Heves Megyei Hírlap, 2000. június (11. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-01 / 127. szám

2. oldal - Heves Megyei Hírlap MEGYEI 2000. Június 1., csütörtök KORKÉP Csőtörésre gyanakodtak Régi forrás fakadt fel a fedett uszoda mellett? Eger Eleinte csőtörésre gyanakodtunk az épülő fedett uszoda közelében feltörő víz láttán - mondotta la­punk kérdésére Gadavics Gyula, a főmérnöki iroda vezetője. - Az elsődleges tájékozódást követően viszont arra a következtetésre ju­tottunk, hogy egy régebbi, már el­fojtott, vagy fák, vagy természe­tes forrás vize keresett utat magá­nak, amit az utóbbi idők csapa­dékos időjárása válthatott ki. Az irodavezető elmondta, semmi komolyabb problémát nem feltételeznek. Nem gondol­nak arra;"ami szóbeszéd szintjén esetleg terjed a városban, hogy a beruházás következtében a Szent József-forrás vize „szökne meg”. A polgármesteri hivatal főmérnö­ki irodája két cégtől kért ajánlatot a vizsgálatra és a probléma szak­szerű „kezelésére”. Az ő vizsgá­latuk után már biztosabban meg­határozható, mennyire komoly gonddal állnak szemben. ■ A torkát vágta el (Folytatás az 1. oldalról) A támadás elől menekülő N. Csa­bát Bodnár még kétszer szúrta meg a hátán, a jobb lapocka tájé­kán. A szerdai tárgyaláson az or­vos szakértő kifejtette: a sérülé­sek mindegyike külön-külön és együttesen is nyolc napon belüli gyógytartamú volt. A nyakon ke­letkezett seb csak egy-két centi- méternyire helyezkedett el a jobb oldali főverőértől, amit ha átmet­szett volna a kés, 5-10 percen be­lül bekövetkezhetett volna N. Csa­ba kivérzése. A vádirati tényállásból, a vád­lott és a tanúk kihallgatásából, valamint a szakértői vélemények alapján a bíróság megállapította: a cselekmény napján találkozott Bodnár az ugyancsak átányi S. Vilmossal és a fiatalkorú S. Tibor­ral. Valamilyen üzleti ügyre hi­vatkozva elhívták Átányba a sér­tettet, akivel négyesben Hevesre autóztak, a vádlott barátnőjének lakásához. A kocsiba az elítélt - állításával ellentétben - saját aka­ratából szállt be, őt nem kénysz­erítették. A késői órán (jóval tíz óra után) Bodnár felcsengetett 0. J. kaputelefonján és lehívta a lányt, akit visszaküldött felöltöz­ni, és megkérte, hogy hozzon magával két kést. Ennek a barát­nő eleget is tett. Most már öten ültek a Ladá­ban, amellyel visszakocsikáztak a községbe. Arra nem sikerült fényt deríteni, hogy miről is esett szó az autóban. Az tény, hogy S. Vümos és S. Tibor a faluban ki­szálltak és eltávoztak. Most már hárman ismét a kisváros felé vet­ték az irányt, és a rendőrség kö­zelében leparkoltak. Itt rövid idő után 0. J. kiszállt, amit követően - a bíróság előtt a vádlott által fel nem tárt okok miatt - az a szán­déka alakult ki Bodnárnak, hogy megöli N.-t. Elővette a nadrágja korcába rejtett egyik kést, és há­tulról elmetszette a sértett nyakát. N. Csaba felüvöltött és mene­külőre fogta a dolgot, amikor még további két szúrást kapott a hátába. Sikerült neki kikevered­nie a kocsiból, és a közeli rend­őrségi épületbe menekülni. Bod­nár eltűnt a helyszínről, és csak másnap reggel hat órakor fogták el átányi lakásán. A bíróság elvetette a vádlott jogos védelemre hivatkozó véde­kezését, mint ahogyan nem fo­gadta el a védelem azon indítvá­nyát sem, ami szerint a cselek­mény életveszélyt okozó testi sértés távoli kísérletének minő­síthető. A kihirdetett ítéletet mind az ügyész, mind a vádlott és védője tudomásul vette, ezért az jogerő­re emelkedett. A bíróság elren­delte a büntetés azonnali foga­natba vételét. _________________________inai. Nemcsak a játék öröme Füzesabony A sátoraljaújhelyi Erzsébet kór­ház hagyományőrző sportverse­nyén 15 egészségügyi intézmény képviselői vetélkedtek. Ezen a Pszichiátriai és Szenvedélybete­gek Otthonának hattagú csapata Heves megye számára összetett­beli győzelmet szerzett. A leg­eredményesebb a füzesabonyi Besznyák József volt, aki