Heves Megyei Hírlap, 2000. április (11. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-01 / 77. szám

CjhA / 2000. ÁPRILIS 1., SZOMBAT ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 30,10 Ft XI. ÉVFOLYAM 77. SZÁM MAI SZÁMUNKBÓL ÁPRILIS BOLONDJA „Az lenne a tiszteletteljes kérdé­sem, hogy miért süt ma olyan ra­gyogóan a nap? Vagy miért esik olyan makacsul az eső? Te mes­tere vagy a mondandó tömöríté­sének, úgyhogy vágj bele...” 3. oldal VIGYÁZZ, HA JÖN A MULTIPLEX? A napjainkban érvényesülő kedvezőtlen hatások már-már végveszélybe sodorták a hagyo­mányos filmszínházakat. Ami­óta a multiplexek országos há­lózattá bővültek, egyre rosz- szabb a filmellátás. 6. oldal HEVES MEGYE NANTES-BAN A francia belvárosban található Hotel de France szálloda étter­mének e heti kínálatában az elő­ételek és levesek között az egri szőlőpásztorok kedvence, le­gényfogó leves és csipetkével ké­szített gulyásleves szerepel. A vendégeknek a konyhafőnök fő­ételként egries sertésbordát, bor­júszeletet Agria módra, a barokk kor receptje szerinti hátszínt, vö­rösboros pincepörköltet ajánlott. Az édességek közül a legna­gyobb sikert a mákos rétes aratta. 7. oldal A SOKADIK MÉRFÖLDKŐ A női röplabda extraligában ma elkezdődnek a rájátszás küzdel­mei az 1-4. helyért. Ennek kere­tében az EGUT RC Eger csapata 17 órától a Kemény Ferenc Kör­csarnokban a BSE együttesével játszik első mérkőzésén. 11. oldal Újabb szennyhullám Tisza: elrendelték a víz gyakoribb mérését Kisköre Elérte térségünket a Tisza romá­niai szakaszáról érkező sokadik szennyezés. A környezetvédelmi felügyelőség tegnap reggeltől Kis­körénél ismét elrendelte a víz gyakoribb mérését. A szakembe­rek szerint a szennyezés az árvíz miatt már jelentősen felhígulva jutott idáig, töménysége jelentő­sen elmarad a korábban tapasz­taltaktól. Az oldott szennyezés mértéke nem éri el a határérté­ket. A 60-70 kilométer hosszú szennyező hullám - amely ráné­zésre erősen iszapos víznek hat - mintegy másfél nap alatt halad át egy-egy szelvényben. Péntektől a Tiszán Kisköre és Nagykörű között mindkét part árvízvédelmi vonalán elrendel­ték a másodfokú készültséget, a Tisza-tó menti árvízvédelmi sza­kaszon pedig megkezdődött a nappali figyelőszolgálat. ______■ G yöngyösi olvasónk Párizsba utazhat Lapunk jubileumi rejtvényjátékának résztvevői között március 30-án tartották a sorsolást dr. Szabó Zsolt közjegyző jelenlétében.. Ezen pá­rizsi utat nyert Szepesi Téma Imre Gyöngyösről, a Víg u. 37/1-ből. Esernyőt kapott Farkas Gyula Verpelét, Sallai u. 4., Zsebe János Ostoros, Kossuth u. 7., Molnár Józsefné Makiár, Táncsics u. 24., Karácsony István Hatvan, Kisfaludy u. 2/a, Sályi Gábor Tarnalelesz, Alkotmány u. 4., Ács József Ivád, Hunyadi u. 35., Dér István Gyöngyös, Jeruzsálem u. 4.4/3, Nagy Sándor Verpelét, Kár­olyi Mihály, u. 3., valamint Srej Ferenc Hatvan, Balassi Bálint u. 107. alatt lakó olvasónk. ■ Ez lesz a régió „hídja” Az egri kemping területén megvalósítandó kongresszusi központ terveiről is szó esett tegnap azon a konferencián, melyet a Ho­tel Flórában tartottak a konferenciaturizmus jelentőségéről. Az előadók szerint az idegenforgalom legjelentősebb ágazatának