Heves Megyei Hírlap, 2000. június (11. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-01 / 127. szám

2000. JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 30,10 Ft XI. ÉVFOLYAM 127. SZÁM Holnapi számunkban HEVglitíRLAP és tomki-wm nyolcoldalas színes mellékletünk MAI SZÁMUNKBÓL GYÖNGYSZEMEK Lisztóczky László válogatásá­ban és szerkesztésében jelent meg a Mátra gyöngyei címet vi­selő irodalmi antológia. A kötet 44 ismert és néhány kevésbé is­mert költő, prózaíró 106 alkotá­sát foglalja össze. A könyv be­mutatóját a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtárban tar­tották. (2. oldal) EB VAGY GYEREK A kis jószág napok óta búsko­mor volt, s csak az állatorvos­nál a röntgenfelvétel mutatta ki: a blöki gerincébe, mellkasá­ba és gyomrába légpuskagolyó fúródott. Nem a roncsolás, ha­nem az ólommérgezés okozza majd az egri, lajosvárosi kutya pusztulását, ha nem sikerül a műtét. (3. oldal) CSAK NYUGTALANOK A gyöngyösi Almásy Pál Mező- gazdasági Szakközépiskola fenntartója július 1-jétől a me­gyei önkormányzat lesz. Az in­tézmény igazgatója, Varga Kál­mán a jövőjükkel kapcsolatos felvetéseket és lehetőségeket ve­szi számba, tolmácsolva a tan­testület érdekeit is. (7. oldal) KUPAGYŐZTESEK Manchester után a belgiumi Gentben sem akadt legyőzőre a Heves Megyei Rendőr-főkapi­tányság kispályás futballcsapa­ta. A kétévenként a fegyveres testületek számára kiírt nemzet­közi torna serlege - Moszkva gárdáját megverve - ezúttal is Egerbe került. (12. oldal) ' / \J O O 27'J. U A Parádfürdői Állami Kórházban tegnap ünnepélyes keretek között avatták fel a mától működő rehabilitációs osztályt, ahol a há­romcsillagos hotel minőségű szobákban 50 ágy kapott helyet. Ezzel a kórház ismét teljes ágyszámmal áll a gyógyítás szolgála- tában. (Tudósításunk a 7. oldalon) _______________________________________________________ fotó; gál gabor E llenfújás rasszista jelekre Eddig egyszer sikerült csak elkapni a mázolókat A városvezetés évek óta kilátástalannak tűnő küzdelmet folytat a falfirkák megújuló rohama ellen. A belváros mű­emlék, központi helyen lévő vagy frissen festett épületei­nek falát elborító mázolmányok között feltűnnek törvény sértő, rasszista feliratok és jelek. Eger A Várköz átépített vasúti aluljárójának falfelü­letét hivatalosan is az utcai festés amatőr alko­tóinak rendelkezésére bocsátották. A szándék nemes volt, csakhogy a szakem­berek elgondolását az élet, a mai magyar valóság - úgy tűnik - keresztülhúzta. Az egymásra festett összevisszaságban - mi­vel szabad falfelület híján to­vább festeni nem tudnak, már a falba is vésik az ábrákat - néhány rasszista felirat és jel is ék­telenkedik: horogkeresztek, Dávid-csillag és Juden, Raus! (Zsidók, kifelé!) jelmondat. (Folytatás a 2. oldalon) „Valamiből nekünk is élni kell” Vita a jövedelempótló támogatás körül Egerbocs Május 1-jétől az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a jövedelem- pótló támogatások folyósítása, s az ezzel kapcsolatos adminisztrá­ció. A hivatalokban nem aratott osztatlan sikert a módosítás, ám kénytelenek voltak azt tudomásul venni, s a törvény betűihez alkal­mazkodni. A legtöbb településen eddig is gondot okozott a közmun­kások foglalkoztatása, hiszen túl­nyomórészt képzetlen embereket kellett az önkormányzatoknak munkával ellátniuk. Márpedig