meg­nyerte a lengőtekézők számát, és asztaliteniszben is a döntőig ju­tott. A csapatsikerben vele oszto­zott Szabó Károly, Kiss János, Do­bi István, Kovács István és Dobó Károly. Az intézmény vezetője, Szabó Mihályné háziünnepségen gratu­lált a lelkes és eredményes spor­tolóknak, akik jutalomként aján­déktárgyakat vehettek át. Az igazgatónő hasznosnak ítélte a szereplést, mivel az a betegeknek meghozta a játék örömét, erősí­tette bennük a közösségi érzést, és jó alapot adott a pozitív önér­tékeléshez. Gyöngyváros irodalmi gyöngyei Gyöngyös A Mátra gyöngye címet viseli az az irodalmi emlékeket és emléke­zéseket rögzítő antológia, amely Lisztóczky László irodalomtörté­nész válogatásában és szerkesz­tésében jelent meg, s amit ked­den mutattak be a Vachott Sándor Városi Könyvtárban. A cím utal a kötet mottójául vá­lasztott népi mondókára, mely sze­rint: Gyöngyös gyöngy város,/ Gyöngyöznek borai,/ Gyöngyöknél gyöngyebbek/ Gyöngyös asszonyai. Az antológia 44 ismert és néhány kevésbé ismert költő, prózaíró 106 alkotását foglalja össze. A műveket összeköti az alkotóknak a város­hoz, a Mátra vidékéhez és hagyo­mányaihoz való kötődése. Pelle Sándor, a könyvtár igaz­gatója szerencsés időzítésűnek ne­vezte a kötet megjelenését, hi­szen így az már szerepelhet a kö­zelgő 71. ünnepi könyvhét kínála­tában. Az antológia lektora, Fülöp Lajos, a Berze Nagy János Gimná­zium nyugalmazott irodalmár igazgatója ismertette a kiadvány tartalmát, felépítését, s bemutatta a szerkesztőt, aki - mint mondta - szakírói, szerkesztői, tanári és lektori tudását, tapasztalatait ki­válóan kamatoztatta a válogatás elkészítésekor. A gyöngyösi Pallas Kiadó me­cenatúrájával és gondozásában megjelent kötet nem a teljesség és véglegesség igényével készült, amint azt Lisztóczky László is hangsúlyozta. A markazi születé­sű, 1978-tól az egri főiskolán taní­tó irodalomtörténész a gyöngyösi alkotók előtti ezen tisztelgésével is azt szándékozott kifejezésre juttatni, hogy az egyre erősödő globalizáció dacára valamennyi­ünknek kötődnünk kell egy táj­hoz, mert csupán ebből az arkhi­médészi pontból kiindulva tudjuk a nagyvilág széles horizontját iga­zán megragadni. _________________________________________J. Á. Múzsák, Carmina és Szépasszony Eger A nyár valamennyi hónapjára tar­togat meglepetést az Ifjúsági Ház. A június a Magyar Múzsák Nyara Az összművészeti fesztivált 24-étől 27-éig tartják az épület előtti téren, vagy a házban. A rendezvénysorozat a már ha­gyományos szentivánéji műsorral kezdődik. A helyszínen kézműve­sek és borászok várják a látogató­kat. A csak véletlenül arra járókat gólyalábasok, óriásbábosok, mu­zsikusok terelik majd a „helyes irányba”, hogy minél többen lát­hassák az Ort-Iki Bábtársulat pará­déját. A vásári komédiáról a Gárdo­nyi Géza Színház művészei gon­doskodnak, majd a Muzsla nép­táncegyüttes fokozza a jó hangula­tot. Nem marad el a tűzgyújtás és a tűzugrás sem, a táncházban pedig a Banda zenekar húzza a talpaláva- lót késő éjszakáig. Másnap utcaszínházba hívják a gyerekeket, majd a Ládafia Báb­színház és a Haddelhadd népzenei együttes szórakoztatja őket. A fel­nőttek derűjét a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház művészei biztosítják az Érsekkert­ben, ahol előadják Csokonai Do­rottyáját. Június utolsó hétfőjén kézmű­ves-foglalkozás, vásári bábjáték vár a helyszínen a kicsikre, a na­gyokra pedig a Katáng néptánce­gyüttes és a Capella Savaria kama­raegyüttes. Mozi is lesz, a rendez­vényhez kapcsolódva a Szentivánéji álmot láthatják. A múzsák nyarának zárónapi programján a Langaléta Garabonciá­sok vidám produkcióját láthatják és a Renaissance Consort előadásában reneszánsz zenét hallhatnak. Kiegé­szítő programként még Faix Melin­da kiállítását is megtekinthetik az If­júsági Ház Kísérleti Galériájában. Ahhoz, hogy a nyár tervezhető legyen, jó tudni még azt is: július 27-től 30-ig játssza este a Pécsi Nemzeti Színház a Carmina Buránál a Líceum udvarában, ugyancsak az IH szervezésében. Az augusztus 18-tól 20-ig tartó Szépasszony-völgyi Fesztivált pedig a Megyei Művelődési Központtal és a Forrás Gyermek-szabadidőközpont­tal közösen rendezik, hogy minél változatosabb programokat találja- nak az odalátogatók. ___________■ E llenfújás rasszista jelekre (Folytatás az 1. oldalról) Hogy mikor kerülhettek oda, nem tudni, miként elkövetőiket sem, akár több hónapja is ké­szülhettek.