Heves Megyei Hírlap, 2000. április (11. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-01 / 77. szám

2. oldal - Heves Megyei Hírlap MEGYEI KÖRKÉP 2000. Április 1., szombat flMI Fogadóórák Eger Április 3’án 17 órától a városhá­za 2-es termében Horváth Gá­bor, az FKgP önkormányzati képviselője tart fogadóórát. Ezen a napori 15 órától a Tinódi általános iskolában Török Zsolt, a 23-as választókerület képvise­lője, az önkormányzat gazdasá­gi bizottságának tagja várja a vá­lasztópolgárokat ____________■ Cs erbenhagyókat keresnek Gyöngyös Két olyan közlekedési baleset ügyében kéri a lakosság segítsé­gét a rendőrség, ahol a vétkes gépkocsivezető megállás és se­gítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről. Az első eset március 16-án 18 és 18.15 óra között történt a Jászárokszállás és Vámosgyörk közötti úton. Egy ismeretlen szí­nű, típusú és rendszámú autó vezetője Jászárokszállás felől ér­kezve, Vámosgyörk előtt mint­egy 1500 méterre elütötte az út jobb oldalán azonos irányba gyalogosan haladó O. J. vámos- györki lakost. Gyöngyös belterületén történt a másik baleset március 26-án 10.15 óra körül. Ekkor a Báthory utca (vagyis a mentőállomás) fe­lől érkező személygépkocsi veze­tője nem adta meg az elsőbbséget a körforgalomban egy segédmo­toros kerékpárnak, s ennek kö­vetkeztében összeütköztek. A gyöngyösi rendőrkapitány­ság szemtanúk, illetve a baleset­ről információval rendelkezők je­lentkezését várja a kapitányság közlekedésrendészeti osztályán Hortolányi Árpád baleseti vizsgá­lónál, vagy a 37/312-551-es tele­fonszámon. ■ Együttműködés Gyöngyös Még 1998 őszén együttműködési megállapodást kötött a Szent Ist­ván Egyetem gazdálkodási és me­zőgazdasági főiskolai kara az amerikai lowed Állami Egyetem­mel. Ez csereprogramra szól, és az a célja, hogy elsősorban a ta­nárok megismerjék egymás okta­tási és képzési feladatait. Ennek keretében a gyöngyösi intézmény két tanára hat hóna­pos programon vett részt az iowai egyetemen, és két oktató profes­szor érkezett onnan a mátraalji város főiskolai karára. Az előké­szítés után kibővítették a megálla­podást, amely a hallgatók jövőbe­ni cserelátogatásáról is szól, a két felsőoktatási intézmény anyagi tá­mogatásával. Ennek ünnepélyes aláírására tegnap került sor. Az okmányt az amerikaiak mellett dr. Magda Sándor professzor, fő- igazgató látta el kézjegyével. ■ Fiktív számla a Megyeházán Eger- Egy hónapja jutott tudomásunk­ra, hogy az APEH egy bűnügyben nyomozva egy vásárolt, fiktív számlát foglalt le a megyénél - je­lentette be a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) megyei vá­lasztmányának tegnapi sajtótájé­koztatóján Keresztesi József. Hoz­zátette: az azóta eltelt idő alatt semmi sem történt az ügyben. Szerinte bár egy olyan, '97-es kifizetéssel kapcsolatos, s frakció­pénzeket érintő számláról van szó, amelyet még az előző dklusban, '98-ban adott le az akkori közgyű­lés egyik képviselőcsoportjának egy tagja, az egész jelenlegi testü­letre rossz fényt vet a történet. Ezért arra kérték a közgyűlés elnö­két, hogy mentesítse az érdemi fel­adatok alól az érintetteket az ügy tisztázásáig. Erre azonban érdemi választ nem kaptak, csupán any- nyit, hogy a pénzügyi ellenőrző bizottság már megindította a vizs­gálatát. Ezzel viszont az a gond, hogy a frakciópénzek felhasználá­sát nem kötötte semmi, számlát sem kellett volna hozni róla, így e vizsgálat nem is hozhat ered­ményt. Egy kérdésre dr. Bajusz Im­re elmondta: az érintett frakció az a 4 tagú csoport, melynek két tag­ja fideszes volt, s mindössze mint­egy 50 ezres számláról van szó. Hangsúlyozták azt is: ezzel senkit sem ért anyagi kár. Szeretnék vi­szont, ha az ügyet a nyilvánosság előtt vinnék végig. Dr. Horuczi Csaba és dr. Gyurkó Péter az egri uszoda, s annak beru­házását érintő, a város közgyűlés­ének csütörtöki ülésén kirobbant vi­ta kapcsán Deutsch Tamás újabb miniszteri ígéretének óvatos keze­lésére