na­gyobb jelentőséget kell tulajdonítani, ezért több támogatást kell adni a különböző tanácskozások szervezőinek. Képünkön a tu­risták kedvelt célpontja, az egri Dobó tér. Cikkünk a 3. oldalon olvasható. fotó: hírlap-archív Cián kavarta politikai vihar Megyei közgyűlés: fókuszban a területrendezés A Tiszát ért ciánmérgezés kapcsán a kor­mányzatnak címzett kritikai észrevételek mintegy másfél órás napirend előtti vitá­hoz vezettek a megyei közgyűlés tegnapi ülésén, melynek másik meghatározó ré­szét a megyei területrendezési terv prog­ramja képezte. Heves megye, Eger A napirend előtti felszólalások sorában dr. Gyurkó Péter (SZDSZ) a területfejlesztési ta­nácsok és a megyei közgyűlés közötti pro Caritüte kapcsolat, „erősítése” érdekében azt java­solta: az utóbbi gré­mium jeleníthesse meg jobban akaratát a tanácsok munkájá­ban. Ugyanő a cián­szennyeződés okán komoly kritikával is illette a kormányza­tot, mondván: az eltelt két hónapban még tényleges intézkedésekre nem került sor, pe­dig a mérgezés a halpusztulás mellett vál­lalkozások százainak tönkremenetelét is eredményezte. Szerinte ugyanakkor - te­kintve a halállomány sűrűségét és összeté­telét - túlzottak voltak a katasztrófát kísérő vészhírek is. így kérdés számára az is, hogy indokolt-e továbbra is fenntartani a Tiszán a halászati, horgászati tilalmat. - Azt pedig senki sem gondolhatja komolyan - tette hozzá -, hogy a kártérítési per bármi ered­ményt is hozhat tíz éven belül, legyen szó a román államról vagy a katasztrófát előidéző ausztrál-román ve­gyes vállalatról, az Eszmeraldáról.' Gyurkó azt is indít­ványozta, hogy a közgyűlés éljen fel- terjesztéssel a tiszai kormánybiztoshoz, ám vele az a gond, hogy semmilyen esz­köz nincs a kezében, ilyenformán csupán koordinátori szerepet tölt be. (Folytatás a 2. oldalon) A szociális ellátás területén kifejtett több évti­zedes kiemelkedő szakmai munkájának elis­meréseként a szociális és családügyi minisz­ter által adományozott Pro Cantate emlékér­met kapott a közelmúltban Pádár Sándomé, a csányi, és Tari Sándomé, a vámosgyörki Idősek Otthona, illetve Király Károly, a bél­apátfalvi Módszertani Otthon vezetője. Agrárdemonstráció megyénkben is Heves megye Hétfőn döntenek arról, hogy két héten belül mely időpont­ban és milyen gyakorlati lebo­nyolításban szervezzék meg az országos agrárdemonstráció­hoz kapcsolódó megyei tiltako­zó akciót - tudtuk meg a Heves megyei Agrár-érdekvédelmi Szö­vetség titkárától. Malinóczki István lapunknak elmondta, annyi bizonyos, hogy csatla­kozva az országos kezdemé­nyezéshez, a megye három, hétfőn pontosítandó helyszínén várható a szövetkezeti és ma­gántermelők felvonulása, a fél­pályás útlezárás. „A szabad közlekedéshez való jog ugyan­olyan érték, mint a tiltakozás­hoz való jog. Minél kevesebb kellemetlenséget szeretnénk okozni, s így az is elvárható, hogy a mi tiltakozáshoz való jogunkat is tiszteletben tartsák. Nem az a célunk, hogy megbé­nítsuk az ország életét, hanem felhívjuk a figyelmet az ágazat­ban dolgozók válságos helyze­tére” - fűzte hozzá a szövetség képviselője. A jövő hét elején egyebek közt azt kell majd tisztázniuk a megbeszélés résztvevőinek, hogy