Heves Megyei Hírlap, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-01 / 281. szám

EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1998. DECEMBER 1., KEDD HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA IX. ÉVF. 281. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 25,40 Ft Rendeljék házhoz a Heves Megyei Hírlap Vasárnap Reggelt!!! Ha csütörtök 14 óráig felhívják a 06-80/412-646-os ingyenesen hívható telefonszémunkat, akkor vasárnap már otthonába kézbesítjük lapunkat ■HHanBaHB Áldozat vagy győztes leszel? Te döntőd el! Ezzel a címmel rendezett kiállítást és fórumot az AIDS világnapja alkalmából az egri Kossuth Zsuzsa Egészségügyi és Szociális Szak­képző Iskola. A kéthetes rendezvény nemcsak az intézmény diákjainak felvilágosítását, ismere­teinek elmélyítését szolgálja. Szívesen látják és várják az általános és középiskolás vendégeket is. A megnyitóról szóló tudósításunkat a 3. oldalon találják. • fotó: perl Márton Lemondás, melynek nincs háttere? „Egy biztos: az igazgató úr nem az önkormányzatra haragszik” A magisztrátus elfogadta dr. Freili Géza lemondását. A kórház igazgató-főorvosa szeptemberben már távozni kívánt pozíció­jából, de akkor - a közelgő önkormányzati választásokra való tekintettel - felfüggesztette elhatározását. Februárban azon­ban végleg búcsút int a vezetői széknek. Döntését - csakúgy, mint két hónapja - ezúttal sem kívánta megindokolni. Vizsgálat és fórum a kórházi halálozások ügyében A miniszter nem késlekedik HATVAN - Freili főorvos - nyugodtan állíthatjuk - az Al­bert Schweitzer Kórház egyik legelismertebb sebésze. Szak­mai tudását a körzet határain túl is méltányolják. Nem bürokrata EGER - Tizenöt éve költöztem el a városból, de azóta is fájó pont az életemben a fény torony egri kálváriája - mondja Dar- gay Lajos. - A felavatását köve­tően vandál kezek törték össze a tornyot. Akkor lebontották az alkat; ha teheti, vezetőként is a műtőasztal mellé áll, betegei legnagyobb megelégedésére. Jellemző: a praxis folyamatos gyakorlásának lehetősége egyik feltétele volt annak, hogy - a alkotásomat. Egy dologról azonban elfeledkezett a város vezetése. Szobrot, köztéri alko­tást Magyarországon nem lehet megsemmisíteni. Még a Lenin- szobrok is szoborparkba kerül­tek, hiszen ahogy a politika, a rendszerváltást követő időkben - elvállalta a megbízatást. Farkas Kálmánná polgár- mester asszony, aki már akkor is a képviselő-testület tagja volt, jól emlékszik a körülmé­nyekre.- Mivel a korábbi kiírás „döntetlent” hozott, fél évig nem állt igazgató a gyógyin- tézmény élén - eleveníti fel a történéseket. (Folytatás a 3. oldalon) művészet változik, alakul, egy­szer még történelmi emlékek lehetnek. A szobrászművész úgy tudja, a roncsokat egy pincében tárol­ják. Tehát - véleménye szerint- rosszabb helyre került, mint egy Lenin-szobor...- A Képző- és Iparművészeti Lektorátus - folytatja az alkotó- megkereste a város vezetését. (Folytatás a 3. oldalon) A polgárőrök a közbiztonságért EGER - Idei munkájukat értékelték a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság nagy­termében a Heves Megyei Polgárőr Szövetség tagjai. Az ülésen megjelent dr. Lantos Bálint dandártábor­nok is. Elmondták: a polgárőrök jelentősen hozzájárultak a lakosság jobb biztonságér­zetéhez. A kapcsolatot a rendőrséggel naprakésszé kell tenni. A polgárőrök vizsgáztatásába be kell kap­csolódnia a rendőrségnek. A polgárőrök technikai felszereltségének