- Az önkormányzat hiábavaló harcot folytat az egri graffitik el­len, nincs megfelelő eszköz vég­leg elvágni a gondok gyökerét - hangsúlyozza Ágoston Ottóné vá­rosüzemeltetési csoportvezető. Az önkormányzat szakembere elmondta: gyors beavatkozás­ként annyit tudnak tenni, hogy figyelik falfirkákat, és ha rábuk­kannak, a fölfedezett, festékszó­róval az épületek falára fújt tör­vénysértő ábrákat, feliratokat le­festik. De ez az ellenfújás csak tűzoltás, mindig csak a történtek és a tettesek nyomában kullog­nak. A sziszifuszi küzdelem részeredményeket hozhat. Az önkormányzatnak nincs kellő eszköze a megelőzésre, a hét köz­terület-felügyelő nem tud mindig mindenütt jelen lenni, ráadásul a művek többsége éjjel, szemtanúk nélkül készül. Ágoston Ottónétól megtudtuk, mindeddig egyszer sikerült elkap­ni a mázolókat, akkor is csak azt lehetett rájuk bizonyítani, amit éppen festettek. Jogi következmé­nyek érvényesítésére gyakorlati­lag csak tetten érés esetén van mód, más eszközre - a körülmé­nyes felderítésre, megfigyelésre - nincs lehetőség. Hiába körlevél és felhívás, a probléma újratermelő­dik. Frekventáltabb helyeken a térfigyelő kamerás megoldás - a fővárosban már bevált módszer - visszatartó erővel bírna. Egerben évente milliós nagy­ságrendű kárt okoznak a falfirká- lók, ennyibe kerül az épületek, társasházak, közterületek festése az önkormányzatnak és a tulaj­donosoknak. A mázolmányok megjelenésével nem tarthat lé­pést a jelentős költséggel járó el­tüntetésük, az erre fordítható pénz. A szakember utalt arra a helyi reiideletre, amely az ízlést bántó, zavaró felfestések eltávolí­tására kötelezi a tulajdonosokat. Ám azt magától értetődően nem lehet elvárni egyik érintettől sem, hogy akár havonta mélyen a zse­bébe nyúljon, és nagy összeget áldozzon az újrafestésre - hang­súlyozta a szakember. Az önkor­mányzat egyébként az ingat­lanfelújítási támogatásoknál a fa­lak rendbetételére is ad pénzt. __________________________flWI A diákvárosi lét hordaléka Festékszóróval még a nagyobb ábrák is pillanatok alatt meg­születnek. Ezek az eszközök pedig könnyen beszerezhetők, birtokolhatok és ellenőrizhetetlenek. Mindez akár fölfogható a diákvárosi léttel járó körülmények kellemetlen hordalékaként is. A falfirkálók ugyanis jellemzően diákok, fiatalok, akik az önkife­jezésnek ezt a könnyen érvényesíthető módját választották. Sátras ínyencségek Eger Gasztronómiai ízelítőt is kínál június 2-3-án az Európa-napok. Számos utazási iroda és vendég­látóegység várja a Dobó téren felállított sátrába a kíváncsiakat. A betérőknek a bőséges válasz­tékból egyebek mellett bajor sört, spanyol és francia bort, bel­ga sörös húsgombócot, holland halat és csirkét, svéd péksüte­ményt, görög salátát, viking sajt- tortát szolgálnak fel. A hazai ízek kedvelői sem csalatkoznak, hiszen a legjobb minőségű egri borokat ajánlják, az édesszájúaknak a Dobos és az Eszterházy torta dukál, de kérhető akár babgulyás is. ■ Uniós kabaré Eger Pénteken 19 órától garantált a humor a körcsarnokban. Az Eu­rópa-napok rendezvény része­ként - Farkasházy Tivadar és Trunkó Barnabás szóvivősége mellett - népszerű művészek kabaréja kerül közönség elé az Európai Unióról. A fellépők között láthatják majd Hernádi Juditot, Koltai Ró­bertét, Éles Istvánt, Nádas Györ­gyöt, Boncz Gézát, Maksa Zol­tánt. Jegyek elővételben a SÉLI Stadion út 8. szám