Heves Megyei Hírlap, 2000. május (11. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-02 / 101. szám

2. oldal - Heves Megyei Hírlap MEGYEI KÖRKÉP 2000. Május 2., kedd f||m A majálisnak ma is megvan a hangulata Az egriek immár hagyományos programja, ökörsütés a völgyben fotó: perl marton Indulásra kész a bátor pipis-hegyi „legénység”. fotó: suha péter Pályázhatnak Heves megye Megtartotta soron következő ta­nácskozását a Heves Megyei Szakképzési Bizottság. Napirenden szerepelt az idei megyei decentralizált szakképzé­si alap pályázati felhívásának el­fogadása, valamint az értékelési rendszer kialakításának megha­tározása is. Az Országos Szakképzési Ta­nács állásfoglalása értelmében megyei szinten 191 miUió forint áll rendelkezésre a szakmunkásta­nulók gyakorlati oktatása tárgyi fettételeinek javítására. Az összeg felhasználására a Megyei Szak­képzési Bizottság nyilvános pá­lyázatot hirdetett. A szakközépis­koláknak és szakmunkásképző intézményeknek, valamint a szakképzési alap hozzájárulásra kötelezett megyei székhelyű gaz­dálkodó szervezeteknek szóló fel- hívást lapunk is közölte. ______■ F ogadónap a hadkiegészítőn Fekete László erőművész füzesabonyi bemutatóját nagy ér­deklődés kísérte FOTÓ: pilisy elemér (Folytatás az 1. oldalról) Az ország egyik legnagyobb egynapos ma- jálisi rendezvénye a gyöngyösi Pipis-hegyi repülőnap, amelyet immár tizedik alka­lommal rendeztek meg. A szervezők el­mondása szerint az idei program nézőszámrekordot hozott, azt már mi tesz- szük hozzá: vélhetően ebben komoly szere­pet játszottak az- igen színvonalas progra­mok. A délelőtti repülőshow igazi hátborzon­gató élményt nyújtott, az égen cikázó, haj­meresztő mutatványokat előadó gépek lát­ványa mindenkit lenyűgözött. Ez érthető is, hiszen olyan „nagy nevek” repkedtek a levegőben - szó szerint is - mint Besenyei Péter, a műrepülő világbajnok. A produkci­ókat felsorolni is hosszú lenne, volt itt min­den: ejtőernyősök, motoros sárká­nyok, old timer gépek... A néze­lődni érkezők nem maradtak elfog­laltság nélkül, az éppen pihenő masinákat alaposan szemügyre ve­hették. Igen népszerűnek mutatkozott a sétarepülés is, a kétülésesektől a helikopterekig mindenféle „égi. szekerek” röpítették a magasba a vállalkozó kedvűeket. A szerencsé­sek között lehetett néhány új előfi­zetőnk is, akiket lapunk ajándéko­zott meg repülőjeggyel. Ami per­sze nem egzotikus tájakra szólt, azonban kétségkívül feledhetetlen élményt jelentett. Hiszen egyszerű halandó aligha utazhat bármikör a honvédség helikopterével. A rendezvény fővédnöke Tállá István vezérőrnagy volt, s a hivatá­sosok jóvoltából nem csupán a harci és szállítóhelikoptereket, de egy Albatrosz típusú sugárhajtású gépet is megcsodálhatott a népes közönség. Azok is találhattak kedvükre va­ló szórakozást, akik nem az ég sze­relmesei, miután a szervezők és a szponzorok két színpadon folya-’ matos műsorokkal szórakoztatták a majá- lisozókat. Akiket szerencsére az időjárás is kegyeibe fogadott, így aztán zavartalanul süttethették magukat a nappal, kezükben az elmaradhatatlan sörrel, virslivel és egyéb finomságokkal. * Hatvanban a városháza előtti téren megrendezett családi majálist Farkas Kálmánná polgármester nyitotta meg, majd Sós Tamás, a megyei közgyűlés elnö­ke többek