intették a Fidesz helyi veze­tését és a város polgárait is. Azt vi­szont köszönettel vették, hogy Deutsch továbbra is keresi a megol­dásokat. Gyurkó ugyanakkor nem tartotta politikailag szerencsésnek, hogy a polgármester felesége szerző­déses kapcsolatba kerüljön a pol­gármesteri hivatallal, ám - tette hozzá - az áfa visszaigénylésének kérdése immár '93 óta napirenden van, s ha valaki megtalálta a meg­oldást, akkor az a szellemi teljesít­mény mindenképpen elismerésre jogosult. Szerinte az előterjesztés­ben nem volt semmi „sumákság”, így a közgyűlési vita is méltatlan volt. Horuczi az új életre kelt egri li­berális klub kapcsán elmondta: a közeljövőben olyan vendégeket várnak, mint Kepes András, Szék- helyi József vagy Pető Iván. ■ Cián kavarta politikai vihar (Folytatás az 1. oldalról) Dr. Jakab István (Összefogás) szerint míg arról folyik a vita, hogy lehet-e fürödni, horgászni, vendéglőt kinyitni, addig újabb és újabb szennyezési hullám vonul le a Tiszán. Kijelentette: a legrosz- szabb az egészben a tehetetlen­ség, ezért mindenképpen megol­dást kell keresni. Ugyanitt Török Zsolt (MSZP) a Fiatal Baloldal szervezte nyári környezet- és ter­mészetvédelmi tábor támogatását kérte a közgyűléstől. Halász Károly (Fidesz) emlé­keztetett rá: már megkezdődött a kárfelmérés, s eddig mintegy 3,6 milliárd forintnyi bevételkiesésről gyűlt össze vállalkozói igény. Csakhogy - tette hozzá - ezen összegek nincsenek összhangban az előző esztendőben bevallott jö­vedelmekkel. Szerinte a kormány jelentős pénzeket különített már el e célra, de a Magyar Turizmus Rt. is igyekszik propagálni a Ti­szát. Állította: a katasztrófa ki­védhetetlen volt, azt pedig, hogy mi is maradt életben a Tiszában, egy átfogó biológiai vizsgálatnak kell majd igazolnia. Ez utóbbihoz kapcsolódott dr. Ördög István (FKgP) is, aki szintén kételkedve fogadta egyes szakértők vélemé­nyét, akik szerint meg lehetett volna előzni a pusztulást. A napirend előtti vita meder­ben tartását javasolva Sós Tamás (MSZP), a közgyűlés elnöke ide vonta a hét megyét átfogó tiszai programrégió létrehozását indít­ványozó napirendi pontot. En­nek célja, hogy a folyó rehabilitá­ciója érdekében állami és Phare- pénzeket mozgósítson. Dr. Vass Géza megyei főjegyző szerint pe­dig a szervezés alatt álló Tisza-ta- vi konferencián - az érintett ön- kormányzatokkal egyeztetve - szociális és foglalkoztatási kérdé­sekről is beszélni kell. A megyei területrendezési terv főbb pontjait taglaló anyagnál töb­ben is nehezményezték annak je­lentős pontatlanságait, de javasla­tok is elhangzottak arra, mi min­dent kellene még oda beemelni. Vi­tapontnak bizonyult a térszerkezet kialakítása - azaz, mely települése­ket kell kisvárossá fejleszteni - is, il­letve az, hogy a majdani M8-as gyorsforgalmi út mely nyomvona­lon fusson a megyén át északra. Gyurkó doktor az Éger-patak völgye mellett szállt síkra, míg mások a Tama-patak völgyé tartották erre alkalmasabbnak. Kontra Gyula (MSZP) ugyanakkor arra intett: a kérdést kellő rugalmassággal kell kezelni, ha ugyanis szűkebb pátri­ánk elképzelése nem lesz össz­hangban az országos programmal, azzal csak a megye járhat rosszul. Az anyagot - további egyezteté­sek után - második fordulóban is megtárgyalja a grémium. __________________________(KÜHNE GÁBORI S zigorú volt a hegyközség Eger Mintegy 170 tag részvételével tar­totta meg éves rendes közgyűlés­ét Eger város hegyközsége, ame­lyen - miként azt dr. Dula Bence egri hegybíró a Hírlapnak el­mondta - egyebek mellett elfo­gadták az elnöki, illetve a hegybí­rói beszámolókat, valamint dön­töttek a hegyközségi járulékról, az idei költségvetésről, s a termőhelyi védőárakról is. Ez utóbbival kap­csolatban a grémium elfogadta azt a javaslatot, miszerint a már eredetvédett Egri Bikavér nettó át­adási ára palackonként 250 forint lehet, ami minimálisan 350 forint kereskedelmi polci árat jelent. Többórás vita bontakozott ki