Heves Megyei Hírlap, 2000. május (11. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-02 / 101. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI hírlap LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 2000. MÁJUS 2., KEDD ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 30,10 Ft XI. ÉVFOLYAM 101. SZÁM Ballagó osztályok tablóképeit 4275 Ft-os áron jelentetjük meg a Heves Megyei Hírlap május 13-i számában. Jelentkezés május 10-ig a 36/513-633,37/341-051,37/311-697-es telefonszámokon. MAI SZÁMUNKBÓL NÉGYOLDALAS TVR-MELLÉKLET TAXISRIASZTÁS A CB-rádiókat a jogszabályok értelmében jövő év végéig le kell cserélni URH-ra. Egerben a Panta Taxi már egy új, digitális telefonközpontot állított rend­szerbe és megkezdte járművei­nek URH-rádiókkal való felsze­relését. Az URH-központ próba­üzeme jelenleg is tart. A techni­kai fejlesztéssel a taxisok egyfaj­ta riasztóra is számíthatnak: a központ egy szó nélkül is sejthe­ti, ha baj történt... (2. oldal) KORONA EXPRESSZ Az FKgP-tagok őt szerették volna az ország legmagasabb közjogi méltóságává emelni, ám Torgyán doktor elhárította a kérést, mondván, másutt több teendője van... Bár akadnak, akik azt vall­ják, konkrét, gyakorlati intézke­dési lehetőséget biztosító politi­kai szerepkörben Torgyán József több kárt tud okozni, mint a job­bára protokolláris államfői posz­ton, a bohóc inkább legyen csak főhivatalnok, mint király. (3. oldal) ZÁLOGHÁZI JUBILEUM Fél évtizede sokan fenntartással fogadták Egerben a Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Rt. által megnyitott zálogházat. A sikeres cég ötéves jubileumán ígéri, hogy ügyfelei hamarosan tapasztalni fogják a kihelyezett kölcsönök tervezett további emelését. A zálogház felújításán is dolgoznak. (4. oldal) Lottó­nyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 17. heti 5/90 lottó számsorsolásán az alábbi nyerő­számokat húzták ki: 20, 23, 51, 59, 64. A Jokerszám: 387660. A17. heti 6/45 lottó nyerőszá­mai a következők: 12, 22, 23, 33, 34, 41. A pótszám: 5. 9 / / UODJ ^lUUZO A majálisnak ma is megvan a hangulata Heves megye Sétarepülés harci géppel. Számosán éltek a nem mindennapi lehetőséggel FOTÓ: SUHA PÉTER Érdekek és bizonytalanság Választmány, szövetkezet vagy mindkettő? Igazi nyári idő köszöntött mind­azokra, akik a megye különböző részein ünnepelték május elsejét. Egerben a majális központi hely­színe a Szépasszony-völgy volt, ahol a legfiatalabbtól a legidőseb­bekig mindenki egyaránt megtalál­hatta a szórakozását. A műsoros programok már kora délelőtt - majorett-műsorral - meg­kezdődtek a szabadtéri színpadon és jó hangulatban tartottak egész nap. Volt itt egyebek között aero- bik és rock' and roll bemutató, a gyermekek megtekinthették Vincze Aranka és Balogh András „mese­manók” zenés játékát, illetve be­kapcsolódhattak a Csillagvarázs te­hetségkutató versenybe, vagy ép­pen a játszóház programjába. Az érdeklődők délután népi táncos fel­vonulást is láthattak. Kuriózuma volt a napnak, ami­kor ismert helyi politikusok vetél­kedtek egymással: Nagy Imre, Sós Tamás és Korózs Lajos a „szocik”, míg Deé András, Császár Zoltán és Cseh István a „polgárik” csapatában mérte össze tudását egymással kü­lönféle tréfás - elsősorban a borhoz kötődő - feladatok megoldásában. Az érdeklődő közönség három óra után operettdallamokat hallgat­hatott, ismert egri színészek elő­adásában. Majd tőlük vették át a pódiumot az említett poliükusok, hogy egymással és a borral vetél­kedjenek. Őket ismét művészek követték, musical-dallamokkal, majd az István, a királlyal. A napot a Rock and Blues élő koncertje zár­ta a völgyben. Külön programot szervezett az MSZOSZ megyei szervezete. Ők amellett, hogy a völgyben is meg­jelentek, a sportnak szentelték má­jus elseje egy részét. A szabadde­mokraták gulyásfőzéssel egybekö­tött vendégvárást rendeztek a Vi­rág panzióban. Ennek a program­nak érdekessége volt, hogy pártál­lástól függetlenül beszélgetett itt több ismert szocialista, fideszes, vagy éppen keresztény elveket val­ló személyiség. (Folytatás a 2. oldalon) Szövetkezni vagy nem szövetkezni? - ez a nagy kérdés a Vinimax-ügy néven elhíresült történet szenvedő alanyai számára. Vasár­nap délután a cég ebédlőjét zsúfolásig meg­töltötték azok a gazdák, akik még remélik, hogy az immár felszámolás alatt álló kft.