javításá­ban a rendőrség is részt vesz: megvizsgálják, hogyan tudnák átadni a leselejtezett gépkocsikat, telefonokat a polgárőröknek. Végül a legjobban dolgo­zóknak okleveleket adtak át. Sziréna A zsákmány: arany * Egy viszneki italboltban iddogálókat karóval támad­tak meg akkor még ismeret­len tettesek. A bejelentést követően a gyöngyösi rend­őrök forró nyomon üldözték az immár garázdaság vétsé­gével alaposan gyanúsítható személyeket. Néhány órával később elfogták a tetteseket, R. János és N. József adácsi, valamint R. István viszneki lakosokat. * A nagyvisnyói sörözőből szeszes italokat, készpénzt és dohányárut tulajdonítot­tak el ismeretlen tettesek. * A gyöngyösi buszpályaud­varon zsebes dolgozott. Egy jászberényi utas pénztárcá­ját emelte el, annak irataival együtt. * Egy füzesabonyi családi házból enyveskezű tolvaj pénteken éjszaka arany fül­bevalókat, arany pecsétgyű­rűket, arany karikagyűrű­ket, videokamerát, parfümöt és sporttáskát emelt el. * Ecséden egy videotékából egy videomagnót és egy té­vét loptak el ismeretlen tet­tesek. EGER - Sós Tamás, a megyei közgyűlés elnöke tegnap felke­reste dr. Gógl Árpád egészség- ügyi minisztert, s tájékoztatta a sorozatos kórházi halálesetek kapcsán összeállított, a közgyű­lés által elfogadott cselekvési programról. A miniszter megemlítette, hogy a legmagasabb szintű egészségügyi fórumok vizsgál­ják az ügyet, amit jól ismer és kiemelten kezel. Mindent elkö­vet, hogy a kérdésben szakte­kintélyek foglaljanak állást. HEVES TÉRSÉGE - Tisza- nánán az önkormányzat három­féle adót állapított meg az 1998-as esztendőre. A kommu­nális adót telkenként fizetik a helyiek, illetve a Dinnyésháton telekkel rendelkezők. Emellett a képviselők megállapítottak iparűzési adót, és természete­sen létezik gépjárműadó is.- A községben jónak mond­ható az adózási morál - közölte Nagy Györgyné adóügyi elő­adó. - Kevés notórius nem fi­zető él a faluban, de csupán kö­rülbelül 15-en lehetnekj akiktől DÉL-HEVES - A Jásztelek határában épülő regionális hul­ladéklerakó készültségének helyzetét tekintették át a dél­hevesi és a jászsági polgármes­terek tegnap Hevesen. Török Sándor, Jászapáti pol­gármestere hangsúlyozta: még bizonytalan a Központi Kör­nyezetvédelmi Alaphoz benyúj­tott pályázat sorsa, de a beruhá­záshoz szükséges 60 százalék már összegyűlt. A közbeszer­zési eljárást mielőbb el kell in­dítani, s szükséges a beruházást Gyors és határozott intézkedé­seket tett és tesz. A közgyűlés elnöke lapunk­nak elmondta, hogy a vizsgála­tok elvégzéséhez szükséges anyagi feltételeket a szaktárca megteremti. S arra törekszenek, hogy kielégítő és megnyugtató eredmény szülessen. Még karácsony előtt szakmai fórumot rendez Egerben a mi­nisztérium, az orvoskamara és a megyei közgyűlés, amelyen dr. Gógl Árpád miniszter is részt vesz. jövedelem hiányában letiltani sem tudjuk az összeget. Akik arra hivatkoznak, hogy nincs rendszeres jövedelmük, azoknál figyelik: elhelyezkedtek-e, hi­szen akkor már tiltható az adó. A hátralék csak öt év után évül el. Keveseknek sikerül ezt az időt megúszniuk. A költségve­tésbe a helyi adók által beter­vezett összeg 3 millió 200 ezer forint. December elején úgy tű­nik: csupán 200 ezer forint lesz a lemaradás. Ez az átlag jónak mondható. (Folytatás a 2. oldalon) bonyolító és a műszaki ellenőr­zést végzőkkel a szerződést megkötni. Török Sándor kije­lentette, ha a pályázatukat nem bírálják el kedvezően, a