ugyanakkor az Egri Bikavér sza­bályzatának módosításával kapcsolatban, melynek során két markáns vélemény csapott össze: így az, hogy kitiltsák-e azokat, akik az egri szőlőből ké­szült, egri pincében érlelt, s az Egri Bikavér szabályzatnak mindenben megfelelő Egri Bika­vért nem a borvidéken palackoz­zák, avagy „csupán” szabályoz­zák, azaz akkreditálással enge­délyezzék azt. Nos, mint a hegy­bíró elmondta, a közgyűlés el­utasította az engedélyezésre vo­natkozó módosítást, ilyenfor­mán 2001. január 1-től csak az egri borvidéken lévő palackozó­ban lehet eredetvédett Egri Bika­vért palackozni. így vélhetően ezzel az olyan nagy nemzetközi cégek, ijügt^aj budafoki Hungarovin Rt., már nem fogják felvásárolni a borvi­dékről sem a szőlőt, sem pedig a fehér- és vörösbort, mert - véle­kednek egyesek - a vezérmárkát, az Egri Bikavért eltiltották elő­lük. Mindez akár szőlőtúlter­melési válságot is indukálhat, hosszú távon viszont várhatóan erősíteni fogja az Egri Bikavér iránti bizalmat. Dr. Dula Bence arról is beszá­molt, hogy az Egri Szőlő- és Bor- kultúráért emlékérmet idén Cseh István, az egykori Dobó István Szövetkezet elnöke posztumusz kapta, valamint Jászberényi Jó­zsef szőlész. Az érmeket az Egri Bikavér ünnepén, július elején adják át. aé--------------------------------------» A grárdemonstráció Hevesben (Folytatás az 1. oldalról) A megyei szervezetek egyébként szabadon dönthetnek arról, hogy hány helyszínen, illetve egy vagy két napon tartják-e a tiltakozó megmozdulásokat. A demonstrá­ció országos meghirdetői ebben sem kötik meg a helyi szervezők kezét. Malinóczki István hangsúlyoz­ta, hogy a gazdák demonstrációs bizottsága azért döntött az orszá­gos tüntetésekről, mivel nem tel­jesültek a tavaly szeptemberi ag- rárbéke-megállapodúsban foglal­tak. A megmozdulás egyedüli célja a megállapodás betartatása, nyomásgyakorlás az agrárkor­mányzatra és a saját érdekeik vé­delme, nem pedig pártpolitizá­lás. A közvetlen politikai befolyá­solás gyanúját az érdekvédelmi szakember azzal utasította visz- sza, hogy a gazdák az időközi vá­lasztások miatt Fejér és Szabolcs­Szatmár-Bereg megyében ki sem vonulnak az utakra, mivel még a látszatát is kerülni kívánják an­nak, hogy a hasonló vádaknak alapot adjanak. A titkár szerint nem felel meg a valóságnak az a kijelentés sem, mely kis létszámú érdekcsoportok, valamint a nagy­üzemi-szövetkezeti lobby érdekei­nek kiszolgálójaként tünteti föl a demonstrációt. Bár az akciótól a Magyar Gazdakörök és Gazda­szövetkezetek Szövetsége elhatá­rolta magát, ám a MOSZ mellett részt vesz benne az egyéni gaz­dák, a Paraszt Szövetség és a METÉSZ számos szervezete is. Az érintettek egyik legkínzóbb problémája az, hogy a tavaly ígért 55 milliárd forintos hitelga­rancia-csomagból a földművelési tárca csak 25 milliárd forintot szán a rövidesen lejáró gazdahi­telek meghosszabbítására. Mind­ez tömeges csődökhöz vezethet. ___________________________|KJ| Kézműves tagozat alakult Eger A gazdasági kamarákról szóló tör­vény előírásainak megfelelően utolsó ülését tartotta tegnap a He­ves Megyei Kézműves Kamara küldöttgyűlése. Meghallgatták Herman István elnök beszámoló­ját a kamara munkájáról, a tör­vény által előírt változások módjá­ról és a további feladatokról. Tör­téneti áttekintést adott a kézmű­vesség magyarországi szerepéről, a gazdaságban elfoglalt helyükről, és bírálta a kormányzatok kama­rákkal kapcsolatos politikáját. Rámutatott, hogy a kézműves vállalkozások az uniós országok­ban is a gazdaság motorjai, és ha­zánkban egymillió munkahelyet biztosítva járulnak hozzá a fog­lalkoztatáshoz. Elhibázottnak ítélte azt a gazdaságpolitikát, amely a multikat és a külföldi vállalkozókat kedvezményezi, mert mint megfogalmazta, ez oda vezethet, hogy bérmunkás­okká válunk saját otthonunkban. A kézműves kamara jelentős anyagiakkal és vagyonnal tago­zódik be a kereskedelmi és ipar­kamarába, és cáfolta azt a szóbe­szédet, hogy