a közterületek takarításán és parko­sításán kívül egyéb teendő nem­igen akad. Ha viszont a folyama­tos munkaviszonyt senki nem iga­zolja, akkor sokan a jövedelem- pótló támogatástól is elesnek. Egerbocsról Mata Miklósáé ke­reste fel szerkesztőségünket azzal a panasszal, hogy a napokban őt és néhány társát arról értesítette a polgármester, hogy mivel hanya­gul végezték a rájuk bízott mun­kát, ezért nem tart tovább igényt arra, ennélfogva a jövedelempót­ló támogatásra való jogosultságot sem hajlandó igazolni. Matáné nem érti, hogy a hiva­tal milyen alapon vonta meg tő­lük a támogatást, amelynek rá­adásul 70 százalékát az állam fe­dezi. (Folytatás és a témáról szóló jegyzetünk a 3. oldalon) Gyorssegély az iskolának Tarnabod Szemkeő Judit, az Oktatási Minisz­térium politikai államtitkára és Szinyei András, a Fidesz-MKDSZ Heves megyei országgyűlési képvi­selője tegnap átnyújtotta azt a se­gélyt, amit az OM az általános is­kola fennmaradása érdekében ado­mányozott a községnek. A tanoda épülete olyannyira lepusztult, hogy az ÁNTSZ már a bezárást is kilátásba helyezte. Ek­kor Kovácsáé Újlaki Katalin igaz­gatónő levélben fordult a tárcá­hoz, kérve a segítséget. Szemkeő Judit elmondta: a tavalyi repre­zentációs keret maradékából siet­ve átcsoportosítottak 750 ezer fo­rintot a tamabodiaknak, amiből ők elvégezhették a legsürgősebb felújításokat. (Folytatás a 2. oldalon) A torkát vágta el A megtámadott életben maradt Eger Első fokon jogerőre emelkedett a Heves Megyei Bíróság ítélete, amelyben a büntetőtanács ember­ölés bűntettének kísérlete miatt öt év börtönnel sújtotta a 22 éves átányi fiatalembert, Bodnár Kriszti­ánt. A bíróság a vádlottat, mint ar­ra méltatlant, a közügyek gyakorlá­sától is eltiltotta öt esztendőre. A cselekmény, amely miatt a büntetést kiszabták, tavaly au­gusztus 4-én éjszaka történt He­vesen, a rendőrség épületétől kétszáz méterre, egy Lada sze­mélygépkocsiban. Az elítélt egy konyhakéssel ejtett 12 és fél cen­timéteres sebet a sértett nyakán, el akarván vágni azt. (Folytatás a 2. oldalon) Életbiztosítási pénzkereső A házaspár hét éve kötött életbiztosítást az egyik leg­régebbi hazai biztosítónál. Két éven át fizették a díjat, ám amikor szerették volna felvenni a pénzüket, nem kaptak egy fillért sem. Hatvan Németh Béláné felháborodva me­séli a történetet: 1993-tól férjével együtt 1170 forintot kellett fizetni­ük havonta. Ezt le is rótták. Két év elteltével mód nyílt arra, hogy díj­mentes állományba kerüljenek, az­az, ha úgy döntöttek, nem kellett fizetniük. Éltek is vele, mígnem megtudták, hogy bármikor vissza­vásárolhatják a kötvényeket. Némethné tavaly decemberben felkereste a biztosító helyi fiókját, ma­gával vitte a befizetést igazoló csekke­ket, ám megrökönyödésére az ügyin­téző közölte: a pénz nem érkezett be, s különben is, a postai utalványokon halvány a pecsá. Emellett - állítja az asszony - a férje alig három hónapos gépjármű-biztosítását is letagadták. Némethné ekkor határozottan közölte: szeretné visszavásárolni a biztosítást. Kapott egy nyomtat­ványt, hogy 15 napon belül utalják neki a pénzt. Ám hiába vártak rá. Egy hónap elteltével ismét elment a fiókba, ahol nem tudtak magyará­zatot adni a történtekre. írattak vele másik kérvényt, adtak egy telefon­számot, hogy azon reklamáljon, mert nem találják a kötvényed. Az