért nem pályázok! Szerda dél sen fosztotta meg őt az önkor- óta nem ettem, a feleségem főz mányzat. A képviselő-testület csü- nekem teát, és még Parádi vizet is törtöki ülésén napirenden kívül iszom. Utóbbiból rendeltem tíz foglalkozott az ügygyei, és - mint kartonnal. Meg fogják látni, hogy Bornemissza János polgármester nem hagyom abba. Kitartok, elmondta - felszólította a vállalko- mégha háton fekve is visznek el zót, hogy hagyjon fel demonstráld- innen... ójával. Eredményt legfeljebb úgy A sztrájkoló elmondta lapunk- érhet el, ha a meghirdetett kikötői nak azt is, hogy 104 kilósán kezd- bérlői pályázatra az új feltételek te el a koplalást, de péntek reggel vállalásával beadja jelentkezését, -már 99-et mutatott a mérleg. Úgy Az éhségsztrájkoló felesége gondolja, ha az önkormányzat egyébként vitt a polgármesteri híva- nem visszakozik, akkor itt a pár­táiban kérhető pályázati anyagból, ton láthatják hamarosan hetven- A kikötő új bérlőjét - eddig nyolc je- kilósán is. Addig kitart, lentkező van - hétfőn választják ki. : _________________________<BS-i m V esztegető vállalkozó Kéthavi bérüket ajánlotta a rendőröknek Lőrinci, Hatvan____ H at hónap börtönbüntetésre ítél­te a Hatvani Városi Bíróság azt a lőrinci vállalkozót, aki százezer forinttal akarta megvesztegetni az őt igazoltató rendőröket. Az ese' ' elmúlt év. decembe- P* . r Srej Ferenc k. űr tC. ester és Martonosi Ima. ar zászlós, a lőrinci őrs két járőre a főútról nagy sebességgel lekanyarodó személygépkocsira lett figyelmes. A mellékutcában megállították a járművet és igazoltatták a gépko­csit vezető 39 éves helyi vállalko­zót.- Nyomban megéreztük, hogy ' Ikoholt fogyasztott, ezért meg- zondáztattuk a férfit - emlék­szik vissza a járőrpáros. - Kide­rült, hogy gyanúnk megalapozott volt, ezért közöltük vele, hogy közlekedési szabálysértés miatt jegyzőkönyvet veszünk fel. A jogo­sítványát és a gépkocsi forgalmi engedélyét is bevontuk. A jegyzőkönyvet a vállalkozó alá is írta, majd a gépkocsijához ment, hogy néhány perc múlva egy köteg pénzzel térjen vissza a rendőrautóhoz. A tízezreseket az iratokat rendező Martonosi Imre mappájára dobta. - Remélem százezer elég lesz, hogy összetép­jétek a jegyzőkönyvet és visszaad­játok az irataimat - mondta köz­ben. A több mint tíz éven át együtt járőröző két rendőr a pénzt ma­guknál tartva a járőrkocsin a rendőrségre vitte a vesztegetőt és jelentette az esetet az őrsvezető­nek. A vállalkozó ellen immár hi­vatali vesztegetés miatt indult el­járás. (Folytatás a 3. oldalon) Ma este mutatják be az egri Líceum szabadtéri színpadán Szörényi-Bródy rockoperáját, az István, a királyt. Az államalapítás törté- netét bemutató zenés játékot Beke Sándor állította színpadra. Beszámolónk a Magazin 6. oldalán olvasható, fotó; pilisy elemér ________Sziréna________ H alálra gázolta a hajléktalant *lsmeretlen gázolój keres a rendőrség, aki június 23-án, 22 óra 20 perc körül - gépko­csival - elütött egy, az úttesten fekvő hajléktalan személyt, majd megállás és segítség- nyújtás nélkül továbbhajtott. Az áldozat a helyszínen életét vesztette. * Heves és Boconád között fi­gyelmetlenül vezetett és neki­ütközött egy másik - előtte ha­ladó és jobbra kanyarodni szándékozó - autónak egy ugyancsak ismeretlen sze­mély. A baleset okozója meg­állt, majd kiszállva autójából megnézte saját gépkocsijának az elejét és ezt követően a helyszínről eltávozott. Az eset június 26-án történt, s azóta keresi az ismeretlen tettest a rendőrség. _________________■ 977086591006600152

Next

/
Thumbnails
Contents