csak adósságokat visznek magukkal. A továbbiakban Demeter And­rás titkár ismertette a kamara záró pénzügyi mérlegét és vagyonleltá­rát. Ezt követően a jelenlévők lét­rehozták a kézműves tagozatot, melynek elnökévé Herman Ist­vánt választották, majd küldötte­ket és elnökségi tagokat delegál­tak a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara testületéibe. ■ Zöld út a csatornabővítésnek Hatvan A korábbi sikertelen próbálkozás után megalakult az I. Hatvani Vízközmű Beruházási Társulás, s így az újhatvani városrészen im­már folytatódhat a szennyvízháló­zat bővítése. Az alakuló ülésen az érintett öt utca 102 háztulajdono­sának 80 százaléka biztosította • támogatásáról a beruházást, s így az önkormányzat áprilisban be­nyújthatja a 19 milliós központi támogatást megcélzó pályázatát. Vajda Pál alpolgármester el­mondta, hogy a 45 milliós beru­házás megvalósításához a lakók érdekeltségi hozzájárulásként összesen tizennyolcmilliót fizet­nek. A summa előteremtésére több lehetőség is adott. Önkor­mányzati garanciával a társulás felveheti az egész összeget, hogy majd a tagok öt vagy tíz év alatt havi részletekben törlesszék a hi­telt. A szociálisan rászorulók ked­vezményt kapnak, s így mind­össze 637 forintot kellene fizetni­ük havonta. A legmegfelelőbb hi­telkonstrukció kiválasztása a la­kók bevonásával történik. A csa­tornaépítéshez az önkormányzat közel 10 millióval járul hozzá. Az újhatvani szennyvízcsator­na bővítésétől a városrészben a komoly gondot okozó belvíz csökkenését is remélik. Jelenleg a területen található családi há­zak legtöbbjének szennyvíztáro­lója nem zár megfelelően, s így a számítások szerint évente félmil­lió köbméter szennyezett víz szi­várog a talajba. A környezetvédők felmérése szerint Újhatvan nagy részén a talaj fokozottan szennye­zett. A csatornázás bővítésével a további szennyezése mérsékel­hető. A munkákat májusban sze­retnék elkezdeni. ____________________________ (TOMPÁI *CER, CTÖNCYÖI. HATVAN, HÍVES. FÜZESABONY, L0EINCI. PÉTEEVÁIÁRA J VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK HETILAPJA HEVE^jURLAP Amiről vasárnap olvashat: •Miért fogy a magyar népesség? •Hongkongi cserediák Egerben •A Hauer cukrászda „feltámadása” * Kiemelt meccs: Nyíregyháza-FTC Maffss»« sss éj^áfársraafaiál, SS ­2011. íT$'vnDo/< fr Arattak a bomemisszások Eger A Bornemissza Gergely Szakkép­zési Intézetben az elmúlt két na­pon rendezték meg a CNC gépke­zelés, programozás országos szakmai komplex tanulmányi versenyét. Az ország különböző részei­nek 10 iskolájából érkező fiatalok csütörtökön az elődöntőn írásbeli feladatot oldottak meg, majd a pénteki döntőbe került 16 - köz­tük öt egri - versenyző gyakorlati és szóbeli vizsgát tett. Mint kide­rült, az összesített eredmények szerint az első hat között szere­pelnek a bomemisszás tanulók. Közülük Szűcs Vince került ki győztesen, míg a második helyen Szabó Tamás végzett, s a harma­dik Sütő Richard lett. A döntős di­ákok a ZF Hungária, a Brüll and Strencz. Kft. a Berva Rt. és az Ipari és Kereskedelmi Kama­ra tárgyjutalmain kí­vül mindannyian kap­tak egy országos érvé­nyű bizonyítványt is. Az iskolában tegnap adták át azt az ötmillió forintot érő számító- géptermet is, melyet a későbbiekben a CNC- oktatásban szeretné­nek kihasználni. A be­ruházást dr. Gyula Zol­tán egri alpolgármes­ter avatta fel. Mint azt Elek Elemér, az intéz­mény igazgatója el­mondta, az iskolában már több alkalommal Tegnap a gyakorlati feladatok voltak soron szerveztek hasonló versenyeket, hiszen a Bornemisz- sza az ország egyik legjobban fel­szerelt CNC-képzőhelye, ahol még távoktatás is folyik. A beruházás azonban még nem teljes, hiszen a gépparkból hiányzik egy szoft­ver, amelyet az Oktatási Miniszté­rium pályázatán nem kaptak FOTÓ: PILISY ELEMÉR meg. Az egymillió forintot érő programot mindemellett az isko­la saját erőből nemsokára megfi­nanszírozza. (E. E.)

Next

/
Thumbnails
Contents