város akkor is vállalja a 40 százalé­kos önrészt. Kérték, december 20-ig minden önkormányzat erősítse meg a részvételi szán­dékát, hiszen a kivitelezésre szánt összeget már az 1999-es költségvetésbe be kell építeni. Tornáméra és Visznek köz­ség képviselői is jelezték csat­lakozási szándékukat. A művész évek óta hiába keresi a kibernetikus fénytornyát Egy alkotás kálváriája: hová lett? Pontosan 20 éve avatták fel az Északi-lakótelepen az akkor még itt élő Dargay Lajos szobrászművész kibernetikus fénytor­nyát. Tíz év múlva azonban csak roncsokat szállítottak el a parkból. Az alkotó azóta sem nyugodott bele a történtekbe. Foglalás adóelmaradás miatt? Hátrányos helyzetűek is keresik a kiskaput A napokban a legtöbb önkormányzat adóügyi előadója ki­küldte a még hátralékkal rendelkezőknek a fizetési felszólítást, hiszen csupán egy hónap áll a még nem fizetők rendelkezésére ahhoz, hogy leróják tartozásukat. Heves térségében hasonló a helyzet a megyeihez: nem azok nem fizetnek, akik nem tudnak. Ketten ismét csatlakoztak Napirenden szerepelt a hulladéklerakó Máltai segély Nagyszöllősre Nemcsak a nehéz napokban jut Kárpátaljára KÁL, DETK - A határon túli árvízkárosultak az első naptól kezdve örömmel fogadták a Magyarországról érkező se­gélyszállítmányokat, ám nem titkolták aggodalmukat, misze­rint az idő múltával el-elmara- doznak majd az annyira várt kamionok. Nos, félelmük alap­talannak bizonyult, mert csak megyénkből újabb és újabb te­lepülések lakossága kapcsoló­dik be a gyűjtőakcióba. Ezúttal a Máltai Szeretet­szolgálat káli csoportja Nagy­szöllősre indított szállítmányt, amelyben 150 zsák ruhanemű, valamint mintegy 80-90 ezer forintnyi élelmiszer kapott he­lyet. A miskolci területi központ által biztosított kamiont a ma­gyar-ukrán határnál Pap Tiha­mér szerzetes, a ferencesek képviselője várta, s vállalta, hogy rendtársaival segédkezik az adományok szétosztásában. Ők tudják ugyanis a legjobban, hogy a településre zúduló tiszai árhullám kit tett hajléktalanná, támogatásra szorulóvá. Önzetlen segítőkészségükről tettek tanúbizonyságot a det- kiek is. Összefogásuk eredmé­nyeként - mintegy 600 ezer fo­rint értékben - 75 zsák ruha és nagyobb összegű pénz gyűlt össze. Az utóbbiból az esetle­ges járványok megelőzéséhez, illetve a betegek gyógyításához elengedhetetlenül szükséges gyógyszereket küldenek majd a határon túlra. (-s) Díszoklevél Kopcsik Lajosnak. Már negyven éve öregbíti Eger hírnevét az Oscar- díjas, olimpiai és világbajnok mestercukrász, akinek tegnap a városháza dísztermében dr. Nagy Imre polgármester adott át díszoklevelet eddigi munkája elismeréséül, fotó: perl Márton Régi meder, új sodrás HEVES MEGYE - Az Életet az éveknek nyugdíjasklub a na­pokban tartotta értékelő köz­gyűlését. Az idei munka ösz- szegzése után leszögezték: az idők változásával a klubtevé­kenységnek is változnia kell. A tisztújítás után továbbra is Bessenyei Illésné látja el az el­nöki teendőket, az elnökhelyet­tes dr. Renn Oszkár lett. A bi­zottsági tagok között Lipóczi Józsefné, Szántó Miklós és Kalmár Gyuláné kapott helyet. Ezt követően elfogadták azt, hogy a nyugdíjasoknak a karita­tív tevékenységekben éppúgy szerepet kell vállalniuk, mint a gyermeknevelésben. Végül a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezettel együttműködési szerződést írtak alá. Megállapodtak abban is, a következő év munkáit az idősek éve jegyében tervezik.

Next

/
Thumbnails
Contents