Heves Megyei Hírlap, 2000. március (11. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-01 / 51. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA HIPERMARKET EGER Rákóczi út 100. 2000. MÁRCIUS 1., SZERDA ARA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 30,10 Ft XI. ÉVFOLYAM 51. SZÁM MAI SZÁMUNKBÓL PÉNZSZŰKÉBEN Jöttek, haltetemet láttak és mintát vettek A már több mint tízezer értékes helytörténeti, néprajzi doku­mentumból és emlékből álló he­vesi Hegedűs-hagyatékot a kiállí­tóhely méltatlan és szűkös kö­rülményei miatt évente mind­össze háromszáz-négyszáz láto­gató keresi fel. Az önkormányza­ti költségvetés zsugorodásával egyre fogy a remény, hogy idén végleges helyre költözhet a dél­hevesi térség egyik leggazda­gabb ilyen jellegű gyűjteménye. 3. oldal NAGYMOSÁS Más a környezetvédő - mint ahogy azt ki is kérik maguknak minden adandó alkalommal -, és megint más a környezet­védelmis. A minisztériumi. A nép pedig, az istenadta úgy sza­vazott, de nagyon, hogy aki vé­delmis, az nem biztos, hogy véd is. Környezetet. Ciántól. 3. oldal ADY NÉLKÜL IS... Mariann nemcsak sugárzik, de egyenesen átlényegül, ha a pó­diumra lép. És sodorja hallgató­ságát versszakról versszakra egy másik vüágba, amelyről eddig legfeljebb csak hittük, hogy is­merjük. A negyedikes lány fellé­pései minden alkalommal le­nyűgözik a közönséget, hiszen azon túl, hogy kiváló szavaló, kifejezetten attraktív, színpadra termett egyéniség is. S. oldal Az ENSZ-szakértők mintavétele igen alapos volt. Kisköre felett az élő Tisza medrének jobb és bal partján a sodorvonalból is vettek vizet és üledéket. fotó, ötvös imre Az ENSZ szakértő csoportja tegnap a Tisza-tó térségé­ben tanulmányozta a cián- szennyezés okait és kör­nyezeti hatásait. Amikor az élő folyóhoz közeli kubik- ban a meder alját hálózták, egyszerre négyfajta halte­temre is rácsodálkozhattak. Kisköre A Köti vízig szakaszmérnökségén tájékoztatókkal várták a 14 or­szág szakembereit magában fog­laló küldöttséget. Az delegátusok megtudhatták, hogy eddig mit tettek a még súlyosabb katasztró­fa elkerüléséért. A felduzzasztott tározónak köszönhetően a Tisza- tó 127 négyzetkilométeres terüle­tének 93 százalékát minden jel szerint elkerülte a ciánszennye­zés. Ugyanakkor elhangzott, hogy az élő Tisza medre térsé­günkben mintegy 120-130 hektá­ron komoly károkat szenvedett. Kovács Pál halbiológus a pusztí­tás mérlegét megvonva elmond­ta: itt eddig mintegy 140 tonna haltetemet szedtek össze. (Folytatás a 2. oldalon) Kenőpénzt kért a szállodáért Az orrával tárcsázott az iskola éjjeliőre? Heves megye Hárommillió forintos megvesztegetési ügyet lepleztek le kö­zös akciójuk során a megyei rendőrök és az APEH bűnügyi igazgatósága megyei hivatalának nyomozói. A pénzt egy mátraftfredi szálloda eladásáért cserébe kérte a hoteltulaj­donos gyöngyösi szövetkezet egyik dolgozója. ták a csahpénzt, majd az összeg átadásakor lecsaptak. K. Gy. - aki szabadlábon védekezhet - el­ismerte, hogy pénzt kért, de arra* hivatkozott, hogy a vételi szerző­dést már korábban aláírták, te­hát a bérlőnek nem kellett volna fizetnie. A hotel egyébként mint­egy 35-40 millió forintot ér - tud­tuk meg Burillák Attilától, az APEH szóvivőjétől és Kakuk György r. alezredestől, a HRFK sajtó- és kommunikációs osztá­lyának vezetőjétől. A sajtótájékoztatón elhang­zott: február 25-én éjszaka az egyik egri általános iskola éjjeli­őre telefonon jelentette a rendőr­ségnek, hogy két ismeretlen Amint a Heves Megyei Rendőr­főkapitányságon tartott tegnapi sajtótájékoztatón kiderült, az adóhatóság említett szerve jó kontaktust alakított ki a rend- őrdkkel. A mátrafüredi Diana Hotel ügyében is az APEH bűn­ügyi szerve kezdte a nyomozást egy bejelentés alapján. A hotelt annak bérlője meg kívánta vásá­rolni a tulajdonos Gyöngyösi La­kás-, Üdülőépítő és Fenntartó Szövetkezettől. A tranzakcióhoz a szövetkezet dolgozója, K. Gy. hárommillió forintot kért a bérlő­től. A bűnüldözők február 22-én a vevő rendelkezésére bocsátot­megtámadta őt, leteperték, meg­kötözték és fejére csuklyát húz­tak. Mint kiderült, a tettesek 90 ezer forint készpénzt vittek el az intézmény gazdasági irodájából, ahoj kivágták a lemezszekrény oldalát. Az éjjeliőr, S. László ki­hallgatásakor ellentmondásba keveredett, többek között azt ál­lította, hogy