között kifejtette: Magyarorszá­gon szükség van az erős szakszervezetek­re, mert a munkavállalók megfelelő érdek- képviselete csakis így valósulhat meg. Ezért is fontos, hogy az idei május elsején a szakszervezetek az összefogás mellett döntöttek. Ennek kellene jellemeznie a pár­tokat is az országos ünnepek alkalmából, vagy amikor a magyarság érdekeinek vé­delméről van szó - mondta a szónok. Ezt követően Zelnik József, a Magyar Kulturális Szövetség elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd Érsek Zsolt és Szinyei András országgyűlési képviselők vitték át a tüzet a főtérről a szomszédos Ady Endre Városi Könyvtár udvarára, ahol tizenegy csapat ételkészítésben mérte ösz- sze tudását a produkciókat később jóízűen elfogyasztó helybéliek nagy örömére. A Kossuth téren egész napos kulturális program várta a majálisozókat többek kö­zött a Gajdos Együttessel, Maczkó Máriával és Dinnyés Józseffel, de volt íjászbemuta­tó, valamint sakkszimultán a nagyon fiatal Binder Tamás nagymesterrel. * Füzesabonyban a Legek Napja első alka­lommal serkentette küzdelemre a címre as­pirálókat. Összesen tizenhárom verseny­számban hirdettek győztest, de azok sem csalódtak, akik a mezőnyök számát gyara­pították. A sportpálya volt az önkormányzat Sza­badidő- és Sportbizottsága majálisi rendez­vényének a központja, s a jó időnek kö­szönhetően vá­rakozást felül­múlóan jöttek el az esemény­re. A több mint ezer résztvevő kitűnő szóra­kozásáról be­mutatók is gondoskodtak. Ezek közül fe- lejthetetlen perceket szer­zett humorral fűszerezett produkciójával Fekete László, aki Magyaror­szágot képvise­li a világ legerő­sebb emberei- ^ keresztelő után máris útra nek nemzetkö- lüttyentett kicsit... ________ z i viadalain. Az Európa-bajnoki szereplés­re készülő németjuhász kutyák látványa, a díjugrató lovasok parádéja nagy tapsot ara­tott, miként a solymászok gyakorlati be­mutatója. ■k Szilvásváradon hivatalos néven a 394.057-es pályaszámú gőzmozdonyként emlegetik azt az éppen ötvenéves vaskis­asszonyt, amely a Szalajka-völgyből a Fá­tyol-vízesésig szállítja füstöt pöfékelve, a vasúti átjárók előtt füttyögve a kiránduló­kat. A helyi majális keretében szombaton keresztnevet is kapott a sötétzöld színű, csinos masina. Miután az Egererdő Erdészeti Rt. pályá­zatára 64 javaslat érkezett, s azok között csupán négy volt azonos, a bíráló bizottság jóváhagyásával Szilvi nevet vésettek a mozdony oldalán fénylő réztáblára. Az ün­nepélyes névadón Jung László vezérigaz­gató pezsgővel locsolta meg a „keresztgye­reket”, s köszönetét mondott az üzembe helyezéshez nyújtott támogatásokért. A nyertes névadókat levélben értesítik: ebben a szezonban ingyen utazhatnak Szilvivel. ___________________1B.E.-N.Z.-S.B. t.-EEPÉ-T. Z.M.) k elt a szép nevű szilvásvárad! mozdony, s közben FOTÓ: ÖTVÖS IMRE Eger Módi János ezredes, a Heves Me­gyei Hadkiegészítő Parancsnok­ság vezetője május 4-én - csü­törtökön - 9 és 12 óra között fo­gadónapot tart a Hatvanasezred u. 3. alatt. A hadkiegészítő parancsnoka ezúttal is várja a hadkötelesek és a honvédség nyugállományú tagjait, valamint azok hozzátar­tozóit, akik honvédelmi igazga­tási, illetve szociális érdekeik vé­delmével összefüggő gondjaik, problémáik megoldásához kér­nek segítséget. Az érintettek