-től megkapják a pénzüket. Gyöngyös _ M int ismert, megkezdődött a cég felszámolá­sa, a felszólaló termelők közül többen tudni vélték, hogy azóta a tulajdonosok folyamato­san „hordják kifelé az éjszaka leple alatt" a pincékből a bort. Mások egyéb vagyontárgyak „kimentését” is tényként állították. A kijelen­tések megalapozottságát azonban a gazdák közül is többen vitatták. Dr. Ördög István, a Független Kisgazdapárt megyei elnöke ismét arra buzdította a jelen­lévőket, hogy alakítsanak szövetkezetét, amely aztán megszerezheti, működtetheti a kft. vagyonát. Ezzel kapcsolatban pro és kontra záporoz­tak az érvek és vélemények, végezetül a me­gyei elnök megszavaztatta a jelenlévőkkel, hogy a média képviselőit küldjék ki a terem­ből. A tanácskozás végén azonban készséggel válaszolt kérdéseinkre. (Folytatás a 3. oldalon) Ünnepeltek a rend őrei Bűnügyi-technikai kiállítás nyílt Füzesabonyban Heves megye Országszerte, így megyénkben is rendőrnapot tartottak a kü­lönböző kapitányságok az el­múlt hét végén. A Heves Me­gyei Rendőr-főkapitányság épületében szombaton megtar­tott ünnepségen képviseltette magát a Szent György Lovag­rend, melynek priorja, dr. Renn Oszkár ünnepi beszéd­ben köszöntötte a kitüntetett és elismerésben részesített rendőröket. A különböző kapi­tányságok ünnepüket általá­ban egybekötötték a munkáju­kat bemutató nyílt nappal, mint Egerben is. Az érdeklő­dők itt megtekinthették a két vadonatúj, 850 köbcentiméte­res BMW járőrmotort is. Füzesabonyban, a városi ka­pitányság hátsó udvarában - az egykori ebédlő helyén - szom­baton felavatták a Magyar Rendőrmúzeum bűnügyi tech­nikai kiállítását. Az ünnepség vendége volt Major Árpád, az egykori nyomozó, akinek ma­gángyűjteménye adja a múze­um legfőbb látnivalóit. A kü­lönféle, nyomozáshoz haszná­latos eszközök, tárgyak, fotók tíz tárlót töltenek meg. A rendőrnapon számosán megtekintették a nap további szervezett programjait is. A hétvégi ünnepségek sorát a pétervásári kapitányság kezd­te már pénteken. A rendezvé­nyek zöme azonban szombatra esett, köztük a megyei közpon­ti ünnep is. (Folytatás a 3. oldalon) A svédek mellettünk állnak Stockholm Svéd és magyar külügyi szakértők és poliükusok részvételével kétna­pos kerekasztal-konferenciát tar­tottak csütörtökön és pénteken az észak-európai fővárosban. A fes­tői helyen lévő, egykori királyi re­zidencián zajló eseményen a ma­gyar Parlamentet Szanyi Gyula (MSZP) és Szinyei András (Fi­desz, MKDSZ) képviselték. A megbeszélésen Martonyi Já- nqs külügyminiszter, illetve svéd kolléganője mondott köszöntőt, majd a megnyitóbeszédet Szinyei András tartotta. A hatvani hon­atya egyebek mellett szólt arról, mit vihet hazánk az EU-ba, mi­lyen örökséggel gazdagíthatjuk Európát. A nyílt hangvételű esz­mecsere résztvevői tárgyaltak az Európai Unió reformjáról, a bőví­tés nehézségeiről, valamint a biz­tonságpolitikáról is. Az esemény­nek különös jelentőséget adott, hogy az uniós tagországok közül a dánok mellett a házigazda svédek támogatják leginkább - az átlagos 50 százalékkal szemben 65 száza­lékban - hazánk felvételét a közös­ségbe. _____________________i^i Z ászlószentelés - Millenniumi, illetve megyei zászlót kapott a hét végén Csány, Egerszólát és Detk. A mátraaljai községben Pusztai Erzsébet, az Egészségügyi Mi­nisztérium politikai államtitkára, illetve Sós Tamás, a megyei közgyűlés elnöke nyújtotta át a helybélieknek a lobogókat. (Az ünnepi eseményekről szóló tudósí- tásunk a 8. oldalon olvasható) fotó: suha péter Valósítsa meg álmait! Valósítsa meg álmait a tetszőleges célra fel­használható ABN AMRO Személyi kölcsön segítségével! Ha 2000. május 31-éig igényel ABN AMRO Személyi kölcsönt, 1 % kamatkedvezményt nyújtunk Önnek. ABNAMRO Bank MB Néhány példa a törlesztőrészletekre: Tsszeg \h) few 200 000 500 000 1000 000 3 000 000 24 10 771 26 927 53 854 161 563 36 8 054 20135 40 269 120 808 46 6 739 16 847 33 695 101 084 60 5 983 14 958 29 917 89 750 A táblázatban szereplő havi törlesztőrészletek kamatváltozás esetén módosulhatnak. A bank a kölcsönt a hitelelbírálatfeltételei alapján nyújtja. A hirdetés nem minősül a bank részéről nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek. A teljes hiteldíjmutató 31,26%-tól 42,7996-ig terjedhet a hitelösszeg és futamidő függvényében. A hiteldíjmutatóról, a kezelési költségről és az igénylés feltételeiről a Bankvonalon vagy, fiókjainkban érdeklődhet. További részleteket a bankfiókban található Szerződéses feltételek személyi kölcsön folyósítására című dokumentum tartalmaz. Bankfiókjaink: Eger, Telekessy u. 7. Tel.: 36/411-855 • Eger, Széchenyi út 4. Tel.: 36/510-180 • Gyöngyös, Bugát Pál tér 6. Tel.: 37/505-120 • Gyöngyös, Rákóczi út 4. Tel.: 37/311-662

Next

/
Thumbnails
Contents