megkötözve kúszott a telefonhoz, s az orrával tár­csázta a rendőrség számát. Ké­sőbb elismerte, hogy valójában együtt dolgozták ki a bűncselek­ményt, társait - akik gumikesz­tyűt és a kórházakban használa­tos műanyag cipővédőt viseltek - ő engedte be az iskolába. Sőt, S. László tavaly decemberben egy kulcsot ellopva az iskolatitkár páncélszekrényéből is elvitt már 240 *ezer forintot és egy video­magnót. Az őr és társai szintén szabadlábon védekeznek. (Folytatás a 2. oldalon) Kinek jó a patthelyzet? Az őstermelőket engedik a piacra Ki építse meg a Köztársaság téri piac őstermelői részét, ki árulhasson ott, mikor ve­hetik birtokba a területet a gazdálkodók - ezekre a kérdésekre keresték a vá­laszt a mátraaljai városban tegnap tartott piacfórum résztvevői. Gyöngyös A Kolping-központban megtartott találkozón Pető Imre, a fórum szer­vezője, az FKGP városi és területi titkára elmondta: a termelői érde­kek sérülnek, ha a jelenlegi tervek szerint készül el az őstermelői rész, mivel nem jut viszsza valamennyi, korábban ott áruló gazda a piacra. A fórumon dr. Ördög István önkor­mányzati képviselő, a párt megyei elnöke úgy vélte: egy sor kérdés még tisztázatlan, mert még azt sem döntötték el véglegesen, hogy ki folytatja tovább az építkezést. A felvetés kapcsán Komjáthy Zsolt, az új csarnokot üzemeltető Köztársaság téri Piac Társasház intézőbizottságának elnöke el­mondta, hogy az őstermelői részt a társulás építi meg, s az üzemel­tetést is vállalja. A beruházás mintegy 56 millióba kerül, s eb­ből mintegy 30 milliót kell az em­lített részre költeni, a többit a tér rekonstrukciója emészti fel. Eh­hez szeretnék elnyerni az önkor­mányzat pénzbeni támogatását. A bizottsági elnök külön hangsú­lyozta, hogy az őstermelőket visszaengedik a piacra, ahol 280 folyóméter árusítási helyet kap­nak. Nem jöhetnek vissza a térre a kereskedők, akik a beruházás kezdetekor bekapcsolódhattak volna a munkálatokba, ám nem vállalták a rizikót, így érthető, hogy az előnyökből sem részesül­hetnek - jegyezte meg az üzemel­tető képviselője. (Folytatás a 3. oldalon) A hipermarket nyitánya Színvonal, minőség, választék Eger Az elmúlt év végéig a nagy-bri- tanniai Tesco 46 milliárd forintot fektetett be hazánkban. Az im­már áruházlánccá bővült cég ha­marosan 15 hipermarketet és több áruházat működtet Magyar- országon, ahol a minőségi és a választékos árukínálat mellett több mint ötezer alkalmazottat foglalkoztat. Ez tegnap hangzott el a megyeszékhelyen, amikor a megye, a város vezetői és a meg­hívott vendégek jelenlétében nyitották meg Eger északi részén a Tesco új hipermarketjét. A megelőző sajtótájékoztatón Tom Routledge, az áruház igaz­gatója elmondta, a reprezentatív épületben 7600 négyzetméteres eladótérben folyamatosan árusí­tanak élelmiszereket, friss és szárazárukat, ruházati, szóra­koztató elektronikai cikkeket, könyveket, játékokat és az ott­honteremtéshez szükséges ter­mékeket. Folyamatosan kínál­nak pékárukat, cukrászati ter­mékeket és az akváriumból élő tengeri és édesvízi halakat, vala­mint rákokat. Ezek mellett 25 bérbe adott bolt is működik itt, ahol á gyógynövényektől a rövidáru­kon át a sportszerekig sokféle áruból választhatnak. Az áruház csaknem ötszáz dolgozót foglal­koztat, őket folyamatosan vá­lasztották ki és tanították be a speciális feladatra. Munkatársa­ik helybeliek, illetve a környék­ben laknak. Több mint ezer in­gyenes parkolóhely áll a sze­mélygépkocsik, valamint külön helyek az autóbuszok rendelke­zésére. (Folytatás a 6. oldalon) Sziréna Náthás betörő Gyöngyösön kezdeményezett el­járást a városi rendőrkapitány­ság egy helybeli lakos ellen, aki az elmúlt szombaton este fél tíz körül a 3-as főút 93-as kilomé­terszelvényénél okozott közle­kedési balesetet. Sz. G. nem jól választotta meg az általa veze­tett személygépkocsi sebessé­gét, és nekiütközött az út szélén várakozó, egy lengyel állampol­gár tulajdonában lévő Volvónak. A balesetben egy viszneki lakos (Sz. G. utasa) nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenve­dett. Gyöngyöstarjánban, a Haj- nalhegy-dűlőben az egyik telek szerszámosbódéjának a tetejé­ről bontották le és lopták el is­meretlenek az alumíniumleme­zeket. A lopási kár húszezer fo­rintra tehető. (Folytatás a 2. oldalon) 977086591003500051

Next

/
Thumbnails
Contents