ügyintéző, akivel Némethné a szerződést megkö­tötte, újabb egy hónap múlva ke­rült elő. Szerencsére emlékezett ügyfelére, akivel tudatta, hogy a kötvényeket leadta a területi igaz­gatónak. Két hét után a területi igazgató visszajuttatta a papírokat. Némethné ismét kérte járandósá­gát. A biztosító alkalmazottja ek­kor felhívta a gyöngyösi irodát, ahonnan azt a választ kapta, hogy nem folyósítják a pénzt, mivel az ügyfél megszüntette a befizetést, s a szerződés megszűnt. Az asszony hiába érvelt, hogy a kötvényen fel van tüntetve, miszerint a törlesz­tést rendezték. Némethné ekkor felhívta a nyíregyházi központot. (Folytatás a 3. oldalon) Élénk vita a bírságolásról Heves A hevesi kisebbségi bizottságnak a közelmúltban lemondott egy tagja, ám a testületet a tegnapi önkormányzati ülésen nem sike­rült kiegészíteni, mivel a polgári pártok közölték, a delegált sze­mélyéről velük is egyeztetni kell. Á képviselő-testület módosítot­ta az önkormányzati szabálysér­tésekről szóló rendeletet, oly mó­don, hogy a pénzbírság mértékét 10-ről 30 ezer forintra növelte. E témában a képviselők több kér­dést is felvetettek. így arról, hogy a bírság emelése változtat-e majd a város tisztaságán, avagy a jegy­ző eddig miért nem alkalmazta egyszer sem a büntetés maximu­mát. Ezt követően elfogadták azt az indítványt, amelyben a lakás­építéshez és -vásárláshoz felvett kamatmentes kölcsön 50 százalé­kát kedvezményként elengedik azoknak, akiknek nincs díjhátra­lékuk. Erre minden, 1996. de­cember 31-e előtti igénylő jogo­sult. Az idei év költségvetési hiánya kezelésének tárgyalásakor egy­öntetű volt a vélemény, hogy az egészségügytől nem lehet elvonni pénzt, viszont az intézményeknél jelentkező bértúllépéseket meg kell vizsgálni. Indokolt esetben a vezetőt szankcionálhatják. Elfogadta a testület a gyermek- és ifjúságvédelem helyzetéről szóló beszámolót is. Kontra Gyula polgármester hangsúlyoz­ta, egy átmeneti kor társadalmá­nak hiányosságaival szembesül­nek Hevesen is. A civil szerveze­tek és pártok sokat tehetnének az ifjúság neveléséért, mint ahogy a város is tesz azzal, hogy tíz tanulónak rendszeres ösz­töndíjat ad. _________________________________(SZUROMI) T ízezrek sportoltak tegnap a 10. Kihívás Napja nevű nemzetközi szabadidősport-vetélkedőn. Megyénk 14 településén hajnaltól estig követték egymást a programok. Egerben a Dobó téri megnyitót közös bemelegítés, majd a Dobó-futás követte. (Beszámo- lónk a 12. oldalon)_________________________________________________________________ fotó: pilisy elemér Sz iréna Nagy fogás a horgászboltban * Egerben tett feljelentést az a károsult boltüzemeltető, aki­nek horgászüzletéből 672 ezer forint értékben vittek el árut. Az erőszakkal, nagyobb értékre elkövetett lopás bűntettének gyanúsítottja még nem akadt horogra. Az ő „fogása” azonban ismert: 60 darab horgászbotot, 41 orsót és 11 damilkészletet zsákmányolt. * Mátrafüreden az erdészeti szakközépiskola kertjéből isme­retlen tettes többek között 300 ezüst- és 200 lucfenyőt tulajdoní­tott el. A megrongált csemeték mennyisége az előbbin is túl­tesz, a vandalizmusnak tuják is áldozatul estek. * Hatvanban a Cigány-dűlő­ben egy hétvégi házba törtek be, ajtóbefeszítéssel. A bűncselek­ményt elkövető egy permetező- gépet is magával cipelt.______■

Next

/
Thumbnails
Contents