alatti irodájá­ban válthatók, és a kabaré előtt is kinyit majd a pénztár. ■ Iskola: csak délelőtt Andornaktálya A lakosság igényeire is igyekezett tekintettel lenni döntéseivel az önkormányzat. Az iskola és áz óvoda fenntart­hatóságának vizsgálata befejező­dött, amit határozatba foglalt a képviselő-testület. A döntésről Pócsik János alpolgármester tájé­koztatta lapunkat:- A település alsó részen lévő óvodája már csak júniusban üze­mel Az ott dolgozók többsége szá­mára felajánlottunk állást. Az épületet a katolikus egyház igé­nyelte vissza a telken lévő kápol­nával együtt. A régi iskolát szep­tember 1-jäöl bérleményként kí­vánja hasznosítani az önkor­mányzat, miközben az új iskolá­ban a nyári válaszfalazással meg­teremtjük a feltételed annak, hogy fogadni lehessen ősztől a régi he­lyéről elkerülő két osztályt. A hat helyett kialakítandó nyolc tante­rem révén a délulános tanítás gondolata már fel sem merülhet. A csökkenő gyermeklétszám miatt a korábbi három helyett - korszerűbb óvodában - két cso­portban gondozzák a kicsiket. Az új iskola átalakításával a régi fel­szabadul, s már nem pénzt visz el a fenntartása a közösből, hanem pénzt hozhat a forráshiányos falu­kassza számára. ■ Gyorssegély a tamabodi iskolának (Folytatás az 1. oldalról) Az államtitkár asszony és az országgyűlési képviselő a Ko­vács László polgármesterrel, valamint az iskola nevelőivel és a kisebbségi önkormányzat vezetőivel folytatott beszélge­tés alkalmával megismerked­hetett a helyi problémákkal is. Mint elhangzott, a falu 749 la­kosából 260-an nyugdíjasok, míg 72 gyerek jár az itteni álta­lános iskolába. Utóbbiak mint­egy 90 százaléka roma szárma­zású. A községben gyakorlati­lag százszázalékos a munka- nélküliség; a településen dol­gozó értelmiségiek - az óvoda, az iskola és a polgármesteri hi­vatal dolgozói - kivétel nélkül máshonnan járnak ide dolgoz­ni. A helybeliek egy része nya­ranta idénymunkából tengő­dik, de a legfőbb megélhetési forrás a szociális és a gyerekek után járó juttatás. A térséget sújtó árvizek után még nehezebbé vált a helyzet - tudta meg az államtitkár asz- szony, aki megígérte, hogy a jö­vőben gyakorlati tanácsokkal iá megpróbál a tarnabodiak segít­ségére lenni. Elmondta, hogy a roma kisebbség oktatására és felzárkóztatására országszerte több intézmény áll rendelkezés­re, s ezek közül meg is nevezett néhányat. Szinyei András úgy véleke­dett, hogy szűkebb hazánk gaz­daságilag leginkább hátrányos helyzetű térségén, Dél-Hevesen főleg összefogással lehet segíteni. Bevált térségi modellek működé­sét említette példaként, hozzáté­ve, hogy maga is szorgalmazza ezek szerepének megerősödését. Ezzel egyetértve Kovácsné Újlaki Katalin megjegyezte: nem elme­nekülni kell Tamabodról, hanem a községben kell emberileg helyt­állni. A tegnapi államtitkári vizit egyik érdekessége, hogy Szemkeő Judit e beosztásában az utolsó közéleti megbízatásának tett eleget. .Mától ugyanis a mi­niszterelnök kinevezte a szociá­lis és családügyi minisztérium politikai államtitkárává, ahol ugyancsak fontos kormányzati teendők elé néz. Munkája egy ré­sze megegyezik az eddigiekkel, hiszen olykor szinte láthatatlan az átmenet az oktatási és a szoci­ális szféra között - tette hozzá la­punk kérdésére. Új beosztására vonatkozóan az államtitkár asszony elmondta azt is: örül, hogy személyében egy nő is bekerül a tárca legfelső vezetésébe. Fő feladatának az egységes családkép és az egészsé­ges nőideál kialakítását tekinti. Szeretné elérni, hogy a „gyen­gébbik nem” képviselőinek nőkhöz méltó jogaik legye­nek. El kell fo­gadni, ha egy anya a családot választja hivatá­sul, s lehetővé kell tenni azt is, hogy ezt köve­tően ne gördít­senek akadályt munkavállalása elé. Egy nő attól még lehet sike­res, ha vállalja a neméből adódó szerepét - ösz- szegezte hitval­lását a politikus asszony. __________£5*511

Next

/
Thumbnails
Contents