egyébként hétfőn és szerdán 8 és 15.30, illetve pén­teken 8 és 12 óra között is felke­reshetik a parancsnokság ügyfél- szolgálatát. Ügyes-bajos dolgai­kat nemcsak személyesen, ha­nem levélben, továbbá telefonon - 36/313-188, 313-235 - is jelezhe­tik a hadkiegészítő illetékeseinek. Szociális tanácsadás is Eger Az északi városrész Gondozási Központja ma 14 órától újabb rendezvénnyel folytatja az Idősek Szabadegyeteme című előadás- sorozatát. A Kaüómcdom u. 1. alatti Idősek klubjában dr. Kissik Imre, a megyei kórház osztályve­zető főorvosa az időskorúakat ve­szélyeztető járványos betegsé­gekről, s ezek megelőzéséről tájé­koztat. A rendezvény előtt és után ingyenes testsúly- és vérnyo­másméréssel, szociális tanács­adással is szolgának a gondozói központ munkatársai. Gyógyszer lesz a Celladam? Eger A Pilisborosjenőn élő és munkál­kodó Kovács Ádám rákkutató rendszeres vendége az Egri Egészség-és Környezetvédő Egye­sületnek. Ez azért is érthető, mi­vel ő tölti be a tiszteletbeli elnöki tisztet. Az érdeklődők vele talál­kozhatnak május 3-án, szerdán délután 3/4 4-től a Mezőgazdasá­gi Szakközépiskola és Szakmun­kásképző Intézet ebédlőjében. (Mátyás király út 52). A vendéggel Pécsi István újság­író készít nyilvános interjút. En­nek keretében - többek között - szó lesz az általa irányított leg­újabb kutatásokról, s arról is, hogy mikor lesz a Celladamból gyógyszer? A rendezvényre nemcsak a ré­gi tagokat, hanem az új belépőket is várják. ■ Elköszöntek a diákok. A Szent István Egyetem gyöngyösi főiskolai karának hallgatói fáklyás felvonulással búcsúztak Gyöngyös­től. A polgármesteri hivatalban Barabásné Czövek Ágnes köszöntötte a vidám társaságot, s kifejezte reményét, hogy jó emléke­zetükben megőrzik a várost, és gyakran visszatérnek ide. A diákok nevében Saxinger Balázs emlékül átnyújtotta a ballagok könyvét. fotó: suha péter URH-n át riaszthat a taxis A központban megjelenik a kocsi száma Eger A megyeszékhely legrégebbi ta­xistársaságának, az egykori Vo­lán Taxinak az utódja, a Panta Taxi Eger az elmúlt hetekben egy új, digitális telefonközpontot állí­tott rendszerbe, s megkezdődött a társaság autóinak URH-rádió- val való felszerelése is. A ma meglévő CB-rádiókat a jogszabályok értelmében jövő év végéig kell kicserélni URH-ra - tudtuk meg Fülöp Sándortól és Sóskúti Lászlótól, a Panta Ta­xi képviselőitől. Az új URH- központ próbaüzeme jelenleg is zajlik, s rövid időn belül min­den kocsi ilyen típusú rádiót kap. Két URH-átjátszót állítot­tak fel a Hírközlési Felügyelet engedélyével, amelyek az egész megyét besugározzák. A meg­újult rendszer jellegzetessége, hogy a rádiók kódolóval vannak ellátva, s a diszpécsernél a kép­ernyőn megjelenik az éppen be­jelentkező autó száma, akkor is, ha a taxis valamilyen ok foly­tán esetleg nem is tud megszó­lalni. így egyfajta riasztónak is használható a készülék, egy gombnyomás, s a központ már egy szó nélkül is sejtheti, hogy baj történt... Megállapodás született arról, hogy a folyamatos híráramlás érdekében a társaság a városi televíziót felszereli egy URH-rá- dióval. A Markhot Ferenc me­gyei kórháznak is fel szeretnék ajánlani a korszerű URH-rend- szerben rejlő előnyöket, ez a szolgáltatás a sürgősségi beteg- ellátást segíthetné.

Next

/
Thumbnails
Contents