a területi felosztás alapján ki melyik helyszínen, útszaka­szon foglalja el a helyét. A szer­vezet titkára azt is hozzátette: a hétfői megállapodás után a me­gyei demonstráció engedélyezé­si kérelmét rögtön benyújtják majd a rendőrségnek, mivel a tiltakozást törvényes keretek között kívánják megvalósítani, s a rendelkezésre álló kéthetes idő igen szűk. Az érvényes sza­bályozás szerint a félpályás út­elzárásokat a hatósági enge­dély megadása után 72 órával lehet csak megtartani. (Folytatás a 2. oldalon) Hírlap-nap Egerben: olvasóinkkal Tíz esztendővel ezelőtt, 1990. április 3-án jelent meg először Heves Megyei Hírlap címmel szőkébb ha­zánk napilapja. A sajtóter­mék 10. születésnapját áp­rilis 15-én, szombaton egész napos vidám, szórakoztató programsorozattal ünnepli kiadónk és szerkesztősé­günk az egri Dobó téren.- Ezt az ünnepet elsősorban nem magunknak, hanem a jelenlegi és leendő olvasóinknak szervezzük- mondja Kiss Sándor kiadóveze­tő. - A Heves Megyei Hírlap kéz­besítői már a kora reggeli órák­ban kopogtatnak olvasóink ajta­ján, így szinte együtt kezdjük a napot megyénkben több ezer családdal. Ezt azért bocsátottam előre, mert a hitelességen, az ob­ünnepelünk jektivitáson, a gyorsaságon túl a Hírlap filozófiájához az is hozzá­tartozik, hogy az általunk közölt információkat, a szűkebb-tágabb környezetünk történéseiről szóló híreket minél szélesebb réteghez eljuttassuk. Arra törekszünk, hogy bővüljön azok köre, akik la­punk segítségével tájékozódnak a világ dolgairól. így ünnepelni sem egyedül, zárt körben szeret­nénk, hanem azokkal, akikről és akiknek írunk, akik olvasnak, il­letve olvasni fognak. A figyelmes olvasó rájöhetett arra, hogy szer­kesztőségünk a lap készítése so­rán egyaránt gondol a fiatalokra és az idősebbekre, és ez nem lesz másként a születésnapon sem. Reményeink szerint minden kor­osztály megtalálja majd a neki tetsző programokat. (Folytatás a 4. oldalon) Laptársaink prezentációja. - Az Axel Springer-Magyarország Kft. megyei kiadóvezetőinek, főszerkesztőinek első negyed­éves prezentációját tartják az egri Flóra Hotelben. A gyakorlati munkát segítő tapasztalatcserén Cinkotai János kormány­főtanácsos A magyar gazdaság prognózisa címmel tartott előadást. A tanácskozáson részt vett dr. Bayer József, az Axel Springer-Magyarország Kft, ügyvezető igazgatója is. _____________________ __ fotó: pilisy elemér Sz iréna Elfogott tolvajok A tűzoltók fűrészelték le. Teg­nap délelőtt Boldogra, a helyi általános iskolához vonultak a hatvani tűzoltók. A szél letört egy faágat, amelyet eltávolí­tottak. Személyi sérülés nem történt. Sikeres volt a razzia. A hat­vani rendőrkapitányság mun­katársai sikeres éjszakai akci­ót hajtottak végre, és három körözött személyt sikerült el­fogniuk. Egyiküket halált oko­zó testi sértés bűntette miatt kerestek. Tolvajokat fogott a riasztó. Hevesen a Munkácsy utcában, a Hevesgép Kft. telepén négy helyi lakos megbontotta a ke­rítést, majd a helyszínről fém­lemezeket akartak ellopni. Ám a riasztórendszer működésbe lépett, és a helyszínre érkezett biztonsági járőr tetten érte a tolvajokat. _________________■ 977086591006600077

Next

/
Thumbnails
Contents